Vytržení II – na Svátek troubení

Děkuji Lukáši za sdělení

 

   „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň? Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte.“ (1.Korintským 15:51-55, 1.Tesalonickým 4:15-17)

   Vytržení nastane v okamžiku a stane se tak na svátek Troubení. Zde se totiž někteří doslovní vykladači Bible mylně domnívají, že se jedná o sedmou polnici ze Zjevení sv. Jana 11:15 „Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš a bude kralovat na věky věků (po všechny cykly času nebo též eóny synon.)“. Na základě tohoto textu věří, že Vytržení nastane až po velkém soužení (tzv. DOBĚ JÁKOBOVA SOUŽENÍ), které sedm polnic ohlašuje. Uvažme ale jeden podstatný detail a sice ten, že když byl list Korintským psán, Zjevení Janovo ještě napsáno nebylo. Bylo by proto velmi nelogické, aby bylo Korinťanům poukazováno na něco, co nikdo z nich ještě nikdy neslyšel. Není zde totiž řeč o sedmé polnici, která nad světem uzavírá čas soudu. To by bylo přímo napsáno „Při zatroubení sedmé polnice“. V Korintským je ovšem uvedeno „Při zatroubení poslední polnice“. To je úplně jiná polnice a jiné zatroubení. Na svátek Troubení se v Izraeli troubí na beraní roh – šófar. Během tohoto svátku zazní celkem 100 zatroubení. Střídají se při nich tři různé způsoby troubení a tři různé polnice – Tekiah, Shevarim a Teruah. Každá zazní během troubení 33-krát. Dohromady je to 99 zatroubení. Na závěr zazní poslední polnice nazývána „Tekiah Gedolah“. A právě o ní, která zazní za soumraku dne, je řeč v knize Korintským. Při jejím zatroubení budeme v okamžiku proměněni a Vytrženi vstříc Pánu. Svátek Troubení se v Izraeli slaví 2 dny. Izraeli byly dány jejich svátky jako generální zkouška před premiérou. Jako detailní příprava na události, které v budoucnosti přijdou a zjeví oběť Pána Ježíše Krista – jeho vzkříšení, jeho příchod a vládu v tisícileté říši na Nové Zemi.

VŠECHNY BOŽÍ SVÁTKY DANÉ IZRAELI PROROCKY ZJEVUJÍ A UKAZUJÍ NA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.

   Existuje 7 hlavních prorockých svátků. První 4 už byly Ježíšem Kristem prorocky naplněny. Pesah, Nekvašené chleby, Prvotiny a Letnice. Při Vytržení se naplní v pořadí 5. svátek – Troubení. Stane se to při zatroubení poslední polnice, jako sté zatroubení. Po naplnění tohoto svátku přijde další – Smíření. Ten se má prorocky naplnit, když izraelský lid v pokání pozná svého Mesiáše (z tohoto pohledu by tedy událost spasení Izraele mohla nastat opravdu až po Vytržení a naplnění počtu z pohanů pozn.). Nakonec se v období tzv. tisícileté říše po Vytržení na Nové Zemi naplní i poslední svátek – Stánky. Symbolizuje odpočinek PJK s jeho lidem po Vytržení. Pokud je tedy Vytržení naplněním Svátku troubení, v žádném případě nemůžeme za poslední zatroubení považovat sedmou polnici ze Zjevení Jana 11:15. Boží svátky dané Izraeli mají nesmírnou obsahovou hodnotu. Prorocky zjevují Krista a odkrývají sled Božích tajemství (viz. také např. již probraná témata Krvavé měsíce, Hvězdné znamení Žena oděná sluncem s korunou 12ti hvězd, které se odehrálo 23.9.2017 a rovněž mělo vazbu na svátek Troubení).

   Sled Božích tajemství: 1. Ukřižování, 2. Pohřbení, 3. Vzkříšení, 4. Seslání moci Ducha Božího (Svatého), 5. Vytržení, 6. Milost a Spása pro Izrael, 7. Tisíciletá říše.

JEŽÍŠ NAPLNIL KAŽDÝ Z PRVNÍCH 4 SVÁTKŮ O PŘESNÉM DATU A NAPLNÍ I PÁTÝ.

 

1. PESACH (14.nisanu).
Památka překročení. Faraón nechtěl Židy pustit z Egypta a doplatili na to prvorození Egypta. Židé natřeli veřeje svých dveří krví zabitého beránka a nebyli zasaženi ranou soudu. (Exodus 12:13-14). Krev na veřejích dveří se stala předobrazem Kristovy krve na srdcích těch, kteří budou v budoucnu spaseni. Pán Ježíš Kristus se stal Božím Beránkem, který snímá vinu za negativní stav světa (v širším kontextu významu Nových Zjevení PJK – celé Zóny Vymístění Antivesmíru pozn.). Byl ukřižován v den Pesachu, v čase zabíjení obětovaných beránků.

