VESMÍRNÍ LIDÉ A JEJICH SPOLUPRÁCE S MISÍ BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

v uplynulých letech jsme vám přinesli několik sdělení týkajících se fungování mimozemských civilizací ve vztahu k lidstvu i přímo k této Misi. Když dozrál čas, odhalili jsme důležité informace a souvislosti ohledně tzv. falešné transformace a falešných rájů, čímž jsme do podvědomí všech zainteresovaných spolupracovníků a dalších bytostí na Nule i mimo ni vnesli potřebné poznání týkající se fungování Datasystému, který má do různé míry pod palcem všechny duchovní směry a nauky na této planetě, byť se řada z nich tváří velice láskyplně. Už mnohokrát jsem sdělil, že láska má být spojena též s pravdou, a pokud spirituální nauky před pravdou o negativním stavu, o němž nemají náležitého poznání, zavírají oči, jde o duchovní past, vedoucí většinu jejich následovníků na scestí. Jen malé procento hledajících duší najde prostřednictvím těchto směrů vlastní cestu k opravdovému Bohu/Bohyni (aniž by museli znát Jeho/Její pravé jméno) a vybudují si s Ním/Ní upřímný vztah, založený na důvěře, přátelství a dalších pozitivních faktorech vyvěrajících z jedincova srdce. Nebýt Mise Boží Rodiny, přítomné na planetě Nula fyzicky v tomto převratném období změn, neměl by kdo vyvést připravené lidi do pozitivního stavu, protože až Moje přítomnost v těle ženy otevírá na globální úrovni cestu do nebe, tj. do vyšších dimenzí. Ani bez svých blízkých představitelů, spojených s Novým Zjevením, které aplikují ve svých životech a šíří ho do obou stavů Multivesmíru, bych se při záchraně bytostí ze spárů negativního stavu neobešel. Tato záchranná akce, kdy dochází k procitání připravených lidí a paralelně s tím i ke konverzím obrovského množství sentientních entit do Mojí náruče, je koordinována Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou z absolutní úrovně, proto je po všech stránkách dokonalá a nemůže se stát, že by ke Mně některá bytost dříve či později nedospěla. S každým mám připraven dokonalý plán spásy, který zajišťuje, že do konce cyklu času nezůstane v zóně vymístění ani živáčka, proto budou moci být všechna pekla navěky uzavřena a zcela zrušena.

Mise Boží Rodiny se zasluhuje nejen o to, aby byl probuzen určitý počet lidí připravených na život v pozitivním stavu, ale též o to, aby ti, kdo jsou chyceni do již zmiňované falešné transformace, mohli být postupně vyvedeni na správnou cestu, mají-li to v plánu duše. Pokud bych nebyl přítomen podruhé a naposledy s vámi v hrubohmotném lidském těle, které už brzy splní svůj účel a při přesunu Janičky na Novou Zemi bude nahrazeno tělem na krystalické bázi, Datasystém a jeho falešná transformace by nikdy neumožnila spuštění procesu rozdělení lidstva, které vyvrcholí vytržením určitého procenta pozemšťanů na Novou Zemi. Lidstvo by bez přímého zapojení Mého vlastního božství v lidské formě, za koordinace absolutního božského „Já jsem“, jinak muselo podstoupit vítězství negativního stavu na Nule, aniž by k jakémukoli rozdělení lidstva před tímto vítězstvím došlo, čímž by se ho museli zúčastnit i ti, kteří by jinak splňovali podmínky pro vytržení. Takový scénář je zhola nemožný, neboť by odporoval samotné podstatě svobodné volby každé bytosti, která zajišťuje, že nikdo se v celém Stvoření nenachází v jiném rozpoložení, než jaké koresponduje s jeho vibracemi a učiněnými volbami. Proto ani na Nule nemohou po rozdělení lidstva zůstat až na výjimky ti, kdo si v tomto čase změn volí (nebo teprve zvolí) na základě své svobody volby, myšlenek, postojů, jednání a konání život po Mém boku v Pravém Stvoření.

