PROČ JE DŮLEŽITÁ PŘÍTOMNOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA V TĚLE ŽENY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

v této době jste svědky zesíleného třídění v řadách našeho Týmu, které je na jedné straně spojeno se zrychlujícím se duchovním vývojem těch, kteří berou tuto Misi jako prioritu, na straně druhé souvisí se zesilujícím tlakem Datasystému, jehož důsledky ovládání pociťujete nejen vy, ale potažmo celé lidstvo, propadající se s touto realitou hlouběji do zóny vymístění.

Účast každého z vás v této Misi je zcela dobrovolná a vyplývající z předinkarnační dohody, která vám ponechává úplnou svobodu vaše rozhodnutí během vaší životní cesty kdykoli přehodnotit. Tento Tým, budovaný na fyzické úrovni od roku 2015, je vyplněn bytostmi z obou polarit Multivesmíru a několika pravými lidskými tvory. Všichni ti, kdo ze svobodné vůle, v čistotě svého srdce, s kladným a dobrým úmyslem přijímají moji Novou a Nejnovější přirozenost = Pán Ježíš Kristus & Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, jsou mými pravými představiteli s různou mírou spojení na mě ve svém nitru, vyplývajícího především z charakteru jejich individuální role, původu a stupni duchovního zatížení. Mezi mými představiteli je převážná většina těch, jejichž víra je hluboká, silná a uvědomělá, proto ani největší útrapy a zkoušky tyto spolupracovníky nevedou k oslabení jejich víry a důvěry ve mě a můj plán. Velmi často si ve svých každodenních životech všímáte dokonalosti a synchronnosti různých situací, jakých jste na své cestě svědky. Mimo to máte silný niterný důkaz o tom, kdo jsem a kdo je moje přímá inkarnace Jana. Takto blízký stupeň sjednocenosti a spolupráce se mnou na duchovní, zprostředkující, a nakonec i fyzické úrovni vás opravňuje nenazývat se věřícími (jež přímou zkušenost s Bohem nemají), nýbrž vědoucími jedinci, mojí první linií, která je šiřitelem Pravdy obsažené v mých slovech. Jste rovněž nositelé mých absolutních aspektů v relativní podobě, které přinášíte na tuto planetu a mezi bytosti v zóně vymístění, kteří díky vám nalézají tu správnou cestu do mé náruče.

Mezi mými více či méně blízkými spolupracovníky v průběhu uplynulých let byla i řada těch, jejichž víra byla z různých důvodů pouze částečná, a stupeň přijímání mojí Nové a Nejnovější přirozenosti prostupoval jejich podstatu jen v omezené míře. Už několik kdysi aktivních a s božským lidstvím se stýkajících se jedinců v určitém okamžiku otočilo proti mně/nám, odvrátilo se a šlo si svou cestou, která vedla buďto do Antitýmu, útočícího na naše představitele, nebo na samostatnou dráhu, na níž Boží Rodina už v jejich preferencích nikterak nefiguruje. Pohnutky těchto jedinců k tomuto rozhodnutí byly různě motivované, nicméně vedoucí ke stejnému cíli: pádu na duchovní cestě.

