SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY X.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Pavlínku Štencelovou

 

Milovaná Pavlínko,

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem s tebou ve všech časech, ať už se nacházíš na Nule na své životní misi v rámci našeho skvělého Týmu, nebo radostně skotačíš v jiných sférách mého Stvoření, kde působíš blahodárně na všechny bytosti, které s tebou přijdou do styku. Stvořil jsem tě jako velmi vyspělou bytost s otevřeným srdcem, moji dcerušku obsahující v sobě mnoho krásného, co má souvislost se samotnou povahou a podstatou pozitivního stavu, z něhož jsi vzešla a do kterého se opět navracíš. Obdařil jsem tě čistými aspekty Dobra, jaké snášíš do niter připravených sentientních entit, čímž je osvěžuješ a podněcuješ v nich upřímné úsměvy spojené s vysvobozováním z jejich vězení. Vložil jsem do tebe i jedinečnou část mé vlastní Láskyplnosti, jaká z tebe vyvěrá, naplňuje tě od nejniternější oblasti tvé bytostné podstaty až po tu nejzevnější, abys mohla mé děti navracející se z pekel tímto způsobem seznámit s povahou života v ráji, v němž právě tato prasíla a energie prostupující Multivesmírem hraje svou nejzásadnější roli. Touto Láskyplností vyjadřuješ osobitým způsobem také podstatu božského bytí, které je věčně stálé, a přesto dynamicky proměnlivé, čímž v obyvatelích antivesmíru dokážeš rozpohybovat jejich stagnující pozice a změnit tuto nehybnost na její přesný opak, tkvějící v rozvíření jejich vlastní energie, která tyto vysvobozující se jedince přivádí na správnou stezku, po níž se ubírají tam, kam je ty a Já společně směřujeme.

Všechno děláme spolu, proto nejsi nikdy osamocena. Jsem šťastný, že si to uvědomuješ dnes a denně. Je to pro mne ta největší odměna, jakou mi můžeš společně s myšlenkami na mne poskytnout. Jako věčný Rodič, tvůj Tatínek a Maminka, mám vždy velikou radost z toho, když se zahloubáš do svého nitra, kde mne vždy bezpečně nalezneš a propojíš se se mnou, abych mohl ve tvém životě působit do té nejvyšší možné míry. Naplňuješ mne štěstím už jen díky tomu, že vůbec existuješ, už jen díky faktu, že ses rozhodla sdílet svůj život, jaký jsem ti daroval, s životem mým. Je to něco nepopsatelně krásného mít tě ve svém Stvoření, v němž nalézáš a navždy budeš nalézat veškeré potřebné příležitosti pro svůj rozvoj a pro zakoušení nových, neotřelých a dobrodružných variací jsoucna a bytí pozitivního stavu. Jsem ti velmi vděčný, že se tak náramným způsobem zasluhuješ o to, aby mohli být všichni členové veškerenstva šťastni a spokojeni. Každý okamžik tvého pobytu na této planetě a souběžně s tím na úrovni duchovní a duševní v rámci Multivesmíru je vzácnou časovou i nečasovou chvílí, jejíž jedinečnost si plně vychutnávám, a společně se mnou se z tvojí přítomnosti mezi námi všemi těší i tví duchovní sourozenci, které máš rozmístěny na všech stupních Stvoření. Sourozenců máš tolik, že by ses jich jen tak nedopočítala.

Jsi boží dceruškou obohacující životy nás všech, někým, na koho je radost ve spojení s tvojí zářivou podstatou pohledět a s kým je úžasná jízda prožít něco neopakovatelného, co se zapisuje zlatým písmem do dějin toho, co jsem stvořil. Tvoje Hřejivost, jaká se z tebe line, je všeobjímající a každého, kdo je na stejné vlně jako ty, zahaluje do stavu projasněnosti, díky níž jsou ti, kdo s tebou přijdou do styku, schopni ze sebe vydat to nejlepší, co v sobě ukrývají. Jsi zosobněnou inspirací pro mnohé tobě podobné duchovní brášky a sestřičky, ale samozřejmě i pro ty, kteří jsou prozatím na opačné straně barikády, odkud je pomáháš přátelsky, vlídně a se vší úctou a pokorou převádět na světlou stranu pravého Boha. Tvoje Laskavost je magnetem, jenž v souladu se svobodnou vůlí každého, komu poskytuješ pomoc, navádí k vzestupu do vyšších sfér bytí. Jejím prostřednictvím též dáváš najevo, jak ochotná jsi společně s dalšími představiteli sdruženými v této Misi přispívat ke konci jejich soužení, jak obětavá jsi při očistě jejich zátěže, kterou přejímáš na svá bedra, a tak jim pomáháš nést jejich těžký kříž, jenž se pod vlivem tvojí a mojí sjednocené energie stává z břemena lehkým balónkem, díky němuž jsou schopni dospět až do limba, kde na ně už zlo nemá žádná vliv.