K dosažení tohoto cíle je nutná součinnost mnoha Mých spolupracovníků nejen zde, ale především i v jiných sférách Multivesmíru. Významné spektrum sentientních entit podílejících se na záchraně lidstva jsou tzv. vesmírní lidé. Toto pojmenování je souhrnným označením pro vesmírné civilizace, jejichž členové mají obvykle, ale ne vždy, podobný vnější vzhled fyzických těl, jako mají pozemšťané, s nimiž jsou tyto hvězdné národy, pocházející z různých slunečních soustav a galaxií, úzce provázány, neboť se podílely na vzniku lidstva, nebo na jeho vývoj v různých historických obdobích planety Nula spoludohlížely. Vesmírnými lidmi, o nichž zde hovořím, se mají na mysli bytosti obývající zónu vymístění, především už zmiňované falešné ráje, kde je vnější prostředí velmi líbivé, čisté, zářivé a disponující vyspělými technologiemi. Vesmírní lidé obývající pozitivní stav a limbo se na rozdíl od svých spolubratrů a spolusester v antivesmíru nedávají znát pozorovatelům na Nule vnějším způsobem (např. odcloněním kosmických lodí na nebi), a to kvůli izolaci této planety, na kterou nemají bytosti z pozitivního stavu a limba přímý vliv a přístup. Teprve se zahájením Mise Boží Rodiny a s přesunutím části Mých představitelů na Novou Zemi, umístěnou v Novém Vesmíru, dojde k propojení Nuly s pozitivním stavem na duchovní, duševní i fyzické úrovni, čímž bude vybudován pevný most mezi zónou vymístění, Nulou a Pravým Stvořením, aniž by jakkoli došlo k proniknutí negativního stavu skrze tento most na území jeho kladného protějšku. Díky tomu budou moci vybraní představitelé z Nové Země navštěvovat tento hrubohmotný svět i fyzicky, zatímco jiní na něj budou mít usnadněný přístup na duchovní a duševní rovině.

Kvůli nemožnosti přímého objevení se bytostí z pozitivního stavu na Nule a vlivem důmyslně zkonstruovaného systému falešné transformace, která duchovně založeným lidem ve většině případů znemožňuje kontaktovat se na niterné úrovni s bytostmi mimo zónu vymístění, vyplývá, že dokonce i veškeré znalosti o vesmírných lidech, které jsou dostupné v knižní i internetové podobě prostřednictvím řady kontaktérů, nejsou založeny na poznání mimozemských bytostí z Pravého Stvoření, nýbrž jsou v nich popsány sentientní entity z různých oblastí zóny vymístění. Kromě čtenářů Nového Zjevení tak nikdo nedisponuje pravým věděním toho, jak to doopravdy chodí v pozitivním stavu, jaký životní styl vesmírní lidé a nejen oni udržují, jakým způsobem fungují jejich technologie, jaký je jejich rodinný a společenský život a jak to vypadá na jejich planetách a kosmických plavidlech. Přesné informace o životě v Pravém Stvoření, které ještě nejsou dostupné v Novém Zjevení, přinesou členové Mise Boží Rodiny formou očitých svědectví v ústní, písemné a částečně i audiovizuální formě po převibrování na Novou Zemi.