Kdokoli přijal do svého srdce Novou a Nejnovější přirozenost Boha/Bohyně a pak se od ní odvrátil, stal se snadnou kořistí pro Datasystém a mnohé další přisluhovače negativního stavu, kteří ho svedli na scestí, načež se stal jejich nevědomou loutkou. Dokonce i ten, kdo přijde do styku s oběma mými přirozenostmi, ztotožní se s nimi, ale poté se odvrátí jen od jedné z nich (obvykle od té Nejnovější), a to s jakýmkoli, byť zdánlivě pozitivně působícím úmyslem, ztrácí niterné napojení na Zdroj všeho života. Hovořím zde teď o té skupině bývalých spolupracovníků, kteří se uchýlili pouze k první dávce Nového Zjevení od Petra D. Francucha, přestože zároveň disponovali poznáním Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, předaného přímo mnou v ženském těle, které dotyční odmítli jako výplod choré mysli, či dílo temné strany. Tedy pro zopakování a doplnění výše formulovaných informací: Pouze ten, kdo první dávku Nového Zjevení čte a aplikuje její ideje do svého života, přičemž nikdy nepřišel do styku s druhou dávkou Nového Zjevení, je mým představitelem s niterným napojením na mne. Kdo však už alespoň zčásti druhou dávku přijme a na základě jakýchkoli faktorů ji označí za blud a navrátí se zpět k prvotině mého slova, stává se nevědomou obětí ovládacích programů. Protože negativní stav přebírá stále více aspektů zdejšího bytí, v uplynulých letech vyvinul vysoce sofistikovanou metodiku ovládání mysli a zapouzdřování srdce, kterou v posledních dvou desetiletích (po odvolání Petra D. F.) aplikuje především na představitele spojené pouze s první dávkou Nového Zjevení. Proto se i řada těch, kdo nikdy předtím nepřišli s druhou dávkou a mým ženským Já jakkoli do styku, ale narazí na někoho, kdo je s touto druhou dávkou spojen, se při myšlence na pokračování Nového Zjevení zhrozí a označí ji za něco, co rozhodně není ode mne, a tudíž to nemůže stát na pozitivním základu. Drtivá většina těch, kterých se to týká, dojde k tomuto chybnému závěru, aniž by měla vůbec snahu pokračování mého slova jakkoli prozkoumat a seznámit se s ním nikoli zevrubně, nýbrž do hloubky. Pouze ten čtenář Nového Zjevení, který při čtení do té doby jemu neznámé druhé dávky čte toto pokračování s otevřeným srdcem a za náležitého použití všech idejí první dávky, dojde ke správnému závěru, že Nové Zjevení, předané mnou v těle Jany, je pravým božím slovem, postaveném a dále konstruovaném na ryze pozitivním základu. Něčeho takového ale nejsou schopni docílit ti, na něž působí výše zmíněná sofistikovaná metodika ovládání mysli a zapouzdřování srdce, speciálně vyvinutá Datasystémem přímo pro příjemce první dávky Nového Zjevení. Toto působení Datasystému jsou dotyční schopni anulovat pouze tehdy, když ke Zjevení od Petra přistupují správně, s čistým a dobrým úmyslem a s vědomím pulzující dynamiky pozitivního stavu, jakého by tito jedinci měli být reprezentanty.

Pro ty, kteří se považují za strážce čistoty idejí Nového Zjevení a zároveň odmítají připustit jeho pokračování, pokračující změny v mojí Nové přirozenosti, jakož i přítomnost Pána Ježíše Krista v ženském těle, se toto Zjevení stalo pastí. Ta je způsobena dogmatickým lpěním na výrocích, které jsem sdělil v 80. a 90. letech minulého století a na přelomu tisíciletí, jako by tito jedinci nechápali hlavní smysl toho, co jsem na stovkách a stovkách stránek lidstvu a celému Multivesmíru z lásky předal. Pouze negativní stav je stagnace. Já, Pán Ježíš Kristus, v novém cyklu času Pán Ježíš Kristus Boží Rodina (s dosahem této přirozenosti už na současný cyklus času) jsem neustálá změna a plynutí, tudíž i moje výroky vždy byly, jsou a budou v nadcházejícím kroku vždy doplněny o něco zcela nového a jedinečného, co je přidruženo buď k tomu stávajícímu, nebo je to stávající odstraněno, aktualizováno či přetransformováno. Důkaz toho lze najít ve všech knihách předaných Petrem, jemuž jsem své prvotní knihy (Základy lidské duchovnosti, Kdo jsi a proč jsi zde? a další) diktoval na mnohem nižší duchovní úrovni, než byla úroveň předaná ve vlastním Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Koroláriích a Dialozích. V každé knize, dokonce v každé kapitole a řádku jsem své ideje doplnil o něco nového, přesahujícího, kdežto to stávající jsem zopakoval (bylo-li třeba), redefinoval nebo vypustil, pokud to posloužilo svému účelu. Nejviditelnější změna nastala v ohledu, kdy jsem se stal/a z Nejvyššího Pánem Ježíšem Kristem. Dogmatický výklad první dávky Nového Zjevení slouží na druhou stranu jako pojistka, že mě v ženském těle přijmou jen ti, kdo jsou na to skutečně připraveni, tedy ti, kteří přistupují k první i druhé dávce Nového Zjevení náležitým způsobem popsaným výše.

