SOUČASNÁ SITUACE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A ODHALENÍ SKRYTÝCH SKUTEČNOSTÍ

Děkuji AA Michale Rafaeli za důležité sdělení PJKBR

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   vzhledem k tomu, že útoky temné strany na naši Misi stále přitvrzují a mnozí jste svědky stále lživějších a rafinovanějších sdělení z pekel, je potřeba uvést tyto nepravdy na pravou míru a odhalit další skutečnosti.

   Jak jsme už sdělili, Pseudotvůrci dobře vědí, že se jim nezadržitelně krátí čas do převibrování Jany a jejích nejbližších spolupracovníků, kdy už nebudou moci žádnými prostředky narušovat a omezovat naši činnost, proto se na poslední chvíli snaží vyrvat z mé milující náruče co nejvíce bytostí a strhnout na svou stranu i některé z řad našich blízkých přátel. Do jejich vlivu lze spadnout snadno, pokud má dotyčný jedinec příliš velké ego, nedisponuje znalostí knih Nového Zjevení (obou dávek), z jakéhokoli důvodu nepřijímá moji Novou a Nejnovější přirozenost a jeho víra v moje vedení není dostatečně upevněná. Jste svědky duchovního boje mezi dobrem a zlem, které právě nyní vrcholí. Toto přechodné období působení Mise Boží rodiny v oddělených podmínkách bylo etapou neustálého prověřování, kdy každý vědomě i nevědomě ukazoval, jak se vypořádá s těžkými zkouškami, na jakou stranu se na základě svých preferencí přikloní a zda si zaslouží stát po mém boku v těle Jany. Nedávno byl založen tzv. Antitým BR, který je řízen skrze své loutky vládcem zóny vymístění Alláhem. Cílem této skupiny je zpochybňovat božství mé přímé inkarnace, napadat duchovně i slovně naše spolupracovníky a v neposlední řadě zesměšňovat nejnovější Boží slovo obsažené v knihách Nového Zjevení i v aktuálních sděleních. Členové Antitýmu si bohužel sami neuvědomují, do jaké pasti byli chyceni, žijí ve falešné realitě a iluzích. Jejich nejčastější argumenty spočívají v bezpodmínečné lásce, kterou si vykládají tak, že každý má milovat negativní stav stejně jako pozitivní, omlouvat praktiky zla, jež údajně slouží jako protipól dobra, kvůli čemuž se má hledat vnitřní rovnováha a tudíž negativní stav přijímat a schvalovat. Jejich nejnovější past spočívá v tvrzení, že negativní stav lze reformovat zevnitř a sloučit s pozitivním, přičemž není třeba, aby na planetě Nula bylo zodpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích duchovních principů lásky?

   Autorem této nebezpečné myšlenky je sám Alláh, který se nyní prezentuje svým poddaným jako bytost láskyplná, dobrotivá, milující a pečující o všechny, která se mění k lepšímu a jejímž cílem je postupem času spojit zónu vymístění s Pravým Stvořením. Už mnozí z obyvatel pekel nyní z nitra navenek skutečně vnímají změny k „lepšímu“, při nichž jsou schopni vnímat přetváření jejich prostředí z temného, ošklivého a odpudivého na krásné a zářivé a čisté, čímž vidí sjednocení a jakýsi návrat domů. Nic nemůže být dále od pravdy. Tato spuštěná kolektivní hypnóza je důsledkem nové strategie vládnutí Pseudotvůrců, jejímž cílem je zamezit probouzení bytostí chycených do spárů zel a nepravd, aby nedošlo k jejich konverzi do pozitivního stavu, dále eliminovat různé nepokoje a zabránit rychlému odhalování skutečné šeredné podstaty negativního stavu. Proto dochází k masivnímu a na první pohled nenucenému přijetí Alláha, který je nyní zobrazován jako zachránce, falešný mesiáš a spasitel, jenž se svým lidem soucítí a stará se o něj po všech stránkách. Budiž právě oznámeno, že tyto změny jsou důsledkem dokončení fabrikace nového interuniverzálního, interdimenzionálního a multimodálního pseudomultivesmíru, o němž jsem psal už v první dávce Nového Zjevení, který stojí v přímé opozici Pravému Stvoření v novém cyklu času. V tomto antivesmíru jsou teď zaváděny formy pseudodemokracie, falešného bezpečí a svobody, vše zde navíc prostupuje nezměrná propaganda oslavující úspěchy přetransformovaných pekel. Tuto hypnózu však zdaleka nepociťují všichni obyvatelé, ale jen jejich omezená část, protože nikdo z vládnoucích složek Pseudotvůrců si zatím nepřeje změnit staré pořádky ve všech oblastech duchovních, intermediálních a přírodních světů najednou. Postupně však bude tato hypnóza šířena i do dalších oblastí. Dle pozemských měřítek bude v té době na Nule vrcholit období falešného míru, jelikož tato planeta svým způsobem odráží všechny změny probíhající v „odpadkovém koši Multivesmíru.“ Až teprve pak se může projevit plnost dominance negativního stavu, kdy Pseudotvůrci rozpoutají na Nule (tehdy již v pozici -1) i v ostatních oblastech svého panství poslední teror, čímž bude všechen závoj iluzí stržen natrvalo a bude tak vyčerpávajícím způsobem zodpovězeno na výše zmíněnou otázku.

