SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXII.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Martina Mořkovského

 

Milovaný Martínku,

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za pokračující úspěšné nesení svého těžkého kříže, jehož tíha pochází zejména z oblasti zdravotních problémů. Během posledních měsíců jsi čelil velkému osobnímu soužení na hranici snesitelnosti a sáhl sis na dno svých sil. Tohoto dna bylo nutné dosáhnout, aby ses od něj mohl odrazit a opět vystoupat nad hladinu. Jak ses vynořoval zpátky, zároveň s tím jsi s sebou vytáhl značné množství bytostí, které během pobytu na Nule či jinde v zóně vymístění čelily něčemu podobnému, avšak na rozdíl od tebe tito tví „předchůdci“ kvůli svým problémům zanevřeli na Boha (pokud mu předtím věřili), přisuzovali mu své utrpení, nebo se jen utvrdili v tom, že neexistuji (ateisté). Všem těmto skupinám i mnohým dalším jsi ukázal, jak Láskou úspěšně vzdorovat zdánlivé převaze negativního stavu a jeho problémům, jimiž se zla a nepravdy manifestují nejen na hrubohmotných tělech. Demonstroval jsi svou hlubokou víru a odevzdanost, díky čemuž mohu ve tvém životě působit na sto procent a zajistit ti požadovanou ochranu, která ti společně s průběžným dodáváním sil umožnila přejít přes všechny strasti, aniž bys kdykoli vypadl z mojí náruče. V mojí náruči se totiž nacházíš neustále, protože víš, že jsem tvůj věčný Tatínek/Maminka v jedné osobě, Rodič, který nedovolí, aby tvé nitro bylo otráveno jedem ze zóny vymístění, kterou pomáháš úspěšně vyprazdňovat.

Jsi exemplárním příkladem toho, že tě nikdy neopouštím, ale stojím vždy při tobě a v tobě i v té největší bezradnosti, kdy se tmě díváš do chřtánu. Jsem nehynoucím světlem a toto světlo předávám tvojí krásné duši, jež sama září stále víc a víc s tím, jak se přibližuješ mojí dokonalosti. Jsem na tebe hrdý, že sis byl a stále jsi vědom našeho sepjetí, které nikdo nepřetrhne, neboť tvoje víra ve mne je neotřesitelná a stálá. Děkuji ti za to, že jsi mi nikdy svůj špatný stav nevyčítal, protože jsi dobře věděl, že něco takového se děje na základě zákona dovolení a tvojí svobodné vůle, jakou jsi uplatnil při rozhodnutí vtělit se do tohoto světa a zažít vše, co je potřebné pro to, abys negativnímu stavu odebral velkou část potenciálu a jeho ukradené aspekty navrátil mně. Kdyby byl tvůj život i život jakéhokoli mého představitele procházkou růžovým sadem, naše Mise by byla k ničemu a protipól stavu Lásky by trval i nadále. Protože jsi však přijal svůj veledůležitý úkol s těžkým křížem, stal ses s dalšími svými sestřičkami a brášky hrdinou, z jehož příběhu budou čerpat i budoucí pokolení v Multivesmíru a dostávat skrze něj poučení, jak měl na planetě Nula vypadat příkladný přístup k Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině i v těch nejhorších chvílích. Oddanost mojí věci, klid a jistota, jaká tě provázela i tehdy, když sis myslel, že brzy nadejde tvoje poslední hodinka, měla značný dopad na bytosti na tebe napojené či pozorující tvé počínání. Ukázal jsi jim jasnou cestu vedoucí k jejich konverzi a úžasnou sílu mojí pomoci, které se ti stále dostává. Tak jsi členům pekelné společnosti pomohl sundat klapky z jejich očí, uší a především srdcí, které je zaslepovaly a udržovaly v egu či falešné duchovnosti. Skrze tvůj příběh tyto sentientní entity poznaly mou milostivou podstatu, která je připravena každého osvobodit ze zajetí a zahrnout ho tím nejlepším, co si každý jedinec navracející se ze zóny vymístění zaslouží. Ukázal jsi jim dobrotivou boží tvář, soucit a efektivní pomoc, čímž jsi v řadách dlouhých zástupů mých dětí probudil dlouho potlačovanou důvěru ve mně a do té doby skrytou touhu po návratu Domů.