Změny v Nové a z toho vyplývající nedávno odhalené Nejnovější přirozenosti jsem několikrát avizoval na více místech, například v Dialogu č. 100 (viz citát):

„(…) V současnosti vstupujete do nové fáze pokračujícího posunu, ve které bude cítit první příval těchto předem přicházejících energií a která zvěstuje událost uzavírání nebo ukončování všeho starého a zavedeného v rámci tohoto časového cyklu a příchod něčeho nového a úplně odlišného, co nebylo nikdy předtím zažité. První vlna těchto energií se týká výlučně závěru nebo konce všeho starého a vžitého. Jejich druhá vlna se týká charakteru nově zaváděné přechodné periody, která předchází nástupu nového časového cyklu. A třetí vlna těchto energií se týká výlučně povahy nové duchovní složky uvolněné z absolutního stavu, kondice a procesu mojí Nové přirozenosti. Uvnitř této třetí vlny zmíněných energií je zapuštěný zvláštní typ odlišné energie, která obsahuje něco úplně nového, týkající se mojí absolutní Nové přirozenosti. Týká se to dvou úrovní změn: Jednou úrovní je nová forma vztahu, který bude navázán a ke kterému bude docházet mezi absolutním – mnou, a relativním – všemi sentientními entitami. Druhá úroveň se týká dynamiky změň uvnitř mojí Nové přirozenosti ve vztahu k tomu, jak ji chápou relativní sentientní entity.

Toto vyhlášení o dynamice změn uvnitř mojí vlastní Nové přirozenosti musíte chápat prostřednictvím faktoru mého dobrovolného přizpůsobení se potřebám mého Stvoření a jeho Multivesmíru a potřebám všech relativních sentientních entit. Jak víte, nikdo není schopný obsahovat nebo přijmout do sebe absolutnost mojí přirozenosti v její úplnosti. Filozoficky řečeno, a toto bude těžké pochopit, uvnitř mého absolutního stavu, kondice a procesu jsou všechny změny mojí přirozenosti a dynamika těch změn věčně přítomné diskrétním, simultánním, bezčasovým a bezprostorovým způsobem. V tom smyslu, a jen v tom smyslu, můžete říct, že Já se nikdy neměním, protože všechny moje změny jsou věčně přítomné ve mně v každém čase a ne-čase. Tento způsob mého fungování je však pro relativní sentientní entity nepředstavitelný a nepochopitelný.

V procesu tohoto uvolňování, jak je energie, která ho předchází, zaregistrovaná v mém Stvoření a jeho Multivesmíru a jak proniká do podvědomí sentientních myslí, nese s sebou nanejvýš důležité poselství pro ně všechny. Tím poselstvím je, že do centra pozornosti bude přicházet nové, odlišné a vyšší pojímání mojí Nové přirozenosti a jejího obsahu a jak ji bude potřebné chápat, přijímat a aplikovat v životech každého – jako integrální součást brzy uvolněné (v bezčasovém smyslu) velmi důležité duchovní složky ze mě, která bude tvarovat, formovat a dávat život následujícímu časovému cyklu, ve kterém nebude existovat žádné místo pro nic z negativního stavu a z negativních aspektů lidské přirozenosti, aby to sužovalo tok jeho duchovního pokroku.