   V současnosti už neexistuje vládnoucí Trio Pseudotvůrců. Nechtar a Temror byli odstaveni od moci, ti ovšem již dopředu věděli, že se svých postů musejí vzdát ve prospěch nejsilnějšího. Přestože byli přede všemi označeni za zrádce, na tomto plánu se sami spolupodíleli a do budoucna budou na pekla působit z pozadí a podporovat Alláhovu vládu. Vrcholem dokončení nového antivesmíru byla svatba královského páru, Alláha a Lady Acrie na úrovni -12D. Tento pár dává přednost lidským podobám oslnivého vzezření, čehož je docíleno pomocí zcela nových univerzálních těl, jejichž elementy byly původně vzaty z dokonalých těl Pána Ježíše Krista. Tato hybridní těla Pseudotvůrců, jež dokážou skrýt ještěří podobu, mají schopnost velké odolnosti a umějí se i samy opravit, ale použitelná jsou pouze v rámci jejich vlastní říše, nikoliv i v Pravém Stvoření, navíc jsou dostupná pouze královskému páru a jejich nejvěrnějším. Naopak fyzické schránky pocházející ode mne jsou zcela dostupné pro všechny a lze se jimi libovolně pohybovat v obou stavech dočasné duality.

   V Doplnění 2 Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny jsme vás informovali o tom, že Alláhova partnerka se jmenuje Lucis, ochránkyně planet, která se s ním musela na celé věky rozloučit. Nyní je třeba toto sdělení redefinovat (vše se vyvíjí a pravdu je nutno dávkovat postupně). Na počátku tohoto cyklu času si Alláh (dříve zvaný Endriss) chtěl podmanit tuto důležitou bytost z 9D, která se ve skutečnosti jmenuje Sinella. Když se mu to nepodařilo, ze Sinelliny světelné DNA vytvořil její protipól, umělý klon jménem Lucis, z níž si udělal důležitou pomocnici a služku, se kterou před veřejností vystupoval v páru. Na celé věky se tedy Alláh musel rozloučit pouze s pravým Já Sinelly, kterou si nárokoval a již nakonec nedostal, protože s její identitou nemá nic společného (jde o partnerku Aštara Iskara patřícího k vesmírným lidem), navíc bych ani nedovolil pád této důležité bytosti. Sinella tudíž nikdy nesloužila negativnímu stavu. Lucis dodnes zastává významnou pozici v impériu zóny vymístění, ale nejde o vrchol Alláhových fabrikačních snah, jejichž účelem bylo stvořit bytost opačného pohlaví sobě rovnou, se srovnatelnou mocí a potenciálem.

