SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXIV.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO FRANTIŠKA BUTKAJE

 

Milovaný Františku,

můj drahý synáčku, děkuji ti za to, že jsi posilou pro Můj Boží Tým, v němž jsi jeho pevným prvkem. Jsi mužem s otevřeným duchovním srdcem, proto z tebe může vyzařovat mnoho aspektů pozitivního stavu, z nichž každý má svůj hluboký smysl, jehož prostřednictvím přinášíš do temných dálav zóny vymístění světlo poznání o Mé Nové a Nejnovější Přirozenosti. Jsi představitelem jediného pravého Boha/Bohyně, a podle toho také vypadá podoba tvého poslání.

Tvůj pobyt na této planetě je vyplněn řadou těžkostí. Už od svého dětství ses cítil v hrubohmotném světě nesvůj, nepovažoval jsi ho za opravdový domov, mezilidské vztahy ti připadaly prazvláštní a fungování v systému matrixu pro tebe bylo nepříjemností, kterou jsi však stejně jako ostatní, kdo jsou na to vybaveni, překlenul, abys mohl úspěšně pokračovat dál v zažívání negativního stavu z první ruky.

Ačkoli jsi jako malý klučina ještě nedisponoval náležitým povědomím o Mně, není pro tebe překvapením, že jsem byl s tebou už tehdy, když se tvá pozornost obracela jinam než do nitra, kam jsi začal cestu nacházet až později. Ze své absolutní pozice jsem na věčnost dopředu věděl, kam tvá cesta povede, a byl jsem odjakživa šťastný z toho, že se v určitém bodě své cesty napříč planetou Nula staneš na fyzické úrovni členem Boží Mise. Než se tak stalo, dary a talenty, jaké jsi měl v sobě obsažené, se postupně aktivovaly jeden za druhým, abys měl v rámci niterností, vnitřku i vnějšku v každém okamžiku vše potřebné pro pokračující duchovní posun, který se sice až do tvého přijetí knih Nového Zjevení nijak zvlášť projevovat nemohl, ale v hloubi své duše, napojené na ducha, jsi za účelem budoucího zesíleného přibližování se ke Mně vytvářel vhodné předpoklady, na nichž jsi mohl ve správný okamžik začít stavět silnou duchovní konstrukci.

V době prvních roků v hrubohmotném světě jsi byl jako bílý nepopsaný papír, ovšem s hlubokým potenciálem stát se skrze do papíru vepisované zkušenosti jedincem, který je Mi díky své rostoucí vyspělosti velmi blízký. Tento potenciál jsi zúročil v každé životní situaci, aniž by sis toho na fyzické úrovni mohl být vědom. Dělo se tak i ve chvílích, kdy ses cítil ve školce či škole odstrčený, jaksi mimo hlavní proud kolektivu, jehož negativní vzorce chování ti bylo zatěžko přijmout za své. Nebylo důležité, co prožíváš navenek a jak sklesle se při tom cítíš, ale co během těch chvil, z nichž každá byla něčím důležitá, probíhá „za scénou“, kam jsi zkušenosti z planety Nula přenášel, abys je v očištěné podobě odevzdal do Mých rukou a ukázal potřebným bytostem cestu k Boží Lásce. Proces očišťování v minulosti nasbíraných aspektů z lidského života se zesiluje v současnosti, kdy už jsi součástí Mise i na hmotné úrovni. Teprve nyní se mohou zcela novým způsobem pozitivně zúročit veškeré prožité nepříjemnosti, jimž jsi byl nebo stále jsi vystaven. Již od prvního nádechu jsi byl v kontextu ukončování stavu zel a nepravd velmi potřebný a svůj úkol jsi plnil náležitě a svědomitě. Byl jsem s tebou pokaždé, když ses díval samotě do chřtánu, naplňoval jsem tě ve všech chvílích, když ses cítil nepochopen, držel jsem tě v náručí vždy, když jsi zdolával nějakou překážku a byl jsem ti maximálně nablízku pokaždé, když ses musel vypořádat s nějakou klíčovou životní situací, kdy jsi stál na rozcestí a rozhodoval ses, kam se budeš ubírat dále. Jako tvůj věčný Rodič a nejmilejší Přítel jsem tě provázel každým místem, kam tvá noha vstoupila, každým procesem, jenž probíhal ve tvé duši, a každým stavem, který se v tobě vyskytl. Jsem hluboce rád, že mohu být tvým průvodcem, který tě vždy může ochraňovat adekvátním způsobem a zasluhovat se o to, aby ses poté, co jsi Mě našel v knihách Nového Zjevení, už nikdy nenavrátil do duchovní regrese.