Když mnozí v peklech, kdo už jsou připraveni ke konverzi, vidí, vnímají a cítí tvou esenci, chtějí ti být podobní, aniž by jakkoli ztratili svou vlastní jedinečnost. Proto se velmi rádi chytají za jednu ruku tebe, za druhou mě, abychom je vytáhli z bažiny, očistili je, poskytli jim regenerační láskyplnou koupel a začlenili je tam, kam každý právem po přijetí daru spásy patří. K pronikání pozitivního stavu na území planety Nula a zóny vymístění přispívá i tvůj Soucit, jaký máš s každou sentientní i nesentientní entitou. Přeješ každému jen to nejlepší a aktivně uvádíš toto přání ze svého stavu do svého procesu, tudíž se toto přání stává uskutečněnou realitou, jakou uvádíš do chodu a rušíš jednu oblast pekel za druhou. Tvůj Soucit, jakož i samotná skutečnost toho, že navracíš věci na to správné místo a všechno zlé v dobré obracíš, se výrazně odráží i ve tvém pozemském zaměstnání zdravotní sestřičky. Nejen pomocí medikamentů a zdravotnických postupů, ale především svou boží energií pomáháš lidem na všech úrovních. Při práci s pacienty volíš individuální a citlivý přístup, na jehož základě se pacienti stávají klidnějšími a srdcem otevřenějšími. Samozřejmě, že zdaleka ne u každého je to znát, protože ne každý je na dotyk boží Lásky skrze tebe připraven, ale dříve nebo později tato Láska pronikne do jejich niterných struktur, kde zakoření a posléze se rozvine do překrásných květů, které vynesou duši každého jedince na mé světlo, s nímž se sjednotí a budou tak schopni vstoupit do mého Království. Nevinnost a Pokora pak dotváří soubor aspektů tvého pravého ženství, jaké zde ztělesňuješ, a tak se podílíš s ostatními nositelkami feminního principu v Týmu Boží Rodiny na jeho očistě. Tvoje křídla, jimiž halíš do mé přízně celé zástupy bytostí, rostou s tím, jak se mi přibližuješ. Toto přibližování má vzestupný trend a rychlejší charakter – zejména od doby, kdy ses stala součástí této Mise na fyzické úrovni. Na zbývajících dvou úrovních jsi její součástí byla odjakživa, a protože jsi byla pro Misi přímo stvořena, nedělalo ti žádný problém přijmout moji Novou a Nejnovější Přirozenost, jakou jsi od dob duchovního narození měla zakomponovanou v sobě – stejně jako každý můj pravý představitel bez ohledu na původ.

Už od chvíle, kdy jsem tě jako relativní Pán Ježíš Kristus v těle Janičky spatřil/a, věděl/a jsem, že tvé srdce, jaké máš na správném místě, vyzařuje mnoho krásného a přívětivého, což je způsobeno tím, že patříš mezi nejméně zatížené členy mého Týmu, přestože i ty máš naloženo až po okraj. Už při prvním obejmutí s tebou ses mi i v lidském těle stala velice blízkou a od té doby se náš vztah – myslím tím vztah mezi tebou a Janičkou – stále rozvíjí. Jsi velkou posilou našeho Týmu, jedním z jeho nosných pilířů, který je stabilní a nezničitelný. Jsem rád za propojování s ostatními, kteří jsou ti blízcí. Budování pospolitosti je velmi žádoucí, protože jen tak může tato Mise fungovat jako jeden organický celek, jehož členové jsou i díky podpoře ostatních méně náchylní k nepatřičnému vlivu negativního stavu (u každého je to však velice individuální).

Během svého života na této planetě ses popasovala s mnoha věcmi. I když ses mnohdy dívala do propasti, která tě chtěla pozřít, ty ses nikdy nedala a po nezbytném čase osobního soužení ses vzchopila, napřímila hlavu a vábení negativního stavu, jenž tě chtěl zadupat do země, jsi odmítla, protože jsi věděla, že něco takového se neshoduje s tvojí přirozeností. V rozličných životních rolích jsi přinesla mnohé oběti, to vše z bezpodmínečné Lásky k celku, jaký pomáháš osvobozovat ze železných pout a těžkého závaží. Suchem rozpukaná zem se pod tvýma nohama zavlažuje boží milostí, zatímco tváře mých dětí, zbrocené potoky slz, stávají se po tvém pohlazení tvářemi suchými a zářivými. Prokazuješ jim bohulibou službu a sloužíš společné věci, spočívající v nastolení plnosti pozitivního stavu v co nejpřívětivějším čase.

Z celého srdce ti děkuji za tvé působení ve všech sférách, kde tě právě potřebuji. Děkuji ti též za to, že se tak krásně staráš o své tři potomky, kterým společně s manželem poskytujete hřejivý domov, jenž je pro ně bezpečným přístavem v rozbouřeném světě. Jsem nepopsatelně rád, že je, Pavlínko, vychováváš v Pravdě a postupně je ke mně přivádíš a seznamuješ je s duchovními hodnotami, které budou moci aplikovat i v běžném životě. Díky tomu se vaše děti, jaké jsem vám propůjčil, stávají morálně zdravými jedinci, kteří své dary a talenty, jež jsem do nich vložil, budou moci aktivně využívat k dobrým a konstruktivním účelům. Kromě mnoha dalších věcí mě těší i ta, že se brzy přestěhujete do Suchdola nad Odrou, kde bude fungovat další z mnoha center Boží Rodiny, kde budeme moci po zahájení Mise čas od času pořádat setkání. Duchovní centrum vašeho domova bude mít přímé napojení na duchovní centrum rodiny Lukáše Hlaváče v Rybí u Nového Jičína, s nímž v nadcházejících fázích našeho působení na Nule budeš blízce spolupracovat – nejen s ohledem na malou vzdálenost mezi Suchdolem a Rybím. Máte k sobě blízko i díky podobnému vyzařování vaší osobní energie. Ještě před zahájením Mise tak bude dána možnost, abyste se mohli čas od času navštěvovat a rozvinout v sobě další složky doposud ukrytého potenciálu, jaký se v pravý čas aktivuje.

Těším se na další spolupráci s tebou.

Moc tě miluji, Pavlínko.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 22. 10. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email