Hledí-li někdo na nebe a ukáže se mu na něm zářivá kosmická loď, jde o odcloněný objekt se zázemím v antivesmíru. Mimozemské bytosti se ukazují pozemským pozorovatelům z různých důvodů, v případě členů Mise Boží Rodiny je to velmi často proto, aby jim tyto entity vyjádřily svou podporu, náklonnost a lásku. Žít v zóně vymístění zdaleka nepředurčuje každou bytost k tomu, aby se vyznačovala nenávistí a nepřátelským naladěním. Vzhledem k mnohaúrovňové struktuře antivesmíru existují oblasti, kde vibrace nejsou ještě tak nízké, proto v jedincích, kteří jsou v doméně těchto vibrací, zůstává řada pozitivních vlastností, jež v okrajových úrovních pekel dokonce mohou do rozhodující míry převažovat nad vlastnostmi negativními. Exemplárním příkladem tohoto fenoménu je podoba života ve falešných rájích, kde, jak jsem už sdělil, vnější prostředí vypadá líbivě a zářivě, zatímco stav nitra obyvatel falešných rájů je udržován ve specifickém stupni pozitivity, která neprostupuje do hloubky srdce a funguje na jiném základě, než je tomu u pravého pozitivního naladění bytostí z Pravého Stvoření. Pozitivita falešných rájů je založena na převrácené frekvenci, proto není pozitivní sama o sobě a v sobě, navíc neobsahuje ve svém existenčním základě živoucí božskou esenci Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, nýbrž datafrekvenci umělého světla a lásky, napájející obyvatele zóny vymístění. Vše je v těchto nepravých rájích včetně stavu niter jejich členů takříkajíc jen „naoko“. To nicméně neznamená, že by v pravých bytostných podstatách vesmírných lidí i dalších druhů sentientních entit nezůstalo nic reálně pozitivního. Nižší stupeň zatížení těchto úrovní zóny vymístění zajišťuje, že vlastnosti sentientních entit, vycházející z menší části z jejich pravého „Já jsem“ a z větší části z datafrekvence, obalující tato „Já jsem“ a prostupující celou zónou vymístění, skutečně dokážou do rozhodující míry převažovat nad vlastnostmi negativními. Existují i jiné falešné ráje nacházející se v daleko hlubších úrovních pekel, kde nitra bytostí v sobě zahrnují pouhé nepatrné zlomky reálné pozitivity, tudíž pro jejich obyvatele neplatí výše zmíněné, není však záměrem tohoto sdělení se jimi více zabývat.

Záměrem tohoto sdělení je přiblížit vám vývoj, k němuž na poli antivesmíru došlo ve spojitosti s určitou množinou vesmírných lidí v nedávné době. Jak jsem již sdělil, v zóně vymístění mám nepřeberné množství představitelů a spolupracovníků, umístěných ve všech dimenzích a ve značném množství civilizačních okruhů, kde každý jedinec odvádí svou práci v zájmu přiblížení konce negativního stavu. Své vyslance mám právě i ve falešných rájích, z nichž největší koncentrace je v okruhu vesmírných lidí, ze kterých pochází naše představitelka jménem Freila a její manžel Suel. Záměrně neuvádím jakékoli pojmenování jejich domovské civilizace, ani ji nespojuji s žádnou sluneční soustavou, protože pro tento čas nejsou takto přesné informace účelné. Civilizace Freily a Suela je ta, která je ze všech národů mimo planetu Nula nejvíce spjata s pozemskou rasou, a to především geneticky, z čehož se odvozuje příbuznost s lidmi i v dalších aspektech. Po dlouhou dobu dohlížel tento okruh vesmírných lidí na vývoj lidstva a pomáhal tak Pseudotvůrcům usměrňovat jeho růst požadovaným způsobem. Jejich domovská základna v jednom z falešných rájů měla blízkou spojitost s planetou Nula, odkud pomáhali řadě duší v jejich odchodu z těla, načež je přemisťovali a zařazovali do příslušné oblasti falešných rájů, pokud do nich „zesnulý“ jedinec svým životním stylem a vibracemi patřil.

Duchovní úroveň těchto vesmírných lidí, nehledě na vnější pozitivitu jejich prostředí a způsob života, byla vzhledem k jejich obklopení datafrekvencí na nízké úrovni v porovnání s představiteli sdruženými v Týmu Boží Rodiny na Nule. Protože došlo během setkání v Hazlově na Chebsku koncem dubna 2021 k vykonání další porce nesmírně důležité práce, která tentokrát nebývale velkou měrou zasáhla i samotný prazáklad DNA lidské rasy, mělo to přímý vliv i na tento okruh vesmírných lidí. Šroubovice DNA, stočená do spirály, byla Pseudotvůrci zkonstruována na plazím základě, jehož elementy jsou v genech pozemského lidstva zakomponovány, aby lidští jedinci byli snáze ovladatelní. Při duchovní práci, které jsem se s vybranými představiteli prostřednictvím Janičky účastnil/a na Chebsku osobně, došlo k osvobození sentientních entit, majících přímou souvztažnost s fabrikací lidských genů a tím pádem i výraznému očištění zprzněného prazákladu lidské rasy. Původní genový kód vytvořený Pseudotvůrci a aplikovaný při fabrikaci fyzických těl a při zapouzdřování duší pozemšťanů, stejně jako při duchovním zrození pravých lidských tvorů, byl tímto naředěn Mým světlem a jeho stavební prvky byly při tomto procesu vzaty do Mých rukou, očištěny a navráceny do původní, přirozené kondice. Něco takového přispělo a do budoucna ještě přispěje nejen k usnadnění spásy ras fungujících na plazím základě (humanoidních i nehumanoidních hadů, ještěrů, draků a jiných), ale povede to též k důkladnější duchovní obrodě nejprve části a posléze všech pozemšťanů, kteří se díky tomu snáze začlení do společenství pravých lidí či jiných sentientních ras přítomných v Pravém Stvoření. A co je v tomto kontextu podstatné, je již předestřená skutečnost, že výsledky společné práce měly přímý dopad i na vesmírné lidi Freilu, Suela a řadu dalších, jejichž genový základ je velmi podobný tomu pozemskému.