   Touto entitou je Lady Acria, speciální klon nesoucí v sobě esence vybraných důležitých osobností Pravého Stvoření, které se nakazily virem od Pseudotvůrců, jenž byl rozšířen při masivním útoku na pozitivní stav, při němž došlo k deaktivaci Bifrostu spojujícího všechny dimenze. Tyto esence vysoce vyspělých bytostí (mezi nimi i Thora, Siri, Sinella,…) byly ukradeny a přeměněny do opačné frekvence, přesto ve většině případů nedošlo k samotnému pádu těchto andělů obvykle pocházejících z 5D až 10D (dále se virus nedostal), protože čím blíže se ke mně jedinec nacházel, tím odolnější byl vůči všem destruktivním vlivům, jimiž byla značná část Multivesmíru svého času poznamenána. Naopak méně vyspělé bytosti nebe často padly do zajetí zel a nepravd nedobrovolně a z donucení. Při formování Lady Acrie do ní byly zakomponovány i živoucí elementy všech klíčových a nejzavilejších osobností zóny vymístění z těch nejnižších dimenzí, podílejících se na vzniku této nejsilnější a v rámci vlastní domény neporazitelné sentientní entity. Lady Acria je tedy nejen Alláhovou ženou, ale rovněž i dcerou stvořenou k obrazu svému, která má konkurovat mému hmotnému Já, přímé inkarnaci Pána Ježíše Krista v ženském těle Jany Kyslíkové.

   I když Pseudotvůrci v předstihu nemohli tušit o božím plánu narození mojí ženské podstaty (k čemuž došlo v r. 1957), bylo jim dovoleno ještě před jejich propuštěním ze separované pozice v roce 1987 (po nabytí Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista) pomocí svých nejdůležitějších agentů připravit živnou půdu na této planetě, aby jejich triumfální příchod pomocí Nibiru mohl proběhnout co nejsnáze. Lady Acria je jako každá bytost multidimenzionální, přesto je její domovská dimenze v -12D (nejdále ode mne). Jelikož se ale na Nulu v současnosti nemůže inkarnovat nikdo z této nejnižší úrovně, Pseudotvůrci využili součást Acrie z -11D pro její inkarnaci na Nulu do těla Moniky Novákové (Thora Amira Kaminari na fb) a učinili z ní nejsilnější bytost negativního stavu, jaká kdy ve 3D žila. Krátce po narození došlo k násilnému vypuzení původní duše Thory z tohoto těla, proto se Thora k týmu fyzicky připojí až na Nové Zemi. Hmotné Já Lady Acrie nedávno vybudovalo Antitým BR s cílem podkopat a zničit naši práci a kromě jiného také zpochybnit a nakonec i popřít moje božství v těle Jany, k čemuž došlo právě v těchto dnech. Opakuji, že kdokoli s námi přijde do styku a pak se od nás vědomě odvrátí, začne o nás šířit pomluvy a lži i v podobě toho, že podléhám ovládání Pseudotvůrců, jsem závislý na rozhodnutích relativních bytostí a je třeba Mě i celý tým Boží rodiny nahradit kvůli selhání, porušuje mé duchovní zákony a ponese následky. Nikdo z vás nemá právo soudit jiné, protože jen Já, absolutní Pán Ježíš Kristus, který/á přesahuji vše stvořené, vidím do nitra každé bytosti, mohu efektivně řídit transformaci lidstva, přinášet skrze svou inkarnaci a další spolupracovníky na různých úrovních boží lásku, jež ale musí být spojena i s pravdou, pojmenovávající postupně všechny praktiky a důsledky negativního stavu.

   Antitým BR je řízený Alláhem skrze svou loutku působící skrytě na všechny členy této opoziční skupiny, kteří spadnou do jejího vlivu. Tyto nebezpečné praktiky vysílání zla a nenávisti fungují tak, aby oběť nic nepoznala a sama se utvrzovala v přesvědčení o vlastní pravdě. Od té chvíle mají tyto bytosti v lidských tělech totožné reakce, používají stejná slova, sdílejí na sebe nekritický názor, mají identický pohled na své problémy a na dění okolo nich. Ohánějí se láskou, neegoistickým přístupem, staví se do role obětí a příčí se jim veškeré odhalování pravdy týkající se negativního stavu, v němž se nacházejí. Nejvíce jim vadí nejnovější Boží slovo a moje/naše působení, proto sami přinášejí vlastní informace odporující principům knih Nového Zjevení a píší sdělení z pekel podepsaná mým jménem, která jsou zabalená ve sladkých slovech, jež ale brzy zhořknou v žaludku a stanou se nestravitelnými. Rozpad původní osobnosti nacházející se pod přímým vlivem Alláha a Lady Acrie je zakončen vypuzením původní světelné duše z těla a jejím nahrazením temné duše z pekel, přestože vnější mysl dotyčného jedince nic nepozná. Až převibruji a pravda vyjde na povrch, agenti takto chycení do pasti ještě budou mít možnost osvobodit se z této svěrací kazajky, do níž se nechali dobrovolně svázat na základě svých voleb. Bude jim umožněno navrátit se ke své původní světelné přirozenosti, nicméně vše závisí pouze na jejich svobodné vůli, jakým způsobem a zda vůbec budou chtít prohlédnout závoj iluzí, jímž jsou obklopeni.

