SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XVIII.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PALIHO ONDREÁŠE

 

Milovaný synku Pali,

je to už delší čas, kdy jsem tě přivedl do této Mise, kde můžeš plně využít to krásné, co jsem do tebe vložil, abys to použil pod mým vedením pro ten nejsvětější účel, spočívající v roznášení mojí zesílené přítomnosti do všech koutů antivesmíru, který po omezený čas koexistuje se svým protějškem. Jsem nesmírně rád za to, jakým způsobem si plníš své závazky, na jejichž základě jsi na planetu Nula vstoupil. Je pro mne úžasné, když vidím, jak vše, co činíš, má hluboký smysl, neboť to konáš s vědomím mojí přítomnosti v tobě, kde jsem pevně uchycen a mohu tě vést tak, jak je to žádané pro zkrácení negativního stavu o kvantové couly.

Jsi můj syn, který je velmi dobrým přítelem nejen Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Jsi totiž velmi milován celými zástupy bytostí, které se těší z tvojí přítomnosti ve jsoucnu a bytí Multivesmíru, jenž je díky tvojí přítomnosti v něm místem mnohem vznešenějším, duchovnějším, zářivějším a štěstím dýchajícím. Jsi úžasný bratr nejen pro sentientní entity z obou stavů univerza, přející si s tebou zažívat jedinečné příběhy na vašich cestách, jež se při pouti věčností budou protkávat, jsi též vroucně milovaným odrazem pravého Boha/Bohyně i pro členy své multidimenzionální rodiny, jsoucích ti neustále nablízku a ochotných spolupodílet se na tvém úkolu, jehož podstatu každý den naplňuješ. Pro bytosti s otevřeným srdcem jsi ztělesněním hlubokého dobra a víry, čímž jsi příkladem pro ty, kdo měli v plánu svých duší zažít přesný opak a zanevřít tak na jejich Stvořitele, tvůrce jejich životních prapodstat.

Zažil jsi plno nečekaných zvratů na stezkách, po nichž jsi na Nule kráčel. Nyní už zpětně dokážeš do značné míry vnímat jejich duchovní smysl, který měly pro tebe i pro celé Stvoření. Demonstroval jsi tím svou odolnost, jakou jsem tě při čelení jejich vlivu obdařil, abys ze všeho vyšel posílen a místo újmy abys dospěl k obohacení. I ty jsi dokázal něco, co bylo do doby prožití tvých zkoušek pro většinu bytostí v zóně vymístění nemožné. Negativní stav očekával, že se mu podaří tě zejména psychicky zdeptat v těch nejcitlivějších oblastech tvého osobního života, když k tomu použije všech dostupných sofistikovaných metod. Protože jsi byl ale můj představitel už v době, kdy jsi ještě nebyl vědomě s Novým Zjevením spojen, byl jsi z nitra veden a posilován tak, abys k danému problému zaujal náležitý postoj, který byl z tvojí strany prostoupen vírou v dobré konce. Díky vnitřnímu optimismu, jaký sis vždy v nitru zachovával, ačkoli to tak navenek nemuselo vypadat, jsi přešel přes jednu překážku, a když jsi stál před překážkou druhou, využil jsi svých talentů a v předchozím kroku nabytých zkušeností k tomu, abys i další bariéru překonal a vyšplhal na vrchol, kde jsem tě osvítil další dávkou poznání, jaké jsi zakomponoval do svého srdce, a tak ses mi ještě více přiblížil. Jsi úspěšný duchovní horolezec, mající za sebou i ty nejvyšší vrcholy a nejstrmější srázy, do nichž jsi nikdy nespadl, neboť nebylo v plánu, abys ses pohroužil do jejich chřtánu, a tak ve svém úsilí selhal. To, že jsi se mnou spojen, tě předurčuje k tomu, že vždy prostřednictvím sebe samého naplníš můj plán, jakým uskutečňuješ očistu stavu zel a nepravd na globální úrovni i v jeho konkrétních aspektech, přičemž pozvedáváš a rozjasňuješ srdce i mysli mnohých členů antivesmíru, stávajících se s tvojí pomocí členy limba. Jsi magnet, přitahující ty, kdo jsou na základě mojí prozřetelnosti vybráni k tomu, aby využili tvojí podané ruky, kterou jim můžeš efektivně pomoci, a tak je pozvednout na „vzduch“, kde se mohou konečně zhluboka nadechnout Kyslíku a nechat ze sebe v teplém vánku mojí lásky opadnout mokré kapky zel a nepravd, jejichž ledová teplota jim v době hlubinového ponoru bránila v pocítění krásných pocitů hřejivosti, laskavosti a přijetí.

