PODSTATA PRVNÍ A DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ VE SPOJITOSTI S MISÍ BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

rozhodl jsem se poskytnout vám stručný rozbor dílčích pasáží z chatu, který proběhl 18. ledna mezi Evičkou C. a Renatou V., naší bývalou spolupracovnicí, která v počátcích fungování Týmu Boží Rodiny uznávala Janičku jako ženskou podstatu Boha/Bohyně v relativní podobě, ale vzhledem k nedostatečnému ukotvení tohoto faktu na niterné úrovni se po čase vydala cestou přijímání pouze první dávky Nového Zjevení s odmítnutím dávky druhé. Tak se dostala až mezi kmenové čtenáře první dávky Nového Zjevení, považujících Boží Rodinu za sektu nebo nezabývající se Boží Rodinou vůbec. Díky tomu měla i možnost navštívit dům Glorie Ruth Francuch, manželky mého prvního transmitera Petra Daniela Francucha, který se po emigraci do USA v 60. letech 20. století nakonec usadil v Santa Barbaře v Kalifornii. Po Petrově odvolání z těla v roce 2001 pokračovala Gloria ve své duchovní práci způsobem, který má v plánu duše. Na základě předchozí dohody mezi mnou a Glorií, která letos v květnu oslaví 76. narozeniny, bylo pro poučení Multivesmíru dohodnuto, že projde zkušeností se ztrátou niterného napojení na pravého Pána Ježíše Krista, aniž by si toho byla na fyzické úrovni vědoma. Předcházel tomu postupný proces, který trval více než jedno desetiletí a započal několik let po Petrově odchodu. Byl způsoben rigidní vázaností na moje výroky zaznamenané v Novém Zjevení, způsobující dogmatické lpění na mých Slovech, kvůli čemuž jedinec má pocit, že nepřijde z mojí strany už nic nového, neboť výklad a zjevované ideje v mém Slově jsou multidimenzionálního a univerzálního charakteru. To, že jsou multidimenzionálního a univerzálního charakteru, je svatá pravda, stejně jako je pravda, že z mojí strany už nepřijde nic nového, toto lze ovšem vztahovat jen na první dávku Nového Zjevení jako takovou, nicméně v rámci pokračování této knihy, psané přímo mnou v těle a následně mým druhým transmiterem, pokračuje i vývoj Božího Slova jako takového, doplňovaného o stále nové ideje, které nemohly být obsaženy ani v multidimenzionálním Slově přeneseného sem Petrem.

Má-li něco multidimenzionální charakter, jako je tomu u první i druhé dávky Nového Zjevení, neznamená to, že po tom, co se něco sdělilo dříve, nemůže až do konce cyklu času přijít ještě něco dalšího, co navazuje na již sdělené Boží Slovo, aniž by toto pokračování popíralo to, co bylo zjeveno v předcházejícím kroku. Jde maximálně o redefinování, aktualizování a doplnění dříve vyřčených informací, nikoli o jejich popření. V první dávce jsou mnohé zmínky o změnách v mojí Nové Přirozenosti a o budoucím působení Mise Boží Rodiny, stejně jako o možné potřebě přinést další Boží Slovo prostřednictvím někoho jiného po odvolání Petra z planety Nula. Moje důrazné připomínky o tom, abyste se střežili těch, kdo budou chodit v mém jménu a překrucovat Nové Zjevení, samozřejmě platí, avšak nemohou platit pro Boží Rodinu, která vzhledem k tomu, že je řízena přímo mnou prostřednictvím mé Prozřetelnosti a vašeho niterného vedení, funguje na ryze pozitivním základě, který Boží Slovo obsažené v první dávce Nového Zjevení vaším prostřednictvím prznit nikterak nemůže. Naše Mise naopak funguje v plném souladu s jeho idejemi.

