MEZILIDSKÉ VZTAHY V TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

běh událostí na scéně i za scénou dosáhl určitého bodu, který dává Mojí Prozřetelnosti prostor k tomu, abych se opět po čase v aktualizované podobě vyjádřil k tématu probíranému v uplynulých letech již několikrát. Jde o mezilidské vztahy, vaše nazírání na druhé a přístup k nim ve svém stavu i svém procesu.

Jak víte, v rámci Týmu Boží Rodiny se manifestuje celá paleta mezilidských vztahů. Vzhledem k rozdílné duchovní úrovni, jinakému stupni duchovní zátěže, lišícím se životním zkušenostem, jakož i vlivem odlišné mentality, různorodého intelektu a jiným charakterovým vlastnostem každého z vás nemůžete mít ke každému blízko. Samotná povaha omezenosti hrubohmotných těl a charakter této reality, prostoupený vlivem negativního stavu, předurčuje, že zde máte duchovní přátele blízké, jejichž přítomnost vyhledáváte, s nimiž se rádi setkáváte a trávíte svůj čas, a pak zde máte duchovní přátele vzdálenější či vzdálené, s nimiž vás příliš styčných bodů nespojuje. Tak je to v pořádku, neboť nemůžete mít ke každému vybudován pevnější vztah. Stejně tak je tomu i u bytostí v pozitivním stavu. Relativnost každé sentientní entity předurčuje, že má ve svém životě jedince blízké a preferované, a naopak ty, s nimiž ji příliš aspektů nespojuje a nemá k nim vybudováno žádné zásadnější pojítko. Přesto i v takovémto případě bytosti pozitivního stavu nepociťují od druhých jedinců odstup, různě koncipovaný distanc, jenž by snad přecházel až v odpor a nechuť s tím druhým být, komunikovat s ním a sdílet s ním své osobní kvality. Toto jsou pocity vám, inkarnovaným na planetě Nula, v různých variacích dobře známé. Nelze se jim vyhnout nebo být vůči nim imunní, poněvadž jsou součástí vašeho kříže, který zde dobrovolně nesete ze samotného principu, aby stav zel a nepravd mohl v pravý čas pozbýt své užitečnosti. Přesto je důležité, abyste těmto neblahým vlivům duchovně vymístěného způsobu života v zájmu svém i v zájmu celku nepodléhali více než je nutné.