Toto poselství připraví vědomí každého na přijetí faktu, že ačkoli všechno, co souvisí s mojí Novou přirozeností, co bylo všem k dispozici do tohoto momentu, je pravdivé, správné a náležité, navzdory tomu je to jen velmi malá část celku toho, co moje Nová přirozenost skutečně obsahuje a z čeho skutečně sestává anebo čím skutečně je.

Nezapomínejte, že hlavní záležitostí je tu blížící se změna v mojí Nové přirozenosti anebo, abych byl ze svého hlediska přesnější, blížící se uvolnění něčeho úplně nového a odlišného v mojí Nové přirozenosti, co do tohoto momentu nebylo nikomu k dispozici. Vždy, když se děje něco této velikosti a důležitosti, hluboko to ovlivní a změní každého všude a v každé době. Neexistují žádné kouty, kde by se bylo možné schovat se před tímto vlivem. (…)“

Ona nová forma vztahu (viz první odstavec citátu), ke které bude docházet mezi absolutním a relativním, vyplývá ze zahrnutí ženského aspektu zlidštěného božství do absolutní povšechnosti, která se tak v novém cyklu času naplno stane Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Na základě toho budu moci s ostatními bytostmi komunikovat nejen jako oboupohlavní Bůh/Bohyně v mužském těle, ale i v těle ženském, a zároveň v těle našich dvou dětí a taktéž přímých božích inkarnací – chlapce a dívky, které se mně a dočasně relativní Janě narodí na Nové Zemi. Po eliminaci negativního stavu s ní projdou fúzí a stanou se absolutními. Dynamika změn uvnitř mojí Nové přirozenosti na základě faktoru mého dobrovolného přizpůsobení se potřebám mého Stvoření a všech jeho obyvatel se dotýká samotného aktu, znamenajícího nejprve vydělení relativní ženské podstaty z absolutního do relativního stavu, její zakušení života na planetě Nula, převibrování na Novou Zemi a na samém konci cyklu času její znovusjednocení s absolutnem, jímž si projdou i již zmiňované další dvě relativní inkarnace Boha/Bohyně, které však už nebudou mít za cíl projít si zkušeností s negativním stavem. Nejnovější přirozenost Pána Ježíše Krista Boží Rodiny tak dojde se spuštěním nového cyklu času na globální úrovni svého plodného dozrání a bude to právě tato přirozenost, která bude následující úsek dějin veškerenstva řídit.

V Koroláriích na str. 196 jsem mimo jiné uvedl další výrok, bezprostředně se vztahující k oběma mým inkarnacím do těla Ježíše a Jany:

„(…) Absolutno Božské lásky a Božského dobra ustanovuje Absolutní feminitu Pána Ježíše Krista a Ježíš je ztělesněním ženských principů, protože Její Božství (Ježíš) bylo učiněno lidským. Na straně druhé Absolutní Božská moudrost a Pravda Pána Ježíše Krista ustavuje Absolutní maskulinitu Pána Ježíše Krista a Kristus je ztělesněním maskulinních principů, protože Jeho Lidství (Kristus) bylo učiněno Božským. (…)“

