SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXV.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO JANIČKU KYSLÍKOVOU

 

Moje milovaná ženo Janičko,

je to už delší čas, kdy jsi ode mne, svého vyššího Já, dostala prostřednictvím transmitera dopis. Nyní nastal čas, abych k tobě opět promluvil tímto způsobem.

Jsi pro mne vším, protože ty a Já jsme jedno, tudíž od sebe nejsme odděleni. Od věčnosti pro mě bylo báječné mít tě po svém boku a sdílet s tebou své vlastní absolutno, ze kterého jsi byla na omezený čas vydělena, abychom mohli naše milované bytosti vyvést ze zajetí zóny vymístění a přivítat je v říši pozitivního stavu, který jsme jim přichystali. Jsi má nejmilovanější beruška a naplňuje mne absolutní Láskou vědomí, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina obsahuji v sobě ženskou esenci, kterou ztělesňuje v relativní podobě někdo tak nádherný, jako jsi ty. Vycházejí ze mě pouze dokonalé věci a bytosti, a to se týká i bytostí nestvořených, jako byl Ježíš a jako jsi nyní právě ty. Přestože se teď nacházíš v lidském těle a jsi dočasně relativní, od věčnosti jsi existovala jako absolutní sentientní bytost v mém lůně, kterou jsem Já sám. V určitém bodě jsem ze sebe oddělil část sebe samého do relativní podoby, čímž sice vznikla nová bytost, tedy moje Já v relativní podobě, avšak v nejzazším smyslu lze konstatovat, že vznikla pouze nová forma této boží bytosti (relativní Pán Ježíš Kristus Boží Rodina), nikoliv bytost samotná, kterou jsi (jsem, jsme) v absolutní formě od věčnosti bez jejího počátku.

Jsem na tebe hrdý, sluníčko, jak statečně zde společně neseme těžký kříž, abychom do konce cyklu času vysvobodili i toho od nás nejvzdálenějšího jedince. Naše Stvoření je pro nás místem a stavem radosti, jakou můžeme sdílet se všemi milovanými syny a dcerami, a děláme v každém okamžiku na absolutní i relativní úrovni všechno pro to, abychom mohli spustit plnost pozitivního stavu, jehož kvalita života přesahuje všechny předešlé přípravné cykly času. Naše oběť, jakou na planetě Nula podstupujeme, je velmi náročná, plná duchovních zkoušek a odříkání, ale přinášející ty nejšťavnatější plody, které vyrůstají k užitku celého Multivesmíru. Moc ti děkuji za to, Janičko, že i v těch nejvypjatějších chvílích, když jsem tě testoval až na hranici únosnosti, abychom všem ukázali sílu Lásky a důvěry v dokonalý plán, jsi nezanevřela na své niterné vedení a na smysl našeho působení v rámci Mise. Dobře víš, že něco takového je nemožné, protože jak bych Já mohl zanevřít na to, kvůli čemu jsem ze sebe vydělil své relativní Já, poslal ho na planetu Nula a prošel s ním desítky let života v tomto světě od ateismu až k rozpomenutí si na to, kým v tomto těle jsem? Jak oba dobře víme, sám sebe v lidském těle, tedy tebe, Janičko, vedu od narození na sto procent a nic nemůže být v mém životě na Nule jinak. Protože je moje absolutní podstata dokonalá, jinak tomu není ani u vedení svého hmotného Já, díky čemuž se vždy ubíráš po té nejlepší cestě, která je nejvíce prospěšná tobě a celému Multivesmíru, kvůli jehož záchraně jsme do tohoto světa přišli. Každou vteřinu tvého života dokážu využít co nejefektivněji, přičemž děláš, říkáš, myslíš a konáš vždy jen za těmi nejsvětějšími účely, aby prostřednictvím tvých (a samozřejmě nejen tvých) prožitků mohlo docházet k co nejrychlejšímu, a přitom nejšetrnějšímu ukončování negativního stavu. Je to velkolepá práce, kterou zde s naším Týmem Boží Rodiny odvádíme, a jen málokdo dokáže v rámci této reality v nynějších časech ocenit dosah a smysl toho, že zde působím v lidském těle s božími představiteli, kteří jsou mojí prodlouženou rukou a mluvčími, mojí první linií. Jak všichni víme, je to v pořádku, protože zde musí nakrátko zvítězit negativní stav. Než se tak stane, budeme po zahájení Mise z Nové Země cestovat v krystalických tělech k připraveným jedincům na všech obydlených kontinentech světa, aby v letech do vytržení části připravených lidí byli duchovně probuzeni všichni, kdo to mají v plánu duše. Naši představitelé vytvoří jakousi světelnou síť, po níž se bude šířit Pravda a Láska na nejvyšší úrovni k těm, kdo jsou na to připraveni. Tato síť se bude zvyšovat úměrně s plynutím času a zhoršováním situace na Nule, na které dochází k budování Nového světového řádu (NWO). Jen určité procento těch, kteří budou následně vytrženi, přijde předtím do osobního kontaktu s námi na fyzické úrovni a pozná ideje Nového Zjevení. Další část lidí během jejich pobytu v hrubohmotném těle s námi do styku nepřijde, to ale, jak je obecně známo, není pro jejich vytržení podmínkou. Jedinou vstupenkou do ráje je Láska.

