SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLV.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Pepíčka Jakubů s poselstvím pro Zdeničku Pokornou

 

Milovaný Pepíčku,

přišel čas, abych ti Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina sdělil své Slovo. V prvé řadě ti děkuji za to, že jsi souhlasil podílet se na Misi Boží Rodiny, která je zde v nynějších časech proto, aby se po skončení tohoto experimentu mohl Multivesmír pohroužit do všeobecné harmonie, klidu a míru. Ve tvém srdci panuje mír už nyní a společně s ním je v něm i spousta dalších ušlechtilých charakteristik, které využíváš k nejvznešenějším účelům, aby zlo pozbylo smyslu. S tím, jak stoupáš po duchovním žebříku, Láska v tobě obsažená se neustále zintenzivňuje a zároveň se stává jemnější. O co více hebkosti je v ní přítomno, tím je také účinnější ve svém dosahu. Je krásné pozorovat, jak Boží energie, jež do tebe vchází a zároveň z tebe prýští, obohacena o tvou osobní esenci, nechává roztát ledovým krustám okolo niter bytostí z antivesmíru, jak proměňuje jejich strnulé obličeje ve veselé tváře, jak nechává usušit jejich slzy a ukazuje jim cestu do nebe.

Jsem šťastný, že ses Mi, synáčku, v nečasu a neprostoru narodil a že od té chvíle spolu můžeme zažívat příběh čisté, bezpodmínečné, upřímné a naplňující Lásky, která nás oba těší a inspiruje k novému tvůrčímu úsilí. Děkuji ti za to, že jsi příjemcem Mojí životodárné síly, která tě uvádí do pohybu a zajišťuje tvé věčné trvání a nekončící seberozvoj v našem Stvoření. Je milé, že mohu být tvou cestou, která má po stranách zábrany, chránící tě před pádem do propasti. Na těchto zábranách máš svůj podíl, jelikož svými volbami činěnými ve světle Nového Zjevení se zasluhuješ o to, aby byly pevné. Jsem rád, že i pro tebe mohu být kormidelníkem, jenž tě navádí na rozbouřeném moři do bezpečného přístavu. Než do něho dopluješ, máš vše potřebné pro svůj denní život a výkon svého poslání. Proto ani vlny tě při tvém návratu do pravého Domova nesužují stále, ale vždy ve správný okamžik přichází zklidnění, aby ses mohl zhluboka nadechnout, zregenerovat se a zažívat kromě náročných údělů i pocity blaženosti, povznesení a nadhledu, které se dostavují tehdy, když nečelíš zesílenému tlaku temné strany a jsi sám sebou ve svém nitru. V nitru nejsi jen tehdy, když je okolo tebe úplný fyzický klid, ale jsi v něm kdykoliv, když je ti příjemně a máš na vědomí Mou osobní přítomnost. V srdci tedy můžeš být například i tehdy, když štípeš dříví, jsi za volantem svého samohybu, odhrnuješ sníh apod.