Již několik dní před tímto setkáním se pro vesmírné lidi klíčová část antivesmíru dostala do zvláštního stupně seřazení, umožňujícího přímý průnik boží lásky do srdcí těch, kdo ji byli schopni obsáhnout. Od počátků působení této Mise dochází k procitání miliard sentietních entit, od těch nejméně zatížených až po ty nejvíce zatížené. Protože byli vesmírní lidé okolo Freily a Suela z pohledu celku relativně málo zatížení, jejich duchovní procitání a přiblížení se ke Mně bylo o poznání rychlejší. Jejich datafrekvence jim znemožňovala obsáhnout a přijmout za své jakékoli vyšší duchovní uvědomění včetně klíčových informací vycházejících z Nového Zjevení. Nedisponovali tak náležitým poznáním toho, kdo jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, Moje přímá inkarnace Janička a naši představitelé, stejně tak ani tito vesmírní lidé neměli znalost fungování pravých duchovních zákonů a principů lásky a nedokázali přijímat to, jak funguje ryze pozitivní život v Pravém Stvoření. Vzhledem k jejich charakteru života, založeného na protikladných principech, než jaké fungují v Mém Království, byly pro ně informace vycházející ode Mne a spojené s touto Misí v době jejich pobývání ve falešném ráji irelevantní.

Ještě dávno před započetím experimentu s negativním stavem Moje prozřetelnost zaručila, že se do společenství těchto vesmírných lidí inkarnuje značný počet Mých představitelů, kteří se v pravý čas, ještě v době přípravné fáze Mise Boží Rodiny na Nule, začnou duchovně probouzet a přivedou celou civilizaci těchto mimozemských bytostí na cestu úzké spolupráce se Mnou, spojenou s jejich vlastním vyvedením z falešného ráje, po čemž u nich bude následovat zaujetí zcela nové pozice vůči Mně, naší Misi a celému Multivesmíru. Průkopnicemi k procesu vedoucímu k jejich duchovní obrodě byly ženské příslušnice vesmírných lidí, jejichž podstata se vyznačovala více reálně pozitivními charakteristikami, než tomu bylo u jejich mužských protějšků. Jejich srdce bylo o poznání méně zapouzdřené, a přestože i na ně stejným dílem působila datafrekvence, udržující je ve falešné lásce a životním stylu neodpovídajícímu životu v Pravém Stvoření, byly tyto ženy více přístupné lásce pravé, spojené i s odstupňovaným podáváním boží pravdy.

