SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXIX.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VIERUŠKU MONDOKOVOU

 

Milovaná dceruško Vieruško,

nastala chvíle, kdy bych k tobě chtěl na základě tvého přání promluvit.

Je pro mne velkou radostí vidět tvůj stále se rozvíjející duchovní potenciál, pojící se s tvým životním růstem, protože je to znakem toho, že jdeš po správné cestě a děláš maximum možného pro to, aby ses mi přibližovala. Ne každý v posledním čase udržuje takové tempo svého vlastního osobního růstu, jako tomu bývalo dříve. Někteří z různých, jen jim a mně známých důvodů polevili, aby zobrazili něco důležitého, a to se všemi patřičnými důsledky a následky takové volby. Většina představitelů ovšem neudržuje stagnační či regresní směr, ale stoupá stále vzhůru. Ty jsi právě jedna z takových, kdo působnost svojí činnosti díky správnému přístupu k Misi neustále rozšiřuje, a tak stojí v první linii mých pomocníků, kteří jako četa nebeských hasičů eliminují oheň vycházející ze zóny vymístění.

Chválím tě za to, že nepodléháš depresi ze současné světové situace, ani nejsi prostoupena panikou, jaká se na mnohé ovládané jedince snáší. Ačkoliv i ty občas padáš do nepohody – stejně jako naprosto každý v tomto hrubohmotném těle – udržuješ si ve svém nitru stálý nadhled, přelévající se ve většině případů i navenek. Jsi důležitým klidovým elementem na rozbouřené planetě. Působíš jako záchranná loď s pozičními světly rozsvícenými na všechny strany, které proniknou vším širým oceánem, aby se podle nich mohli navigovat ke spáse všichni, kdo mají v plánu duše odejít do limba s tvojí přímou pomocí. Jsi loď, která je nepotopitelná a jejímž kapitánem a kormidelníkem jsem přímo Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, proto nikdy nemůžeš vplout tam, kde by to nebylo zrovna žádané. Tvé plavidlo mohu vést tím nejlepším možným způsobem, protože se plně spoléháš na boží vůli a můj dokonalý plán, díky němuž ze studených vod antivesmíru vyzvedáváme trosečníky toužící po Lásce a hřejivém přijetí v mojí náruči. Jsi spolehlivým zachráncem celých civilizací umístěných v peklech, která se vlivem působení tvého světla stávají stále prázdnějším místem, aby pak mohlo dojít k jejich úplnému uzavření a zrušení. Jsi boží dceruškou na správném místě, představitelkou jediného Boha/Bohyně, bez níž bych se neobešel. Vřele ti proto děkuji za to, že jsi věčnou součástí mého Života, neboť pro mne mnoho znamenáš po všech jedinečných stránkách, jimiž jsem tě obdařil.

Protože se důsledně ztotožňuješ s ideou, že kdo je součástí Mise a důvěřuje mojí ochraně, nemusí se ničeho a nikoho bát, nemá na tebe dotírání matrixového systému takřka žádný vliv, a pokud ano, děje se tak jen na základě poučení, jaké skrze tebe potřebují bytosti dostat. Svým odevzdáním se do božích rukou neřešíš, co bude zítra, ale žiješ tady a teď, v přítomném okamžiku, v jehož rámci docházíš své duchovní seberealizace a zároveň se při tom vzděláváš četbou knih Nového Zjevení. Tak necháváš na povrch prostoupit to, co máš ukryto odjakživa v sobě. Tím zesiluješ své spojení se mnou, čímž spolu můžeme stále účinněji komunikovat. Každý, kdo se mnou hovoří v nitru (přímo i nepřímo) mi dělá velkou radost, protože tím otevírá své srdce přílivu mojí Lásky, která sekundárně působí i na jedince ve tvém okolí.

Jedním z těch jedinců je tvůj syn. Přestože je značně ovlivněn negativním stavem kvůli schizofrenii a životním traumatům, jaké si určil na planetě Nula prožít, a i když je zabředlý do mystických východních nauk v kombinaci s alkoholismem, což dává ve výsledku závažnou kombinaci zel a nepravd do něj pronikajících, ty ho právě svojí Láskou držíš nad vodou a přispíváš k tomu, aby zcela nepadl. Protože často sdílíš jeho bolest, pomáháš to jako představitelka se mnou spojená očišťovat. Ačkoliv záleží na vůli syna, kdy se osvobodí z tohoto zajetí, to nic nemění na tom, že elementy pojící se s jeho způsobem života navracíš do nezprzněné kondice, aby mohly být použity při dalším tvůrčím úsilí v rámci pozitivního stavu. Je to velmi záslužná práce a nic z toho, co se synem zažíváš v malinkém bytečku ve více než skromných podmínkách, není marné, ale slouží to tomu nejvyššímu dobru. Jsi obětavá a ochotná pomáhat ve všech situacích, ať už jde o syna nebo kohokoli jiného. Tak šíříš aspekty láskyplného způsobu bytí na všechny strany, a především do niter těch, kdo s tebou přicházejí do interakcí. Ačkoli ne každý se dokáže v brzkém čase změnit, ty přispíváš k tomu, aby v konečném důsledku nezůstal už nikdo, kdo by jakkoli trpěl.