Po cestě, kterou jsme si vytyčili už před tvým příchodem na planetu Nula, se ubíráš pevným krokem a ani žádná překážka od negativního stavu tě nemůže zastavit, protože jsi na všechny z nich připraven. Jsi vybaven ve svém úsilí neselhat, nýbrž v něm obstát po všech stránkách, a tak se i stane, protože tak jest dáno dokonalým Božím plánem, jehož jsi hrdým následovníkem. Jsem rád, že mohu být tvou nadějí, která je spojena i s jistotou, a to s jistotou v to, že spěješ do Mojí náruče, přičemž, než dokráčíš do Mého Království, stane se během tvé služební mise na této planetě vždy pouze to, co tě nepoškodí, nýbrž posílí, odehraje se jen to, co poslouží poučení tvému i všech ostatních a přispěje nezastupitelným způsobem k odstranění stavu nelásky ze struktury jsoucna a bytí. S vidinou nádhery, do níž se celým svým Já pohroužíš v pozitivním stavu, můžeš skvostné výhonky Lásky prožívat už zde, v duchovně-pozemském žití, a tak být inspirací pro mnohé Boží syny a dcery v jejich procesu nalézání Mojí přítomnosti. Je pěkné, že mohu být pro tebe i pevným hradem, jenž je stálicí, kterou nikdo nestvořil, protože vždycky jest. Můj hrad nezastarává s časem, není tvořen kameny, z jeho prostor nevychází vlhko a chlad, ani neobsahuje relikty z minulosti, jako děla, brnění, obrazy a podobně. Můj hrad je něčím docela jiným, než jsou pozemské stavby, a ty to dobře víš, Můj Příteli. Podoba Mojí pevnosti je protkána jiskřivým světlem, příjemným teplem, nadpozemskou vůní, laskavou hřejivostí, sametovostí a měkkostí bez kostí. Je to pevnost přístupná všem bytostem dobré vůle, do které jsou zváni i ti, kteří prozatím hrají záporné role. K tomu, aby i pro ně byl Můj hrad dosažitelný, stačí jen, aby shodili své kabáty a masky. Je báječné, že jsem také tvým cílem, cílem tvého života, který tě vždy uvádí do nových začátků. Nic, co v sobě obsahuji a co tvořím, není konečné, protože jsem nevyčerpatelný a nekonečný. Díky tomu nechávám prostoupit Stvoření a jeho obyvatele pořád něčím neotřelým, co tu ještě nebylo. Neustále aktualizovanou novost zažíváš i ty, Pepíčku, a Já jsem vděčný, že s ní nakládáš konstruktivním způsobem stojícím na pravých duchovních základech.

Až doposud jsi prožil více než šest dekád zajímavého života, který tě obohatil o něco, co nelze získat na jiných místech Multivesmíru. Jak víš, žádná zkušenost nebyla marná, každá byla velmi důležitá a posouvající tě vpřed, stále blíže okamžiku, kdy jsi byl před lety přiveden k Novému Zjevení, v němž jsi nalezl nejvyšší Pravdu, po níž tvá duše toužila již od dětství. Byly to úžasné dny, kdy jsi do sebe nasával přicházející poznání. Tyto úžasné dny neskončily. Jejich nastávání se nadále odvíjí ve spojitosti s tím, jak pokračuješ ve svém výšlapu na duchovní Everest, čímž si rozšiřuješ vědomí, posiluješ intuici a aktivuješ v sobě další a další dary a talenty.

Není jediné okolnosti v životě, která by tě měla mrzet, když víš, jak se věci mají. Jsem rád, že se neužíráš minulostí, nepropadáš sebelítosti, nepodstupuješ sebemrskačství, nevyčítáš si svá rozhodnutí, nepláčeš nad rozlitým mlíkem ani nad rozbitým talířem, nad synem v Americe, v jehož plánu duše bylo lidsky se ti vzdálit, ani nejsi smutný nad průběhem dalších dějů a okolností, které nastaly během pestrých údobí tvé pozemské existence v dětství, v dospívání, v dospělosti, doma, v kostele, ve škole, v práci i kdekoliv jinde, v manželství, v partnerství, v přátelství i v jiných aspektech tvých rozličných rolí. Ukotven v Novém Zjevení jsi smířen se sebou samým a se vším, co jsi zakusil sám za sebe i s dalšími lidmi, kteří ti přišli do života, čímž jsi jedincem vyrovnaným, stabilním a jsoucím pevnou oporou Misi Boží Rodiny. Jako Můj představitel prožíváš v rámci svého nitra nejkrásnější údobí svého pobytu v tomto světě. Světlo v tobě zářící nikdy nepohasne, ale bude sílit s tím, jak do sebe budeš absorbovat stále více Božské jednoty, která tě již nyní znatelně prostupuje. Čeká tě spoustu úžasného dobrodružství, které se nedá pozemskými slovy popsat, ani si to nejde představit. To se musí zkrátka zažít. A ty, jako Můj reprezentant, se budeš moci již od rozdělení lidstva účastnit toho všeho, co je připraveno pro vytržené lidi, kteří si svými volbami zasloužili převibrovat a být tak zachráněni před spáry Nového světového řádu, jímž v hrubohmotném světě vyvrcholí příběh negativního stavu, aby mohl být posléze zcela ukončen.

