ÚLOHA BRITSKÉHO IMPÉRIA A VZTAHY MEZI VLÁDCI SVĚTA

Děkuji AA Michale Rafaeli za aktuální sdělení PJK

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

   V dubnu 2018 přišel na tento svět třetí potomek vévodů Kate a Williama, který se po svém narození stal celkově pátým následníkem britského trůnu. Narození tří královských dětí v relativně krátkém rozmezí má hluboké duchovní důvody souvztažné s velkými změnami čekající planetu Nula v blízké budoucnosti.

   Spojené království je místem, odkud byl rozšířen negativní stav do dalších dimenzí a oblastí zóny vymístění. Již dlouhou dobu až do současnosti jde o centrum nejsilnější frakce elit mající na starosti podstatnou část světa. Není náhoda, že v minulosti Velká Británie vybudovala rozsáhlé impérium rozkládajícím se na ¼ zemského povrchu, pomocí nějž si podrobila dosud suverénní národy, aby zabrala nová území, podmanila si přírodní zdroje a měla dohled nad co největším množstvím obyvatel.

   Současní zástupci Pseudotvůrců, inkarnovaní do lidských těl z těch nejhlubších úrovní pekel, jsou genetickými potomky nejvyšší skupiny mimozemských bytostí, podílejících se na vzniku civilizací Sumeru, Egypta, starověké Číny a Indie, jejichž rozvojem začala poslední éra člověčenstva trvající až do dnešních dnů. Z odkazu těchto kultur byl posléze tento svět vybudován do podoby, v jakém se nachází nyní, těsně před fyzickým rozdělením lidstva do dvou směrů. Po řízeném úpadku starověkých států a Svaté říše římské se těžiště moci postupem času přesunulo na Britské ostrovy, jež kvůli svému jedinečnému postavení v rámci negativního záměrně zůstávaly až do 16. století v pozadí a neměly rozhodující vliv na okolní dění. To se změnilo „objevením“ Ameriky, kdy si ústřední evropské mocnosti rozdělily sféry vlivu. Zatímco Španělsku a Portugalsku bylo dovoleno podmanit si Jižní Ameriku, Francie byla ustanovena jako kulturní střed pro následující staletí a Londýn jako pomyslné hlavní město světa, odkud budou rozdávány klíčové příkazy do různých oblastí lidského snažení a ze kterého se bude zlo šířit rychleji a efektivněji, až nakonec zcela vypudí zbytky pozitivního stavu v této dimenzi a vyhraje svoji věc.

   Třináct anglických kolonií na východním pobřeží Severní Ameriky pod správou nejvýznamnějších iluminátských rodin se plánovaně osamostatnilo a roku 1776 tak vznikly Spojené státy. Tomu předcházely bezohledné zásahy království do poměrů území pod jeho správou, což vedlo k vytvoření protibritské opozice a vypuknutí války. Pamatujte, že všechna dějství, nesváry a konflikty včetně tohoto byly a jsou vždy vyvolány uměle s cílem zapojit nic netušící obyvatelstvo do plánů skrytých vládců a vmanévrovat jej přesně tam, kam to oni potřebují. To se děje i nyní, kdy nejen velmoci, ale i menší státy jsou rozeštvávány proti sobě, zbrojí a vyhrožují si vzájemným zničením. V případě USA a Ruska (resp. celého asijského bloku) je příčinou těchto nesvárů skutečnost, že na Nule proti sobě stojí dvě velké skupiny negativních bytostí – Pseudotvůrci a Renegáti, v případě lokálních konfliktů mezi menšími státy pak jde hlavně o vyvolávání umělého napětí s cílem udržet status quo a docílit určitého záměru, osnovaného spřátelenými frakcemi skrytých vládců světa, kteří ovládají politiky jednotlivých zemí a vysílají jim příkazy o potřebě nevraživosti ve vztahu k druhým národům. Přesto jsou jinak tyto iluminátské rodiny na nejvyšší úrovni přátelé táhnoucí za jeden provaz a podílející se na zotročování nic netušících občanů. Důkazem toho je například konflikt mezi Severní a Jižní Koreou, nacházející se od uzavření příměří (1953) formálně stále ve válečném stavu. I když je rozdělena na dvě části, z nichž Sever je orientován na Čínu (Renegáty) a Jih je v područí USA reprezentovaných Pseudotvůrci, toto je jen navenek hrané divadlo. Stínová vláda obou zemí je na niterné úrovni ve skutečnosti pouze pod vlivem Renegátů a nejvyšší političtí představitelé KLDR a Korejské republiky nejsou největšími protivníky řídících odlišně pojaté systémy, nýbrž ovládanými loutkami v hrsti ještě mocnějších pozemských i mimozemských elit, jež mezi sebou spolupracují, přátelí se a spějí ke stejnému cíli. Kim Čong-un a jeho současný protějšek Mun Če-in jsou spřízněnými agenty negativních entit na všech úrovních včetně genetické. Po olympijských hrách v roce 2018 dochází k postupnému sjednocování těchto dvou zemí, aby zde později mohl být předem vytyčenou cestou dobudován Nový světový řád.