(Lukáš 22:19-20) Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“

(Jan 1:36) Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“

2. NEKVAŠENÉ CHLEBY (15.nisanu)
Vyjití z otroctví. Kristovo tělo bylo uloženo do hrobu na Svátek nekvašených chlebů. Ježíš řekl: “Já jsem chléb života“. „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebes, kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa“. (Jan 6:51)

3. PRVOTINY (16.nisanu). Ježíš byl vzkříšen třetího dne na Svátek prvotin. V čase pozdvihování obilné oběti, první den týdne.

(1.Korintským 15:22-24) Jako v Adamovi všichni umírají (Adam je symbolem postupného pádu lidstva do negativního stavu pozn.), tak v Kristu všichni dojdou života (do pozitivního stavu). Každý v daném pořadí: První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil (negativního stavu pekel – zóny vymístění antivesmíru) a odevzdá království Bohu a Otci (Nejvyššímu).

Z Nových Zjevení PJK víme, že Ježíš (Syn) splynul v jedno s Bohem (Otcem = Nejvyšším) r.1987 a tedy mu „odevzdal království“, poté, co ukončil pouť pekly Zóny Vymístění, kde mj. silně omezil pravomoci mocností temnot – Pseudotvůrců. Ale definitivně se toto slovo naplní až na konci tohoto cyklu času, kdy bude vláda negativního stavu a doména antivesmíru = Zóna Vymístění ukončena zcela).

4. LETNICE (6.sivanu). I Letnice patří mezi svátky, jejichž prorocký význam se již naplnil. Od 16.nisanu do 6.sivanu je to přesně 50 dnů (Skutky 2:1-4). V ten den byla seslána moc boží (moc Ducha Svatého = Přímluvce), jak bylo zaslíbeno Ježíšem dříve. „Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.“ (Jan 16:7). Židé projevovali na Letnice vděčnost za úrodu a vydání Zákona (Tóry).

5. TROUBENÍ. Je to novoroční svátek – Roš ha-šana – doslova hlava roku. Slaví se začátkem tišri (okolo 20.září). Roš ha-šana patří ke svátkům, kdy se troubí na šófar (již na počátku dnešního tématu zmiňovaný uřezaný beraní roh). U tohoto svátku nikdo nezná den ani hodinu jeho začátku. Důvodem je původní židovský kalendář. V něm tyto měsíce začínaly až příchodem svědků do jeruzalémského chrámu s vyhlášením novoluní (hebrejsky Roš chodeš). Prorocký význam tohoto svátku se ještě nenaplnil. Jeho naplněním bude právě VYTRŽENÍ. To, že PJK přijde na Svátek troubení je jisté i proto, že když Bible mluví o Vytržení, vždy to spojuje s hlasem polnice. Vzhledem k tomu, že PJK každý svátek doposud naplnil o přesném datu, není žádný důvod se domnívat, že při Svátku troubení udělá první výjimku. Tomu nevěřím. Věřím, že PJK při tomto svátku spustí Vytržení a o přesném datu (jako prozatím vždy) naplní i pátý prorocký svátek. Kdo by chtěl argumentovat veršem z Matouše 24:36 (O tom dni ani hodině však nikdo neví…atd…), připomeňme si, že v Matouši 24 je řeč o 2. příchodu PJK za účelem posledního soudu, nikoli o Vytržení.

6. DEN SMÍŘENÍ (10.tišri). Je to nejsvatější den židovského roku. Jom kipur doslova znamená „den odpuštění“. Jedině tehdy měl nejvyšší kněz dovoleno vstoupit do Svatyně svatých a vykonat obřad smíření. Byl to den půstu, sebezpytování a nápravy života. Jom kipur je smířením Izraele s Bohem. PJK Židům otevře oči (stane-li se tak při Události/Varování nebo až při Vytržení není zatím zcela jisté). Nicméně nadpřirozené globální události (jimiž Událost/Varování i Vytržení rozhodně budou) přivedou Židy odmítající PJK k poznání pravdy a pokání. Poznají Pána Ježíše Krista jako svého pravého a jediného Mesiáše. Tehdy a takto se naplní prorocký význam Svátku smíření a s ním i slovo ze Zacharjáše 12:10.

7. STÁNKY (15. – 21.tišri) Představují ustanovení vlády PJK a jeho lidu v tzv. Tisícileté říši (království). Odpočinutí Božího lidu. Je to svátek odpočinku a radosti. Tento svátek bude v Tisíciletém království velmi významný. V té době již budou rozděleny 2 reality lidstva a budou se odehrávat 2 příběhy, jak jsme si uvedli minule. Příběh Vytržených a příběh Zanechaných.

 

   Věřte v Pána Ježíše Krista, abyste mohli na Nové Zemi slavit svátek odpočinku a radosti a nemuseli být zanecháni na Staré Zemi, která se bude od té doby propadat do zmatku a starostí.

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK.

Zdroj:  Jana kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email