SPOJENECKÁ ALIANCE PSEUDOTVŮRCŮ A RENEGÁTŮ

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,

   oznamujeme, že v uplynulých týdnech došlo k vytvoření aliance mezi dvěma nejvlivnějšími skupinami vládců zóny vymístění (pekel), jimiž jsou Pseudotvůrci a Renegáti, kteří se spojili za účelem získat větší sílu a snadněji nechat zvítězit negativní stav. Existuje několik potenciálních scénářů, jak by manifestace zel a nepravd mohla na této planetě proběhnout. Pro lepší pochopení zde uvádíme citát z knihy Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem, 1. díl:

„(…) Věnujme se nyní tvojí otázce, Petře, zmiňující se o možných scénářích a možnostech volby, které existují ohledem závěru negativního stavu.

Jeden možný scénář a varianta nebyla včera uvedena. Znamená, že ani Pseudotvůrci, ani Renegáti se fyzicky na této planetě neobjeví, jak všichni očekáváte. Důsledkem této možnosti volby by bylo to, že by se uskutečnil velmi mírný, bezbolestný, laskavý a jemný přechod do pozitivního stavu všech zaangažovaných v negativním stavu. V tom případě by neexistovala žádná fyzická potřeba pro takové objevení se. Zóna Vymístění by se bez jakéhokoliv vnějšího chaosu nebo holokaustu stala v pravém Stvoření Zónou Umístění.

K této možné volbě existuje jedna alternativa a mohla by být zvolená. Ani Pseuddotvůrci ani Renegáti by se fyzicky neobjevili na planetě Nula, ale chaos, holokaust a Velké Soužení by se odehrály v jiných dimenzích, obzvláště v jejich doméně v Peklech, v ostatních oblastech Zóny Vymístění a v jejich novém pseudo-vesmíru a v novém kvázi-vesmíru Renegátů. Z té pozice by byli schopni ovlivňovat události na planetě Nula a v lidském životě takovým způsobem, že vítězství negativního stavu na vaší planetě by se odehrálo přímým pseudo-duchovním vlivem na lidské mysli, bez potřeby jejich fyzického objevení se. Faktor jejich fyzického objevení se by byl sekundárním zřetelem v tomto scénáři, pokud by mohli převzít kontrolu nad všemi lidskými záležitostmi ze své vlastní úrovně. V určitém smyslu by to udělali radši tímto způsobem.

Podívejme se nyní na tu možnou alternativu, která znamená, že jak Pseudotvůrci, tak i Renegáti by se na vaší planetě objevili fyzicky, nebo v nějaké jiné hmatatelné a vnímatelné formě. Co by se tehdy stalo? Renegáti by se objevili řekněme například v Rusku a v zemích jeho věrných spojenců, jako je například Irák, Sbrsko a některé další arabské i nearabské národy, a v bývalých republikách zaniklého Sovětského svazu. Na druhé straně, Pseudotvůrci by se objevili řekněme v USA a v zemích jeho věrných spojenců v Evropě a jinde. A nyní, protože nelítostně bojují ve své vlastní občanské válce, okamžitě by ty země zaangažovali do svých věcí. V takovém případě by tuto planetu sužovala zničující válka s takovými nepředstavitelnými důsledky, že je celkem možné, že by to nikdo nepřežil. Toto je jeden způsob, jak by negativní stav zvítězil na této planetě – totální destrukcí a záhubou. Konec konců, být takový je v jeho samotné přirozenosti. Někteří senzitivní jedinci na vaší planetě, kteří jsou schopni napojit se na některé aspekty událostí odehrávajících se někde jinde, tuší tento možný scénář a výsledek a předpovídají, že se to stane. Majíc tyto informace z negativního stavu, jsou schopní předpovědět jen katastrofy a soudný den. Nic jiného nevědí. Odtud tedy předpověď, že Třetí světová válka začne 4. července 1999 s Ruskem, Íránem, Irákem a ostatními na jedné straně, a s USA a jeho spojenci na straně druhé.