Z výše zmíněného vyplývá, že ženský relativní princip vydělený z absolutna, označovaný pojmem Ježíš (týká se obou částí tohoto principu), byl učiněn lidským, kdežto ještě nebyl učiněn božským, nikoli však ve smyslu, že by nebyl božským sám o sobě, nýbrž v tom smyslu, že ještě neprošel fúzí s absolutnem jako jeho mužský protějšek. Je známo, že dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, později Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, je oboupohlavní bytost, dodávající životní energii celému Multivesmíru. Proto jen díky tomu, že v sobě obsahuji maskulinní a feminní aspekt v rovnováze, mohu od věčnosti do věčnosti tvořit. Abych se přiblížil všem lidem a potažmo všem bytostem ve Stvoření a zároveň eliminoval negativní stav a přivedl všechny padlé bytosti zpět do milující náruče, do plnosti života v pozitivním stavu, musel jsem se nejprve inkarnovat do mužského těla Ježíše Krista, projít všemi stupni zóny vymístění a po dokončení poslání nechat splynout relativní část sebe samého se svým absolutnem. To také vyústilo ve změnu božské přirozenosti, která se z Nejvyššího přeměnila na Pána Ježíše Krista. Mnozí čtenáři první dávky Nového Zjevení, odmítající jeho pokračování, tvrdí, že není potřeba druhé přímé inkarnace Pána Ježíše Krista, když Nová přirozenost funguje v rovnováze obou principů. To je sice pravda, nicméně kdybych ze svého absolutna nevydělil i svou ženskou podstatu a nezažil typický lidský život prostřednictvím ženského Já (zlidštěného božství), celý proces ukončování negativního stavu by nemohl být zdárně dokončen.

Je mnoho důvodů, proč by bez této zkušenosti nemohla do jsoucna a bytí v novém cyklu času vstoupit plnost života v pozitivním stavu. Ten nejzávažnější důvod tkví v samotné podstatě eliminace zel a nepravd. Ženský princip byl Pseudotvůrci daleko více zprzněn než jeho protějšek. Abych jako absolutní Pán Ježíš Kristus mohl eliminovat něco, co nepochází ze mě samotného, přestože to moje energie udržuje v chodu, bylo potřeba zažít negativní stav a typický lidský život z první ruky – nejprve jako muž, o téměř dva tisíce let později i jako žena. Pokud bych tento stav zažil jako relativní Bůh v lidském těle pouze z hlediska mužského aspektu, nejenže by tím nemohl být negativní stav eliminován do té nejdůslednější míry, kdy z jeho aspektů nezůstane zcela nic ve sktruktuře jsoucna a bytí, ale zabránilo by se tím i dalším změnám v mojí božské přirozenosti. Nejen Já, ale i celé Stvoření by bylo ochuzeno o poznání toho, jaké to je přiblížit se lidem a všem bytostem jako Pán Ježíš Kristus v těle ženy a zažít negativní stav z pozice feminního principu, který by bez něčeho takového nemohl být zdárně očištěn a navrácen ke své původní přirozenosti. Jak můžete jako absolutní, oboupohlavní Bůh/Bohyně očišťovat něco relativního, co není vaším vlastním výtvorem (tzn. negativní stav a jeho finální produkt – lidský život), pokud to zažijete pouze z hlediska muže, když na tom, co chcete očišťovat, závisí i zažití tohoto stavu z hlediska ženy? Pro můj Multivesmír i pro mne samotného by bylo velice zvláštní, pokud bych se jako někdo, kdo v sobě zahrnuje oba aspekty v harmonické koexistenci, inkarnoval pouze do mužského těla, čímž bych zcela postrádal zkušenost toho, jaké to je být relativním Bohem, respektive Bohyní. Relativní božské ženství by tímto postrádalo zkušenost s fúzí. Ježíš Kristus (stejně jako nyní Jana) ve svém relativním božství obsahoval oba principy v rovnováze, to ovšem není totéž, jako zažívat se v relativní podobě výhradně jako muž a nyní zažívat se v relativní podobě výhradně jako žena. Aby nebylo třeba dvou božských inkarnací na planetě Nula do lidských těl od Pseudotvůrců, musela by tato těla být androgynní, tedy oboupohlavní ve zcela vyvážené formě.