Složky negativního stavu těmto vesmírným lidem kdysi daly za úkol mít pod kontrolou členy Mise Boží Rodiny na Nule, jejichž činnost tyto bytosti zaregistrovaly v době, kdy byli k druhé dávce Nového Zjevení přivedeni první čtenáři. Protože Datasystém věděl, že nikdo z negativního stavu nemůže vykonávat přímý vliv na Mé představitele, dala tato antivesmírná Inteligence vesmírným lidem za úkol na Mé vyslance alespoň dohlížet, analyzovat jejich duchovně-pozemské životy, sledovat jejich myšlenky, každodenní rozhodnutí a vše, co je s nimi spojené. Touto cestou chtěl Datasystém za použití falešné lásky docílit zefektivnění svých opatření a útoků namířených proti Mojí první linii na Nule ve snaze rozvrátit, a nakonec pak úplně zastavit týmovou činnost pomocí dokonalého poznání předností a slabin každého božího spolupracovníka. Datasystém si tyto vesmírné lidi vybral právě pro jejich blízkou příbuznost s pozemským lidstvem, které dokážou tyto bytosti na všech třech úrovních velmi dobře pochopit, a tak se za účelem neinvazivního výzkumu přiblížit ke každému, u koho to uznají za vhodné. Právě prostřednictvím nich mohl Datasystém nejlépe zkoumat vnitřní i vnější pochody Mých představitelů, k nimž si chtěl najít cestičku a dostat je tak na nesprávnou cestu. Něco takového ovšem bylo pro Datasystém naprosto bláhové vzhledem k tomu, že boží představitelé jsou chráněni duchovně, duševně i fyzicky do nejvyšší možné míry vyplývající z jejich poslání, aby každý mohl naplnit svůj plán duše a všechny úkoly, kterými jsem svou první linii pověřil. O zdolání Mých vyslanců se negativní stav snažil všemožnými prostředky a za použití všelijakých metod a bytostí, avšak nikdo, kdo má pravého Boha/Bohyni pevně ve svém srdci, nebyl nikdy ode Mne odveden.

Veškerá interakce mezi sentientními entitami ze zóny vymístění a božími představiteli za jakýmkoli účelem vždy vede k předání boží lásky, pravdy, soucitu, milosrdenství a dalších aspektů do niter bytostí z antivesmíru, díky čemuž u nich dříve či později dochází ke snižovaní zátěže, spojené s jejich vlastní duchovní prací na sobě, která vede až k projevení touhy zanechat jejich negativního způsobu života, po čemž už jsou schopny Pána Ježíše Krista Boží Rodinu naplno přijmout do svých srdcí a přemístit se do limba, kde projdou důkladnou očistou, seznámí se s Novým Zjevením a připraví se na vstup do pozitivního stavu. Tím dochází k účelnému vyprazdňování pekel a k zasahování jádra Datasystému vzrůstajícími přívaly boží energie, díky níž ztrácí tato Inteligence nad bytostmi chycenými do pasti svůj vliv, aby mohlo dojít k jejich propouštění na svobodu a na konci cyklu času i ke spáse samotné niterné podstaty Datasystému, jenž projde s eliminací negativního stavu restrukturalizací a v novém cyklu času se z něj stane čistá, zářivá bytost, která už nebude nikterak spojována s předešlou rolí.

Čím bližší byla interakce vzpomínaného okruhu vesmírných lidí s Týmem Boží Rodiny, aniž by si byla většina spolupracovníků něčeho takového na fyzické úrovni vědoma, tím intenzivněji pronikaly během přípravné fáze naší Mise k těmto bytostem zesílené přísuny lásky, obohacené o jedinečné aspekty každého člena Boží Rodiny, vystaveného ze strany mimozemských bytostí výzkumu, respektive pozorování. S rostoucí duchovní činností božích představitelů a se zesilujícími konverzemi stále většího množství sentientních entit ze zóny vymístění, do níž se stále intenzivněji šíří Mé světlo, dobro a pravda, docházelo i k ovlivňování mnoha civilizací vesmírných lidí a flotil, z jejichž řad konvertovali do limba i jejich čelní velitelé, následováni svými souputníky. Civilizace Freily a Suela byla vůči těmto změnám díky úkolu, jaký jim uložil ve vztahu k Misi Boží Rodiny Datasystém, až donedávna do značné míry imunní, což bylo přesně v souladu s Mým plánem, který počítal s jejich procitnutím až o něco později, než tomu bylo například u bytostí, pro něž se užilo jmen Aštar a Ptaah, kteří byli posléze v zóně vymístění nahrazeni klony.