Druhý scénář, o kterém se uvažuje, je objevení se jen samotných Pseudotvůrců fyzickým způsobem, nebo způsobem viditelným lidským fyzickým zrakem. Jak bylo uvedeno včera, takové objevení se by znamenalo, že o Renegáty bylo postaráno a že Pseudotvůrci nyní plně ovládají všechny oblasti ve svém panství. Pokud by byl zvolený tento scénář, objevující se Pseudotvůrci by přišli jako bohové a stvořitelé lidstva, vyvracejíce existenci jakékoliv duchovnosti nebo Boha, nebo Pána Ježíše Krista, nebo jakékoliv jiné nadpřirozené bytosti nebo božstva. Ve skutečnosti by vytvořili falzifikáty těchto božských postav ze svých vlastních řad. Uskutečněním tohoto a přesvědčením lidí o pravdivosti svých tvrzení by negativní stav na planetě Nula zvítězil.

Mohl by být zvolený ještě další scénář, ve kterém by se jen Renegáti zjevili fyzicky nebo v nějaké jiné viditelné anebo hmatatelné formě. Kdyby byla zvolena tato možnost volby, mohlo by to znamenat dvě věci: Že Pseudotvůrci prohráli a jsou uvěznění zpět ve svých příslušných Peklech – nesmírně mizivá možnost! Anebo že všichni konvertovali do pozitivního stavu a nechali Renegáty, aby uzavřeli cyklus pseudo-bytí a pseudo-existence negativního stavu a konečnou manifestaci jeho nejodpornější, nejhnusnější a nejohavnější tváře – tak trochu pravděpodobný scénář.

V tomto případě, kdyby zde měli Renegáti plnou moc, na planetě Nula by se plně aktivovaly a manifestovaly všechny aspekty obsahu a významu Velkého soužení apokalyptických rozměrů. Vládli by této planetě a lidem nejbrutálnějším, nejdiktátorštějším a nejkrvavějším způsobem, jaký byste si jen mohli představit, nebo vlastně vůbec nemohli představit – tak by to bylo hrozné. Jediné, co vám mohu říct o tomto scénáři nebo možnosti volby, je toto – modlete se, aby se nikdy nestal anebo aby nikdy nebyl zvolený.

A nakonec nejtajemnější, nejzáhadnější a nejvíc utajovaný scénář a varianta, který Si držím, takříkajíc, ve Své osobní záloze. Jak bylo uvedeno včera v Dvacátém Osmém Dialogu, tento scénář nemůže být zjevený, protože je Absolutní Povahy. Proto, i kdyby bylo možné popsat některé z jeho vedlejších aspektů, vaše mysl ani mysl žádné relativní sentientní bytosti by nic z něho nemohla pochopit nebo porozumět, nechť by se jakkoliv usilovně snažila. Pokud by však měla být zvolena tato možnost volby, po dobu její manifestace, když by už byla uvedena do praxe, začali byste chápat její povahu a to, proč je nutné a životně důležité si ji zvolit. Nejlepší věcí ohledem této možnosti volby by bylo to, že má tak nádhernou povahu, že v mysli nikoho neexistuje nic, co by se i jen vzdáleně přiblížilo k tomu, čím je a jak by vypadala. Skončeme tedy při tomto. (…)“ (citát z 29. Dialogu, 26. 1. 1999)