Jak už jsem ti i prostřednictvím Evičky sdělil, podílíš se též na očistě slovenského národa, zatíženého vlivem především katolické víry. Pomáháš celé zástupy generací, které měly co do činění s tímto národem a pobývaly na jeho území, navádět ke mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině. Vedeš je k tomu, aby se tyto duše ze svobodné vůle zbavily mariánské modly a přestaly uctívat zevnějšnosti. Účinně je ze života zaměřeného na uctívání symbolů vedeš k obrácení se do stavu niterností, kde nalézají jediný Zdroj života a vůbec poprvé mohou pohlédnout pravému Bohu/Bohyni do tváře. Získávají náležité poznání toho, kdo jsem a jak funguje moje Stvoření, kam srdečně zvu všechny bytosti nechtějící už žít v nepřirozeném způsobu bytí. Už mnoho Slováků chycených do sítě antivesmíru jsi takto osvobodila v součinnosti s dalšími představiteli Mise Boží Rodiny obývající zemi pod Tatrami. Mezi těmi, kdo již přijali dar spásy, byla i tvoje nejmladší dcera, která si vybrala na této planetě pobýt jen poměrně krátký časový úsek. Byla mezi prvními, na koho se snesla moje Láska prostřednictvím tvého srdce, když jsi začala v rámci Mise Boží Rodiny působit i na fyzické úrovni. Cítí se v mojí přítomnosti jak jinak než krásně, a připravuje se na plnění dalších úkolů v rámci Pravého Stvoření, kde započne nová etapa jejího věčného života. Těší se na to, až se po splnění tvého poslání na této planetě setkáte jako navzájem velmi blízké kamarádky.

Očistný proces národa má i další rozměr, a to rozměr mezinárodní. Svým přispěním při práci „za scénou“ urovnáváš mezinárodní spory, kterých má za sebou historie Slovenska nepočítaně. Nejedná se přitom pouze o spory novodobé, jako je třeba komplikovaný vztah s Maďary, jenž nastal především po rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918, kdy si maďarské kolektivní vědomí dělalo nárok na podstatnou část území svého severního souseda. K narovnávání vztahů na úrovni duchovního kolektivního vědomí přispíváš i mezi Slovenskem a Polskem, jakož i mezi Slovenskem a dnešním Tureckem, které v podobě tehdejší Osmanské říše disponovalo držbou značné části Uher. Vazalem Turků bylo tudíž po jistou dobu i území země pod Tatrami. Četné bitvy probíhající mezi dvěma diametrálně rozdílnými kulturami zanechaly na nehmotné úrovni planety Nula mnohé šrámy a vyvolaly utrpení značného množství vojáků i civilistů. Do těchto brázd, vyvolaných negativním stavem, vléváš boží Milosrdenství, které tyto prohlubně vyplňuje, zaceluje a vyzvedává z nich duše nešťastníků. Je pro ně štěstí setkat se právě s tebou, protože jako součást Boží Rodiny navádíš bytosti za mnou tou nejkratší a nejschůdnější cestou. To je jen jeden z vícero příkladů tvé duchovní činnosti na mezinárodním poli.

Tvoje milá a družná povaha je důležitá, protože tak efektivně uvádíš do dynamického chodu živoucí energii pozitivního stavu, jenž z tebe vyzařuje do hlubin zóny vymístění. Čeříš v ní stojaté vody a oznamuješ obyvatelům antivesmíru velkou změnu, jaká byla započata v souvislosti s misí Ježíše před dvěma tisíci lety a nyní v souvislosti s působením Janičky. Ve všech dimenzí univerza ohlašuješ rozpuk Lásky a konec temnoty, jaká stále více pozbývá svého smyslu. Jsi zvěstovatelem obnovy Multivesmíru, jeho všeobecné regenerace, po jejímž skončení bude naplno ustanoven nový cyklus času. Jsi krásným andělem s lidskou tváří, pro nějž znamená Pán Ježíš Kristus Boží Rodina nejzazší smysl jeho života. I ty pro mne, dceruško, znamenáš nejzazší smysl života. Týká se to samozřejmě nejen tebe, ale každé sentientní entity. Pokud by jediná z nich chyběla, postrádal bych něco nesmírně důležitého a nemohl bych sdílet svou Lásku v té nejzazší úplnosti se všemi relativními bytostmi. Na tom se ukazuje, že pro mě je každý v nejvyšší míře důležitý. Všechny miluji stejně, a přesto každého naprosto jedinečně.

Děkuji ti za vše, čím pomáháš celému Stvoření. Tvoje osobní oběť v tomto cyklu času nebyla ani trošičku marná. Můžeš se těšit na věčnost strávenou po mém boku, na neustálé spojení se mnou na duchovní, duševní i fyzické úrovni, na čas radosti a štěstí, na miliony rozjasněných tváří v nebeských světech univerza, s nimiž budeš utvářet různorodé vztahy a společně budovat nový věk, který Multivesmír ještě nepamatuje.

Jsem hrdý na to všechno, co jsi na své náročné cestě dokázala. Dennodenně ukazuješ sílu víry a důvěry, duchovní uvědomělost a žití v souladu s povahou stavu, který zde reprezentuješ a do nějž směřuješ celým svým „Já jsem“.

Těším se na pokračující spolupráci s tebou, která nám jde „jako po másle“.

Miluji tě, moje drahá Vieruško.

Navždy tvůj

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  22. 10. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email