Zdaleka ne každý čtenář, který je spojen výhradně s první dávkou Nového Zjevení, ztratil přístup k niternému spojení se mnou, avšak každý čtenář, který se s mojí přítomností v těle jakýmkoli způsobem již seznámil a na základě nesprávného výkladu klíčových idejí Nového Zjevení mne popřel, se pod vliv negativního stavu dostal, a to natolik, že jeho spojení bylo vyměněno za Datasystém, tedy falešného Pána Ježíše Krista. To se týká i Glorie, která však, jako každý, plní plán své duše dohodnutý předem za účelem náležitého poučení všech bytostí v Multivesmíru, které díky průběhu dějů odehrávajících se na planetě Nula dostávají obrázek dokonce i ohledně toho, jak negativní stav dokáže obratně využít prvotních čtenářů Nového Zjevení včetně manželky Petra k tomu, aby je nepozorovaně a pod vlajkou falešného Pána Ježíše Krista lapil do svých sítí, aniž by kdokoli z nich něco postřehl. Se všemi aktéry tohoto dějství jsem se na něčem takovém dopředu domluvil, aby byla v multiverzalitě povšechnosti zaznamenána možnost, která spočívá v (dočasné) nadvládě negativního stavu nad těmi, od nichž by to nikdo až donedávna nečekal. Tímto se demonstruje ta vůbec nejméně myslitelná a zároveň nejvíce paradoxní zkušenost a situace, kdy čtenáři první dávky čtou Nové Zjevení postupy, nad nimiž převzal kontrolu Datasystém a které zabraňují jejich přístupu do pravého nitra, které tím pádem není schopno přijmout něco nového nad rámec obsahu první dávky Nového Zjevení, něco, co je s touto první dávkou v souladu a zároveň je to jejím rozšířením (Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a s ním spřízněná Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a Sdělení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny).

Mají-li čtenáři první dávky otevřená svá skutečná nitra a jsou-li v rámci plánu své duše připraveni, bezpečně poznají pravdivost druhé dávky Nového Zjevení, jakož i samotnou skutečnost, že Jana Kyslíková je přímou inkarnací ženské podstaty Pána Ježíše Krista, působícího z hlediska bezčasovosti již ze své Nejnovější Přirozenosti = Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. Tyto jedince vede otevřené srdce na základě soukromého a intimního spojení se mnou v nitru k poznání, že Jana je tím, kým je. Díky tomu je v Týmu Boží Rodiny u mých pravých představitelů vyloučena slepá víra v něco nebo někoho, protože k tomuto poznání si každý dochází výhradně sám ve svém nitru, aniž by dostával nějaké očividné vnější důkazy, čímž je zachována autentičnost této víry vycházející z vlastního niterného přesvědčení, a ne z přesvědčení vycházejícího z nějakých zevnějšností. Mají-li však čtenáři první dávky Nového Zjevení srdce zapouzdřená, nacházejí ve všem, co sděluji ve svých knihách psaných Janou, jeden rozpor vedle druhého a utvrzují se tak ve svém přesvědčení, které vychází z jejich výkladu první dávky Nového Zjevení – tedy toho stejného Nového Zjevení, které v různých pasážích někde skrytě, jinde zase doslovně a viditelně potvrzuje pravdivost Mise Boží Rodiny. Že jsou v mém Božím Slově výjimečně očividné rozpory, jednou hrající pro možnost budoucího pokračování Nového Zjevení, jindy zase tuto možnost zcela zavrhující, je záměr, aby Janu a potažmo celou Misi Boží Rodiny přijali jen ti, kdo to tak doopravdy cítí sami v sobě a jsou na tuto skutečnost dostatečně připraveni. Čtenář s otevřeným srdcem smysl těchto zjevených rozporů dříve či později začíná chápat, přičemž v navenek si na první pohled odporujících pasážích nachází dokonalý smysl a vzájemnou spojitost, která na základě jeho vlastního prožitku v nitru (v tom pravém nitru) vede k potvrzení pravdivosti toho, co lidstvu a celému Multivesmíru předkládám prostřednictvím Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Zamezený přístup k vlastnímu nitru vede jedince v opačném případě k přijetí pouze první dávky Božího Slova, po němž dle jedincova přesvědčení a na základě jeho nesprávného pojetí tohoto Slova žádné jiné texty ode mne už nikdy nepřijdou, z čehož pro něj vyplývá, že pokračování Nového Zjevení je nebezpečný výtvor negativního stavu a Boží Rodina je pouhopouhou sektou. Tito jedinci budou o něčem takovém přesvědčeni do doby, než tento fenomén naplní u každého z nich svou užitečnost. U někoho to bude již relativně brzy, u někoho až za dlouhý čas.