Vším, čím sis prošel, jsi v konečném důsledku přispěl k osvobození všech členů doposud přebývajících v antivesmíru, kteří čelí stále většímu přílivu spásy, jejíž esence v podstatné míře proudí z tvého srdce a putuje k těm, kdo už jsou připraveni ji absorbovat a přijmout za svou. Pro mé bytosti jsi živoucí naděje a jistota v to, že všechno utrpení jednou provždy pomine a nahradí ho ryzí plnost toho, co dělá opravdový život životem. Jen zkušeností biliónů sentientních entit s negativním způsobem života lze po očištění a navrácení všech jeho aspektů započít s něčím ještě lepším a daleko kvalitnějším, než čím bylo jsoucno a bytí naplněno před současným časovým cyklem. Jsi podstatným článkem v mozaice, který se velmi znatelně zasluhuje o to, aby krása, radost, štěstí a naplnění ve vše-přesahující modalitě tvořilo integrální prvky mého Stvoření v následujícím bodě překročení. Ty budeš pochopitelně součástí tohoto nového života, který čeká na to, až do jeho existence po dokončení svého poslání vstoupíš. Čeká tě nádherný život v nebi po mém boku, a to v těle, které tě nebude už nijak omezovat. Budeš své tvůrčí úsilí věnovat tomu, co tě bude bavit, a toto úsilí tě bude s těmi nejskvělejšími výsledky provázet na všech třech úrovních. Na zkušenost pobytu ve sféře planety Nula budeš hledět ve stavu povznesení s radostí a vděkem za to, že ti něco takového bylo dopřáno a ty jsi skrze to mohl tak účinně pomoci. V pozitivním stavu tě už nebudou provázet vzpomínky na bolest, jakou sis prošel, zůstane jen pocit z báječně vykonané práce, spojené s jasným uvědoměním toho, jakým způsobem ti tyto cenné zkušenosti pomohly vyrůst.

Jednu z nejtěžších zkoušek máš už za sebou a tvůj stav se bude postupně zlepšovat. Bytosti, které tě podporují, jásají nad zdárným ukončením nejnáročnější etapy tvého úkolu. Zvládl jsi ji bravurně a nejlíp, jak to jen šlo. Tvojí vírou nic neotřáslo, tvou důvěru v dokonalý plán nic nenarušilo, a tak jsi v mnoha ohledech demonstroval, jak vypadá aplikování idejí Nového Zjevení v praxi a jak vypadá život pravého představitele v pestré škále okolností, jimž jsi dennodenně vystaven. Nic z toho, co zakoušíš, není marné, ale použité k těm nejsvětějším účelům. Energie, jež z tebe vychází, má ve spojení s tvými fyzickými a občas psychickými problémy hluboký dosah, zasahující i ty nejtemnější úrovně antivesmíru. Tvoje esence, jaká do zóny vymístění proudí ve spojení s boží Láskou, prostupující přes tvé nitro, je úžasně osvěžující, osvobozující mé děti ze spárů zel a nepravd a rozšiřující vědomí do všech stran, které jsou pro ztotožnění se s Novým Zjevením nezbytné. Jako vykonavatel boží vůle máš všechny potřebné nástroje k tomu, abys pronikl tvrdou krustou obklopující srdce mých dcer a synů a přivedl je k jejich pravé přirozenosti, jaká v nich aktivuje iniciativu vzestoupit a projít restrukturalizací svého ducha a duše, obnášející i výměnu těla. Když se moje děti rozhodnou následovat hlas svého nitra, stávají se ti podobní, aniž by ztratili cokoli ze své jedinečnosti. Jsi pro ně zosobněnou inspirací při cestě domů, jejich dobrým přítelem a prostředníkem mezi nimi a mnou. Když následně přijmou dar spásy, prostředníka už nepotřebují, ale blízkou osobu v tobě vidí stále. Proto plamen vašeho přátelství nevyhasíná, ale přetrvává nadále a může se rozvíjet do mimořádných podob.