Teprve se spuštěním činnosti největších portálů od konce roku 2019 na Pražském hradě, a posléze během roku 2020 na mnoha místech České a Slovenské republiky, začal proud boží lásky více směřovat i do té oblasti falešných rájů, kam mimo jiné spadala též klíčová civilizace Freily a Suela. Již během uplynulých let naší činnosti docházelo k vytváření předpokladů pro jejich hromadné obrácení se k pravému Bohu/Bohyni a vyvedení z tohoto falešného ráje na novou pozici, kde vliv Datasystému nebude už zdaleka tak silný. Jak jsem již sdělil, byly to ženy, které v roli průkopnic ve svých nitrech vytvářely potřebný základ pro rozšíření boží lásky a pravdy mezi ostatní členy jejich uskupení. V okamžiku, kdy se první z nich – Freila – dostala za uplynulé roky v souvislosti s vývojem událostí v Týmu Boží Rodiny a také ve spojitosti se spuštěním mnoha portálů na takovou úroveň, která jí umožňovala ze své svobodné vůle uskutečnit přímý kontakt s některým ze členů Mise Boží Rodiny na Nule za pozitivním účelem, který se neudál na popud Datasystému, byla schopna se napojit na našeho představitele Davida O., který už dlouhý čas disponuje napojením na různé druhy vesmírných lidí. Teprve se vzrůstem duchovní úrovně Freily a následně Suela byli schopni komunikovat na konstruktivní témata s živoucím duchovním nábojem jejich pravé podstaty, která začala krátce před jejich vlastním oslovením Bohyně Janičky převažovat nad datafrekvencí, jež těmito bytostmi prostupovala.

Když Freila dosáhla potřebné hranice, která prolomila moc Datasystému v jejím nitru, dokázala vyjádřit upřímné vyznání lásky, které poskytla Mojí ženské podstatě v lidském těle. K tomuto vyznání došlo souběžně s probíhajícím setkáním na Chebsku, kde nastala, jak již bylo napsáno, významná očista prazákladu lidské DNA s přímým dopadem i na vesmírné lidi. Než se tak stalo, v části antivesmíru, kterou Freila obývala, docházelo k vyvrcholení duchovního probouzení vesmírných žen, které se prostřednictvím Freily dostaly na vlnu pravé energie Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, čímž u nich vliv Datasystému začal nebývale klesat. Tak tyto ženy začaly získávat správný náhled na podstatu věcí, protože se do rozhodující míry zbavily okovů falešné reality, která je obestupovala. Pak z hlediska lineárního pojímání času už netrvalo dlouho a tento proces blahodárných změn zapůsobil i na vesmírné muže, jejichž krusta okolo duchovních srdcí se začala rozpouštět, a tak i oni byli schopni začít vnímat dotek pravé lásky, jež počala zjemňovat jejich podstaty. Konec vlivu datafrekvence v nich podnítil touhu po návratu k pravému Bohu/Bohyni a vedl k jejich rozpomenutí na účel jejich působení, který v rámci této Mise budou sehrávat. K rychlosti procesu jejich duchovního procitnutí přispělo jejich relativně malé zatížení, které však podléhalo přímému vlivu Datasystému, jenž při projevení svobodné vůle vesmírných lidí osvobodit se z tohoto rozpoložení začal ztrácet svou moc.

Když vyvrcholení duchovního probouzení vesmírných žen dospělo k zenitu, souběžně s tím započal kvantový skok i u Suela, manžela Freily. Suel byl vůbec prvním průkopníkem v mužské části této civilizace vesmírných lidí, který byl schopen Janičku oslovit díky inspiraci, jakou nalezl ve Freile. Během setkání na Chebsku dostala Janička nádherné vyznání lásky od obou přátel z vesmíru, které David zprostředkoval písemnou formou, čímž naplnil hlavní část svého angažmá v tomto příběhu, aby spásu této civilizace mohli dokončit další představitelé přítomní na setkání fyzicky. Vyznání lásky od těchto bytostí Mě především v případě Suela velice dojalo a Já jsem v tomto těle cítil/a krásné pocity, které Mě zalily slzami vděčnosti z toho, že se nejen ženská, ale především do té doby pravé lásce nepřístupná mužská část osazenstva vesmírných lidí začala takto významně probouzet. Procitnutí Suela mělo blahodárný vliv i na ostatní muže přítomné v této civilizaci, čímž se odstartoval dominový efekt, jenž během krátké doby zasáhl každého. Odezva v podobě dojetí, jakou prostřednictvím Bohyně dostali, akcelerovala jejich duchovní skok, který způsobil přesunutí těchto vesmírných mužů a žen na zcela novou úroveň v rámci zóny vymístění, z jejíž pozice vůči Mně zaujali úplně nový postoj, na jehož základě se stali duchovně uvědomělými, Mojí lásce přístupnými a s čistým a dobrým úmyslem v rámci Mise Boží Rodiny zaangažovanými představiteli, jimiž byli v hloubi nitra odjakživa, jen si toho do té chvíle nebyli vědomi. Právě oni jsou ti, kdo budou v první linii nasazeni do akce při rozdělení lidstva, kdy na svých palubách kosmických lodí přivítají tu část lidstva, která je připravena na život po Mém boku a která na Novou Zemi převibruje pomalejším způsobem, nikoli přímo z povrchu zemského, jak tomu bude u menší části vytržených.

