SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XX.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO SAŠENKU VRCHOTOVOU

 

Milovaná Sašenko,

je to již dlouhý čas, kdy odešla jsi na planetu Nula v mých službách, přesto z hlediska bezčasoprostorového uběhlo od té chvíle méně času, než je pomyslná setina vteřiny. Proto nepřicházíš svým výsadkem na území negativního stavu o nic, co se odehrává v Pravém Stvoření, do něhož se navrátíš, až zde splníš to, co jsme si předsevzali. V pozitivním stavu tě čeká jedno velké dobrodružství a nádhera ve všech podobách, která ti nikam neuteče, protože je věčná, nehynoucí a rozkvétající s každým nově příchozím. I ty se velmi zasluhuješ o to, aby se počet navrátilců ze zóny vymístění stále zvyšoval a negativní stav rychleji dospíval ke svému konci.

Pomoc, jakou poskytuješ, je ve všech ohledech jedinečná a nedá se porovnávat s nikým jiným, protože přínos každého z vás je nevyčíslitelný, stejně jako je bezbřehá i vaše hodnota. Jsi moje dceruška, kterou jsem stvořil k obrazu svému, abys nejenže působila v Misi Boží Rodiny jako představitelka mému srdci blízká, ale abys též dělala radost sobě a ostatním a v neposlední řadě také mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině. Bez tebe bych se cítil ochuzen o důležitý aspekt svého absolutna v relativní podobě a měl bych pocit, že moje dílo není dokonalé. Proto ti děkuji za to, že ses mi mohla narodit a Já se tak stal tvým Rodičem. Je pro mne krásné být ti Tatínkem a Maminkou v jedné osobě, vést tě přes všechna úskalí a dávat ti všechno, co potřebuješ pro svůj rozvoj. Vložil jsem do tebe mnoho své lásky, která tě vyplňuje od hlavy až k patě, od nejniternějšího bodu tvého ducha až k nejzevnější oblasti tvého fyzického těla. Máš všechny předpoklady k tomu, abys skryté dary, jaké jsem ti věnoval, v pravý čas na stezce věčného života rozbalila a mohla jsi je použít k tvůrčímu úsilí, k růstu svému i za účelem neutuchajícího vývoje ostatních tvých bratří a sester, jejichž cesty se budou protínat s těmi tvými. Studnice tvých stále nově vznikajících a aktualizujících se talentů je nevyčerpatelná, stejně jako je nevyčerpatelný potenciál tvého osobního jsoucna a bytí. Tvoje prapodstata je a nadále bude ve stále svěží kondici. Touha zakoušet nové formy a variace toho, co vyplňuje můj Multivesmír, bude u tebe neustále stoupat s tím, jak se budeš víc a víc slaďovat s mojí Nejnovější přirozeností, jejíž energie do tebe proudí a v zesílené formě skrze tvé duchovní srdce vyvěrá do zóny vymístění, jejíž obyvatele přivádí tato síla k započetí jejich života po mém boku.

