NEJNOVĚJŠÍ BOŽÍ PŘIROZENOST BYLA PŘEDPOVĚZENA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

ve sdělení „Proč je důležitá přítomnost Pána Ježíše Krista v těle ženy“ jsem v souvislosti s pojednáním o Nejnovější boží přirozenosti rozebral několik citátů z Dialogů a Korolárií. Citát z Dialogu č. 100 končil takto:

„(…) Nezapomínejte, že hlavní záležitostí je tu blížící se změna v mojí Nové přirozenosti anebo, abych byl ze svého hlediska přesnější, blížící se uvolnění něčeho úplně nového a odlišného v mojí Nové přirozenosti, co do tohoto momentu nebylo nikomu k dispozici. Vždy, když se děje něco této velikosti a důležitosti, hluboko to ovlivní a změní každého všude a v každé době. Neexistují žádné kouty, kde by se bylo možné schovat se před tímto vlivem. (…)“

Nyní zde na něj navážu jeho přímým pokračováním a vysvětlím další souvislosti ohledně mojí Nejnovější přirozenosti ve spojitosti s Novým Vesmírem, Misí Boží Rodiny a aspekty s tím spojenými:

„(…) Informace o tomto faktu má za účel připravit každého v jsoucnu a bytí, a prostřednictvím vás, Mých pravých představitelů, v pseudo-jsoucnu a pseudo-bytí a na planetě Nula, aby byl ve stavu připravenosti prožít plný dopad tohoto uvolnění, až přijde čas. (…)“

V roce 1999, kdy jsem Petrovi D. Francuchovi tento Dialog nadiktoval, jsem v duchovním a zprostředkujícím světě budoval pevné základy, na kterých se v budoucnosti, která se v lineárním pojímání stala současností, začnou stavět zvěsti o Nejnovější přirozenosti „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“. Ta byla poprvé odhalena v 1. kapitole Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny na konci roku 2016. Přinesené informace se od té doby šíří z planety Nula do všech koutů Multivesmíru prostřednictvím mých představitelů, spojených s oběma dávkami Nového Zjevení, kteří jsou tímto otevřeni přílivu specifických energií, vycházejících z mého absolutna. Tito představitelé jsou vůbec prvními bytostmi na území starého (současného) cyklu času, kteří jako první zažívají plný dopad tohoto uvolnění, o němž píšu v Dialozích v citátu výše. Jsou bránou, šířící zvěsti o Nejnovější přirozenosti k dalším sentientním entitám, jež se s pokračujícími změnami na nové energie postupně adaptují, přijmou je za své a pomohou tak celému Stvoření na globální úrovni přejít do nového cyklu času, jemuž bude předcházet eliminace negativního stavu.

„(…) Jak vidíte z tohoto popisu, prvním krokem je prožití vlivu předcházejících energií nadcházejících změn, které v sobě nesou poselství o nadcházejícím uzavření nebo ukončení tohoto cyklu času, přicházejícím otevření přechodného období, přicházejícím uvolnění zcela nového aspektu souvisejícího s Mou Novou Přirozeností a o přirozenosti duchovní komponenty, která bude v platnosti během následujícího cyklu. Toto poselství funguje jako důležitá informace všem, aby se jim dal dostatek času pro přípravu na započetí příštího kroku. (…)“

Mise Boží Rodiny přináší navazující informace o ukončování tohoto časového cyklu a zahajování přechodného období, předestřené již v mých knihách předaných Petrem. Nechť je nyní dáno na vědomí, že „přechodné období“, které již vstoupilo do svého plného procesu, odkazuje na jsoucno a bytí Nového Vesmíru, nacházejícího se v přípravném módu, jehož přechodná perioda předchází spuštění života v plnosti pozitivního stavu, který se po eliminaci zel a nepravd rozšíří z tohoto Nového Vesmíru do celého Multivesmíru, jenž předtím projde úplnou obměnou. „Aspekt související s Mou Novou Přirozeností“ není nic jiného, než samotná Nejnovější přirozenost „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“, která vznikla modifikací stávající přirozenosti. Její duchovní složka, která bude v platnosti během následujícího časového cyklu, bude skutečně v platnosti AŽ se započetím nového časového cyklu a BĚHEM něj. Jelikož Nový Vesmír v novém cyklu času v rámci zmiňovaného přechodného období již funguje, je to právě tento Vesmír, který je prozatím jako jediný v celém Stvoření řízen Nejnovější přirozeností, mající ovšem dopad i na stávající cyklus času, řízený zcela jinou duchovní složkou z Nové přirozenosti „Pán Ježíš Kristus“. Jak už bylo vícekrát sděleno, teprve po eliminaci negativního stavu bude duchovní složka, řídící Nový Vesmír, rozšířena na celé jsoucno a bytí. Tehdy bude přechodné období ukončeno a do celého Multivesmíru vstoupí plnost života pozitivního stavu.