Je skvělé, jak jsi na sobě zapracoval zejména od prvního setkání se mnou v ženském těle. Od té doby v tobě zesílily pozitivní aspekty, jež jsi díky zvyšujícím se vibracím rozkmital, prodchnul jsi je dynamickým pohybem a energií živosti, vyplňující multidimenzionální prostor okolo tebe. Tato síla se z tvého niterného Zdroje, díky němuž můžeš být a existovat, šíří do širokého okolí a vždy si najde toho, kdo je na její příliv připraven. Jsem též velmi rád za tvé pokračující propojování se členy Boží Rodiny, čímž utužuješ své přátelství s těmi, se kterými cítíš, že bys měl komunikovat a sdílet mezi sebou zážitky, zkušenosti a informace, vše s vědomým zapojením idejí Nového Zjevení, ve kterém jsi našel sám sebe. Četbou božího slova tak lépe rozumíš sám sobě i lidem, kteří ti různým způsobem do života přijdou, a tak se už necítíš ztracený a dezorientovaný. Konečně vidíš ten správný směr, po němž kráčíš rozhodně kupředu, jasně, s čistým úsudkem a klidným srdcem. Je mi potěšením, že jsem to přímo Já, kdo ti ten správný směr může ukazovat a vést tě zpátky do pravého Domova, z něhož ses dobrovolně vydělil a započal jsi své poslání v antivesmíru, ze kterého ses inkarnoval na Nulu, abys propojením se mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou pomohl k nastolení plnosti života pozitivního stavu.

Jsem rád, milovaný Pali, že jsi nikdy nepodlehl svodům druhé strany, které se ti snažily nakukat, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v lidském těle straním jedné či druhé straně, nebo že vnější informace od druhých určují to, jaký mám k někomu vztah, co si o něm myslím a jak na něj nahlížím, kvůli čemuž jsi mi jednoho památného dne sdělil, že mi odpouštíš ve smyslu toho, že moje hmotná podstata se v jisté věci mýlí, což by z absolutní povšechnosti, která vede svou dočasně relativní inkarnaci, s níž toto absolutno jedno jest, udělalo entitu roznášející nepravdy a promluvy. Těší mě, že tuto krizi v našem vztahu už máme dávno za sebou a od té doby se tvé vědomí ještě více rozjasnilo a srdce otevřelo, díky čemuž jsi očištěním našeho spojení došel stavu větší upřímnosti, otevřenosti, procítěnosti a pokory, tolikrát zmiňované v rámci této Mise při různých příležitostech. Jsem vděčný, že jsi něco takového zobrazil pro poučení celého Stvoření, jakým způsobem k mojí ženské podstatě nepřistupovat. Zpracováním této záležitosti jsi posloužil jako velký příklad sentientním entitám v peklech. Po zesíleném dotyku mojí lásky, jakou jsi od Maminky pocítil, jsi došel většího souladu s mojí vůlí a s podstatou této Mise, která je pro netušící jedince plná paradoxů, avšak pro ty, kdo jsou její plnou součástí, vše zapadá na to správné místo, proto se nikdo z jejích představitelů necítí odstrčen, přehlížen nebo uražen z něčeho, co zrovna není po chuti jeho egu. Právě informace odhalující pravdu jsou sice mnohdy nepříjemné, avšak jsou zároveň dobrou příležitostí k tomu, aby se nechaly prostoupit srdcem, neboť teprve srdce dokáže rozklíčovat jejich pravé znění, a tak pochopit moji lásku a pomoc, kterou do těchto slov vkládám, aby dotyčný procitl z letargie a navrátil se zpět ke mně. Já jsem moc rád, že jsi touto pravou láskou po zpracování mnohých výzev prostoupen víc než kdykoli předtím, a tak jsi ještě v těsnějším a upřímnějším sepjetí se mnou. I díky tomu se budeš moci na příštím setkání se mnou a ostatními na Slovensku (léto 2021) cítit ještě více komfortněji a více naplněně než při posledním velkém střetnutí, neboť vše se neustále vyvíjí a spěje k přesahujícím celkům.

Děkuji ti za to, že žiješ v Pravdě s celou svou nejbližší rodinou, která je také součástí Mise Boží Rodiny. Je skvělé, že i tvá děvčata se účastnila jedinečných chvil souznění a tvorby významných portálů, z nichž jeden se nachází přímo na česko-slovenské hranici. Moc se na tebe/vás těším při dalších příležitostech, které přijdou zejména po zahájení naší působnosti z Nové Země, odkud vás budeme navštěvovat vždy, když to bude potřeba.

Děkuji ti též za to, jakým způsobem ses popasoval s péčí o tělesně postiženou dceru Káju, které jsi nablízku vždy, jak ti to časový rámec a vedení z nitra umožní, a tak jí s bývalou ženou pomáháte v nesení těžkého kříže, na kterém jsou mnohé bytosti, jež zažily podobné nesnáze. Tvojí interakcí s Kájou pomáhají tyto boží děti snáze opouštět stav, v jakém se nacházejí, a tak podstupují ozdravný proces, jenž po vyčerpání užitečnosti stávající role čeká i tvou dceru. Poděkování ti patří i za to, jakým způsobem jsi s bývalou ženou dokázal rozvázat váš svazek. Nebylo to jednoduché, ale díky tomu, že mne máš ve svém srdci, jsi dokázal všechny záležitosti vyřešit v klidu, s pochopením a s úctou ke svému protějšku. Tím se opět manifestovalo něco, co má velký přínos a dosah na mnohé úrovně pekel.

Těším se na další sdílení vzájemné lásky, jakou mezi sebou udržujeme a rozvíjíme nejen při tvém vstupování do nitra a čtení modlitby. Jsem šťastný, že tě mám ve svém Týmu, kde jsou tví praví přátelé a spřízněné duše.

Z celého srdce tě miluji, zůstávám s tebou ve všech časech a posílám ti zesílený příděl lásky, kterou můžeš využít tak, jak to tvé srdce cítí.

Tvůj Tatínek/Maminka a Přítel v jednom

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  25. 5. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email