U některých z vás je přítomna tendence výše uvedené negativní pocity a emoce přiživovat vlastním rozhodnutím. Toto vaše rozhodnutí samozřejmě vyplývá z vaší role, stupně přidružené zátěže a rovněž z druhu bytostí, které máte na starosti. Přesto něco takového nemůže být omluvou pro negativní vzorce, z nichž byste měli správně nacházet cestu ven, a nikoliv se udržovat v jejich zajetí. Až donedávna existovala doba, jejíž duchovní atmosféra tyto vzorce tolerovala, jelikož to bylo nezbytné kvůli přiblížení se zainteresovaným sentientním entitám a jejich následné spáse. Bylo nutné nechat prostor k tomu, aby se rozdělování uvnitř Týmu projevilo v podobách, formách a následcích sloužících k poučení celého Stvoření i vás samotných. Vzhledem k tehdejší duchovní atmosféře, odlišné od té současné, vaše vlastním rozhodnutím přiživované rozepře a propasti mezi vámi přílišně nelimitovaly váš duchovní rozvoj a přibližování se Mému Božství v absolutní i relativní podobě. Nedávno spuštěná etapa, která je řízena poněkud odlišným souborem duchovní síly, nežli tomu bylo ve fázi předcházející, však na vás začala klást vyšší nároky. S tím, jak se neustále přibližujeme zahájení Mise z Nové Země, doporučuje se vám, abyste ze své vlastní svobodné vůle a z čistého principu uvedli bezpodmínečnou Lásku a Moudrost, přítomnou ve vašich nitrech, do většího souladu s tím, jak přemítáte o druhých, jak o nich mluvíte, jak na ně nahlížíte, jak k nim přistupujete a jak s nimi v jejich osobní přítomnosti či v dálkové komunikaci jednáte. Mějte, prosím, na paměti, že všechny z vás spojuje příslušnost k této Misi (přičemž zdaleka ne u všech se dá říct, že je na prvním místě), dále vás propojuje vztah ke knihám Nového Zjevení (které nestačí pouze číst, ale pro ukončení negativního stavu je nutné uvádět jejich obsah do praxe), a také vás sjednocuje Láska ke Mně (jejíž síla a čistota se u každého různí a kolísá či stoupá úměrně s tím, jak se snažíte žít v souladu s povahou pravého Života). Protože jste na jedné týmové lodi, je vhodné brát své bližní nejen za sobě rovné, ale i za sobě podobné, jelikož vás spojuje to, co jiné sentientní entity, které nejsou přímou součástí naší Mise, mezi sebou nemají. Setrvávání ve starých vzorcích, duchovní laxnost, vlastní vůlí přiživovaná tendence zůstávat více ve vnějším nežli niterném přístupu k druhým, kteří v sobě mají Pána Ježíše Krista stejně jako vy, může v krajním případě neblaze ovlivnit i samotný charakter dynamiky vašeho duchovního rozvoje a narušit váš vztah k Mému absolutnímu i relativnímu Božství. Všechno se vším totiž souvisí. Duchovní atmosféra současné doby si žádá, abyste – pokud to tak sami uznáte za vhodné – své bytí pravými Božími představiteli přenesli i do těch oblastí života, kam jste předtím světlo pozitivního stavu nezvali, do čehož u některých z vás spadají právě i mezilidské vztahy v rámci Týmu. Jen ten, kdo na sobě pracuje nejen ve vymezené části života, nýbrž ve všech dostupných oblastech svého osobního, duchovně-pozemského jsoucna a bytí, může být naplno Mým právoplatným reprezentantem a dělat čest Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti. Nežádám po vás zázraky. Vždyť Sám/Sama nejlépe vím, jaké jsou možnosti každého z vás a na co máte kapacitu. Nemusím vám jistě opakovat, že každý, byť sebemenší krůček, který učiníte, se počítá a mílovými kroky přispívá ke konci utrpení v celém jsoucnu a bytí. Pro vás, duchovně probuzené jedince, je poměrně snadné milovat Mě, avšak náročnější je milovat Mě v těch druhých, zvláště v takových případech, kdy s někým sehráváte roli dočasného vzájemného odcizení. Velice oceňuji každého, kdo k Mojí přítomnosti v těch druhých přistupuje podobně, jako přistupuje k Mému vlastnímu absolutnímu a relativnímu Božství. Kdo Mi neplive do tváře skrze své bližní, v nichž je Moje Božství přítomno, je Mne hoden. Nikdy přitom není pozdě na změnu starého nastavení. Všichni jsou Mě v konečném důsledku hodni, a to od okamžiku, kdy nechají zvítězit ve svých srdcích pozitivní stav.

