Vytržení II – Sestoupí na oblaka („Na oblacích nebeských“)

Děkuji Lukáši

 

   Když Ježíš v těle hovořil o svém 2. Příchodu, při kterém bude jeden vzat a druhý zanechán, vzpomněl na něco velmi zvláštního (Matouš 24:40-48). Popsal lehkomyslný postoj a slova zlého sluhy, který se příliš nestaral o to, kdy přijde jeho pán. (Matouš 24:48) Kdyby si však onen zlý sluha řekl ve svém srdci: „Můj pán ještě dlouho nepřijde“. Na toto prohlášení zlého sluhy Ježíš řekl něco významného: „Tehdy bude Království nebeské podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi“ (Matouš 25:1). Právě tehdy, když budou mluvit „Jste bláhoví snílci, ten váš Pán Ježíš Kristus ještě pěkně dlouho nepřijde, přijde-li kdy vůbec“, bude Vytržení Věřících (přesně takto tomu bude i s DCBR, princip je naprosto stejný pozn.). Panny v tomto podobenství představují nebeské království a Věřící (církev – v originálu).

   To, že vyjdou naproti ženichovi znamená, že se s ním nepotkají u nich doma (na Zemi), ale někde „v polovině“ cesty. PJK ještě nesestoupí na Zemi a Věřící ještě nebudou v nebi. Všichni se však potkají v povětří, kde každý „ujde“ svou část cesty vstříc tomu, s nímž se setkává. Jasně to ukazuje na VYTRŽENÍ. Pro takto zorganizované setkání PJK a Věřících v oblacích existuje několik vážných důvodů. Dokonale nám je přibližuje prorok Daniel. Jeho proroctví ukazuje na Vytržení, Beránkovu svatební večeři, Milénium i Nový Jeruzalém (Novou Zemi v 5D poz. stavu) i Nový cyklus času. Je až neuvěřitelné, že toto vše popsal před cca 2800 lety a ve třech větách. Daniel to viděl na vlastní oči v nočních viděních, která mu dal Pán, podobně jako tehdy Janovi na ostrově Patmos. Události svého 2. Příchodu, jak budou po sobě následovat, mu ukázal v detailech, které nám umožňují pochopit smysl Vytržení.

(Daniel 7:13-14) „Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Synu člověka podoben; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“

Doplnění: Zde v tomto bodě ponecháme původní znění knihy. Prorok Daniel někdy v 8. stol. před n.l. nemohl tušit, že po splnění mise Ježíše Krista (Syna) dojde ke splynutí (fúzi) s Otcem (Nejvyšším, kterého Daniel nazývá Věkovitým – což je totéž)

1.) S oblaky nebes přichází synu člověka podoben – PJK přichází na oblaka (jedná se o příchod za použití mimozemské technologie – viz předešlá témata). Na jeho povel zazní polnice a nastává a.) vzkříšení zesnulých těl b.) Vytržení žijících Věřících. Společně jsou vyzdviženi vzhůru vstříc Pánu. V okamžiku jsou všichni proměněni a dostávají oslavená = andělská těla = duplikáty. (1.Tesalonickým 4:16-17) Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. Je zde použito opět slovní spojení „vstříc Pánu“ jako v podobenství o pannách, které vyšly ženichovi naproti. (Matouš 25:6-7) Ale o půlnoci (tehdy, když to nikdo nečekal pozn.) povstal křik: „Hle ženich přichází! Vyjděte mu vstříc!“ Tehdy vstaly všechny ty panny a ozdobily svoje lampy.

2.) a.) „Přiblížil se až k Věkovitému a před něj směl přistoupit“ – Vidíme, že poté, co přišel na oblaka, nesestupuje na zem, ale s těmi, které vzal, přichází k Věkovitému. Z povětří spolu letí zpět domů k nebeskému Otci, odkud Pán na oblaka přišel. A před Otce přichází s těmi, pro které na ta oblaka šel, které ospravedlnil a vykoupil svou krví. Jsou ze všech pokolení, národů a jazyků země. To povolení „smět předstoupit“ potřebovali všichni ti vytržení, každý jeden z nich. A dostali ho pro Kristovu prolitou krev, pro jeho oběť na kříži a pro jeho spravedlnost.

Doplnění: V novém kontextu PJK přivede po Vytržení Věřící sám k sobě, mnohým ukáže mnohé divy svého Stvoření, některým pak i samotný Zdroj (13. dimenzi, sídlo Absolutna).

b.) Pak začíná Beránkova svatební večeře – nejvelkolepější a nejúžasnější svatba v dějinách Multivesmíru. Až po ní (po určitém čase, který tentokrát na rozdíl od času Vytržení zná pouze sám PJK) se uskuteční návrat PJK a jeho nevěsty na zemi (2. Finální Příchod PJK). (Zacharjáš 14:5) „Pak přijde Pán, můj Bůh a s tebou všichni svatí, Bože“.

3.) Byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“ – 2. Finální příchod PJK na Olivovou horu je za účelem soudu nad žijícími národy. Po Miléniu nastává věčnost = konec cyklu času. Následuje vše nové – Nové nebe, Nová Země a nový svatý Jeruzalém (Zjevení 21:1-27 a Zjevení 22:21)

   Při platbě velkými bankovkami se někdy stane, že k nim přiloží ultrafialové světlo. Tehdy se na bankovkách ukážou znaky, které bez toho světla není vidět. Pokud se při tom světle ty skryté znaky uvidí, víme, že peníze jsou pravé. Slovo z Daniela 7:13-14 je takovým UV světlem v Bibli. Je možné jím ověřit, jestli 2. Příchod PJK chápeme ve správném kontextu. Pokud slovem z Daniela posvítíme na náš výklad, musí odrážet znaky jeho vidění. A pak víme, že to, co tvrdíme, je jednoduše pravda.

Ano, staň se přesně takto, přijď, Pane Ježíši Kriste.

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email