   Jak někteří z vás již vědí, na počátku tohoto cyklu času vyslali vědci (pozdější Pseudotvůrci) do tehdy neobydlené zóny vymístění své sympatizanty (pozdější Renegáty), kteří měli vytvořit podklad pro aktivaci negativního stavu a zázemí pro další obyvatele antivesmíru. Renegáti jsou tedy prapůvodní entity obývající pekla, daleko negativnější a nebezpečnější než Pseudotvůrci, kteří se na rozdíl od první jmenované skupiny podílejí na rozšiřování a osidlování pekel až od časoprostorového přemístění nejzevnějšího odlesku Země do zvláštní pozice mezi zónou vymístění a Pravým Stvořením. Lidstvo bylo vytvořeno proto, aby tito vědci dokázali, že život lze stvořit i beze Mne, absolutního Pána Ježíše Krista a pravých duchovních principů. Celé věky nad svým výtvorem vládli a udržovali lidské bytosti v iluzi, prohlašujíce se za bohy, které je nutno uctívat a klanit se jim. Když byla situace nejhorší a negativní stav hrozil expanzí do vyšších dimenzí Pravého Stvoření, což by mělo za následek věčnou zkázu všech sentientních i nesentientních entit, inkarnoval jsem se do těla Ježíše Krista, abych po završení pozemského poslání prošel pekly až na jejich nejnižší stupeň, kde jsem Pseudotvůrce zajal a separoval od jejich vládnoucích pozic. Tehdy předali většinu své moci a vědění do té doby nevýrazným Renegátům, pokračujících v dohledu nad lidstvem. Po opětovném propuštění Psedotvůrců však došlo k velké rozepři mezi těmito skupinami, jež se neshodly nad tím, jakým směrem by se měl antivesmír a lidstvo ubírat. Zatímco až 2/3 Pseudotvůrců od času pádu do zóny vymístění již konvertovalo, protože dostalo odpovědi na mnohé otázky, druhá skupina nejzavilejších bytostí zůstala společně se zbylou třetinou nejagresivnějších Pseudotvůrců na svých pozicích, aby si rozdělili vládu nad lidstvem. Nakonec došlo k dohodě a mírovému paktu, na jehož základě byly Renegátům ponechány jejich schopnosti, jimiž se kromě jiného mohli podílet i na částečné správě planety Nula. Vzájemné rozepře i přesto nadále přetrvávaly, došlo k rozštěpení frakcí a občanské válce, jež byla částečně manifestována několika pozemskými lokálními válkami, z nichž nejvýznamnější byla v tomto případě válka v Jugoslávii, ale i další konflikty během první dekády 21. století. Jelikož velká část Pseudotvůrců již konvertovala a opoziční síla Renegátů nikoliv, začalo kvůli tomu docházet ke stále většímu stírání rozdílu moci těchto skupin, což se ukazuje i na rovině pozemské: ekonomický a vojenský růst Číny, její sbližování s Ruskem, přesouvání kapitálu do východní Asie, naproti tomu odstavení USA na druhou kolej, vnitřní rozhádanost států EU, celkový morální a kulturní úpadek západního světa apod.