   Zatímco v některých oblastech tohoto pseudoživota dochází k unifikaci, jinde probíhá stále větší rozdělování způsobené jednak bojem mezi právě vrcholícím světlem a temnotou, ale i na základě výsledků snah vládnoucích složek vyvolat mezi lidskými bytostmi co největší rozpor, nepochopení, utrpení a z toho plynoucí snižování vibrací. Tyto problémy se budou nadále kupit a prohlubovat. K největšímu úpadku dojde po rozdělení lidstva, kdy zde bude zastaven příliv fotonů ze Zdroje Pána Ježíše Krista, protože pak by byl už zničující pro obyvatele této planety propadnuvší se do pekel. Eroze tohoto nepřirozeného způsobu života tak bude pokračovat, po návratu falešných bohů z Nibiru však dojde ke krátkému přechodnému období, při kterém budou na té nejzevnější úrovni vyřešeny všechny palčivé (a vnucené) problémy, s nimiž se většina lidí dennodenně musí potýkat. Tím si boží odpůrci maskovaní v rouše beránčím získají na svou stranu i ty, kteří se na základě svobodné volby nezúčastní převibrování/vytržení do vyšší dimenze, ale zároveň nebudou poslušní systému. Kdo si ale jednou nechá vpravit pod kůži čip pod příslibem jakýchkoliv výhod a lepšího života, ten se stane loutkou ovládanou na 99,99 % a nebude moci konat už nic jiného, než vůli svých loutkovodičů, dokud nepodstoupí smrt těla a nedostane se do jedné z oblastí zóny vymístění, kde bude prožívat následky života bez pravého Boha, dokud se sám nevydá na cestu zpět do Pravého Stvoření, nebo dokud nebude osvobozen na konci trvání negativního stavu jako ostatní do limba, kde mu bude položena otázka, zda bude chtít žít v souladu s duchovními zákony, nebo podstoupí duchovní smrt.

   Vrchol Britského impéria se počítá do počátku 20. století, kdy nad touto říší skutečně „slunce nezapadalo.“ Mělo své državy na všech kontinentech a bezohledně využívalo podmaněné národy k vlastnímu růstu, nepokoje řešilo hrubou silou a nebralo v úvahu potřeby slabších a zranitelnějších. Tato monarchie a klenot negativního stavu globalizovala planetu Nula a vytvořila řadu nových států, které jsou jí dodnes věrny a skrze něž elity z Londýna konají vůli Pseudotvůrců na zotročování valné většiny pozemšťanů. Vliv Velké Británie dnes není o nic menší, než tomu bývalo kdysi. Až do dnešní doby je předním hráčem na poli globalistů, přestože už nevystupuje tolik v popředí. Tuto úlohu převzaly Spojené státy a nyní i Čína, jejíž vzestup je spojen s posilováním Renegátů. Britská královská rodina je součástí mnohem větší elitářské rodiny, jejíž členové jsou od starověku až po současnost vrcholnými představiteli nejklíčovějších zemí, jež v dějinách Nuly udávaly směr jejího vývoje. Jak už bylo sděleno, jsou genetickými potomky vládců negativního stavu, jejichž ještěří DNA se odlišuje od zbytku populace. Královská rodina byla a je geneticky spřízněna nejen se všemi americkými prezidenty (na první pohled nemajících mnoho společného mezi sebou), ale i s dalšími panovníky a představiteli nejvýznamnějších států na všech kontinentech. Tato dobře strukturovaná organizace elit souhrnně nazývaná jako ilumináti kontroluje všechny podstatné složky systému a zdejšího života, podniká kroky v souladu se šířením zel a nepravd a slouží jako prostředek ke konečnému zavedení Nového světového řádu, k čemuž dojde po rozdělení lidstva.

   Alžběta II. je nejvýše postaveným iluminátem na očích veřejnosti, za ní však stojí ještě daleko mocnější entity disponující monopolem moci. Není náhoda, že i přes její vysoký věk vypadá stále vitálně a neprojevují se na ní rozsáhlé degenerativní známky stárnutí, typické pro hrubohmotné tělo podléhající po několika desítkách let ve zdejším prostředí zkáze. Její reptiliánská podoba o sobě dala už mnohokrát vědět, stejně jako se to občas stává i u dalších státníků, herců, hudebních interpretů, zpravodajů a dalších vybraných agentů pekel pomáhajících šířit negativní stav, odvádět bytosti od Zdroje a udržovat je v iluzi této reality. I přes svůj pokročilý věk bude královna nadále setrvávat na své pozici, dokud nebude odvolána a neuvolní místo jednomu z následníků, kterých je po narození třetího potomka vévodů Kate a Williama už pět v řadě. Jaké jsou duchovní důvody tolika porodů v této vládnoucí vrstvě? Zástupci Pseudotvůrců tímto sledují zejména potřebu zachovat svůj rod, posílit jej o nové členy a zajistit jeho pokračování v čase velkých změn, kdy se tato planeta po příchodu temných bytostí změní k nepoznání. Negativní stav se po zfabrikování nového pseudomultivesmíru stojícím v opozici Pravého Stvoření snaží regenerovat, přestavět prohnilé základy, na nichž stojí, a nabrat nové síly pro poslední část své existence, na jejímž konci naprosto vyčerpá svůj potenciál, ztratí další opodstatnění a bude navěky eliminován. Přestože je tedy nezbytné, aby právě v této realitě došlo k odpovědi na otázku: „Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích duchovních zákonů a principů lásky?“, všechno zlo bude nakonec v pravý čas natrvalo zrušeno a plnost pozitivního stavu zavládne nad všemi bytostmi, které se chtějí vyvíjet v lásce, dostatku a harmonii k dokonalosti Pána Ježíše Krista, po nabytí Nejnovější přirozenosti (v novém cyklu času) Pána Ježíše Krista Boží rodiny.

Váš Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 1. 5. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email