Na tom se náramně ukazuje rozmanitost prožitků každého, kdo je nějak spřízněn s mým Slovem, ať už je dotyčný spojen se mnou, pravým Pánem Ježíšem Kristem, nebo je jeho nitro drženo v zajetí Datasystému. Ukazuje se na tom i neustále zachovávaná svoboda volby přiklonit se na tu či onu stranu, jakož i nutnost neustálého přezkoumávání svého nastavení, vedoucího k přijímání obou dávek Nového Zjevení, nebo v opačném případě jen dávky první (anebo žádné). Moje absolutní Já i moje relativní Já, Jana, nikoho nepřesvědčujeme o tom, kdo jsme, co je naše Mise a kam naše duchovní práce směřuje. Už před lety jsme napsali, že jsme tu pouze pro připravené, a toho se samozřejmě držíme od počátků přípravné fáze našeho působení, která se po našem přemístění na Novou Zemi přesune do fáze plného nasazení. Z toho, co jsem sdělil, vyplývá, že jen moje fyzická přítomnost mezi lidstvem v době jeho rychle se přibližujícího rozdělení může vyvést ty, kdo jsou připraveni na život v pozitivním stavu, ze sítě ovládacích programů, přičemž ty čtenáře první dávky Nového Zjevení, kteří to mají v plánu duše, může tato moje přítomnost přivést zase zpátky do pravého nitra, na základě čehož začnou na Nejnovější Přirozenost Boha/Bohyně a všechno s tím spojené hledět nikoli prostřednictvím zažitých paradigmat, nýbrž skrze úplně novou duchovní optiku, umožňující vnímat duchovní realitu srdcem a ne tím, co se jako srdce pouze tváří.

Už v těle Ježíše jsem varoval před falešnými proroky, kteří budou kázat v mém jménu. Jde o velmi důležitý výrok, ani ten ovšem nelze brát jako dogma, jinak by i Petr Daniel Francuch musel tímto falešným prorokem být, aby můj výrok starý dva tisíce let platit stoprocentně. Nedogmatickou rétoriku jsem nepřestal užívat ani ve Slově zprostředkovaném Petrem, kde rovněž varuji před těmi, kdo budou promlouvat mým jménem a prznit Nové Zjevení, což se – vnímáno otevřený srdcem – nevylučuje s božským původem Jany a s Misí Boží Rodiny postavené na ryze pozitivním základě. Když v Bibli a Novém Zjevení varuji před falešnými proroky a těmi, kdo budou hlásat v mém jménu, znamená to, že božství Jany, čistota Božího Slova podávaného prostřednictvím mých dvou transmiterů a život mých představitelů spojených se mnou skrze vlastní nitro prostřednictvím Nového Zjevení představuje výjimku potvrzující pravidlo, že všichni ostatní jsou v různém slova smyslu těmito falešnými proroky, před nimiž hned několikrát důrazně varuji. Hovořím ne o těch, kteří mají s Bohem pod jakýmkoli jménem vlastní vztah, ani o věřících různých náboženství, z nichž mnozí mají dobré srdce, ale o těch, kteří se považují za inkarnace či reinkarnace Ježíše, Krista, Jehovy, Buddhy nebo jiných božských či polobožských entit, svádějících na scestí celé davy. Vždyť kolik těch falešných Mesiášů a jim podobných na světě je a kolik už jich v průběhu dějin bylo!

Nebýt během transformace lidstva mojí koordinace z pozice vlastního božského absolutna a božského relativna na úrovni duchovní, zprostředkující i fyzické, nikdy by nemohlo dojít ke zdárnému osvobození i toho ode mne nejvzdálenějšího jedince. Negativní stav by tak vyhrál svou věc, protože bez Mise Boží Rodiny by na planetě Nula postupem času nezůstal už vůbec nikdo, kdo by byl spojen s pravým Pánem Ježíšem Kristem, respektive s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Zůstali by jen ti, kdo se domnívají, že tímto spojením disponují.

Glorii i ostatní, kdo zatím nepřijímají Janu jako Bohyni, miluji stejně, jako miluji své představitele. Manželka mého prvního transmitera zde plní velice užitečnou a nesmírně cennou roli a jsem jí velmi vděčný, že toto pověření přijala. Její úmysly i přes daný stav věcí zůstávají dobré, proto nikdy neztratila svou laskavou povahu, přátelskost, vlídnost, pohostinnost a sdílnost. Jaké bude její další směřování v této hře zvané Život, nemohu nyní sdělit, nicméně je jisté, že to bude i nadále dokonalé a k maximálnímu užitku celého Multivesmíru.

