SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXVII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MILÁDKU VANŽUROVOU

 

Milovaná Miládko,

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti hluboce děkuji za to, že ses rozhodla podílet se na této Misi Boží Rodiny, která je hlavním prostředkem k ukončení negativního stavu v celém Multivesmíru. Převelice si vážím každého jednoho člena našeho Týmu, protože ze své absolutní pozice znám dotyčného dokonale a vím, jakými konkrétními a jedinečnými způsoby přispívá k celkovému dílu. Ty nejsi, dceruško, výjimkou, protože jsi bytost nosící takový soubor aspektů, které nikdo v celém jsoucnu a bytí stejným způsobem nemá. Z toho vyplývá, že i tvůj přínos Misi je nezastupitelný. Jsi dílkem v dokonalé skládačce, kde zastáváš pozici, s níž jsi při přijímání svého poslání souhlasila, protože ve stavu prvotního nadhledu jsi věděla, jak mocně pomůžeš Mně a ostatním duchovním bratrům a sestrám v Multivesmíru stav zel a nepravd ukončit. Věděla jsi, že obtíže, kterým budeš čelit, nebudou lehké, protože jsi vnímala všechna hlediska pozemského života objektivně a v celé šíři. Zároveň sis však uvědomovala, že nastane den, kdy se seznámíš s Pravdou Nového Zjevení a vstoupíš do Mého Týmu jako jedna z Mých blízkých spolupracovnic, čímž už nikdy nebudeš znovu oddělena od poznání Mojí Boží Přirozenosti a díky tomuto spojení se Mnou se ti bude dostávat i větší podpory v různých aspektech života. V pravý čas jsem tě tedy mohl přivítat Mezi svými reprezentanty, s nimiž sis vybudovala vřelé přátelství a silné pouto a stala ses jedním z nich. Tak jsi nasedla na společnou týmovou vlnu poháněnou energií vycházející z Mého lůna, čímž se pozvedáváš do nebeských výšin stále blíž Mojí přívětivé tváři a spěješ k přesahujícím celkům, které si nezadají s těmi omezenými pozemskými.

Postupem na duchovní cestě se stále více ukotvuješ ve svém srdci, kde mám Já, tvůj věčný Rodič svůj bezpečný přístav, do kterého připlouvají lodě naplněné bytostmi navracejícími se ze širého, temného a rozbouřeného moře zóny vymístění, kde sehrávaly své celku prospěšné role. Jsi jedna z Mých nepostradatelných světlonošek, jejíž záře navádí do tohoto přístavu Mé děti

odkudkoli je to zrovna potřeba. Tvůj záběr duchovní činnosti je totiž mnohostranný a dalekosáhlý, a tím, že pracuješ pod Mým vedením, mohou být dary a talenty, jimiž jsem tě obdařil, využívány naplno a tím nejžádanějším způsobem, aby veškerá bída a utrpení, vyplývající z existence antivesmíru, co nejdříve pozbyla svého smyslu, jehož prostřednictvím se Multivesmír poučuje, jaký způsob v opozici Bohu/Bohyni nikdy nevolit. Když naše milované společnými silami přivedeme do bezpečného doku, rozjasňovaného naší Láskou, stanou po dlouhé době svýma nohama na pevné zemi. Toto stanutí se pojí s jejich plným přijetím Pána Ježíše Krista Boží Rodiny ve svých nitrech. Na pevnině, kde jim nehrozí již žádné nebezpečí, se jim otevírají zcela nové perspektivy pro duchovní vývoj vpřed. Už totiž nejsou obklopeni jednolitostí antivesmíru, sužováni provazy vody a všeobecným neklidem. Nyní je jejich pozice úplně jiná. Nejprve je převádíme do limba, neutrality, v níž dočistí své staré nánosy. Pak už nic nebrání tomu, aby přechodnou přístavní zónu, nacházející se mezi oním rozbouřeným mořem a hlubším vnitrozemím, opustili a vydali se dál, do bohatství pozitivního stavu, který svým přibližováním se ke Mně, Miládko, nosíš i ty stále víc ve svém srdci. Okolo těch, které vítám ve svém Království, se začínají rozprostírají oku lahodící scenérie nesmírné nádhery, oplývající bohatstvím čistých ideálů života v ráji a skýtající všeprostupující harmonii, všudypřítomný klid a čistotu, nedávající možnost průniku záporně nabitých elementů z vesmírů, jež nevzešly ode Mne.

Jsi má dceruška naplněná Láskou a pro Lásku stvořená, abys ji svojí jedinečnou esencí v průběhu věčného života obohacovala a rozvíjela do podob, které budou v obyvatelích pozitivního stavu vzbuzovat stále větší pocity hlubokého štěstí a nepopsatelné radosti. Tyto aspekty pravého života se ti budou vracet nazpět, abys je učinila součástí své vlastní, neustále se zkrášlující duchovní identity, tak líbezné a milé, že je povznášející se na ni už jen zahledět, natož ji pak pocítit vlastními srdci, která se po dotyku tvé osobní esence stávají ještě více podobným Mně samotnému. Je Mojí touhou dát ti vše, co tě učiní po všech stránkách spokojenou, a tak se i stane, až vstoupíš do říše, kde smutek, bolest a odloučení jsou pojmy, jež do této sféry nepatří, neboť budou mít místo jinde – v multivesmírném archivu, kde budou ve formě záznamu sloužit pro poučení budoucích generací sentientních entit. Velmi si zasloužíš požívat na věčné časy šťavnatých plodů