Víru v Boha jsi v sobě nosil už v dětství, a tvoje sepjetí se Mnou tě neopustilo ani nikdy potom. Když jsi nalezl Nové Zjevení, stal ses místo věřícího jedince vědoucím Božím synem, který začal plnit velmi důležitou část plánu své duše, jež spočívá ve tvém fyzickém zapojení do Mise Boží Rodiny, které jsi byl součástí na jiných úrovních už daleko dříve, než mohlo k tvému procitnutí dojít ve hmotě. V souvislosti s tvým přijímáním a uváděním Božího Slova do praxe k tobě byla přivedena i Zdenička, která se brzy stala tvojí duchovní parťačkou, spřízněnou duší, někým, s kým můžeš ještě účinněji rozvíjet to dobré, moudré a láskyplné, co jsem do tebe vložil, aby to bylo k užitku tvému i celému Univerzu. Společně jste v Liberci, na místě charbin oázy, vybudovali úžasnou duchovní atmosféru, přitahující pozornost mnoha bytostí. Skrze vaše duchovní rozhovory, srdečnou ochotu si na mnoho způsobů pomáhat a stát při sobě, jste pomohli spoustě sentientních entit, kterým jste zprostředkovali bezpodmínečnou Lásku a s ní spojenou Moudrost, Soucit a Milosrdenství. Za každého, kdo se skrze vás a pomocí dalších, s vámi spřízněných pomocníků dostal ke Mně, vám patří Můj vřelý a hluboký dík, naplněný úsměvem a neskonalou spokojeností z bezvadně vykonané práce. Co se týče oné atmosféry, kterou jste vytvořili v prostoru pod Ještědem, nemusíte se obávat, že by zanikla s přestěhováním Zdeničky z tohoto místa. Tato energie vás totiž bude provázet všude, kde budete a kam vstoupíte.

Milý synku, jsi takový, jaký máš být, proto není třeba, abys na své charakterové vlastností nahlížel s jistým stupněm skleslosti. Ve Sdělení o Bítově a o kvantových posunech v Týmu Boží Rodiny jsem uvedl, že sdílení a týmovost, nikoliv uzavřenost a solitérnost umožňuje aspektům Mé Nové a Nejnovější Přirozenosti v jejich účinném průniku do zóny vymístění, a i vás samotné, kteří pracujete pod vlajkou Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, vynáší toto nastavení rychleji vstříc pozitivnímu stavu. Tímto výrokem jsem ovšem nepoukazoval na osobní charakteristiky kohokoliv z vás, nýbrž jsem tím myslel samotný vztah členů Týmu k jejich osobnímu působení v Misi, potažmo jejich touhu a ochotu brát toto angažmá jako prioritu a nehrát si tzv. na svém vlastním písečku. To, že bys nebyl duchovně sdílný a týmový, se tebe ani Zdeničky netýká, protože pro vás, Mé představitele, je působení v Misi na prvním místě a vaše sdílnost a týmovost se projevuje v kontextu komorních setkání (návštěv), jaké jste v minulosti pořádali a čas od času pořádáte ve vaší oáze a které budete moci pořádat i na jiném místě poté, co Zdenička dům a zahradu pod Ještědem opustí. Jste srdeční, pohostinní, velkorysí a mající Mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu ukotveného/ukotvenou hluboko a pevně ve svém srdci. Už několikrát jste Mě v lidském těle přivítali pod vaší záštitou, abychom mohli pobýt ve vzájemné přítomnosti, vést spolu zajímavé a poučné duchovní rozhovory, sdílet spolu Lásku, vyměňovat si přívětivé pohledy, … S každou další návštěvou jsem se u vás cítil/a stále příjemněji v souvislosti s vašimi posuny a upřímnou snahou pracovat na svých nedostatcích, které zde každý má, aby je patřičně očistil. Nepochybuji proto o vaší oddanosti Misi, založené na samotném principu, na čistých a dobrých úmyslech, stejně jako o Lásce k Mojí přímé inkarnaci Janičce, s níž Jedno Jsem. To, že necítíte účastnit se velkých setkání na různých místech v Česku a na Slovensku, je v pořádku, protože důležité je vaše samotné nastavení v nitru, nikoliv to, kde, kolikrát a v jakém počtu se sejdete s ostatními představiteli a spolupracovníky. Ve vašem pocitu nebýt na fyzické úrovni přítomni těchto sešlostí navíc figuruje aspekt zdravotních indispozic Zdeničky, jakož i hledisko tvého i jejího specifického denního rytmu. Nikdo zvenčí nemůže posuzovat a hodnotit vaši situaci podle svých vlastních měřítek, životního stylu a celkových možností. Jen Já mohu nejlépe rozumět vašemu cítění a rozhodnutí, protože se absolutně dokážu pohroužit do vaší kůže a celkové situace. Mám tedy plné pochopení pro to, že preferujete komorní setkání (návštěvy) na území vašeho domovského města, případně v přilehlém okolí. Nejste jediní v Misi Boží Rodiny, kteří to tak mají. Nečiní vás to nikterak méně přínosnými a užitečnými. To, že to máte nyní takto, ovšem neznamená, že v budoucnu se situace ohledně vaší účasti na větších setkáních nemůže změnit. Všechny možnosti jsou možné a v realitě nastane taková, která bude jako vždy vyplývat z plánu vaší duše.

