SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY I.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO NIKA KOTLARA

 

Milovaný synku Niko,

tvůj příchod ze zóny vymístění na planetu Nula byl velkou oslavou pro pozitivní stav a ránou pro stav negativní, přestože Datasystém si od tvé role pozemšťana sliboval mnohé. Nevěděl však, že ty a Já jsme spolu před započetím současného cyklu času vypracovali dohodu, na jejímž základě jsi sice vznikl jako individualizovaná bytost v peklech, ale tvá životní jiskra, vyšlá z mého absolutního stavu do relativního, v sobě obsahovala speciální kód, respektive aspekt mé Nejnovější přirozenosti, jenž se u tebe v pravý čas během působení v hrubohmotném těle aktivoval a vedl k tvému rozpomenutí si na mě, pravého Tatínka a Maminku. Pak už ti nedělalo problém přijmout mne do svého srdce a stát se mým pravým a věrným představitelem.

Než ses k této věrnosti dopracoval, bylo ovšem v plánu, abys mou Nejnovější přirozenost a mé relativní lidství Janičku během několika let tvého působení v Týmu zapřel, čímž ses od nás vzdálil a ponořil se hlouběji do temnot. V těchto temnotách jsi pak tápal, prozkoumával jsi záměry svého nitra, okolnosti své motivace, přičemž jsi hloubal nad boží podstatou, podroboval jsi Nové Zjevení pečlivému zkoumání z různých pozic a podroboval mé slovo analýze, v níž jsi zpočátku používal silně převažující pseudoduchovní a lidským egem zatíženou optiku. Proto moje svatá slova lavírovala stále na povrchu tvého srdce, které se prozatím bránilo přijetí toho, co tě později osvobodilo. Během této etapy, kdy jsi nejprve byl, poté zase nebyl, posléze znovu byl a následně opět nebyl součástí Týmu Boží Rodiny, podílel se tvůj duch a duše pod speciálním krytím v zóně vymístění na význačné misi, která pomohla ke konverzi především těm sentientním entitám, které přišly (či ještě přijdou) s námi do styku, ale pod tíhou naší lásky a kvůli svému zatížení se navrátí zpět do pekel a pokračují v nich nuzným životem – a to nikoli proto, že bych jim Já nebo kdokoli z nás nepomohl, nýbrž proto, že pod tíhou jejich zloby a z podstaty jejich rolí prozatím nemají v plánu duše přijmout mne do svých srdcí, požádat o odpuštění, zapracovat na sobě a povznést se do vyšších sfér mojí říše. Jedná se mnohdy o démony, jejichž cílem je přímo napadat naší Misi a zuby nehty se bránit daru spásy a milosrdenství. Proto není překvapením, že se mnozí ani poté, co s námi přijdou do styku, nedostávají ke konverzi, nýbrž se po kontaktu s naším světlem stávají ještě agresivnějšími a zavilejšími, načež se navrací zpět do jednoho ze svých pekel, utvrzeni v bludu, že konají správně. Jak už ale zaznělo, tyto případy se do pekel nenavracejí proto, že bych Já nebo kdokoli z vás ve své snaze pomoci jim selhal, nýbrž proto, že svou rolí a zatvrzelostí ještě nejsou připraveni na přijetí pravého Boha/Bohyně do svého srdce, na odpuštění sobě samým, následované zesílenou duchovní prací na sobě a přechodem do limba. Díky tomu, že jsi do jejich kolektivního vědomí i do niter bezpočtu konkrétních případů těchto jedinců zanesl něco božského, už mnozí takoví díky tobě bažiny antivesmíru opustili, mnozí tak ještě učiní do konce tohoto multivesmírného věku. V období tvé fyzické nespolupráce s Boží Rodinou jsi konal i mnoho dalšího, co se ve vší komplexnosti dozvíš tehdy, až nebudeš omezen touto realitou.