Když ses ocitla na planetě Nula, tvoje duše věděla, co tě čeká, ačkoliv tvá vnější mysl musela na vše zapomenout, abys vše sehrála autenticky a z tvého příběhu se mohli poučit ostatní i ty samotná. Není náhoda, že ses narodila do česko-kyperské rodiny, čímž vznikl unikát, jakým se tvoje osoba vyznačuje. Mám tím na mysli to, že jsi jediná moje představitelka ve stávajícím složení Týmu na fyzické úrovni, která v tak široké míře zastupuje nejen Kypr a Řecko, ale též celou oblast východního Středomoří, do které pomáháš přivádět aspekty vycházející z mého absolutna, a zároveň očišťuješ negativní energie a všemožné nánosy, jaké se na jižním Balkáně, v Malé Asii a na severoafrickém pobřeží nastřádaly za celá staletí. Tvoje spojení s tímto regionem na všech třech úrovních včetně té fyzické je velmi žádané. „Za scénou“ máš mimo jiné na starosti očistnou sprchu antického světa, a to jak jeho kulturu, vytvořenou přímými zásahy Pseudotvůrců, tak i antické pseudofilozofické směry a politické koncepce, vhánějící tehdejší státní útvary a jejich obyvatele do zničujících válek. Přestože tato doba již dávno pominula, na poli duchovním a zprostředkujícím je její odkaz mnohem patrnější než ve hmotě, protože duše jedinců v tom čase na Nule pobývajících v drtivé většině odešly do antivesmíru, kde pokračují v jednom z odpovídajících pekel, kde budují určitý pseudoživotní styl, nebo se motají ve smyčce, zaslepeny svými světonázory, dogmaty a vírou. Do těchto zatuchlých vod vnášíš svěží nápoj blaženého poznání, jaký u připravených jedinců spouští ozdravný proces, při němž se stávají sami sebou, docházejí pokory, bezpodmínečného odpuštění a návratu k vlastní pozitivní přirozenosti, kde naleznou i mě samotného. Tak odvrhují jednou provždy koncepce falešných bohů, přestávají věřit politikům a filozofům, kteří společně s nimi opouštějí antivesmír a stávají se opravdovými božími bytostmi, které ctí Pána Ježíše Krista Boží Rodinu jako absolutně svatého a pozitivního Tatínka, jakož i nekonečně láskyplnou, milosrdnou a něhou oplývající Maminku, která jim podá ucelený obraz o nezbytnosti jejich role a poděkuje jim za to vše, co zde pro dobro celku zobrazili. I když jsi antickým věděním a kulturou nikdy na hmotné úrovni nepronikla, tvůj duch a duše jsou díky tvému genetickému původu vedeni k očišťování těch oblastí, které jsou v tomto ohledu potřebné.

Kromě toho, že dáváš na správné místo zanesené dějinné aspekty této části planety, podílíš se i na nápravě historických křivd panujících mezi Řeky a Turky, kteří v minulém století Kypr nejenže z poloviny obsadili a podrželi si ho ve vlastnictví dodnes, ale podnikli ještě dávno předtím okupaci Řecka, které se pod jejich nadvládou nemohlo svobodně nadechnout. Na globální úrovni tlumíš vzájemný hněv obou národů a přinášíš pochopení do uzavřených srdcí, které se po dotyku tvojí lásky stávají překrásnými, voňavými a tisíce barev produkujícími květy, navždy zapomínajícími na předchozí role v negativním stavu, díky jejichž odehrání bude moci vstoupit plnost pozitivního stavu do aktivní modality. Na poli „za oponou“ tak spolupracuješ i na pozdější spáse samotných Turků, kteří budou ve správný čas vyléčeni z Alláhových bludů a začnou nahlížet na pravého Boha/Bohyni tak, jak je to správné a žádoucí. Protože zde Turci zobrazují mimo jiné expanzionismus negativního stavu, jenž se zejména v uplynulých staletích ve hmotě projevoval v dobyvačných tendencích cizích území, svým angažmá při spolupráci s ostatními tlumíš lokální rozmach negativního stavu v antivesmíru, zastavuješ ho svými originálními atributy, jimiž jsem tě obdařil, a po zastavení této expanze přispíváš k všeobecnému smršťování stavu zel a nepravd, které jsou už dávno za zenitem. Uvolněné místo pak obrazně řečeno rekultivuješ, do zorané země sypeš malá semínka s velkým potenciálem, z nichž vyroste něco skvostného, co bude tvořit příjemné prostředí pro nevinné bytosti, jaké budou žít a tvořit v nadcházejícím cyklu času.