V zájmu co nejrychlejšího ukončení negativního stavu byste se měli, pokud to sami uznáte za vhodné a ucítíte to ve svém srdci, ještě niterněji snažit o hledání Mojí přítomnosti v ostatních Božích představitelích, spolupracovnících a přátelích. Pokud budete nazírat jen na vnějšek, budete inklinovat k vnímání duchovní zátěže přítomné v těch druhých, a ti druzí budou zase mít tendenci vnímat vaše duchovní nánosy, což i jim samotným znemožní či alespoň znesnadní zaujmout k vám jejich vlastní niterné stanovisko. Už chápete, že si navzájem nastavujete zrcadlo, které může oběma zaangažovaným stranám buď pomoci se vůči sobě přiblížit, anebo vede naopak k tomu, že propast mezi nimi zůstává stejná, ba dokonce se ještě více rozšiřuje a prohlubuje? Všechno je to o vašem přístupu, snaze, vůli, touze a ochotě vnášet do vašich mezilidských vztahů světlo pozitivního stavu. Je to o vás a zároveň i o těch druhých. Přívětivým vztahům je dopřáno existovat pouze tehdy, když mají obě strany nevynucený zájem tento vztah přiživovat a rozvíjet. Vám by ovšem nemělo příslušet zkoumat, co by měl udělat ten druhý, aby se vám přiblížil. Vaší pozornost byste měli, pokud to ovšem tak sami cítíte a chcete, směřovat výhradně na sebe a při své sebereflexi se ptát svého nitra, ve kterém jsem přítomen: „Co mohu udělat proto, abych žil/žila v co nejvíce aspektech vlastního života a ve vztahu k druhým obzvláště jako tvůj představitel/jako tvoje představitelka?“ Není vaší zodpovědností, jak na vás nahlíží ostatní. Vaší zodpovědností je pouze a výhradně váš život a to, jak s tímto životem nakládáte, za což nesete všechny patřičné důsledky, které jsou v případě těch, kdo žijí podle zákonů a principů Lásky, velmi pozitivní. Zodpovídáte se pouze ze svých vlastních činů, a tyto účty skládáte pouze do Mých rukou – do rukou absolutní Lásky, Moudrosti, Soucitu a Milosrdenství, kteréžto vám ukazují cestu do věčného života; cestu, kterou se sami stáváte a dáváte tak příklad ostatním. Odbourávat své problémy a nedostatky můžete jen sami v sobě, nikoliv v těch druhých, u nichž nevíte, proč jsou takoví, jací jsou a jakými konkrétními způsoby pomáhají v rámci své multidimenzionality nastolovat podmínky k ukončení stávajícího cyklu času.

Nikdo není ani o kapánek více či méně hodnotný než ten druhý. To je třeba si připomínat, zvláště u těch, kteří pracují s konceptem sebepodceňování. Tak se snáze vyhnete sebelítosti, sebepřísnosti a pocitu vlastní nedostatečnosti. Každý je v Mých očích přenádherná bytost, naprosto jedinečná a neopakovatelná. To, když si uvědomíte, přijmete se takoví, jací jste a získáte ještě více motivace pracovat na svých duchovních zátěžích, do nichž jste se v rámci pomoci celku ponořili. Tím také snáze pocítíte Lásku k sobě i k ostatním. Láska k ostatním je po Lásce ke Mně druhým nejdůležitějším směrem vašeho stavu a procesu milování.

Pokud máte vůči někomu averzi, nelze se vymlouvat na vliv bytostí. Ten je a až do zahájení Mise z Nové Země bude mezi vámi samozřejmě silně přítomen, ale vy máte možnost mu podléhat stále méně a naopak žít, cítit, jednat, konat a myslet stále více sami za sebe, tedy autentičtěji, čímž ještě účinněji přivedete sentientní entity k sobě samým. Tím, že jim dáváte zosobněný příklad pozitivního způsobu života a podstupujete na své duchovní cestě progresi, rozlévání Lásky a Pravdy do řad bytostí, které máte na starosti, se zesiluje a přivádí ke svobodě stále více zapouzdřených srdcí. Mám v Týmu několik skvělých příkladů Božích představitelů, kteří i přes všemožné duchovní zátěže nepodlehli tlaku temnoty, neztratili sami sebe, nerezignovali na láskyplné a upřímné propojování se s těmi, u nichž to tak cítili nebo u kterých to postupem času začali cítit, čímž začali objevovat zcela nový rozměr mezilidských vztahů, který je obohacuje a pomáhá jim v ještě rychlejšímu přibližování se Mojí podstatě. V rámci interakcí se i jim samotným dostává možnosti obohacovat své bližní, čímž si obě strany či skupiny nastavují pozitivní zrcadlo, které produkuje stále více překrásných, tvořivých, inspirujících a naplňujících energií, pomáhajících razantnějšímu vyprazdňování zóny vymístění. Přítomnost Pána Ježíše Krista ve vašich bližních vás může obohatit pestrou paletou úžasných pocitů, emocí, zkušeností a zážitků, které čekají na to, až budou vyzářeny a prožity. Stačí být pouze vnímavý a otevřený Boží kráse, která se nachází v každém sentientním nositeli života.