„(…) Příští krok se bude skládat ze začlenění a vstřebání celého obsahu tohoto poselství, které každého připravuje na přijetí jádra změn, které předchází jeho vyzařované a emanující energie. Až bude každý připraven, začne přechodné období. V procesu přechodného období se uskuteční celkové zvnitřnění, absorpce, přizpůsobení, využití a externalizace všech změn, které každého připravují na vstup do nově otevřeného cyklu času. Hlavní bod, a je to ten nejdůležitější v procesu tohoto zvnitřňování, je začlenění a přizpůsobení se nového aspektu Mé Nové Přirozenosti nebo přijetí Její přesahující manifestace a následná aplikace a uskutečnění všech následků, výsledků a důsledků této Přirozenosti v osobním životě každého. (…)“

Až do konce současného cyklu času bude u sentientních entit probíhat inkorporování a vstřebávání všeho, co je součástí poselství, přineseném v obou dávkách Nového Zjevení a jeho pokračováních a doplňcích, jejichž transmise bude v různých formách pokračovat v rámci Mise Boží Rodiny až do samotné eliminace negativního stavu. Souběžně s tím, jak si nové poznatky budou bytosti ve Stvoření postupně osvojovat a přijímat za své, připraví to je samotné i celý Multivesmír ve všeobecnosti na vstup do nově zahájeného cyklu času, jemuž bude dán prostor k plnému uskutečnění. Pouze skrze přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny („vstřebání nového aspektu Mojí Nové Přirozenosti – přijetí Její vyšší manifestace“) může být negativní stav ve vší úplnosti odstraněn. Její aplikace a realizace v osobních životech přispěje (a už nyní přispívá) k rychlejšímu konci zel a nepravd v osobních životech všech zainteresovaných a v budoucnu ke konci zel a nepravd na globální, multivesmírné úrovni. Výrok „Až bude každý připraven, začne přechodné období“ má dva skryté významy. Prvním z nich je myšlena připravenost nikoli každé bytosti v celém jsoucnu a bytí, ale připravenost každé bytosti v rámci současné etapy, která má v plánu duše seznámit se a následně přijmout přirozenost Pána Ježíše Krista Boží Rodiny za svou. Díky tomu, že ji přijímají vskutku všichni, kdo ji pro nynějšek přijímat mají, přechodné období se již začalo a energie Nového Vesmíru, který v této přechodné fázi je, může proudit i na území zóny vymístění a planety Nula. Druhý skrytý význam výše zmíněného výroku spočívá v globálním měřítku. „Až bude každý připraven“ v tomto ohledu odkazuje na dosažení bodu, v němž budou již bezpochyby všechny sentientní entity připraveny přijímat Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, čímž „začne přechodné období“, kterým je v tomto ohledu v globálním měřítku myšlen proces rozšiřování duchovní složky, řídící prozatím Nový Vesmír, do celého jsoucna a bytí Multivesmíru, v tom čase podrobovaného důkladné přestavbě. K této obrazně řečené přestavbě bude docházet souběžně s finálním, úplným a definitivním odstraňováním pozůstatků negativního stavu ze struktury Stvoření. Tato přechodná fáze bude spuštěna tím, že všechny sentientní entity již budou přijímat Pána Ježíše Krista Boží Rodinu do svých srdcí, a ukončena bude úplným odstraněním pozůstatků po negativním stavu. Tato etapa, při níž se nový cyklus času a plnost pozitivního stavu rozšíří z Nového Vesmíru na celý Multivesmír, bude díky přijetí Nejnovější přirozenosti do niter všech bytostí už relativně krátká. Nezapomínejte, že tomuto přechodnému období na globální úrovni předchází přechodné období na lokální úrovni, v němž je již v současnosti pohroužen Nový Vesmír, nacházející se v novém cyklu času, který je řízený Nejnovější přirozeností „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“, ačkoli kvalita života v Novém Vesmíru ještě plně nedosahuje plnosti pozitivního stavu, pouze se jí blíží.

