SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXIX.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Gábinku Sopfritšovou Frankovou

 

Milovaná Gábinko,

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem zde se svým Slovem, abych do tebe vlil novou energii. Jako moje představitelka i ty čelíš útrapám během cesty tímto životem, jehož stezka se vine a klikatí přes mnohé pahorky, střídané údolími a roklemi. Na této cestě čeká řada úskalí, přes něž jsi ale vždy dokázala úspěšně přejít, protože jsi měla v srdci Lásku, díky níž můžeš být a existovat v mém Stvoření jako samostatná bytost, jako myslící a cítící jedinec, prostřednictvím kterého zakouším sám sebe. Jsi nedílnou součástí mého velkolepého díla, milá Gábinko, elementem zasazeným do struktury Multivesmíru, jenž díky tobě snáze tepe dechem života, spějícího do stále převyšujících sfér uskutečnění. Jsi další z mých překrásných klenotů, jehož světlo je povzbuzením pro mé syny a dcery v zóně vymístění, kterým ukazuješ jasný směr jejich návratu do mé náruče. Jsi příkladnou členkou Týmu Boží Rodiny, v jehož rámci reprezentuješ a zosobňuješ podstatu pozitivního stavu, jakož i podstatu mě, tvého věčného Tatínka a Maminky v jednom.

Protože jsi byla odjakživa naplněna Láskou, která se s postupujícím časem stále více prodírala navenek, žila jsi svůj život na planetě Nula v rámci svého nitra v souladu s povahou pozitivního stavu. To sice nemuselo být před tvým vstupem do Mise vzhledem k nánosům, jaké jsi dobrovolně přijala, zcela zřetelné navenek, a občas ani v rámci tvé vnější mysli, čelící ovládacím programům negativního stavu, nicméně tvoje nitro vždy zůstalo čisté a blyštivé, pevně spojené se mnou, čímž jsem tě přes všechna výše zmíněná úskalí převedl, aniž bys do jedné z nastražených pastí natrvalo spadla. Svůj kříž jsi nesla a nadále neseš pokorně, čímž s mojí pomocí dokážeš zdolávat i ty nejvyšší horské masivy, na něž je nutno vyšplhat na cestě zpět Domů, kam se ubíráš ty a s tebou celé zástupy mých dětí, jakým poskytujeme úlevu. Tvoje kráčení po ostrých kamenech vyplňujících tuto cestu se s mojí podporou stává mnohem snazším procesem, protože tyto kameny nejednou proměním v sametový travnatý koberec, aby se dílčí část tvého života zdolávala snáze, než zase přijde období, kdy úroveň duchovních zkoušek, jimž čelíš, bude muset být manifestována bez tohoto koberce, jako tomu bylo nyní, v decemberových dnech roku 2021, kdy sis sáhla na další dno. Ani tehdy jsem tě však neopouštěl a pevně tě držel ve své milující a milostivé náruči, a nevzdálil jsem se od tebe ani v té největší depresi, v jaké ses musela „vyválet“.