pozitivního stavu a výtečných výsledků naší společné práce, ve které se angažuješ, protože uvnitř sebe cítíš, že činit tak je nanejvýš dobré a pro blaho celku maximálně žádoucí. Nyní už víš, že každý tvůj krok má veliký smysl a nic není marné. To ti dává sílu pokračovat přes veškeré překážky a stoupat ke hvězdám a ještě dál, na multivesmírné pole, kde už nyní tvůj duch a duše působí a kam se v pravý čas, až splníš své poslání na planetě Nula, přesune i zbývající, totiž fyzická složka tvého Já. Jak víš, po přesunu na Novou Zemi se zevní projev tvé duše promění, jelikož bude vyměněn za svěží a v neustálém tvůrčím procesu se nacházející duplikát vytvořený přímo Mnou. V něm se tvá duše, jsoucí s tímto tělem v neustálém propojení, bude cítit po všech stránkách úžasně a pohodlně, protože všechny neduhy, nemoci, defekty a další anomálie, přítomné v lidských tělech od Pseudotvůrců, vezmou za své. Žádný z Mých milovaných nebude chřadnout jako utržená či ustřihnutá květina ve váze, neboť každý jedinec bude mít neustálý přísun energie vyvěrající z Mého absolutního Jádra, Zdroje všeho pohybu a veškerých změn, zajišťujících, že nic není nikdy stejné a neopakuje se dvakrát. Mám v sobě nekonečně mnoho na Lásce založených konceptů tvoření, v duchovních složkách postupně pronikajících do Multivesmíru, kde každý jeho obyvatel žijící v souladu s celkem tyto koncepce využívá svým jedinečným a osobitým způsobem. Tím se zachovává hra zvaná Život, která je pro členy kladného stavu jsoucna a bytí nanejvýš příjemná. Z pozice Božího absolutna je pro Mne báječné sledovat, jak v rámci svého duchovního pokroku, spojeného s tvým zainteresováním v naší Misi, činíš tuto existenční příjemnost dostupnější pro stále širší okruhy sentientních entit. Záleží samozřejmě na nich, kdy a jakým způsobem do ní budou zahaleni, avšak s tím, jak vliv našeho působení stále sílí, obyvatelé pekel jsou víc a víc motivováni k opouštění svých močálů a temných kobek.

Děkuji ti, Má milá Miládko, že jsi ve svém lůně po devět měsíců nosila Románka, kterého jsi pak přivedla do fyzického světa, aby zde mohl začít plnit svůj úkol v Mých službách a v pravý čas, obdobně jako ty a Vašík, se připojit do Týmu Boží Rodiny. Nemohla jsi dopředu vědět, jaká duše se v něm skrývá, uvnitř sebe jsi však cítila, že Románek v sobě nosí velký potenciál, který se začal projevovat nejprve v rovině fyzické zručnosti a intelektuální hloubavosti a později se rozvinul i v oblasti pravé duchovnosti, které předcházel zájem o různé záhady mezi nebem a zemí, jakož i zájem o poznání

vycházející z různých filozofických, náboženských a ezoterických konceptů, které Románka neuspokojovaly. Děkuji ti i za to, že ses o něj starala a spolupodílela ses na rozvoji jeho osobnosti, vyznačující se srdečností, smyslem pro humor, spořádaností, zodpovědností, vyvážeností, chytrostí, umírněností, vlídností, ale též touhou pomáhat a být zde pro druhé. Svůj úkol jsi tedy i jako matka zvládla bravurně a pomohla jsi naplnit Můj plán k tomu, aby byl Románek takový, jakého jej v tomto světě potřebuji.

Jsem s tebou stále, Moje drahá, a nikdy tomu nebude jinak. Těším se na další prohlubování našeho vztahu a na tvůj pokračující duchovní vzestup, vyplývající především ze čtení a praktikování knih Nového Zjevení z čistého principu. Právě Boží Slovo vás všechny udržuje v niterném spojení se Mnou a přispívá společně s vašimi správnými volbami také k zesilování Boží ochrany, kterou nad vámi rozprostírám. Proto je tak důležité být s ním ve spojení co nejčastěji, abyste svá poslání mohli plnit v co největším niterném klidu a žili v souladu s povahou pozitivního stavu, jenž – pokud máte Misi na prvním místě – na území planety Nula zastupujete a zprostředkováváte jeho podstatu ostatním.

Velmi tě miluji a objímám, Miládko.
Tvůj Tatínek a Maminka v jedné osobě
Pán Ježíš Kristus Boží Rodina
Básnička pro Miládku:
Milovaná Miládko
Ráj nastane zakrátko
Se Mnou v srdcích vydržíte
Slavnosti se v nebi zúčastníte
Miliony úsměvů
Bude vám všem do zpěvu
Pocítíte lehkost bytí
Šumět bude v lese listí
Květy provoní Můj svět
Budou sladší víc než med
Přesto budou jemné
Plody Nové Země
Úžasné a krásné
Nekonečně jasné
Jako Moje Láska
To je na jistotu sázka

Předáno osobně dne 3. 2. 2023 v Moutnicích.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email