Nové Zjevení Pána Ježíše Krista

 

Nové Zjevení Pána Ježíše Krista

Korolaria Nového Zjevení Pána Ježíše Krista

Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem – I. díl

Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem – II. díl

Základy lidské duchovnosti

Kdo jsi a proč jsi zde?

Poselství z nitra

Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření

Hlavní ideje Nového Zjevení

Realita, mýty a iluze

Chápání a naplnění našeho pozemského života

 

 

https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak

Nové Zjavenie Pána Ježíša Krista

Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista

Dialógy s Pánom Ježišom Kristom – 1. Diel

Dialógy s Pánom Ježišom Kristom – 2. Diel

Základy ľudskej duchovnosti

Posolstvá z vnútra

Štyry pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia

Reality, mýty a ilúzie

Kto si a prečo si tu?

Hlavné idey Nového Zjavenia

Chápanie a naplnenie nášho pozemského života

 

 

https://sites.google.com/site/newrevelation2001/English

The New Revelation of The Lord Jesus Christ

The Corollaries to The New Revelation of The Lord Jesus Christ

The Dialogs with The Lord Jesus Christ – Volume 1

The Dialogs with The Lord Jesus Christ – Volume 2

Fundamentals of Human Spirituality

Messages From Within

Four Concepts of Spiritual Structure of Creation

Reality, Myths & Illusions

Who Are You And Why Are You Here?

Major Ideas of The New Revelation

Understanding And Fulfillment of Our Earthly Life

 

https://sites.google.com/site/newrevelation2001/russian

Новое Откровение Господа Иисуса Христа

Королларии к Новому Откровению Господа Иисуса Христа

Диалоги с Господом Иисусом Христом Том 1

Диалоги с Господом Иисусом Христом – Том 2

Основы человеческой духовности

Сообщения из глубинновнутреннего

Четыре концепции духовной структуры Творения

Основные идеи Нового Откровения

Понимание и исполнение нашей земной жизни

 

 

https://sites.google.com/site/newrevelation2001/spanish

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo

Corolarias a la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo

Diálogos con El Señor Jesús Cristo – Volumen 1

Diálogos con El Señor Jesús Cristo – Volumen 2

 

 

https://sites.google.com/site/newrevelation2001/german

Die Neue Offenbarung Des Herrn Jesus Christus

Folgesätze zu Der Neuen Offenbarung Des Herrn Jesus Christus

Dialoge zu Der Neuen Offenbarung Des Herrn Jesus Christus – Band 1

Dialoge zu Der Neuen Offenbarung Des Herrn Jesus Christus – Band 2

Grundlagen Menschlicher Geistigkeit

Botschaften aus dem Inneren

Wirklichkeit, Mythen und Illusionen

Vier Konzepte über die Geistige Struktur der Schöpfung

Wer Bist Du und Warum Bist Du Hier?

Grundgedanken Der Neuen Offenbarung

Print Friendly, PDF & Email