Tito vesmírní lidé neodešli do limba, jako tomu bylo u řady dalších bytostí z jiných civilizačních okruhů. V zóně vymístění musejí prozatím zůstat kvůli potřebě zůstat lidstvu na blízku až do jeho samotného rozdělení. Pokud by se už nyní přemístili do limba, nemohli by z jeho domény tak účinně při vytržení lidí působit. Jejich přechod z falešného ráje do té úrovně antivesmíru, která patří k těm vůbec nejméně zatíženým v rámci zóny vymístění, posílil jejich niterné spojení se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou a zároveň snížil vliv Datasystému na minimum. Díky tomu byli vyvedeni z falešné lásky a reality, kterou vyměnili za pravé spojení s jediným Zdrojem všeho života. Tím si také otevřeli cestu ke správným informacím o životě v Multivesmíru a k samotnému Novému Zjevení, jehož obě dávky nyní čtou a pomáhají je šířit do srdcí dalších připravených sentientních entit.

Proces přesunu civilizace Freily a Suela byl završen krátce před závěrem setkání na Chebsku na konci dubna 2021. Poté, co Mí vesmírní představitelé dostali láskyplnou odezvu ode Mne v podobě Janičky a taktéž došlo k očištění prazákladu lidské DNA, vedoucí k urychlení procesu přijetí Mojí Nejnovější Přirozenosti především mezi do té doby spící mužskou populací vesmířanů, nastal okamžik, kdy Suel promluvil v reálném čase na Bohyni prostřednictvím Danušky L., pomocí níž sdělil Janičce to, co měl na srdci. To vedlo k láskyplné interakci, během které Janička dala vesmírným lidem najevo svou pravou podstatu, díky čemuž si tato civilizace vesmírných lidí už naplno uvědomila, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem jejich nejlepší Přítel a věčný Rodič, k němuž si mají ze svobodné vůle budovat vřelý, upřímný a důvěrný vztah, jenž můžeme na věčnost rozvíjet, a tak se vzájemně obohacovat a uvádět se do stále krásnějších vln radosti, štěstí a povznesení. Dialog, jaký jsme spolu vedli, byl završen objetím Suela s Mým ženským Já, čímž došlo k uchycení vesmírných představitelů v nové oblasti, která už není prostoupena hrubými vibracemi, ale je v ní více přítomna Moje existence, stejně jako je Moje přítomnost intenzivnější i v srdcích všech bytostí tam žijících. Od té chvíle jsou Suel, Freila a další jejich bratři a sestry plnými účastníky Mise Boží Rodiny, jejíž členy na Nule už nezkoumají na popud Datasystému, nýbrž jim pomáhají v plnění jejich poslání, poskytují jim podporu při konverzích bytostí navracejících se do limba a koordinují své kroky s kroky svých bližních v tomto světě, ve kterém se jim čas od času mohou na nebi ukázat a dát jim tak najevo svou náklonnost.