Nyní se podívejme na dílčí pasáže z chatu mezi Evičkou C. a Renatou V. Pro potřeby tohoto sdělení byly použity pouze pasáže Renaty reagující na Evičku a následně doplněny mým vyjádřením.

R: Krásný den, Evičko, ano, Glorie je sice otečkovaná a tečkovala by celý svět, aby děti mohli zpět do škol se indoktrinovat do matrixu. (…) V Kalifornii se tečkovalo hned v začátku a ona asi opravdu uvěřila a nepochopila.

PJKBR: Hned první věta dává na vědomí vnitřní rozštěpenost lidí spřízněných s Glorií, která nemá tak široké povědomí o procesech nasunování Nového světového řádu (NWO), zatímco mladší generace následovníků první dávky Nového Zjevení mnohdy tyto procesy vnímá velmi zřetelně a dokáže vidět přímou souvislost mezi očkováním a oklešťováním osobních svobod jednotlivců. Čtenáři první dávky ovšem nepočítají s tím, že by měly síly negativního stavu Pseudotvůrci (kteří jsou dle nich už mimo hru, netušíce, že konzervativní křídlo nadále zůstává v zóně vymístění) a Renegáti převzít otěže moci nad lidstvem v podobě triumfálního druhého příchodu už za několik pozemských let, po kterém započne celoplanetární povinné čipování obyvatelstva. Tito čtenáři nepočítají ani s rozdělením lidstva a s vytržením jeho části do pozitivního stavu, tudíž někteří z nich inklinují k domnění, že vakcinace proti covidu není v zásadě nic špatného. Berou to jako nezbytnou součást zdejšího života stejně, jako jsou jeho součástí i jiné záležitosti, například placení daní.

R: Je hodně lidí, kteří čtou a někteří se pokouší i praktikovat, o těch pravých představitelích vím a jsou prakticky neviditelní.

PJKBR: Praktikantů Nového Zjevení je mnohem více, než se domnívá skupina, o níž píšu. Neviditelnost v tomto smyslu může evokovat jistou tajemnost a nedostupnost těch, o kterých naše bývalá spolupracovnice píše. Pro vás, mé představitele, však není nutné, abyste byli neviditelní, protože před kým byste se měli skrývat, když vás sledují tisíce miliard bytostí ze zóny vymístění a ještě více z Pravého Stvoření?

R: [Gloria] prohlédla už kdysi, že Jana je tím, o kom Petr psal a komu jsme se měli vyhnout.

PJKBR: To, kým Jana je, potvrzuje hned několik pasáží z první dávky Nového Zjevení, které jsme analyzovali v těchto sděleních:

Proč je důležitá přítomnost Pána Ježíše Krista v těle ženy:

http://svetelneinfo.cz/proc-je-dulezita-pritomnost-pana…/

Nejnovější Boží Přirozenost byla předpovězena:

http://svetelneinfo.cz/nejnovejsi-bozi-prirozenost-byla…/

R: [Gloria] ovšem nechtěla ji [Janu] napadat pro porušení autorských práv, a tak jí nechává s tím, že i to poslouží svému užitku, už proto, že o Boží Rodině Petr napsal (…) A kdyby nic jiného, Jana porušila autorská práva a když se Glorie nebo ten, kdo práva zdědí, naštve, pak má Jana problém.

PJKBR: Nikdo si nemůže činit nárok na vlastnictví mého Slova, neboť autorská práva patří mně, Pánu Ježíši Kristu, jak je i výslovně uvedeno například na začátku Dialogů. Duchovní zákony jsou vždy nadřazeny těm pozemským, proto se na ty pozemské zejména v tomto případě nelze odvolávat. Nikdy bych navíc nenechal dojít situaci tak daleko, abych byl ve svém lidském těle vystaven právnímu obvinění z porušování autorských práv.

R: Ona [Gloria] vůbec moc nerozeznává mezi praktikanty a nečtenáři. Vítá každého a tito jí většinou okradou nebo jinak zneužijí.

PJKBR: Toto svědčí o niterném nespojení se mnou a o nedostatečné ochraně, které se Glorii kvůli tomuto nespojení nedostává, proto dochází i k opakovaným nepříjemnostem například v podobě krádeží.