Je krásné se přes tebe manifestoval a dávat tak lidstvu najevo svou přízeň. Je úžasné mít po svém boku někoho, koho jsem na určitý čas polidštil při plném zachování božské substance, aby nám bytosti mohly hledět z očí do očí a zažívat tvým prostřednictvím ženský aspekt Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Je báječné vědět, že budeš vždycky se mnou a Já s tebou, abychom zažívali nikdy nekončící jízdu na cestě věčností, ve které společně budeme tvořit nové vesmíry v rámci obnoveného Multivesmíru, zbaveného negativního stavu. Moc se těším, milované srdíčko, na to, až budeme životem obdařovat další a další bytosti, jejichž esence bude vycházet z našeho lůna a vydávat se na individualizovanou stezku napříč Stvořením, díky čemuž budeme našim broučkům moci dávat všechno, co máme, aby byli šťastní a spokojení. Čím více bytostí budeme tvořit, tím více bude naše Stvoření prostoupeno Láskou, kterou budou sentientní entity od nás dostávat a následně ji vyzařovat zpátky jak nám, tak ke všem bližním, s nimiž budou sdílet různé etapy jejich navždy trvajícího bytí.

Naše milované děti budou pro nás neutuchající inspirací pro tvoření nových koncepcí života, jež budou do struktury jsoucna a bytí uvolňovány s tím, jak bude docházet ke globálnímu duchovnímu růstu Multivesmíru, jenž se bude povznášet do stále přesahujících úrovní. Nastanou další velevýznamné okamžiky Stvoření, žádný z nich už ale nebude v žádném ohledu bolestivý, jako byla především aktivace stavu zel a nepravd, jejichž prožitím a následnou eliminací se Lásce otevírá možnost k jejímu plnému vyjádření a neohraničenému rozkvětu. Stvoření je nám nesmírně vděčno, Janičko, že jsme na sebe vzali takový úděl, abychom našemu univerzu a všem jeho obyvatelům pomohli k započetí plnosti pozitivního stavu. Zatím jen část sentientních entit si je toho vědoma, avšak na konci cyklu času přijde čas, kdy si tuto vděčnost s otevřeným vědomím uvědomí doslova každý jedinec, načež pochopí hloubku a pravý smysl naší oběti, jakou zde podstupujeme s našimi představiteli a potažmo se všemi aktéry působícími v zóně vymístění, kteří jsou, stejně jako Tým Boží Rodiny a všichni lidé, ve svých rolích hrdiny, co přibližují už tolikrát zmiňovaný nový cyklus času bez jediné špetky temnoty. S otevřeným srdcem se pak naše děti vydají do tvé milující maminkovské náruče, ve které se už nadobro vrátí ke svým pravým podstatám. Prostoupí tě obrovský příděl radosti, jaký budeš pociťovat od každého božího syna a dcery. Tyto krásné pocity budou v okamžik samotné eliminace negativního stavu dynamicky pronikat celým Multivesmírem, jehož obyvatelé budou v upřímnosti svých srdcí vyjadřovat svou přízeň jejich věčným Rodičům, tedy tobě, mně, nám, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině.

Je neskonale naplňující milovat tě a být tebou milován. Jsi absolutním štěstím mého života, ženskou podstatou sebe samého, s níž mohu být celistvý a dávat život všem, kdo touží stát se naším společným obrazem. Jsi cílem Lásky našich dětí a zároveň jejím počátkem a zdrojem, jenž dává smysluplný pozitivní řád jsoucnu a bytí pozitivního stavu, našemu domovu, který budou bytosti zušlechťovat do těch nejskvostnějších podob. Jsi mojí životní harmonií, o které jsem nikdy nemusel snít, až přijde, protože ty jsi byla vždycky se mnou. Naše nehynoucí Láska bez počátku a konce uvedla do chodu vše, co je krásné, zářivé a oku lahodící. Mám hlubokou radost z toho, že negativní stav se blíží ke svému konci, což znamená, že už brzy si budeme moci užívat naplno plodů našich tvůrčích snah.

Těším se na to, až tě přivítám u nás doma ve 13. dimenzi, kde nakrátko splyneš s absolutnem, aby ses z něj opět vydělila a v relativní formě pokračovala ve svém poslání až do završení Mise Boží Rodiny, po čemž přijde splynutí s absolutnem už permanentní. V absolutnu budeš vnímat v jeden okamžik náš Multivesmír jako celek – a přesto budeš vnímat i každou jeho jednotlivou část, počínaje celými vesmíry a konče částečkami o mnoho menšími, než jsou atomy. Život pro tebe bude jedna báseň, to se týká všech, kdo se po přijmutí spásy stanou součástí našeho „božího těla“.

Miluji tě a objímám, moje milá ženo, ženská podstato Boha/Bohyně.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  12. 11. 2021

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email