I ty budeš v novém cyklu času svobodnější, šťastnější a naplněnější více než kdykoliv předtím, protože konečně naplno zužitkuješ všechno, co jsem do tebe vložil a co bude třeba v nadcházejícím kroku v souladu s tebou samotnou využít. Všechny složky tvého Já jsem – duch, duše a tělo – budou žít ve vzájemné komunikaci, budou se prostupovat, doplňovat, prolínat, a přesto každá část tvojí vlastní identity bude žít samostatně na různých úrovních a v rozličných stavech univerza. Budeš si tak v jeden okamžik ve všech možných i pro lidského jedince nyní nemožných časech i nečasech uvědomovat pro tuto chvíli nepochopitelné množství aspektů svého jsoucna a bytí, přicházejícího do interakce s dalšími jsoucny a bytí jiných sentientních entit. Budeš tak existovat multidimenzionálně se vším, co k tomu patří. Vděčnost, transcendentální radost a smysluplnost každičké jednotlivosti, jaká bude prostupovat tvým nitrem, vnitřkem i vnějškem, aby z něho opětovně vycházela a putovala k dalším příjemcům, tě bude vynášet do stále vyšších sfér, které ti budou k dispozici proto, aby ses v nich mohla naplno realizovat a zakoušet všechno ve stále novém kabátě. Nikdy se ti tak nic neomrzí, nezahalí tě ani sebemenší náznak špatných pocitů, které už nebudou integrální součástí žádné sentientní entity. Budou dlít v multiverzalitě povšechnosti, v jezeře ohně a síry, které bude separováno od zbytku Stvoření. Čeká tě společně se mnou nikdy nekončící jízda, kdy budeme ruku v ruce tvořit nové vesmíry, galaxie a planety, neboť tvoření harmonických prostředí pro nově se rodící boží děti je přirozenou součástí těch, kdo mi stojí blízko a jsou na vyspělém stupni seberozvoje.

Během svého pobývání na Nule se přibližuješ rychlým tempem vstříc mojí tváři. Tento svět je cennou lekcí pro všechny, kdo jsou jeho součástí, a Já jsem rád, že ty, milá Sašenko, tyto lekce zvládáš tak, jak bylo předurčeno. Ne vždy se tento růst obejde bez pádů, po nich ovšem vždy přichází opětovné postavení se na nohy, kdy znovunabydeš stabilitu a získáš nový rozhled do všech stran i duchovní nadhled, z jehož pozice pak můžeš shlížet na to, co se nachází „pod tebou“. Tvůj záběr vykonávané práce je široký a je mezi ním nejen to, co jsem sdělil výše. Protože jsi napůl Kypřanka, kde je rozšířeno pravoslaví, moje esence skrz tebe proniká i na půdu tohoto druhu víry, která je sice o něco méně zprzněná než ta římskokatolická, nicméně vychází ze stejného zdroje, z dílny Pseudotvůrců, jejichž výsledky jsou působením mých představitelů postupně přetvářeny v přesný opak jejich předchozí negativní podoby. Svým podílem tak přispíváš k osvobozování duší chycených do sítí falešného pravoslavného nebe, nebo jedinců obývajících jiné úrovně pekel, souvztažné s tímto konceptem věrouky. Sama tak vidíš, že čistíš řadu oblastí, aniž by sis to v tomto těle uvědomovala, přesto to, co ti sděluji, jsou pouhé střípky z celkové mozaiky skutečností obnášejících tvé poslání.