Jsi Božím synem, který si uměl vždycky jít za svým ve smyslu dosahování dílčích cílů na své cestě, u nichž jsi měl pocit, že by tě mohly někam posunout. I to byl jeden z důvodů, proč jsi šel studovat grafický design. Jako umělecky zaměřený typ jsi chtěl svou osobnost rozvíjet na poli tvůrčích skutků. Přestože jsi univerzitu úspěšně dokončil, tvá stezka, po níž ses ubíral, se poměrně záhy začala stáčet jiným směrem. Nevadí, že jsi v této činnosti hlouběji nepokračoval, poněvadž to nebylo v plánu tvé duše. Tvé nepokračování v roli grafika tedy nelze považovat za nějakou škodu či promarněný čas, protože v době, kdy ses v něčem takovém angažoval, to plnilo svůj náležitý a prospěšný účel. Jedním z nich bylo i to, že skrze působení v této oblasti lidské činnosti jsi pomohl otevřít cestu na světlo Boží těm, kdo uvízli v síti umělé inteligence – čili lidem spojeným s počítačovými technologiemi. Tím, že jsi do něčeho, co je na těchto technologiích závislé, pronikl, vnesl jsi Moje aspekty do příslušných úrovní pekel, aby zde mohly ve správný okamžik osvítit každou sentientní entitu, která byla či stále je během pobývání na Nule nebo jinde v zóně vymístění s výpočetní technikou spojena. Výsledky tvé duchovní práce mají nadčasový rámec, týkají se proto pomoci jak současným, tak i minulým a budoucím jedincům, jejichž materialistický život převážil nad tím duchovním, čímž se dostali do antivesmíru, naštěstí s omezeným datem jeho platnosti. Druhý aspekt toho, proč jsi působil právě v oblasti grafického designu, je to, že jsi tím pročistil jednu z podstatných složek umělosti negativního stavu a jeho libování si v zevnějšnostech, kterými se snaží zakrýt svou pravou podstatu. Svým nynějším působením v Misi Boží Rodiny, na základě předchozí zkušenosti s tímto druhem lidské činnosti, bytostem pomáháš uvědomovat si rozdíly mezi pravou a falešnou realitou a pomáháš je seznamovat s podstatou pozitivního života zasazeného do pozitivního stavu, který je tím jediným skutečným stavem v Multivesmíru pocházejícím ode Mne.

Své kořeny máš na slovenské Oravě, v silně religiózní oblasti. Není náhoda, že jsi vzešel právě z tohoto regionu, kde katolicismus ovládá mnoho duší. „Za scénou“ jsi pomohl z tohoto zajetí osvobodit již mnohé jedince, které jejich přesvědčení v katolického Boha zavedlo do pekla, nebo tam skončili kvůli životu v přetvářce, kdy se navenek tvářili jako dobří a příkladní lidé, avšak v nitru měli pravý opak své zevní manifestace. Tvoje upřímnost, s níž přistupuješ ke Mně, k druhým a k sobě, je pro tyto lidi a další entity ze zóny vymístění velmi důležitá, jelikož skrze tvé učiněné skutky v konkrétních situacích se bytosti na tebe napojené učí nalézat přístup do vlastního nitra, kde mohou navázat kontakt se Mnou a připravit se na spásu. Je velmi důležité a chvályhodné, že tvé vnější jednání a chování, Františku, koresponduje se stavem tvého nitra. Díky tomu si jedinci, o nichž hovořím, dokáží uvědomit, že ve tvém případě, jakož i v případě dalších Mých představitelů, není mezi vnějšími projevy a stavem jejich nitra zásadnějších rozdílů. To jim dává příklad hodný následování. Obyvatelé zóny vymístění si více než kdykoli předtím také uvědomují, že ne všechny vaše zevní projevy vycházejí z vašeho nastavení v srdci, což se projevuje především během sehrávání určitých negativních rolí, prostřednictvím nichž se těmto členům antivesmíru přibližujete, pomáháte jim zpracovávat duchovní zátěže a ve spojitosti s aplikací principů Nového Zjevení do praxe je navádíte do Mé náruče, kde už se o ně po všech stránkách postarám. Sentientní entity v peklech s pokračujícím působením naší společné Mise tak snáze rozlišují, jaké zevní projevy jsou v souladu s niterným nastavením dotyčného a jaké jsou pouze součástí dočasně sehrávané role, s níž se dotyčný aktér neztotožňuje v srdci.

