MISE STATEK

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny.

Přišel čas objasnit skutečné důvody pobytu našich 5 představitelů Boží rodiny na statku v České Kubici. Přestože jsem ve sděleních Zázemí týmu Boží rodiny (http://svetelneinfo.cz/zazemi-tymu-bozi-rodiny/) a Shrnutí Mise Boží rodiny (http://svetelneinfo.cz/shrnuti-mise-bozi-rodiny/) uvedl/a, že tento statek bude v budoucnu sloužit jako základna pro naše spolupracovníky a místo setkávání s Bohyní a 12 hvězdami po převibrování na Novou Zemi, pravé důvody můžu odhalit až nyní, po splnění poslání účastníků této Mise statek. Především je třeba připomenout, že žádný z představitelů PJKBR tu není proto, aby se zabýval budováním pozemských statků, chovem zvířat a přehnanou péčí o záležitosti hmotného života. Čím jednodušší život, tím více času na duchovní práci, např. četbu knih Nového zjevení, setkávání se spřízněnými dušemi, přípravu na vytržení a rozdělení lidstva. Ten, kdo ví, že tento svět nelze transformovat na pozemský ráj, protože zde musí na chvíli zvítězit negativní stav, nemá potřebu tu nic vylepšovat, investovat peníze, svůj čas a energii do tak marného a zbytečného podniku. Péči o své hmotné potřeby věnuje pouze nezbytný čas a vždy naslouchá vedení PJKBR z nitra, protože ví, že je o něj vždy postaráno. Už Ježíš říkal:

„Podívejte se na ptáky: nesejí ani nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek, ale nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější? I když se budete starat sebevíc, přece svůj život neprodloužíte ani o jediný okamžik. A proč si děláte starosti se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny: nepracují ani nepředou, a vidíte, ani Šalomoun ve svém královském majestátu nebyl tak oděn jako kterákoliv z nich. Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu nepatrným polním kvítkům, které nemají dlouhého trvání, nepostará se tím spíše o vás? To mu tak málo důvěřujete?“ (Matouš 6: 26 – 30).

I když naši představitelé nežijí v blahobytu, mají vždy vše, co nezbytně potřebují pro svůj život v tomto nedokonalém těle a plní plán Pána Ježíše Krista. Ani oni nemůžou znát každý krok tohoto plánu dopředu, protože by nebyli schopni ho zvládnout.

Už od nastěhování pětice na statek mezi 8. a 12. 12. 2018 docházelo k silným útokům Pseudotvůrců a Renegátů, kteří se snažili rozdělit naše představitele na dvě znepřátelené skupinky. Využívali jejich slabá místa, nezpracované návyky a odlišný přístup k životu, aby vyvolali co nejvíce sporů kvůli maličkostem, nenechali je v noci spát, způsobovali jim fyzickou i duševní bolest. Přestože během víkendového pobytu (22. – 23. 12.) Michala Rafaela pocítili naši představitelé chvilkové zlepšení a lásku PJKBR, tato úleva netrvala dlouho a vše se vrátilo do starých kolejí. Situace se ještě vyhrotila na přelomu roku, kdy nedošlo k fyzickému převibrování, o němž byli informování těsně před termínem. Tyto mety jsou naprosto nezbytné a v konečném důsledku posilují každého představitele a stmelují Tým Boží rodiny. Duchovní cesta není žádná procházka růžovým sadem a je plná zkoušek, zakopnutí i pádů. Lze ji přirovnat k vývoji člověka od narození, kdy se učí chodit a po mnoha pádech získá jistotu, na základě chyb a omylů se posouvá dále. Všichni v těchto tělech jste zamořeni negativním stavem a není možné vás najednou zbavit všech následků tohoto nepřirozeného pseudoživota. Každého z vás vyvádím individuálně a synchronizuji vaše kroky i v rámci týmu tím nejoptimálnějším způsobem. Nejdůležitější je důvěřovat Mně, Pánu Ježíši Kristu, absolutnímu a vševědoucímu Bohu, Mému dokonalému plánu a nenechat se stáhnout ovládacími programy strachu, beznaděje, vzteku, výčitek od negativních entit. Nakonec mi vždy dáte za pravdu, že nic není tak hrozné, jak to vypadá a řešení i té nejbeznadějnější situace přijde včas.

Dne 17. 1. 2019 se vrátili první 3 „statkáři“ Martinka, Helenka a Patrik do svých domovů, protože cítili, že jejich úloha se naplnila. Janko s Renatkou tam zatím zůstávají, aby dokončili, co je třeba.

Mise statek ukázala, že nikdy nejde o konkrétní místo, které má sloužit jako zázemí bytostí světla, protože tím světlem může být jen sentientní bytost, která bezmezně miluje Mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu a plně důvěřuje Mému vedení z nitra. Po převibrování budeme navštěvovat připravené přátele a spolupracovníky na jakémkoli místě planety Nula, nepotřebujeme žádnou pozemskou základnu, spojenou s nadměrnou fyzickou prací. Všichni účastníci této Mise zvládli své role výborně, přestože si to nemusejí v tomto čase uvědomovat. Nic nešlo udělat jinak a vše slouží pro poučení celého Stvoření. Proto vám Martinko, Helenko, Patriku, Renatko a Janko velmi děkuji za oběť, kterou jste podstoupili pro dobro všech, velmi vás miluji.

Děkuji vám všem za spolupráci, víru, důvěru a šíření Božího slova, miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 19. 1. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email