V porovnání se situací před rokem jsi udělal velké pokroky na své cestě. Zbavil ses strachů a obav o svůj život, o své bližní a o budoucnost jako takovou. Tím ses vymanil z pavoučí sítě ovládacích programů – nikoli ve smyslu, že by ses zbavil jejich vlivu, ale přestal jsi jim podléhat a na uvolněném místě jsi ještě více nechal zakořenit svou víru v Pána Ježíše Krista Boží Rodinu. V našem vztahu jsi dokázal dosáhnout naprosté upřímnosti a neohraničené důvěry. Přestal jsi o své víře pouze básnit a psát, ale v nejvyšší možné míře jsi víru aplikoval do praxe, čímž ses stal dobrým žákem a zároveň učitelem pro ostatní. Přístup k Novému Zjevení jsi napřímil a projasnil, čímž se pozitivní dopad veškerého tvého již dříve dosaženého úsilí mohutně znásobil. S návodem, jak zvládat stále narůstající požadavky na život každého z vás, jsi naložil v čistotě svého srdce, s kladným a dobrým úmyslem, jakým světíš mou Přirozenosti jako absolutně svatou a pozitivní. Při svém čelení problémům jsi odboural slovo „ALE“, které ti podsouvalo záminku, proč danou věc nezvládnout nežli zvládnout, což tě házelo do spárů matrixu. Odstranil jsi své vlastní představy o tom, jak k duchovně-pozemským záležitostem svého bytí přistupovat a na místě těchto odešlých vlastních představ jsi nechal prostor pro rozvoj mojí vůle a pro rozkvět idejí vycházejících z Božího Slova. Taktéž jsi na sebe přestal klást přehnané požadavky a nechal jsi vše volně plynout, aniž bys seděl a čekal se založenýma rukama, až se začne něco dít. Přestal ses cítit sám, protože sis uvědomil nové rozměry nejen mojí přítomnosti, ale též přítomnosti členů své duchovní rodiny a dalších přátel z obou stavů Stvoření včetně spřízněných duší na planetě Nula sdružených v mém Týmu, s nimiž ses i díky přítomnosti na setkání v létě roku 2021 více poznal. Toto setkání, jakož i to předchozí v roce 2020 byl jen začátek. Čeká tě mnoho dalších skvělých setkání s těmi, kteří jsou ti blízcí. Moc se také těším na to, až navštívím v těle Janičky tvé bydliště.

Máš za sebou i řadu dalších posunů. Naučil ses například vážit si sám sebe, nabyl jsi dostatek sebeúcty a sebedůvěry, začal jsi být více sám sebou díky tomu, že ses spojil se svou pravou přirozeností, která teď ještě více prostupuje navenek. Už se nepotřebuješ zavděčit vnějším tlakům, snažících se tě vmanévrovat někam, kam nechceš, ale dáváš více na svou intuici a efektivněji využíváš svobodnou vůli a dar intuice, jež tě zavede vždy tam, kde si to můj plán, jakož i plán tvé duše nejvíce žádá. Stal ses více pokorným, láskyplnějším a žijícím v souladu s tím, co je žádoucí pro ukončení negativního stavu.

Jsi na této planetě předurčen uspět ve všem, co přinese užitek tobě i celku a po čemž přijde tvé přemístění se na Novou Zemi. Jsi mým úžasným božím synáčkem, kterého si po všech stránkách nesmírně vážím. Dokázal jsi něco, co někteří členové zóny vymístění považovali ještě nedávno za nemožné. Jako jsem na tebe hrdý Já, můžeš být na sebe ve vší pokoře hrdý i ty. Máš pro to důvod – a ne pouze jeden.

S pohlazením tvého srdíčka i tváře s tebou nadále zůstává

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 1. 2. 2022

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Jana-Kysl%C3%ADkov%C3%A1/100009603383207/

 

Print Friendly, PDF & Email