R: Pro spasení všech postačilo, když k Novému Zjevení byl přiveden z nitra (Pánem Ježíšem Kristem) jen jeden skutečně vědomý a praktikující čtenář, který si jen potvrdil četbou, co už sám ví.

PJKBR: Pro spasení všech nestačí niterné přivedení k Novému Zjevení, na jehož základě si jeden či více čtenářů potvrdí, co už ví, nýbrž je k tomu nutné náležité a každodenní aplikování idejí z tohoto Zjevení do praxe nejen u těch, kdo Nové Zjevení aktuálně čtou, ale to stejné bude jednou nutné i u těch, kdo se s ním seznámí někdy v budoucnu. Jen skrze přijetí a aplikování idejí Božího Slova bude moci každý vejít do věčného Království Pána Ježíše Krista. Když někdo pouze čte, ale nežije podle toho, nebo když čte, ale žije podle toho pouze na vnější úrovni, kdežto v srdci má úplný opak toho, co dělá navenek, nestoupá po duchovní cestě a neposiluje spojení se mnou.

R: Ti ostatní, kteří se dověděli na netu, přes kámoše, ale sami tyto pravdy neobjevili (Pán Ježíš Kristus mu je nezjevil uvnitř v jeho Království), nemůže se jim takto nanucené z venku přisoudit, protože to nemají zvnitřněné – proto se musí praktikovat, nestačí číst. A čtenáři většinou berou slova doslovně a nedojde u nich k otevření vědomí. Takže není žádoucí, aby si četl každý a dle své falešné mysli (jako Jana) využíval slova přes Petra a prznil tak skutečný význam. Ale to nevadí, manifestovat se musí vše a zejména, jakým nikdy nebýt a co si nikdy nezvolit. Pán Ježíš Kristus má vše ve svých rukách a nemůže se stát, že by mu nějaký čtenář, kterého nepřivedl ke knihám, mohl nějak ublížit. Pouze tento čtenář může mít problém.

PJKBR: Nové Zjevení lze objevit kterýmkoli způsobem – na internetu, přes knihu, vlastním hledáním i přes někoho jiného – a přesto způsob přivedení čtenáře k mému Slovu nevypovídá o ničem. Teprve to, jaký postoj k tomu dotyčný zaujme, když se s tímto Slovem seznámí, je rozhodující. Může ho buď přijmout v čistotě svého srdce, nebo ho odmítnout, nebo přijmout jen do určitého procenta, nebo k němu zaujmout postoj, který vychází ze všeho možného, jen ne z otevřeného srdce, kvůli čemuž pak vznikají zkresleniny chápání mých výroků. Je-li někdo přiveden k Novému Zjevení přes někoho jiného, znamená to, že jsem to byl Já, který přes toho „někoho jiného“ přivedl potencionálního čtenáře k této knize. Pak záleží čistě na něm, zda a jakým způsobem se s mým Slovem ten, který byl ke knize přiveden, ztotožní ve svém nitru. Není tedy namístě prohlašovat, že je něco takového nanucené z venku, když to, na čem záleží, je samotné ztotožnění se či neztotožnění se s mým Slovem během individuálního studia Nového Zjevení, nikoli to, jak se k němu tento čtenář dostal. Pokud se k němu dostal přes někoho jiného a tento člověk nevytváří na potenciálního čtenáře nátlak, pak to nelze považovat za něco, co by mělo být nanucené zvenku. Braní slov doslovně, o kterém je výše psáno, je přesně to, co dělají ti, kteří se chytili do pasti Datasystému. „Takže není žádoucí, aby si četl každý…“ dává na vědomí, že podle lidí popírajících Misi Boží Rodiny je Nové Zjevení dostupné jen pro ty, kteří jsou toho dostatečně hodni, a ne pro všechny, kteří projeví upřímný a čistě motivovaný zájem, ať už jsou na své duchovní cestě v jakémkoli stupni. Tak chtějí tito následovníci zabránit údajné dezinterpretaci Božího Slova a zamezit tomu, aby se ocitlo „ve špatných rukou“. Myslíte si, že pokud se Boží Slovo dostane k někomu, kdo na něj není připraven a začne případně toto Slovo překrucovat, bude to nějakou nepřekonatelnou překážkou, kvůli níž se moje vůle v kontextu vysvobozování padlých bytostí nenaplní, nebo se naplní jen nedostatečně? Překrucování Božího Slova se dělo, děje a bude dít, s čímž dopředu počítám díky své absolutní Prozřetelnosti (jak ostatně vědí i následovníci první dávky – viz citát výše). Je logické, že k pozměňování Božího Slova dochází na mnoha úrovních včetně té fyzické na planetě Nula, kde musí nakrátko zvítězit negativní stav. Přesto to není nic, co by mělo negativní vliv na ty, kteří moje Slovo čtou, přijímají a aplikují do praxe v čistotě svých srdcí, s čistým a kladným úmyslem. Navíc jeden probuzený představitel vyváží klidně i tisíce prznitelů Božího Slova na Nule i jinde v zóně vymístění. Nikdo z lidí v těchto tělech nemůže rozhodovat o tom, kdo si moje Slovo smí či nesmí přečíst, proto povinností každého správného představitele by mělo být seznámit s tímto Slovem každého, kdo o to upřímně požádá, resp. každého, u koho daný představitel považuje za vhodné ho s tímto Slovem oslovit.