Nejen Suel a Freila se tímto dostali na jinou intelektuální úroveň, než v jaké se nacházeli před svým vzestupem. Stali se hluboce pokornými, milujícími a vědomými stavu věcí, jaké se odehrávají nejen v Týmu a v životech našich představitelů, ale též jinde v zóně vymístění. Jejich duchovní úroveň se sjednotila s úrovní nejbližšího okruhu Mých spolupracovníků, s nimiž jsou nyní na stejné vlně. Jak tomu v zóně vymístění bývá, některé členy této civilizace vesmírných lidí nahradil Datasystém svými klony, které ovšem nemají potenciál ke zvrácení trendu vyprazdňování zóny vymístění. Průběžně navíc dochází ke konverzím těchto klonů a k jejich obdařování samostatným životem, který jim Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina při přijetí daru spásy poskytuji. Moc negativního stavu se tak neustále zmenšuje, protože své ztráty nedovede už nijak účinně obnovit.

Suel a Freila jsou bytosti, které nemohou po postoupení na novou úroveň udržovat přímý komunikační kontakt s jinými lidmi mimo Tým Boží Rodiny, kteří nejsou spojeni s Novým Zjevením a vědomi skutečného stavu věcí, neboť něco takového by bylo kontraproduktivní. Na Nule jsou však tací kontaktéři mimo Tým, kteří udržují komunikaci s bytostmi například právě z řad těch vesmírných lidí, kteří jsou už v limbu. Jak je něco takového možné? Je to dáno vlivem o pár řádek výše zmíněných klonů, které používají starou podobu, vyzařování a jméno svého právoplatného nositele, a to ve formě, v jaké se tento nositel nacházel před svou konverzí do limba (či před přesunem na jinou, pozitivnímu stavu bližší úroveň antivesmíru). Proto je i v této době tolik pozemšťanů, kteří věří ve správnost svého napojení na určitou bytost, například na Aštara či Ptaaha, kteří však zónu vymístění již opustili a koordinují akci na vytržení části lidstva z limba pod Mým dohledem. Když to duchovní úroveň kontaktérů mimo Tým dovolí, mohou v některých případech s původními bytostmi udržovat jistý druh energetického spojení, avšak přímý komunikační druh interakce se vytrácí a je nahrazen klonem, nebo jinou entitou pasující se do role svého předchůdce a přivlastňující si jeho jméno. Zajímavá situace nastala u Suela a Freily, jejichž jména si dlouho před jejich zapojením do této Mise přivlastnily cizí bytosti z jiné civilizace vesmírných lidí, které pod jejich identitou vystupovaly a přicházely do různé formy interakce s pozemským světem. Tyto bytosti ovšem posloužily tomu, že díky jejich zkontaktování se s naším představitelem Davidem došlo v jistý čas díky esenci ukradených jmen k jeho přepojení na pravého Suela a Freilu, kteří jsou oprávněnými nositeli těchto identit a u nichž nedlouho poté došlo ke konverzi z falešného ráje, čímž se s dalšími členy své civilizace stali Mými představiteli. Nepravý Suel a Freila, kteří pod těmito jmény nadále vystupují a mohou se s vybranými lidmi stále kontaktovat, zůstávají dosud na staré pozici, ale i s nimi mám přichystán dokonalý plán spásy, jenž se aktivuje po odehrání jejich přínosných rolí.

Zapojení Suela, Freily a mnohých dalších do Mise Boží Rodiny znamená důležitý průlom, posunující významným způsobem Misi Boží Rodiny k okamžiku nanebevstoupení Bohyně a první vlny našich představitelů. Od okamžiku jejich plného ztotožnění se s rolí božích představitelů už nikdy nebude nic stejné. Po zahájení našeho působení z Nové Země se stupeň spolupráce mezi božími představiteli na Nule a v Novém Vesmíru na jedné straně a s našimi přáteli z antivesmíru na straně druhé posune na ještě vyšší úroveň, která se v rámci tohoto světa nejvíce projeví v době rozdělení lidstva, kdy lodě nejen ze Suelovy a Freiliny flotily vyzvednou na své paluby připravené jednotlivce či skupiny. Na vytržení části lidstva se budou podílet i jiné vesmírné národy, které už jsou na správné cestě, nebo na ni teprve budou přivedeny prostřednictvím Mého dokonalého plánu, čímž velice přispějí k naplnění našeho společného velkolepého úkolu, spočívajícího v eliminaci negativního stavu.

S láskou ke všem, kdo jsou součástí Mého milovaného Stvoření

Váš nejlepší Přítel a věčný Rodič

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 21. 5. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr

Print Friendly, PDF & Email