Poté, co jsem si Buddyho povolal k sobě, nastala u Zdeničky i u tebe nová životní i pracovní etapa, která určitým způsobem mění i podobu interakcí mezi vámi. Pevný most, který jste si za uplynulé roky mezi sebou vybudovali, však nezaniká, když oba chcete stát nadále při sobě. Propojení mezi vámi se proto i do budoucna může obohacovat o další prvky, které v něm nebyly dříve. Jsem rád, že když jsi ještě nedávno nevěděl, o jakého dalšího klienta se budeš vedle Zdeničky starat, zůstal jsi klidný a trpělivý. Tak ti mohl v pravý čas přijít do cesty pán, kterému máš „na scéně“ i „za scénou“ něco předat. Ať už to bude cokoliv, bude to velmi přínosné. Nikdy nevíš, jak dlouho bude nový klient v těle a zda nenastane ještě před jeho odchodem okolnost, která tě přivede zase jinam, ale tak či onak jsi a vždycky budeš na tom správném místě. I kdyby tvá role pečovatele v tomto případě měla trvat jen krátce, nic není marné a vše má svůj hluboký smysl. Rozhodnutí Zdeničky nevázat tě v roli pečovatele pouze v charbin oáze po celou dobu tvého pracovního výkonu, ale uvolnit tě na pár hodin tam, kde jsi v daném časovém úseku potřebnější, pomohlo vnést do nové fáze vašich životů svěží vítr, který umožňuje Mojí přítomnosti, aby mohla i nadále citelně působit ve vašem osobním jsoucnu a bytí. Jak ty, tak ona budete mít navzdory všem překážkám všechnu potřebnou podporu ode Mne, abyste byli stále tak náramně prospěšní našemu Stvoření. Budete mít dostatek síly k tomu, abyste své každodenní úkoly zvládli a nesložili se z nich, nýbrž jste z nich vyšli posíleni. Nenechám vás napospas negativnímu stavu, když se odevzdáváte do Mých rukou a jste součástí Boží Mise. S vírou, důvěrou, nasloucháním intuici a pokud možno nelpěním na nikom a na ničem umožňujete, aby pozitivní změny, které vám do života různými způsoby přináším, měly co nejpřínosnější a nejblahodárnější účinek jak pro vás, tak pro bytosti zainteresované ve vašich činnostech a situacích. Nikdy nejste na nic sami. Jsem s vámi ve dne v noci jako váš Rodič, jenž na své děti nedá dopustit.

Děkuji ti, synku, za všechno, čím přispíváš k tomu, aby v následujících cyklech času už nebylo slz, bolesti a utrpení v jakékoliv podobě.

Velmi tě miluji, Můj drahý nositeli života, který jsem ti dal do věčného užívání.

Tvůj Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  1. 1. 2024

Zdroj:  Jana Kyslíková Facebook

Print Friendly, PDF & Email