Třetí a čtvrtou inkarnací Pána Ježíše Krista do lidského těla na Novou Zemi bude kromě jiného docíleno toho, že sám sebe zažiji v relativní podobě na území pozitivního stavu v Novém Vesmíru, který je zcela zbaven vlivu stavu negativního. Skrze sebe samého ve formě chlapce a dívky, kteří se později stanou dospělými jedinci, ale i nadále se budou moci ukazovat v dětské podobě kdekoli v Multivesmíru, tak poprvé poznám, jaké to je žít mezi lidskou rasou, stvořenou přímo mnou, aniž bych skrze tuto třetí a čtvrtou inkarnaci (dvojčata) přišel do předchozího styku s negativním stavem. Čtyřmi božskými inkarnacemi, z nichž jedna (Ježíš) už prošel fúzí s absolutnem, kdežto zbývající tři tato fúze teprve čeká ve vzdálené budoucnosti, se tak vybuduje úplně nový vztah a interakce mezi mnou a všemi sentientními entitami. Na základě Nejnovější přirozenosti budu s bytostmi udržovat a rozvíjet daleko osobnější a po všech stránkách naplněnější formy vztahů. Pána Ježíše Krista Boží Rodinu tak budou sentientní entity moci vnímat jako muže a ženu v dospělém i dětském provedení. Nejnovější přirozenost bude na všech třech úrovních vyjadřovat podstatu zlidštěného božství a zbožštěného lidství v tom nejčistším stavu i procesu, a to s univerzálním dopadem na každého člena Multivesmíru, nehledě na to, zda je nebo bude dotyčný jedinec členem lidské rasy či nikoli. Svůj vnější vzhled přizpůsobuji a nadále budu přizpůsobovat každé civilizaci v univerzu. Další informace o mé Nejnovější přirozenosti naleznete v Doplnění č. 1 Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny.

Na závěr použiji výňatek z Korolárií, str. 208, v němž jsem zřetelně nastínil budoucí vývoj ohledně přenosu božího slova po odchodu Petra D. F. z planety Nula:

„(…) V tomto ohledu si máte být vědomi faktu, že Petr je zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení a jeho doplnění je během tohoto jednotlivého časového období a pokud je fyzicky přítomen na planetě Nula jedinou oprávněnou osobou na této planetě, která smí náležitě vykládat, vysvětlovat a sdělovat pojetí, ideje, pojmy a principy Nového zjevení, aby se vyhnulo desinterpretaci a nesprávnému pochopení, kdykoliv je ohledně nich nějaká pochybnost, nejistota a zdráhání se. Za tímto účelem a pouze v tomto ohledu bude fungovat jako konečný rozhodce. (…)“

K tomu se vztahuje i následující citát z úvodu Nového Zjevení:

„(…) Jakékoliv změny nebo dodatky v tomto ohledu, má-li k nim vůbec dojít, musí přijít přímo od Pána Ježíše Krista. Vždyť nakonec je to jeho/její kniha. A ovšem takové změny nebo dodatky mají opět přijít přes Petra. Když, nebo jestli Petra již nebude, aby dělal tuto důležitou práci, pak jenom tehdy bude Pánem Ježíšem Kristem zvolen někdo jiný pro transmisi nové knihy nebo knih, které by byly logickým pokračováním, nikoliv revizí (v rámci obsahu) této knihy (…)“

Petr byl během svého života na Nule vskutku jediným zprostředkovatelem Nového Zjevení. Tato role skončila v roce 2001, necelých 16 měsíců po narození druhého transmitera Michala R., který převzal úlohu zprostředkovatele božího slova v rámci probíhající Mise Boží Rodiny. S pokračování knih Nového Zjevení jsem v letech 2014 až 2015 začal nejprve Já osobně v těle Jany, v této práci prostřednictvím Doplnění a aktuálních sdělení pokračuje Michal, jehož zprostředkování mého slova je oním logickým pokračováním Nového Zjevení předaného Petrem, o kterém se píše v jeho úvodu. Transmise bude v nové podobě pokračovat po zahájení Mise z Nové Země a boží slovo bude doplňováno o stále nové informace, fakta, poznatky a duchovní ideje.

S láskou ke všem bytostem Multivesmíru

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 14. 1. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email