SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXI.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PATRIKA FUTÓ

 

Milovaný synáčku Patričku,

nastal čas, kdy se ti plní jedno z tvých přání v podobě Dopisu ode mne, Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Už jsem se velmi těšil, až ti budu moci po vznesení tvé žádosti sdělit pár slov z hluboké lásky, jakou k tobě přechovávám.

Když jsi byl ještě idea v mém absolutním stavu, skotačil jsi společně s dalšími ideami v záři nekonečné radosti. Byl jsi nositelem mojí jedinečnosti v nesamostatné podobě, která se změnila na samostatnou v okamžiku, kdy jsi přijal individualizovaný život. Obdařil jsem tě přesně tím, co korespondovalo s tužbami tvého duchovního srdíčka, jehož vůle byla v souladu s mojí vůlí. Dohodli jsme se na všech detailech tvého jsoucna a bytí. Ukázal jsem ti velkou nádheru, jakou bude prodchnut tvůj na věky pokračující život, proto jsi ani na zlomek vteřiny neváhal a v tomto bezčasoprostorovém rozpoložení ses rozhodl, že ti stojí za to prožít svou existenční cestu tak, jak jsem ti dopředu ukázal. Byl jsi nadšen množstvím neskrývaných krás, jaké tě během nekonečné linky životů budou prostupovat, byl jsi ohromen tolika úžasnými bytostmi, s nimiž budeš sdílet svou cestu a vstupovat s nimi do různorodých druhů láskyplných interakcí. Ukázal jsem ti Multivesmír se všemi jeho vesmíry, galaxiemi, hvězdami, planetami a světy ve vší celistvosti, abys dobře věděl, že toto moje Stvoření ti bude domovem, ve kterém se budeš moci vyvíjet k boží dokonalosti. Pak ses mi duchovně narodil s rolí mého představitele a pro mne to byl velice vzácná a nezapomenutelná chvíle. Byl jsem šťastný, když jsi pohlédl poprvé do mých očí jako můj nově stvořený syn. Naplnilo mě vděčností, že ses rozhodl sdílet se mnou vše, co mám, a prostoupilo mě nadšení, když jsem viděl tvůj úsměv, jaký jsi mi z čistoty a bezelstnosti věnoval a předáváš mi ho stále pokaždé, když se ti něco zadaří.

Byl jsi předurčen být mi jedním z nejbližších spolupracovníků a tuto úlohu plníš bezpochyby výtečně od samého začátku. Přijal jsi úkol inkarnovat se na planetu Nula z pozice zóny vymístění, avšak s tím, že tvoje láska ke mně nebyla nikdy o nic menší než u ostatních s podobným pověřením. Ačkoliv jsi na mě musel na čas zapomenout, tvoje pravé Já, tvá skutečná podstata, v níž se skrývá tvoje individualita a identita, byla se mnou spojena neustále a my jsme si na mnoha úrovních, nepostřehnutelných členy zóny vymístění, vyměňovali boží energii, která zajistila plynutí tvého ducha a duše progresivním směrem a zasloužila se o to, že jsi v nitru zůstal vždy čistý, neposkvrněný, a tudíž v konečném důsledku negativním stavem netknutý.