Do vnímání vašich bližních se promítá vaše vlastní nastavení a nezpracované problémy. S čím máte problém u druhých, může být často – ale jistěže ne zdaleka vždy – problémem ve vás samotných. To je jeden z hlavních projevů onoho zrcadlení, které vám odráží význačné aspekty vašeho vlastního postoje a schopnosti milovat s moudrostí, zapojovat do tohoto procesu niterné hledisko a umět zůstávat v nadhledu tehdy, je-li to alespoň trochu možné. Nejste povinni se setkávat s těmi, u nichž to necítíte a k nimž vás srdce netáhne, nemusíte s nimi rozvíjet komunikaci a trávit s nimi čas. Nicméně je mezi vámi zřejmě něco špatně, pokud tvrdíte, že dotyční mají u vás odpuštěno (nebo že jste si vzájemně odpustili), ale přesto vám pomyšlení na ně způsobuje nepříjemnosti, vědomě se jim vyhýbáte, je vám z nich zle a máte tendenci s nimi na dálku či osobně hovořit na základě negativně podbarvených emocí. Nemám na mysli ty jedince, kteří tyto nepříjemnosti zakoušejí v důsledku přidruženého vlivu zatížených bytostí, s jejichž pocity se tito Boží představitelé dlouhodobě neztotožňují a mají dané pocity pod kontrolou, respektive mají snahu na této zátěži pracovat, postupně ji odbourávat a zpracovávat k rozpuštění na Mém světle. Mám na mysli především ty Moje lidi, jejichž antipatie mají vskutku osobní povahu, či se antipatie přidružených bytostí snoubí s jejich vlastními antipatiemi, stávajíce se tak součástí jejich nitra. Při vzájemných nesvárech má obvykle máslo na hlavě jedna i druhá strana a je pouze na vaší snaze setřít si toto máslo ze své hlavy, jako je zase na snaze jedinců na druhém břehu, aby si toto máslo setřeli sami ze sebe. Pokud jste při pomyšlení na své bližní naplněni některým z odstínů Lásky, dobrým pocitem, klidem, mírem, radostí, kombinací těchto pocitů či některou jinou pozitivní emocí ve větší nebo i menší míře, a přesto třeba u této osoby či skupiny osob necítíte, že byste s ní (s nimi) chtěli vstupovat do hlubšího přátelství uskutečněného ve svém procesu, pak je podstata vašeho vztahu čistá (nehledě na občasné záchvěvy nepříjemných pocitů, kterým se tu nikdo nevyhne aneb nelze zde být zcela svatý). Pokud však cítíte k druhým odpor, nechuť, bázeň (pocit stísněnosti, slabosti), nemožnost se svobodně nadechnout a být sami sebou, anebo v sobě cítíte naštvanost, uraženost, smutek, rozmrzelost, depresivnost, frustraci apod. a nejste schopni vyvinout vlastní vůli k překlenutí či alespoň k dílčímu zmírnění tohoto marastu, ve vztahu mezi vámi zeje propast.