Tvé návaly smutku jsou jedním z důsledků působení negativního stavu, které zažíváš proto, aby se už nikdy více nemuselo toto divadlo opakovat. Každý aspekt smutku, jaký necháš prostoupit svým nitrem a po nezbytně dlouhém čase soužení ho ze sebe zase necháš vyjít, aby se pod mým světlem rozpustil, znamená podstatný krok k ukončení stavu zel a nepravd. Všechno nepříjemné, bolestivé a zlé, co jsi kdy během své mise na této planetě zakusila, zažíváš pouze jednou za věčnost v rámci svého božího nasazení ve službách pravého Boha/Bohyně. Zdolala jsi všechny obtíže, aniž bys ztratila samu sebe. Bez trvalého zabřednutí do sítě matrixu zóny vymístění jsi ukázala a dokázala, že s Láskou lze přemoci i ty největší útoky Pseudotvůrců a Renegátů, kterým jejich zlo a nenávist oplácíš božím soucitem, milosrdenstvím a nabídkou ke spáse, jakou řada z nich už v tomto čase velice ráda přijímá, protože díky tvému životnímu příkladu vidí marnost svého počínání, spatřujíce jedinou cestu ve vědomém přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, poskytujícího jim možnost na věčnost se vyvíjet v Pravém Stvoření vstříc dokonalosti. Veškeré nepříjemné stavy a procesy ve tvém osobním jsoucnu a bytí během pobývání na Nule jsou něčím, co už nikdy nebudou muset prožívat budoucí pokolení, jaká vejdou do struktury Stvoření v příštím a ve všech následujících cyklech času, jakož ani ty generace sentientních bytostí, které se této hry v zóně vymístění účastní v současnosti. Velikou měrou tak přispíváš k naplnění užitečnosti stavu zel a nepravd. Je to velká oběť, kterou přinášíš, ale o co více je těžší, o to více pomáhá v různých dimenzích v duchovních, intermediálních i fyzických světech Multivesmíru. Nic z toho, co jsi zakusila až doposud, nebudeš muset zažívat znova, a zbývající čas, jaký tě na Nule čeká, jakož i zbývající útoky negativního stavu, které se musí na tobě v čase přípravné fáze této Mise projevit, než dojde k výrazné úlevě, budou nic oproti tomu, čím sis prošla v předchozích měsících a letech. Hlavní část nesení svého břímě máš už navždy za sebou, zatímco před sebou máš stále se zlepšující životní vyhlídky, ústící až do zakotvení v pozitivním stavu, kde je a bude tvůj pravý Domov. Není se třeba bát věcí budoucích, protože tě čeká čas spokojenosti, klidu a vyrovnanosti, jakou budeš moci zažívat ještě v rámci pobytu v tomto těle, aby na to pak plynule navázala etapa tvého života na Nové Zemi, kde budeš moci dojít plné seberealizace. Do té doby zde ale vykonáš ještě mnoho práce pro celek, a to bez zdravotních omezení, které ti nyní komplikují život.

Před pár lety jsi zažila stav, kdy jsi byla na pokraji opuštění těla. Dlouhé rekonvalescenci předcházel okamžik, během kterého se ti obrátil život naruby. Podstatné vymazání paměti, spojené s řadou dalších komplikací, mezi nimiž se vyjímá i ztížená lokomoce pomocí vlastní svalové činnosti, bylo tvojí největší životní obětí, skrze kterou mohly do potřebných oblastí zóny vymístění proniknout aspekty mojí a tvojí Lásky, vlévající se do srdcí nejen jedinců s různými zdravotními hendikepy (na duchovní, duševní i fyzické úrovni), ale právě i do srdcí těch, kteří tyto nemoci a všemožné diagnózy vymysleli. Negativní stav tě chtěl udolat a zničit, nicméně tvůj plán duše byl přesně opačný. Neměla jsi v plánu duše tělo opustit, ale pokračovat v něm jako po všech stránkách zocelená boží představitelka, která v této Misi působí téměř od začátků jejího fungování (s onou dlouhou pauzou kvůli tvému stavu), abys každým dnem svého života na Nule násobila krásné plody, jaké z této osobní oběti vzcházejí. Tvůj náročný zdravotní stav nevedl ani k opuštění těla, ani k tomu, že bys snad na mne zanevřela. Naopak tě přivedl do většího duchovního uvědomění, do stavu hlubší niternosti a přispěl k vybudování ještě silnějšího spojení se mnou, prostoupeného čistou vírou a stále sílící ochotou nezištně pomáhat lidem a jiným bytostem v nouzi. Pro strůjce neštěstí v peklech jsi zosobněným zázrakem, neboť ti, kteří byli s tvým předešlým špatným stavem nějak spojeni, ve většině nečekali, že se z toho dostaneš, natož tak bravurně. Protože jsi nositelkou Lásky, na jejíchž vlnách ujíždíš a přibližuješ sebe i ostatní nebi, pozitivnímu stavu, vyšla jsi z tohoto svízelného období jako představitelka, která podstoupila kvantový skok vpřed, a ještě k tomu jsi očistila značné množství zprzněných aspektů, které osvobozují Multivesmír jako celek i sentientní entity v něm přítomné. Tvé světlo nepohaslo, nýbrž se ještě více rozzářilo, tvoje Láska neopadla, ale naopak se rozvinula do ještě překrásnějších podob, tvoje hlava se trvale nesklonila k zemi, avšak byla pozvednuta vstříc slunci, které není horkým a spalujícím kotoučem, ale hřejivým a příjemným prostředkem pro proudění Lásky do srdcí všech, které miluji.