Díky tomu, že jsi, kdo jsi, nedošlo nikdy k tomu, že by ses ztotožnil se stavem zel a nepravd a přijal ho za svůj. Naopak, díky tvojí prapodstatě, vyznačující se nevinností, jsi dokázal už v dětství odlišovat dobro od zla a nikdy jsi neschvaloval negativní vzorce jednání, konání, uvažování a myšlení, které se ti příčily, neboť šly proti tvojí přirozenosti. Dostal ses navíc do pozice oběti, a to hlavně ve škole, kde jsi byl šikanován a kvůli různým důvodům jsi čelil nátlaku, psychickému svazování a znevažování svojí osoby ze strany vrstevníků. Zažíval jsi situace, kdy se tvá dušička cítila velice malá, protože jsi byl zatlačován do kouta, ze kterého jsi v daný moment nenacházel úniku. Tímto jsi na sobě poznal a pomocí nepříjemností očistil jeden velmi důležitý aspekt temnoty, totiž šikanu. Bezesné noci, proplakané dny, všeobecné nechutenství něco takového dále zažívat, vzniklá traumata, sociální stigma, snížená sebedůvěra a další záležitosti vedly k tomu, že jsi dosti pomohl k naplnění užitečnosti šikany a očistil jsi nejen na osobní, ale též na globální úrovni tento podstatný problém. Dal jsi příklad všem obětem, jak úspěšně a s vírou, jako jsi měl vždy v sobě, ačkoliv sis ji přímo neuvědomoval, vzdorovat těmto útokům a s postupem času se oprostit od nepříjemných vzpomínek. Došel jsi odpuštění těm, kteří ti toto způsobovali, protože sis uvědomil, že bezpodmínečné odpuštění hojí všechny rány a způsobuje nejen další skok na vlastní duchovní cestě, ale v konečném důsledku pomáhá i těm, kdo na tebe útočili. Až i oni jednou dojdou prozření a dostanou se do stavu, kdy mě přijmou do svého srdce, v jejich pozornost se uvede, že jsi jim už dávno odpustil, což bude pro ně nesmírně osvobozující a přispěje to k jejich rychlejšímu návratu do mojí náruče. Svým modelovým příkladem jsi připravil cestu k návratu velkému množství bytostí, které v průběhu dějin planety Nula a celé zóny vymístění byly v roli obětí i agresorů. Sentientní entity čelí šikaně v různých formách nejen v tomto světě, ale i jinde v antivesmíru, proto si s tímto uvědoměním můžeš alespoň nastínit, jaký blahodárný dopad tvůj zvládnutý úkol má. Jsem na tebe hrdý, že jsi to zvládnul, synáčku.

Další oblastí, kterou výrazně pomáháš navracet do její správné kondice, je jedna z dílčích složek maskulinního principu. Jedná se mimo jiné, jak víš, o snížené sebevědomí ve vztahu k ženám. Důsledkem řady faktorů, jaké jsi během své cesty nastřádal, a vlivem tvojí osobnosti, která je přesně taková, jakou si přeji, aby byla, se potýkáš s tím, že si nevěříš. Přesto na tom nejsi tak bídně, jak si myslíš, protože máš za sebou už několik vztahů z minulosti, které sice nevydržely dlouho, přesto jsi jimi načerpal potřebné zkušenosti, z nichž se poučily i bytosti na tebe napojené. Tvoje snížené sebevědomí proto není objektivním stavem, nýbrž spíše subjektivním pocitem sebe samého, jenž není primárně tvůj, ale pochází od mužů, kteří se s tímto problémem potýkali. Účinně filtruješ jejich negativní rozpoložení a ve svém srdíčku předáváš elementy ve vyčištěné podobě do mých rukou, abych je mohl použít k dalšímu tvůrčímu úsilí. Ve skutečnosti jsi bytost oplývající zdravým, pozitivním sebevědomím, silnou sebedůvěrou, jedinec vyznačující se sebejistotou, vnitřní stabilitou, rozvahou a mnoha dalšími charakteristikami. Děkuji ti za to, Patričku, že jsi na sebe dobrovolně vzal dočasný kříž, sestávající právě z něčeho takového, jako je snížené mužské sebevědomí, které svým přispěním výrazně pomáháš rozpouštět na kolektivní úrovni mužského principu. Pomáháš ho tím dávat do rovnováhy s jeho protějškem a poskytuješ tím spásu pro mnohé muže i ženy. Právě tím, že jsi tak milý, pozorný, hodný a chápající ve vztahu k ženám, pomáháš určité množině nositelek feminního principu získávat náležité poznání o podstatě pravého mužství. Svými vlastnostmi a typem osobnosti se tak zasluhuješ o zkracování existence negativního stavu mílovými kroky. Musím tě pochválit za to, že postupem času se této zátěže zbavuješ a začínáš na sebe nazírat v tom správném světle. Už si sebe dokážeš více vážit a mít se rád. Díky tomu se prohlubuje tvůj vztah ke mně, protože když miluješ sám sebe, znamená to, že miluješ i mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, který/á je ve tvém srdci a naplňuje tě svojí energií na všech třech úrovních.