R: Hned v úvodu knih je napsáno, proč se nemají šířit, tím spíše ne na netu.

PJKBR: To platilo přibližně před čtvrt stoletím, kdy internet nebyl sofistikovaný tak, jak je v současnosti a kdy neexistovaly sociální sítě v podobě, v jaké jsou dnes. V současnosti je pro účely naší Mise naopak žádané internet využívat ke sdílení a šíření Božího Slova, a to s pokračující knižní tištěnou distribucí, která poskytuje Boží Slovo v ucelené podobě.

R: Když se domníváme, že je potřeba knihy dostat ke všem, není to Vůle našeho Pána, protože takto se Jeho/Její Vůle neprojevuje, což samozřejmě neduchovní [člověk] (mimo sebe) neví.

PJKBR: Představitelé v Týmu Boží Rodiny nikdy netvrdili, že je potřeba dostat knihy ke všem v tento čas a na této úrovni. Avšak s tím, jak se šíří moje Slovo k připraveným lidem, šíří se potažmo po všech dimenzích s jejich duchovními, zprostředkujícími a fyzickými světy. Není žádoucí (ani možné) rozšířit Nové Zjevení v rámci celého pozemského lidstva, ale je žádoucí šířit ho k těm, kdo jsou k němu intuitivně a jakýmkoli dostupným způsobem (sami za sebe i skrze jiné) přiváděni. Stejně tak je žádoucí, aby se s Novým Zjevením do konce cyklu času seznámila každá bytost ve Stvoření, což je proces, který je dlouhodobého charakteru, nicméně číslo těch, kteří Nové Zjevení už přijali, exponenciálně neustále narůstá. Jen tak lze zcela eliminovat negativní stav.

R: Bůh je Absolutní a nejlépe ví, koho může v konečném plánu spasení všech použít. Jana slibuje oddlužení, krystalická těla aj. a úplně zapomněla na účel těchto knih a na celkový plán. Slibuje jednotlivcům (a to je z falešné mysli) pohodlnost v peklech, a proto jí dostanou.

PJKBR: Nikdy jsem nikomu nesliboval pohodlnost v peklech (resp. na planetě Nula), ale důstojné zajištění podmínek pro dokončení poslání v tomto světě po zahájení Mise Boží Rodiny z Nové Země, která přinese zlepšení duševní i fyzické stránky života mých představitelů, kteří budou chráněni před negativními dopady stále zřetelněji se projevujícího budování NWO, než tyto boží reprezentanty z této reality odvolám, načež je obdařím krystalickými těly, které může obdržet jen ten, kdo žije trvale na Nové Zemi, nikoli ten, kdo trvale pobývá na Nule.

R: Takže všichni, co před námi zemřeli, co si asi mají myslet o Bohu? Vy se okrystalizujete a Bůh potřeboval několik století, aby to mrtvé maso udělal živým a pozitivním?!