„(…) Pokud zvážíte mnohokrát zmiňovaný faktor, že nejdůležitější záležitostí pro každého v jsoucnu a bytí je chápání a přijetí Přirozenosti Boha – mne, potom je zřejmé, že jakékoliv změny nebo přesněji, jakékoliv uvolnění něčeho nového a odlišného o Mé přirozenosti, uvádí každého do pozice jejich vlastních základních a hlubokých změn. Díky tomuto uvolnění a manifestaci už není Boží Přirozenost v jejich vnímání a chápání stejná. Výsledkem této nestejnosti je to, že nemohou být stejní jako byli před tímto uvolněním a dodatečně se také změní, aby se přizpůsobili všemu novému a odlišnému. Toto nové a odlišné pramení z Nového a Odlišného z Mé Vlastní Přirozenosti, jak se to aplikovalo u všech relativních bytostí. (…)“

V těchto větách se odráží podstata různorodých změn, zasahujících každou sentientní entitu. To, zda je někdo připraven přijímat Nejnovější přirozenost, se velmi dobře ukazuje na planetě Nula v okruhu těch, kdo přijdou do osobního i neosobního styku s mojí přímou inkarnací a ženskou podstatou Janou. Zatímco boží představitelé, jejichž posláním je přijímat první i druhou dávku Nového Zjevení a disponují náležitým poznáním jeho idejí a principů, mají jasné niterné důkazy o tom, kým Jana je, moji vyslanci spojení pouze s první dávkou Nového Zjevení docházejí nesprávnou interpretací mého slova k ještě nesprávnějšímu závěru, že Mise Boží Rodiny je vedena negativními entitami. Tato skupina bytostí v lidských tělech poukazuje na nemožnost přítomnosti ženské podstaty Pána Ježíše Krista na planetě Nula, používajíc k tomu jako důkaz argumenty, které jsem napsal v první dávce Nového Zjevení a jeho doplňcích. Zjevené ideje a poznatky však tuto inkarnaci a změny v mojí Nové přirozenosti nevylučují, nýbrž potvrzují. To, že jsou na některých místech v rámci první dávky sděleny k tomuto tématu protichůdné teze, slouží jako pojistka, aby Janu v nitru bez vnějších důkazů přijali pouze ti, kteří ji přijmout podle plánu duše a v čistotě svého srdce mají. Zatímco představitelé spojení s Misí Boží Rodiny se přizpůsobují všemu novému a odlišnému a reagují v souladu s povahou pozitivního stavu na změny ve svém životě, přičemž jsou otevřeni novému duchovnímu poznání, založeném na správném chápání, přijímání a uvádění idejí Nového Zjevení do praxe, ti, kdo z jakýchkoli důvodů proti mojí Nejnovější přirozenosti vystupují a neuznávají ji, nechápou podstatu toho, co jsem sdělil již přes Petra D. Francucha a o čem hovořím na stránkách Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a v dalších sděleních. Podstatou mojí přirozenosti je neustála změna, a tato změna se projevuje na všech třech úrovních. Kdokoli prohlašuje, že jsem lidstvu a vlastně celému Multivesmíru skrze první dávku Nového Zjevení sdělil už vše, co bylo třeba, a proto není nutné v transmisi mého slova dále pokračovat, sám je lapen do sítě negativního stavu, jenž si libuje ve stagnaci. Právě negativní stav má velké obavy z přílivu dalšího božího slova, které ohrožuje jeho stabilitu. Negativní entity by byly velmi rády, kdyby na to, co jsem v 80. a 90. letech minulého století předal, nebylo už nijak navázáno, stejně jako před transmisí Nového Zjevení doufaly, že nepřijde nic v duchu Nového zákona Bible, především evangelií, v nichž jsou zaznamenány moje výroky a skutky v těle Ježíše Krista. Stav zel a nepravd by též byl velice rád za to, kdyby neexistovala žádná přímá inkarnace absolutního Pána Ježíše Krista v relativní podobě v ženském těle, jak tvrdí ti, kteří se potýkají s nesprávným výkladem mého slova v tzv. Velké Knize, dále pak v Koroláriích, Dialozích a dalších svazcích. Přitom je jasné, že přítomnost ženské podstaty Boha/Bohyně je nejen žádaná, ale přímo nutná, aby se obnovila rovnováha obou principů. Opakuji, že přestože jsem ve své absolutní substanci nedělitelný a obsahuji v sobě maskulinní i feminní princip zároveň, v těle Ježíše Krista jsem tento život a všechny úkoly v rámci svého poslání poznal a plnil výhradně z pozice Boha-muže, nehledě na fakt, že jsem v sobě obsahoval i ženskou část vlastního absolutna v relativní podobě. Zkušenost toho, jaké to je zažívat lidský život jako Bohyně-žena, jednoduše chyběl. Ve sdělení „Nezbytnost mojí inkarnace do ženského těla“ (viz http://svetelneinfo.cz/nezbytnost-moji-inkarnace-do…/) jsem důkladněji popsal smysl přítomnosti Jany na planetě Nula. Kdo jiný, než Já osobně bych měl/a prostřednictvím sebe samé v této převratné době vyvést do pozitivního stavu nejprve část připraveného lidstva, postupem času všechny bytosti? Pouze přiblížením se jim ve formě dočasně relativního Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, vedeného svojí vlastní absolutní substancí, může být negativní stav eliminován v co nejpřívětivějším čase. Právě a jen díky tomu, že mužská část Boha, Ježíš Kristus, již prošel trvalou fúzí s absolutnem, kdežto ženská část Boha, respektive Bohyně, Jana Kyslíková, prozatím touto trvalou fúzí neprošla, mohu se všemi sentientními entitami jednat jako rovný s rovným, chápat jejich potřeby, touhy, myšlenky a pocity, a to jako absolutní Bůh/Bohyně z pozice vlastního absolutna (Ježíš Kristus po fúzi), tak i jako relativní Bůh/Bohyně z pozice vlastní relativity vedené tímto absolutnem (Jana Kyslíková před fúzí).