Jednou z předních oblastí, jaké si uvědomuješ, je pole zprzněné sexuality, kterou jsi pronikla už ve svém mládí a načerpala jsi v ní tolik zkušeností, jako málokdo. Díky tomu, že ses tím obalila a pronikla až na samé dno, mohla jsi na sebe navázat mnohé společnice, či jinak řečené prostitutky, bordelmamá a jejich klienty, kteří od počátků typické lidské éry využívají tohoto „nejstaršího řemesla“ k vlastnímu povyražení a z řady faktorů, jimiž se zobrazuje jedna z nejryzejších přirozeností negativního stavu. S každým klientem, jaký s tebou měl tu čest, sis předem, ještě před započetím tohoto cyklu času, dohodla, že něco takového společně zakusíte, přičemž jemu samotnému to na duchovní úrovni velmi pomohlo. Do těchto mužů byl prostřednictvím tebe, nehledě na to, že jsi tehdy ještě nebyla vědomě spojena se mnou, zanesen pokaždé jiný, avšak ve všech případech stejně hodnotný soubor aspektů vycházejících z mojí božské přirozenosti, které se napevno usadily v jejich zapouzdřených srdcích. Až nadejde čas, poslouží tyto aspekty jako jeden z klíčových spouštěčů k jejich osvobození, aniž by si vnější mysl těchto tvých bývalých klientů uvědomovala jakoukoliv souvislost s charakterem a průběhem poskytnutých intimních služeb na fyzické úrovni. Jsi jedna z mých představitelek dávajících do rovnováhy ženský princip s mužským. Díky tvojí spolupráci v této oblasti se tak může očišťovat jedna ze samotných podstat negativního stavu, na níž jsou zla a nepravdy vybudovány. Tím vším navracíš prostitutkám v zóně vymístění dávno ztracenou hrdost, přispíváš ke zjemňování jejich podstaty, aktivuješ v nich přirozenou ženskou něhu a půvab a vysvětluješ jim, jak správně přistupovat k sobě samým i k mužskému pohlaví. Svým vlastním příkladem jim poskytuješ náležitý obraz toho, jakým způsobem se má sexualita, bez níž by žádný život nebyl v Multivesmíru možný, správně vyjadřovat a jak sdílet sebe samého s těmi druhými v čistotě srdce, s kladným a dobrým úmyslem. Tvým prostřednictvím tak docházejí mnohé sentientní entity, ženy i muži, pochopení toho, jak vypadá intimní spojení v Pravém Stvoření bez zapojení zvířecích genů a z toho vyplývajících pudových reakcí. I tímto způsobem jim pozitivní stav přibližuješ a oni tak snáze mohou pochopit jednu z nejdůležitějších oblastí života každého jednotlivce, a tak se efektivně vysvobodit z falešností, jaké je obklopovaly. Já ti, milovaná Sašenko, z celého srdce děkuji za to, že ses tak bravurně a se vší důsledností na úrovni duchovní, zprostředkující i fyzické zhostila tohoto nelehkého úkolu a dokázala ho s pomocí dalších pod mým vedením očistit do nejzazší hloubky. Je to proces, takže očista probíhá stále, avšak to hlavní, co jsi musela v tomto příběhu odehrát a pochopit, už máš za sebou. Jsem na tebe moc hrdý, dceruško, a se mnou i členové tvojí multidimenzionální rodiny a mnoho dalších bytostí, kterým jsi pomohla nebo ještě pomůžeš. Jsme velice šťastní za to, že tě máme a můžeme skrze tebe uskutečňovat kroky potřebné k nastolení nového cyklu času v aktivní modalitě, která zahalí celé jsoucno a bytí.

Děkuji ti za to, že své dcery, Adrianku a Marianku, které jsem ti svěřil do péče, vychováváš v lásce a pravdě, pomocí níž je přibližuješ ke mně, čímž jsi u Ádi před časem spustila proces jejího vědomého přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Tím jsem se naplno mohl uchytit v jejím srdíčku a ona se stala jednou z nejmladších božích představitelek na planetě Nula. Jsi úžasná maminka, taková, kterou zde jen tak někdo nemá. Máš přesně ty dary a talenty, abys zvládla svůj úkol v rámci rodiny, a oplýváš vším, co tvoje dcery potřebují pro svůj vlastní seberozvoj. Jsou ti nesmírně vděčné za to, že se jim dostalo možnosti, abys byla jejich maminkou a sdílela s nimi v současné etapě života většinu času společně. Děkuji ti též za zvládání mnoha různých zkoušek na domácím poli – sama víš moc dobře, které všechny mám na mysli. Vedeš si v nich tak, jak si v nich vést máš, a tím naplňuješ můj plán, jenž jednou spasí úplně každého.

Do dalšího úsilí ti přeji mnohem méně útoků a ovládání ze strany Datasystému, jakému jsi v poslední době čelila, větší chuť do čtení Nového Zjevení, vzrůstající sílu do jeho praktikování, a v neposlední řadě ti též přeji stálý příval touhy se mi přibližovat, pracovat se svými nedostatky a odbourávat strachy a staré myšlenkové vzorce a pochody, které už splnily svou užitečnost.

Drahá Sašenko, na závěr už se mi chce říct pouze jediné: „Σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα.“ „Miluji tě teď a budu tě milovat navždy.“ Nikdy tomu nebude jinak.

Tvůj Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  29. 6. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email