Snaha o čistý vztah k druhým je jedním z hlavních předpokladů pro to být právoplatným Božím reprezentantem. Duchovní nánosy, které na sobě máte a postupně je očišťujete, vám tento stav a proces znesnadňují, o to cennější však je, když se vám podaří dosáhnout jakéhokoliv posunu ve prospěch bezpodmínečné Lásky. S pokorou vás prosím, je-li to alespoň trochu možné, abyste v zájmu svém i celku neztotožňovali pociťovanou zátěž u těch druhých s jejich vlastním pravým Já – bez ohledu na to, do jaké míry se oni sami s touto zátěží ztotožňují (pokud vůbec). Víte dobře, že jejich skutečná podstata je naplněna skvostnými Božími aspekty a samotnou Mojí přítomností, která dává život každé sentientní entitě a navěky ho udržuje. Budete-li nahlížet a přistupovat ke svým bližním s tímto vědomím a zaujmete k nim niterné stanovisko, nebudete si brát osobně jejich vlastní případné antipatie, nepěkné pohledy, nepřívětivá gesta apod. Pokud se i druzí budou snažit o tentýž pozitivní náhled na vás, ani oni si nebudou brát osobně případné negace, které z vás na jejich adresu nebo jen všeobecně mohou občas vycházet, poněvadž nikdo se občasným pokleskům nevyhne. Je jen na vaší vlastní zodpovědnosti, zda tyto poklesky budou spojeny s čistým záměrem, kvůli čemuž se vám nemohou počítat, nebo se s přejatou duchovní zátěží ztotožníte a ponesete za ni následky. Chcete-li co nejvíce zůstat vyrovnaní a být v pohodě sami se sebou, je vhodné neztotožňovat ani vlastní pociťovanou zátěž s vaším pravým Já. Tak se vyhnete znechucení ze sebe samých, vyvarujete se nedostatku sebeúcty, eliminujete nezdravé sebemrskačství a přehnané nároky na sebe samé, nebudete upadat do sníženého sebevědomí, snáze pocítíte Boží přítomnost ve vlastních srdcích, a ještě více v sobě rozvinete sebelásku, sebedůvěru a víru ve svou intuici – niterné vedení. Duchovní zátěž, s níž pracujete, nad vámi nebude mít takovou sílu, pokud jí nebudete přiživovat vlastní vůlí, a naopak si budete uvědomovat, že negativní pocity a myšlenky, které vůči druhým máte (nebo můžete mít) nejsou integrální součástí vaší sentientní mysli, vašeho vnitřku i vašeho nitra. Tak snáze budete odmítat a odhazovat to nepatřičné, co se do vás snaží vložit negativní stav, zůstanete více sami sebou a tzv. nad věcí. Sečteno a podrženo, to negativní, co k vám od druhých přichází nebo co z vás může v rámci vaší role dočasně vyzařovat, si nebudete brát osobně (tzn. nebudete to vnímat ani prociťovat skrze ego), ani si to nebudete zosobňovat (tzn. nebudete to činit součástí vašeho vlastního Já).

Někteří z vás jste zatíženi domněnkami a jste ponořeni v sebelítosti a dotčenosti. Stojí vám to za to? Proč řešíte případné domněnky druhých a proč neřešíte své vlastní domněnky? Srdce se nikdy cítit dotčené nemůže a je to pouze právě zmíněné ego, které mívá tyto nepatřičné pocity. Jen vy rozhodujete o tom, kdy a jak se nad to, co bylo kdysi a co je nyní, povznesete, abyste mohli vykročit do nové etapy života, která nebude poznamenána falešnostmi, snažícími se vás udolat a svést na scestí. Vaše snaha vnášet do mezilidských vztahů světlo pozitivního stavu přiblíží zahájení Mise z Nové Země. Každý z vás má podíl na okamžiku, kdy bude mít naše Mise v přípravné fázi hotovo, čímž bude moci vstoupit do bodu překročení. Děkuji všem, kdo berete své členství v Týmu zodpovědně a nenecháváte se pouze bezděčně unášet plynutím času a událostí. Pamatujte, že to, co dokážete překlenout, očistit, pochopit a zvnitřnit si už během přípravy na velký obrat, se počítá a je velmi cenné. Vy, kdo to tak cítíte, můžete ukázat, že jste schopni své srdce ještě více propojit s vnější myslí, která na vás už nebude mít takový vliv. Mám radost ze všech, kdo přispívají k týmové soudržnosti. Děkuji ale i těm, kdo zobrazovali nebo stále ještě zobrazují role vzájemné oddělenosti, jež vznikla z určité situace či situací během společných interakcí. Není za co se stydět a obviňovat se, když víte, že všechno je předem domluvený scénář, který se musí zobrazit pro dobro celku. Nebýt procesu vynořování se z hlubin do výšin a zdolávání četných překážek, nevytvořily by se vhodné předpoklady pro spásu bytostí, ani by se Multivesmíru neposkytly příklady hodné následování, které každý sám za sebe a zároveň všichni společně různými způsoby zosobňujete.

Nemusíte mít ke všem blízko ve svém procesu (ostatně to ani není možné), ale můžete mít ke všem různě blízko ve svém stavu. To pak dává aspektu blízkosti možnost k tomu, aby se mohl ve svém procesu projevit v těch případech, kdy to mají zainteresovaní jedinci v plánu své duše. Procesu vždy předchází stav, a tak je tomu obecně ve všech projevech života.