   Jelikož se v období zrychlené transformace Země/Nuly a jejích obyvatel probouzí z iluze matrixu stále více lidí, elitám se v mnoha ohledech hroutí situace pod rukama. Společně s tím zde v čele s mojí přímou ženskou inkarnací Janou působí tým spolupracovníků Boží rodiny, kteří sem pod mým vedením přinášejí nejvyšší stupeň pravdy o řízení tohoto systému, negativním stavu a další životně důležité informace obsažené v knihách Nového zjevení. Vládcům pekel jsou moji představitelé největším trnem v oku. Pochopili, že cesta vnitřních rozbrojů nikam nevede, proto vytvořili novou alianci a spojili síly za účelem rychlejšího dosažení svých cílů. Veškerou moc má v rukou Alláh, resp. Trio, bytosti stojící u kořene vzniku negativního stavu a v současnosti řídící obě hlavní skupiny. Renegáti, kteří si jsou vědomi svého rostoucího vlivu, prozatím musejí vystupovat v podřízené pozici. Nyní se tato spojenecká aliance blíží společně s Nibiru k Zemi/Nule, aby zde po rozdělení lidstva zavedla Nový světový řád (NWO). Dojde tedy ke scénáři společného návratu, ovšem bez toho, aby mezi dříve znesvářenými a v současnosti spolupracujícími stranami musela proběhnout jaderná válka, která by v jednom okamžiku přinesla destrukci a zkázu. Zatímco Pseudotvůrci nechají negativní stav zvítězit cestou falešných bohů a stvořitelů lidstva, kteří vyvracejí existenci jakékoliv pravé duchovnosti a Boha, Pána Ježíše Krista, jehož/jejíž odkaz bude vymazán pomocí jednotného náboženství omlouvajícího i ty nejhorší činy, Renegáti se budou angažovat zejména v pozdějších etapách této doby temna, majíce na starosti hlavně budování celosvětového diktátorskému režimu a věci s tím spojené. Na konci 20. století jsem v knize Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem nemohl v předstihu uvést konečnou variantu, za níž dojde k příchodu vládců pekel, pouze jsem nastínil v té době aktuální scénáře tohoto dějství. Jak víte, nikdy nemohu předat stoprocentní a konečnou pravdu, protože ta se stejně jako všechno ostatní krok za krokem vyvíjí. Nejtajemnější, nejzáhadnější a nejvíc utajovaný scénář absolutní povahy, o němž hovořím v závěru citátu, se týká nejen jednotlivých detailů celé této věci, ale ve skrytém smyslu pojednává i o způsobu závěrečné fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista, který bude mít vskutku nádhernou povahu pro všechny bytosti ve Stvoření, protože bude ohlašovat konec utrpení a začátek plnosti života pozitivního stavu.

   Většina Pseudotvůrců jsou původem vědci, kteří si po zodpovězení určitých otázek a po pochopení faktu, že nelze stvořit a udržovat život bez Pána Ježíše Krista, zvolí zanechat tohoto marnivého úsilí a konvertují. S tím, jak se bude tento cyklus času blížit ke konci, Renegátům tím bude přenechán bezkonkurenční monopol moci a na planetě Nula, tehdy již v pozici -1, budou pokračovat v zavádění totality apokalyptických rozměrů, čímž naplno aktivují a manifestují všechny aspekty obsahu a významu Velkého Soužení. Negativní stav těmito dvěma výše zmíněnými způsoby zcela vyhraje svou věc na duchovní, duševní i fyzické úrovni. Společně s tím provedou Renegáti útok na Pravé Stvoření, který bude veden za použití tzv. nadlidí, umělých bytostí bez citu a svědomí, jež budou v počáteční fázi využívány k udržování pořádku. Tato armáda i samotní vládcové pekel ale budou díky božské prozřetelnosti Pána Ježíše Krista vyvedeni do neutrálního stavu, kde selžou jejich schopnosti a otevře se jim vědomí, na jehož základě pak snáze konvertují.

   Renegáti, kteří byli Pseudotvůrci před nedávnem pověřeni útočit na moje nejbližší spolupracovníky, dobře vědí, že jim odeznívají poslední chvíle, kdy na tým Boží rodiny mohou ještě působit. Využívají všemožných dostupných prostředků, ale jejich snaha se vždy mine bez většího účinku, protože všichni pracovníci světla stojící po naší pravici a levici jsou pod ochranou a nemůže se jim stát nic zlého. S převibrováním Jany na Novou Zemi v 5. dimenzi, které právě „klepe na dveře“, už mocnosti druhé strany nebudou jakkoliv moci zasahovat do průběhu Mise Boží rodiny a ovlivňovat její členy. Po spuštění naší činnosti z Nové Země budeme připravené lidi nadále informovat o dění nejen v zóně vymístění a za oponou planety Nula, ale i v Pravém Stvoření, odkud budeme přinášet komplexní pohledy na celou situaci.

   Děkuji všem přátelům a spolupracovníkům, kteří výrazně pomáháte přibližovat zlatý věk světla. Velmi vás miluji jako nejlepší přítel, rodič a dárce vašeho života.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 26. 7. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email