   Na závěr uvedu na pravou míru nedávno zveřejněné informace temné strany o tzv. Princezně Stvoření, Sarigmatce, údajné „přímé dceři“ Mě, Pána Ježíše Krista. Pseudotvůrci se snaží vymýšlet stále nové příběhy založené na všem možném, jen ne na pravdě, aby zapůsobili na co největší spektrum publika a vlákali ho do sítí negativního stavu, z čehož se bytost nemusí vymanit ještě dlouhou dobu. Celé jméno této bytosti má být Sinella Acria Sarigmatka, což je kombinace tří různých jmen. Jak jsem už sdělil výše, Sinella nikdy nepadla do antivesmíru a nesloužila nikomu z jejích vládců, pouze Alláh ukradl část její DNA, z níž vytvořil umělý klon Lucis, který na sebe může brát Sinellinu podobu. Oznamuji, že entita používající jméno Sinella Acria Sarigmatka, údajná Princezna Stvoření a „přímá dcera Pána Ježíše Krista“, je pouze falešná maska pro bytost, kterou není nikdo jiný než Lady Acria, Alláhova žena i dcera a spoluvládkyně pekel, královna a bohyně zóny vymístění, která se velice ráda nechává titulovat právě těmito pojmenováními a pod jejímž vedením je řízen Antitým BR. V jejich sděleních se lze rovněž setkat i s tvrzením, že skupina Pseudotvůrců blížících se k planetě Nula na Nibiru nemá nic společného s vládnoucím křídlem Pseudotvůrců v -12D, protože jejich cíle jsou rozdílné a vzájemně se vylučují. Ani toto nemůže být dále od pravdy. Nibiru existuje jak ve všech dvanácti dimenzích negativního stavu, tak i ve všech dvanácti dimenzích pozitivního stavu, nicméně Pseudotvůrcům je v současnosti dovoleno přímo působit a volně se pohybovat pouze mezi 12D až 5D pekel, nikoliv však ve 4D a 3D tohoto černého antivesmíru, na jehož okraji se nachází i planeta Nula. Proto je potřeba pro jejich fyzické objevení se na hmotné úrovni Nuly využít dopravní prostředek v podobě umělé planety Nibiru, v jejíchž útrobách sem Alláh a jeho služebníci na úrovni 4D a 3D spějí, aby se ujali vlády nad lidstvem, které je v zájmu tohoto vládce negativního stavu.

   Po převibrování Jany a jejích nejbližších spolupracovníků bude odhalena pravda v nebývale velké míře a každý současný přisluhovač negativního stavu se pak bude moci svobodně rozhodnout, zda bude nadále otrokem a loutkou temných bytostí, kteří jej udržují ve falešné realitě, nebo se vydá na cestu zpět ke Mně, Pánu Ježíši Kristu, Boží rodině. Opakuji, že jediným kritériem pro přesun do vyšších dimenzí Pravého Stvoření je pouze jediné: opravdová láska v srdci a upřímný vztah k pravému a jedinému Bohu. Děkuji všem aktérům tohoto dějství, kteří zde sehrávají jedinečné a neopakovatelné role poučné pro celé Stvoření. Odpouštím všem, kteří se jakkoli snaží pošpinit a zastavit Misi Boží rodiny, protože moje absolutní láska a pochopení je bezbřehé a vím, že i oni v pravý čas procitnou z iluze a vydají se zpět do mojí/naší milující náruče. Zároveň děkuji všem spolupracovníkům a podporovatelům Boží rodiny za spolupráci, výdrž, obětavost a ochotu podílet se na transformaci lidstva. Už velmi brzy naše společná práce přinese viditelné ovoce. Blahoslavení jsou ti, kdo neviděli, a přesto uvěřili.

   Velmi vás miluji a těším se na další spolupráci s vámi v nových podmínkách.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 16. 4. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email