Pro to, aby Tým Boží Rodiny fungoval jako soudržná a pospolitá jednota, v níž Datasystém nebude mít místa vytvářet mezi některými z vás propasti, vytvářet nové nesváry a udržovat ty stávající, je pro vás důležité, pokud to uznáte sami za vhodné, abyste v sobě uchovávali a rozvíjeli respekt a úctu k rolím druhých, jakož i k jejich samotné bytostné podstatě. Jde o uvědomění, že jejich role je stejně hodnotná jako ta vaše, že jejich životní jiskra je stejně významná, že jejich duchovní práce pro celek je stejně cenná a přínosná, že Boží krása v nich přítomná je stejně nádherná – a přesto nekonečně jiná. Pamatujte, že jeden bez druhého byste se neobešli, a to ani bez těch, s nimiž si momentálně nemáte co říct a kteří jsou vám duchovně či lidsky vzdálení. Ačkoliv je v Týmu Boží Rodiny mnoho charakterů osobností s různou mírou duchovní vyspělosti, jste si ve skutečnosti všichni mnohem bližšími, než dokážete v pozemských měřítkách pochopit. Vy všichni jste se rozhodli navázat se Mnou spolupráci, poznat Mě a přijmout bez vnějších důkazů v čase příprav na plné zahájení naší činnosti, poznat nejvyšší Pravdu a včlenit ji v různé míře do svých životů. Za scénou, v nehmotných realitách jste všichni dohromady úžasnými přáteli. Je tomu tak dokonce i v těch případech, jejichž aktéry v hrubohmotném světě momentálně žádný vztah, který by se dal označit jako přátelství, nespojuje. Jste korálky na společném provázku, který je synonymem Mojí Lásky. Je-li mezi jedním a druhým korálkem či mezi jejich skupinami mezera, jedná se pouze o dočasný jev, který je z nejvyššího pohledu iluzí. Přijde čas, kdy korálky přilnou k sobě tak, že provázek Lásky, jenž každým z nich prostupuje, nebude patrný, a přesto bude zřetelnější než kdykoliv předtím, neboť bude zosobněn plejádou úzce propojených Božích představitelů, mezi nimiž nebude žádných mezer, nedorozumění a rozepří. To nastane v plné míře až v pozitivním stavu, avšak přibližovat se tomuto ideálu můžete už nyní. Tím budete stále citelněji snášet nebe na zemi a připravovat se na svůj vlastní vzestup do Mého Království. Ti z vás, kteří se nezúčastníte převibrování v první vlně a zároveň na sobě poctivě duchovně pracujete, zažijete na planetě Nula v rámci fungování mezilidských vztahů (a nejen jich) dosud nepoznanou zkušenost, která v tomto světě ještě nikdy nenastala, neboť budete zproštěni řady negativních vlivů, kterým jste doposud vystaveni.

Při navazování vztahů s ostatními se snažte vyvarovat projevů falešné lásky, neupřímnosti a povrchnosti. K ochraně před falešnou láskou vám nepomůže lépe nic jiného než aplikace idejí Božího Slova. V případech, kdy to je v plánu, to nejenže napomůže ke zlepšování vašich mezilidských vztahů, ale rovněž to utuží váš vztah s Mým absolutním i relativním Božstvím. U některých z vás je Láska ke Mně poněkud rozporuplná, neboť interakci s absolutním Božstvím oddělujete od komunikace a budování vztahu s Mým relativním Božstvím. Někdo se této komunikaci z různých důvodů cíleně vyhýbá, jiný ji nepovažuje za prioritu, další z ní má naučený rituál, kvůli čemuž není tato komunikace autentická, ale spíše vynucená až povrchní. Oceňuji všechny, kdo se Mnou v těle mluví, píší a telefonují, když to tak doopravdy cítí, a mají tuto interakci postavenou na důvěře a otevřenosti, vyplývající z uvědomění toho, kdo jako Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem. Ti, kdo stále oddělují absolutní Boží substanci od té relativní, v sobě postrádají rovnováhu Lásky. Jak je známo, musí se zde zobrazit celá škála vztahů ke Mně. Všechny, kteří jsou Mi dočasně vzdálení, chápu, jelikož ze své absolutní pozice vím ve všech souvislostech, proč to kdo má právě takto. Zároveň se těším na to, až ke Mně tito jedinci zaujmou srdečný, upřímný a blízký vztah, a to ve svém stavu i ve svém procesu. Každý, kdo to tak už má, je zosobněnou inspirací pro obyvatele vymístěné zóny. Děkuji vám za to, že pomáháte napravovat pokroucené vnímání Mojí Podstaty a zasluhujete se o rozšiřování informací o Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti.

