Stvořenci v týmu Boží rodiny

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Nastal čas, abych odhalil/a další tajemství o Stvořencích v Týmu Boží rodiny. Začnu citátem z knihy Korolaria Nového Zjevení PJK, nadiktované Petru Danielu Francuchovi (Doplnění 13):
„Takže tu máme následující: Jedna osoba se inkarnovala z této úrovně před-stvoření. Byla jí, kromě jiných věcí, přidělena role zprostředkovatele přenosu Nového zjevení. Kdyby byl za tím účelem pověřen někdo jiný – z nějaké jiné fáze procesu stvoření Stvoření, byly by entity, které byly stvořeny před tím, než se proces stvoření Stvoření dal do pohybu, vyloučeny z přímého poučení o povaze negativního stavu a o tom, proč bylo dovoleno, aby se aktivoval. Rozumějte, prosím, tomu, že každé poučení má své vlastní úrovně a stupně. Cokoli je uvedeno do universality všeho, je zde uvedeno skrze REPREZENTANTY KAŽDÉ ZVLÁŠTNÍ ÚROVNĚ Stvoření. Členové každé této zvláštní úrovně se – kvůli diskrétní struktuře Stvoření v té době – mohli z toho všeho poučit a účastnit se toho jen prostřednictvím svých VLASTNÍCH REPREZENTANTŮ. Takže kdykoli by chtěli vejít do universality všeho, museli by vyhledat prostředky, jimiž a skrze něž by tam mohli vstoupit. Jediné, jak to mohou v tomto ohledu učinit, je prostřednictvím a skrze své zástupce na planetě Nula anebo v jiných oblastech zóny vymístění. Takto se tedy uskutečňuje poučení o tomto všem.

   Následně po stvoření výše zmíněných entit, v průběhu prvního kola Stvoření, kdy bylo v procesu stvoření své duchovní dimenze, byly v každém bodě tohoto procesu – ale před tím, než byl zaveden čas a prostor – stvořeny určité entity, které určily rysy každému jednotlivému stupni této dimenze. V každém bodě tohoto stvoření byly stvořeny jedna či dvě či mnohé entity ze zvláštní ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Z těchto entit byly některé stvořeny kvůli budoucímu účelu inkarnace na planetu Nula, kde by se pak spojily s Novým zjevením. Mezi vámi jsou čtyři lidé, kteří pocházejí z tohoto prvního kola Stvoření. Zvláštností jejich stvoření bylo to, že idea užitá Pánem Ježíšem Kristem za tím účelem byla filtrována skrze entitu stvořenou před tím, než proces stvoření byl uveden do pohybu. Takže ve smyslu, který je nepochopitelný pro vaši lidskou mysl, stvořil Pán Ježíš Kristus tyto čtyři entity skrze tuto a s pomocí té, která se stala zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení.“

   Protože v předchozí dávce nebylo možné z různých duchovních důvodů odhalit moji druhou inkarnaci do hrubohmotného, tentokrát ženského těla na této planetě Nula, napsal/a jsem, že tou jednou speciální entitou, která se stala zprostředkovatelem přenosu Nového Zjevení, je Petr D. F. Už v roce 2016 jsem oznámil, že jde o Janu, Pána Ježíše Krista v těle (viz Sdělení PJK o Janě na www.bozirodina.cz). Petr byl s pomocí Jany stvořen spolu s dalšími třemi entitami a patří mezi výše zmiňované 4 speciální bytosti, můžeme je nazvat superstvořenci:

Petr Daniel Francuch – nyní už v novém těle na Nové Zemi v 5D
Aštar
Karel Konečný – AA Michael
Michal Roj – AA Rafael

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email