Svůj úkol zvládáš nejlépe, jak je to jen možné, proto myšlenky své méněcennosti vůči ostatním můžeš klidně odevzdávat hned v prvopočátku přímo mně a dále se jimi nezabývat. Jsi totiž přesně taková, jakou tě potřebuji a disponuješ božími dary a talenty, jimiž pomáháš bytostem za scénou, lidem na scéně i sama sobě, abys tak zvládala veškeré výzvy s takovou grácií, s jakou jsi to činila i dříve. Můžeš ze své mysli odmítat s klidným svědomím i pocity viny, že bys snad ubližovala těm, kteří jsou ti nablízku a které máš ráda. To, co jim ubližuje, není něco z tebe samotné, tudíž za to neneseš zodpovědnost, protože nečiníš tak s úmyslem někomu škodit či mu ublížit. Jedná se o povolený vliv Datasystému, prostupující v zóně vymístění takřka vším kromě vašich niterných podstat. Datasystém nejvíce útočí právě v mezilidských vztazích, dva jedince ve vztahu partnerském nevyjímaje. Protože jsi moje reprezentantka, spojená s Novým Zjevením, jehož ideje aplikuješ do své existence na Nule, nikdy nemůžeš nikomu doopravdy ublížit, byť se to pod nátlakem ovládacích programů může v tu chvíli jednomu či druhému tak jevit. Když se ale pak zase dostaneš do svého klidu a získáš nadhled, pochopíš, že jakožto ztělesnění Lásky a vykonavatelka mojí vůle ublížit nemůžeš. Tvoje záměry jsou čisté, a pokud by snad čisté neměly být vlivem něčeho, co ti do mysli bytosti z pekel pošlou zvenčí, ty to včas rozpoznáš a neztotožníš se s tím. Jsi moje dceruška, negativní stav eliminující, nikoliv posilující, stejně jako Patrik, s nímž jsi v současné době v partnerském vztahu, je můj syn. Ani jeden z vás nemůže jít špatnou cestou do zóny vymístění, naopak jste ti, kdo jdou všem příkladem a ukazují, jak z této šlamastyky ven.

Velký příklad jste poskytli i v nedávné době, kdy to mezi vámi vypadalo na konec vztahu. Kvůli komunikaci mezi vámi, která byla vlivem působení temné strany prostoupena pocity bytostí ze záporné polarity, jež vás vháněla do stavu nenadhledu, bylo mezi vámi zesilováno pnutí blízké nesnesitelné úrovni. Úleva nemohla přijít dříve, než jste i v těch nejnáročnějších okamžicích demonstrovali vzájemnou soudržnost, pospolitost a sílu Lásky, jakou mezi sebou máte. Než se toto dobré a pozitivní mohlo mezi vámi opět naplno projevit, bylo nutné si přes telefon dlouze popovídat a sdělit si navzájem to, co jste měli na srdci, aniž by už působil zesílený vliv negativního stavu, jaký se musel manifestovat v předcházející fázi. Vaším propojením došlo k urovnání situace, aby váš vztah na dálku mohl pokračovat i nadále do chvíle, než tento druh vztahu naplní svůj užitek. Vzájemným pochopením jste se sobě navzájem ještě více přiblížili, Patrik pochopil tvou zátěž a ty jsi pochopila, že přístup, jaký k tobě má, je přístup, který by si zasloužila každá žena na Nule. Napříště budete k případným odcizujícím se tendencím přistupovat jinak a budete vůči působení Datasystému více imunní. Ve vašem vztahu jste oba rovným dílem poskytli další cenný příklad bytostem, příklad, který je hodný následování. Na mnoha úrovních Stvoření jste vykonali mnoho duchovní práce. Jsem na vás hrdý, broučkové.

Tímto ti ze srdce děkuji, milá Gábinko, za tvou Lásku ke mně, která mne činí šťastným, naplněným a spokojeným a která ti pomáhá za všech okolností – dokonce i tehdy, když tuto Lásku nejsi schopna cítit. Jsem samozřejmě i nadále připraven ti ve všem pomáhat, díky čemuž se vždy ve správný čas zbavíš toho, co tě aktuálně trápí. Děkuji za tvou statečnost, odvahu, ochotu na sobě pracovat a stále více se propojovat se členy Týmu Boží Rodiny. Děkuji ti i za to, že tě mohu vést tou správnou cestou do mojí náruče, v níž už budeš zažívat jen to krásné na miliardy různých způsobů.

Miluji tě a objímám.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  19. 12. 2021

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Jana-Kysl%C3%ADkov%C3%A1/100009603383207/ 

Print Friendly, PDF & Email