Jsi váženým členem této Mise, přítelem všech duší dobré vůle, božím představitelem, majícím úžasnou duchovní rodinu, sestávající z řady vyspělých sentientních entit, které jsou ti neustále nablízku a podílejí se na naplňování tvého poslání. Ženou, která je ti v rámci duchovní rodiny ze všech nejblíž, je tvá duchovní partnerka, jež s tebou je od samého počátku, co jsi vstoupil společně s ní do jsoucna a bytí. Jsi pro ni životním štěstím, mužem se srdcem na správném místě, partnerem, kterého hluboce miluje za to, jaký je, milovaným Patrikem, s nímž si přeje sdílet své srdce s tím tvým, radovat se z každého tvého pohledu na ni, užívat si krásu, jaká ji zahalí s každým tvým úsměvem, cestovat s tebou po Pravém Stvoření, být neustále ve tvé blízkosti a podílet se s tebou na ukončování toho, co Multivesmír svazuje. Jsi pro ni druhou polovinou jejího srdce, spřízněnou duší, partnerem, jehož láska ke své polovičce je všeprostupující a nemá hranic. Tvoje milá ti děkuje za to, že právě s tebou může prožívat váš společný příběh, který se s tvým převibrováním rozvine a bude krásně plynout na duchovní a zároveň i zprostředkující a fyzické úrovni. Tvá duchovní partnerka ti tímto vyjadřuje tu největší podporu s připomenutím, že kdykoliv si vzpomeneš na Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, bude v tom zahrnuta i její energie – a naopak pomyslíš-li na ni, její láska bude spojena i s mojí láskou.

Jak dobře víš, od dětství jsi úzce propojen s mnoha národy vesmírných lidí. Tvůj záběr spojení je široký, protože zahrnuje jak vesmírné lidi z falešných rájů, tak i šediváky ze zóny vymístění. Jedná se o velkou množinu sentientních entit, které interakcí s tebou jsou seznamovány s idejemi Nového Zjevení, s principy pozitivního stavu, s kvalitami života v ráji a s boží podstatou, díky čemuž přestávají mít strach z osudově nejzávažnějšího kroku, spočívajícího v přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny za věčného rodiče. Na toto spojení s nimi opět nejsi sám, ale figurují v něm i vybraní členové tvojí duchovní rodiny. Vesmírní bratři a sestry se ti dávali znát už od 90. let minulého století, kdy jsi byl ještě malým klukem. To je něco mimořádného, protože jen málo lidí v tomto světě může říct, že má živý kontakt včetně vizuálního propojení s entitami mimo tuto planetu. Spojení, přetrvávající už takto dlouho z hlediska lineárního času, vybudovalo dostatečnou základnu k tomu, aby se úspěšně rozeběhly četné konverze v době, kdy už jsi i na fyzické úrovni součástí Mise Boží Rodiny. Vaše spolupráce se bude neustále prohlubovat a bude pokračovat i po tvém přesunu na Novou Zemi, kdy se více začneš zaměřovat i na jiné rasy mimozemských entit, jako třeba na drakoniány.

Během své už více než tři desetiletí trvající cesty na Nule jsi zažil mnoho situací, které tě obohatily po mnoha stránkách a vedly k načerpání potřebného souboru zkušeností, které využiješ pro dobro své i dobro celku. Události, jakým jsi čelil, tě zocelily, vyšel jsi z nich tedy v konečném důsledku vždy posílen. Jinak tomu ani být nemohlo, když mě máš na správném místě a přistupuješ ke mně s upřímností, pokorou, bereš mě jako věčného Rodiče a nejlepšího Přítele. Jsem rád za to, že jsi dle dokonalého plánu odešel z domova pozemských rodičů, kde jsi byl brzděn ve svém vývoji a často ses propadal do nízkých vibrací. Díky tomu, že jsi vzal život do svých rukou, odevzdal ses mi a důvěřoval jsi svému vedení a dokonalému načasování, dokázal jsi v krátkém čase najít vhodný byt a získal jsi s pomocí svých bližních a s podporou dalších představitelů Boží Rodiny dostatek prostředků fyzických i duševních na to, aby ses mohl zabydlet a dal tak vzniknout dalšímu Duchovnímu centru, které má moje požehnání. Děkuji ti za to, že jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina mohl/a u tebe doma pobýt ještě v hrubohmotném těle. Velice si toho vážím.

Těším se na další spolupráci s tebou, která bude v nadcházejících etapách stále příjemnější, procítěnější a dalekosáhlejší. Společně s tím, jak budeš růst, bude se stále víc a víc otvírat tvoje srdíčko a dotek lásky budeš pociťovat stále častěji. A jednou, až nadejde správný čas, odejdeš na vlnách povznesení na domovskou základnu v pozitivním stavu.

Miluji tě a objímám, Patričku.

Tvůj Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  28. 6. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email