PJKBR: Právě proto, že trval proces fúze Ježíše Krista s mojí absolutní podstatou tak dlouho a byl odstartován fyzickou smrtí Ježíšova hrubohmotného těla na kříži, mohu díky následnému nabytí Nové a Nejnovější Přirozenosti docílit toho, že nechám Janu převibrovat bez prožitku fyzické smrti, tedy nechám její tělo rozpadnout prudkým zvýšením vibrací na atomy, načež nakrátko splyne s absolutnem a poté se z něj zase vydělí. Pak její duše bude vsazena do krystalického těla, se kterým se bude vracet na Nulu s vybranými představiteli až do rozdělení lidstva. Moje Nová a Nejnovější Přirozenost mi umožňuje ve vztahu k lidskému tělu i lidstvu samotnému zcela nové možnosti, kterých nebylo možno dosáhnout před tím, než jsem na sebe vzal toto tělo jako muž a ve zcela jiné době jako žena, jejíž životní cesta a způsob završení poslání v tomto těle jsou diametrálně odlišné. Mezi převibrováním Jany, její dočasnou fúzí a návratem v krystalickém těle na Nulu, kde už nebude pobývat trvale, tak uplyne z hlediska lineárního času jen velmi krátká doba.

R: A kdo je v duchu, ani to tělo chtít nemůže, i kdyby okrystalizované, což je nesmysl.

PJKBR: Krystalická těla ode mne jsou zbavena všech defektů a anomálií a pobyt ducha, resp. duše (která je procesem ducha) v tomto novém typu těla je neskonale příjemný. Těla v pozitivním stavu jedince po žádné stránce neomezují a umožňují naplno využít potenciál pro to, aby se duše mohla skrze něj v rámci přírodního světa Multivesmíru manifestovat a realizovat.

R: Jen menšina se obrátí (a umře!!! Nekrystalizuje a netouží tu zůstávat, chce jen konat Vůli Nejvyššího!) a tím zpříkladní, jak se z té šlamastiky dostat a k tomu je použit Nejvyšším v Jeho/Jejím plánu spasení všech.

PJKBR: Tento výrok opět vyplývá z toho, že následovníci první dávky Nového Zjevení nepočítají s vytržením části lidstva do pozitivního stavu bez prožitku smrti hrubohmotného těla, které se zvýšením vibrací rozpadne na atomy. V první dávce Nového Zjevení jsem totiž takto konkrétně nehovořil. Na informace o rozdělení lidstva přišel čas až s druhou dávkou této knihy, kterou jsem napsal v těle Jany v letech 2014–2015. Nikdo z mých představitelů netouží zůstávat ve stále se zhoršujících podmínkách planety Nula.

R: Spasení se koná po smrti těla!!!

PJKBR: Spasení od negativního stavu probíhá v okamžiku přijetí Pána Ježíše Krista do svého srdce, přičemž spasení ve smyslu vyvedení ven z negativního stavu opravdu logicky nastává až po opuštění zóny vymístění či planety Nula, a to buď smrtí fyzického těla, nebo převibrováním, jinak nazývaného též nanebevzetí či vytržení.

R: Navíc Janu o jejím božství přesvědčilo něčí kyvadlo.

PJKBR: Jana s kyvadlem na své duchovní cestě začínala, nicméně nebylo prostředkem oznamujícím její původ. Kyvadlo používala ke komunikaci se svým vyšším Já jen po několik málo týdnů, čímž započala její bezmála dvě desetiletí trvající cesta od ateistky k Bohyni, která odstartovala v letech 2002 až 2003, nicméně kořeny této cesty sahají až do 90. let 20. století. To, že jsem Já, Pán Ježíš Kristus v lidském těle používal/a kyvadlo, nejenže bylo nutností, aby byla zachována kontinuita postupného duchovního růstu Jany, ale také jsme tím očistili jeden velký ezoterický fenomén, kterým kyvadlo ve své podstatě je. Vším, čím jsem si jako člověk-žena prošel/prošla, mělo co do činění s procesy postupného očišťování aspektů negativního stavu, které jsem pak navrátil do své absolutní povšechnosti, ze které tvořím pozitivní stav. Více o duchovní cestě Jany najdete ve článku „Duchovní cesta Jany Kyslíkové: Od ateistky k Bohyni“, viz zde:

https://info.dingir.cz/…/duchovni-cesta-jany-kyslikove…/

Děkuji Evičce C. a Renatce V. za chat a spolupráci při ukončování negativního stavu.

S Láskou a úctou

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 19. 1. 2022

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email