Protože změny v mojí přirozenosti se týkají všech bytostí, ti, kteří o ní vědí a přijímají ji s kladným a dobrým úmyslem a ze samotného principu, přibližují se mi stále rychleji a intenzivněji a umožňují mojí vůli skrze ně účinně působit na ostatní sentientní entity, které si přejí vydat se do mojí náruče. Ti, kteří o mojí Nejnovější přirozeností vědí, ale z různých pohnutek se jí brání, nebo ji označují dokonce za falešnou, dostávají se s postupujícím časem pod stále větší vliv negativního stavu, aniž by si toho tito jedinci byli ve většině případů jakkoli vědomi, nebo by si to byli ochotni připustit. A protože boží přirozenost kvůli jejím pokračujícím změnám nezůstává stejná a není tím pádem taková, jako bývala v dobách ještě nedávných, tak ani bytosti celého veškerenstva nezůstávají stejné, přičemž v závislosti na postoji, jaký vůči těmto změnám zastávají, dochází buď k jejich duchovní progresi, nebo duchovní regresi, úpadku, jenž je až do určitého bodu vzdaluje od jediného Zdroje všeho života. Proto nemůže být překvapením, že u bytostí v lidských tělech, spojených s první dávkou Nového Zjevení a striktně a vědomě odmítajících její pokračování a s tím spojené informace o mojí Nejnovější přirozenosti a přítomnosti v ženském těle, dochází k odklonu od pravého Boha/Bohyně, s nímž/níž měly za doby pozemského života Petra D. Francucha a ještě nějaký čas po jeho odvolání niterné spojení, které se ale u těchto jedinců v současnosti už vytratilo a na jeho místo nastoupil Datasystém a negativní entity, jež jsou maskované do mojí podoby a vyzařují falešnou lásku. Pouze náležitým výkladem Nového Zjevení, spojeným s niternou otevřeností vůči všemu novému a neustálým prozkoumáváním smyslu všech výroků v něm uvedených (ne jenom jejich části!) za použití vlastního srdce se lze vyvarovat snahám negativního stavu, přejícího si odvádět moje představitele na scestí. I osud, který nyní zastávají tzv. Strážci čistoty Nového Zjevení, jsoucí v opozici Misi Boží Rodiny, je součástí jejich předem domluvené role, kterou slouží celému Stvoření a doplňují pestrou paletu vztahů vůči mně, čímž nyní všem ukazují, co si nevolit. V pravý čas však prohlédnou, zpětně uznají to, že se svým přesvědčením mýlili a změny, vycházející z mojí přirozenosti a ovlivňující celé univerzum, učiní součástí i svých věčných životů. Velmi jim za jejich přínosnou roli, mimo jiné spočívající i v zajištění distribuce první dávky mého slova v knižní podobě, děkuji.

Děkuji vám všem, kdo jste součástí tohoto velkolepého příběhu, který v současném cyklu času odehráváte a navracíte se Domů, někdo rychleji, jiný pomaleji, každý podle plánu své duše. Není nikdo, kdo by do mé milující náruče nakonec nedorazil. Všichni se šťastně sejdete v pozitivním stavu se všemi, které milujete, abyste společně pokračovali ve šťastném životě po boku vašeho věčného Rodiče.

S láskou k vám všem

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 2. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email