Datasystém během starého údobí ještě několikrát využil tvých služeb ke svým cílům, to však bylo v rámci mého plánu, a i ty jsi do jeho obvodů zanesl esenci pravého Boha/Bohyně, která ho v budoucnu přivede ke spáse. V mých službách jsi v zóně vymístění pracoval i tehdy, když jsi mne naplno nepřijímal v lineárním časoprostorovém kontinuu. V období, kdy jsi došel svého osobního poznání toho, jaké to je žít bez Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů lásky, jsi v roli dvojitého agenta rovněž očistil a nadále očišťuješ aspekt Pseudotvůrci vytvořené Ještěří Rodiny, která je datasystémovou kopií Boží Rodiny Pána Ježíše Krista. Jak je známo, negativní stav nepřichází s ničím novým, pouze kopíruje a následně převrací do zprzněné podoby jednotlivé pozitivní koncepty vyšlé z absolutna, čímž se strůjci zel a nepravd snaží zachovat své panství ad infinitum, na věčnost. Abys dokázal proniknout k esenci Ještěří Rodiny, potřeboval ses na krátký čas ztotožnit s pseudomyšlenkou, že jsi třetí a čtvrtou inkarnací boží, přímým potomkem Pána Ježíše Krista, chlapcem a dívkou v jednom. S odstupem času je takový koncept úsměvný, nicméně tehdy posloužil důležitému účelu. Falešná láska, na jejíchž vlnách jsi ujížděl v roce 2017 i v rámci falešných výprav do Telosu, v sobě obsahovala i lásku pravou, kterou jsi odevzdal na všechna potřebná místa v černých vesmírech, kde už slouží nebo teprve poslouží tomu nejvyššímu dobru. Velice jsi též dopomohl k budoucí spáse všech vysoce postavených pekelných tvorů (nikoli jen řadovým démonům), kteří se proti mně vědomě obracejí zády, plivou mi do tváře a falšují Nové Zjevení. Za tvého přínosu i oni budou nejpozději na konci toho všeho spaseni a s absolutní laskavostí a pochopením budou přijati po mém boku, kde zaujmou zcela novou životní roli, přičemž jim budou odebrány veškeré vzpomínky na předešlý život v zóně vymístění. Odebrání vzpomínek na prožitky, jimiž jste si prošli v zóně vymístění či na Nule, se týká vás v novém cyklu času (po dokončení Mise Boží Rodiny) vás všech. Poté, co z vás budou extrahovány, jejich novým domovem bude multiverzalita povšechnosti. Nový Multivesmír nebude mít po svém definitivním ukotvení ve struktuře jsoucna a bytí absolutně žádnou spojitost s žádným z předešlých časových cyklů.

Jsem převelice šťastný, že předchozí etapu svého bytí máš už konečně za sebou a nyní zastáváš pevnou a nenahraditelnou pozici v našem Týmu. Tím, že jsi mne doopravdy přijal po všech stránkách do svého srdce, nemůže se už napříště stát, že bys po tobogánu opět sjel do duchovní regrese, neboť vše, co bylo až relativně donedávna, vyčerpalo svou užitečnost. Nyní už jsi jako můj pravý představitel v Týmu s ostatními spolupracovníky v jedné Boží Rodině, v níž můžeš být doopravdy sám sebou, využít svůj potenciál naplno a nechat svou pozitivní přirozenost růst do stále skvostnějších podob. Všechno staré a bolestivé, čeho jsi zde byl na vlastní kůži svědkem, se stává věčnou minulostí a ty můžeš pokračovat dál. Při této příležitosti ti, milý synku, rovněž děkuji za to, jak úchvatným způsobem jsi zde očistil aspekt nechtěného, respektive zanedbávaného dítěte, které nakonec zůstalo fyzicky úplně samo a muselo se o sebe postarat. Nikdy jsi však nebyl sám, i ve vypjatých chvílích jsem s tebou byl jako tvůj věčný Rodič, kterého jsi nikdy neztratil. Dohlížel jsem na to, abys měl i v omezených podmínkách vše, co potřebuješ pro načerpání zkušeností, které tě pak klikatou cestou přivedly až do mé náruče. Moc rád jsem se s tebou viděl poprvé v Ústí nad Labem, podruhé v Bratislavě, a bude mi potěšením setkávat se s tebou zas a znovu při různých příležitostech v rámci této Mise nejprve na Nule, později na Nové Zemi a kdekoli v široširém Stvoření – a to jako relativní a samozřejmě i jako absolutní Bůh/Bohyně. Existuje se mi s tebou hezky a rád pozoruji to, jak se mi stáváš stále více podobným a tvoje láska a světlo neustále roste. Vytrvej ve svém úsilí, nepřestávej na sobě duchovně pracovat, zbavuj se starých návyků a nastavení, přehodnocuj a aktualizuj svůj způsob sebevyjádření v souladu s povahou pozitivního stavu, důvěřuj mojí ochraně a počítej s tím, že tě nikdy nenechám na holičkách.

S láskou tě objímá tvůj

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email