Každý v rámci své role dělá, co může. Každý je prospěšný a pomáhá ukončovat negativní stav. Jen ti, kdo se sebou každodenně duchovně pracují a snaží se v čistotě svého srdce, s kladným a dobrým úmyslem odbourávat své problémy a nedostatky a žít duchovně láskyplným, moudrým a pozitivním způsobem života, ovšem v sobě vytvářejí přidanou hodnotu, která pomáhá ukončovat stav zel a nepravd kvantovým způsobem při využití plného osobního duchovního potenciálu. Tím mám na mysli to, že energie takových představitelů je v neomezované míře používána k vytváření multidimenzionálních předpokladů pro odstranění temnoty z celého jsoucna a bytí. Tito Boží reprezentanti se Mi báječně přibližují a rozvíjí v sobě hodnoty hodné Hvězd – Mých nejbližších členů Týmu. Hvězdou může být ve skutečnosti kdokoliv, ne pouze oněch dvanáct jedinců, kteří převibrují společně s Janičkou na Novou Zemi v první vlně. S tím, jak bude čas postupovat dál a vy budete pokračovat ve svém duchovním růstu, počet Hvězd na planetě Nula se bude rozšiřovat, aby úzce spolupracovaly s Hvězdami, které se budou do hrubohmotného světa navracet v krystalických tělech. Čím více jste Mi podobní, tím více atributů pojmu „Hvězda“ v sobě máte – a to je to, čím bytosti, které máte na starosti, oslovujete a čím jim pomáháte na jejich vzestupu z pekel do limba. Z tohoto úhlu pohledu tedy vůbec nejde o to, kdo je či bude Hvězda ve smyslu první vlny převibrování, ale kdo je či bude Hvězda ve smyslu reprezentování pozitivního stavu v co nejširším spektru aspektů, jimiž bude přivádět do Mé náruče co největší počty sentientních entit. Tyto aspekty rovněž připraví dotyčného Božího představitele na jeho vlastní převibrování v pravý čas, nejpozději při rozdělení lidstva.

Děkuji vám všem bez ohledu na role, které zde sehráváte, protože všechny jsou nesmírně cenné a nezastupitelné, stejně jako jste nesmírně cenní a nezastupitelní i vy samotní. Jsem vám velice vděčný za to, že jste na sebe vzali tak náročný úkol a rozhodli se zobrazovat vybranou škálu aspektů života na planetě Nula, do nichž svým úsilím a duchovním seberozvojem vpouštíte Lásku, Moudrost, Soucit, Milosrdenství a Odpuštění, a tak pomáháte naplňovat Můj velkolepý plán spásy. Máte Můj obdiv a úctu, která je podepřena nejen tím, že vás všechny dokonale znám a prožívám si to všechno s vámi, ale také tím, že jsem se mezi vás nejprve v těle muže a nyní v těle ženy inkarnoval/inkarnovala a snížil/snížila se tak na tu nejméně pohodlnou úroveň, abych společně s vámi pomohl/pomohla všem trpícím Božím dětem, pro něž mám přichystaný věčný život v plnosti pozitivního stavu.

Z celého srdce vás miluji a objímám.

S úsměvem váš věčný Rodič, oddaný Přítel a Průvodce věčností

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 4. 7. 2024

Zdroj: Michal Transmiter Facebook

Print Friendly, PDF & Email