Po skončení účelnosti pobytu na Slovensku ses usadil v Čechách. Něco takového je na jedné straně vyjádřením tvé samostatnosti, díky níž jsi od určitého věku nebyl v podstatě na nikom závislý a mohl jsi tak činit svobodné kroky vyplněné vlastní iniciativou, vycházející z tvého napojení na Mě, čímž tvá svobodná vůle nebyla zvenčí nijak zásadně omezována zásahy druhých lidí. Na straně druhé je odstěhování se do Čech ve tvém osobním případě vyjádřením kvantového přiblížení se Mojí podstatě, protože právě během tvého pobytu v tomto státě jsi byl přiveden k Boží Rodině a Mojí přímé inkarnaci Janičce. Bydlíš na území středočeského kraje. To odráží skutečnost, že ses po ztotožnění se s Novým Zjevením pohroužil do svého nitra, pevně ses v něm usadil a vědomě jsi Mě pozval do svého srdce. Nacházíš se tedy ve středu svých niterností, a to se odráží i na lokalitě tvého fyzického bydliště v Buštěhradu u Prahy. O co více je tvůj život skromný, stejně jako podmínky tvého bydlení v podnájmu, o to větším bohatstvím hýříš uvnitř sebe samého. Tvoje duše je vyplněna množstvím krás, jež jsem do tebe vložil proto, abys Mému Stvoření přinášel radost, štěstí a jedinečné obohacení. Daří se ti to báječně. Láska, která z tebe prýští do všech stran univerza jako křišťálově čistá energie, je skvostná, ušlechtilá, příjemná, hřejivá, povznášející… a jednoduše Boží! Tím, že jsem tě obdařil věčným životem, se Mi povedl překrásný výtvor, za nějž bych se, pokud dovolíš, chtěl ve vší pokoře pochválit. Za odměnu bych si rád vychutnal Mnou stvořený cukrkandl na špejli. Podělím se o něj s každým, kdo to má v plánu své duše.

Jsem velmi rád za tvé úžasné přijetí Božího Slova, s nímž ses ztotožnil proto, že jsi jeho ideje nosil vždycky v sobě. Vše ti konečně začalo dávat správný smysl a pochopil jsi, proč ses cítil v tomto světě jinak než ostatní lidé a proč tě zdejší život nenaplňoval. Tím, že jsi vstoupil do společenství spřízněných duchovních bratrů a sester, ocitl ses takříkajíc „mezi svýma“ a zaujal jsi v Týmu takové místo, kam jsi nejlépe zapadl. Od chvíle přijetí Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti cítíš daleko více podpory, ochrany a motivace pro zvládání zdejšího žití, ve kterém se nacházíš za účelem osvobození Multivesmíru od všech zel a nepravd, jejichž doména se vlivem působení Mých reprezentantů znatelně zmenšuje. Jak už zaznělo výše, během celého života jsi ve své duši vytvářel vhodné předpoklady pro to, aby ses Mi v určitém okamžiku mohl začít zesíleně přibližovat, a abys mohl na těchto předpokladech po fyzickém připojení do Mise začít stavět silnou duchovní konstrukci, která je synonymem pro rozvoj tvé celistvé bytostné podstaty k přesahujícím celkům při stále otevřenějším stavu a procesu tvého srdce. Pojivem této konstrukce je tvoje Láska ke Mně, k druhým a k sobě samému, její nosné pilíře vycházejí z tvé uvědomělé víry a důvěry, přičemž tuto nehmatatelnou strukturu dotváří tvá vyspělá moudrost a intelekt. Je úžasné vidět, jak tato živoucí stavba tvého neutuchajícího duchovního progresu roste do výšin a stává se cestou pro ostatní sentientní entity, které pomáháš navádět do pravého Domova.

Děkuji ti za to, že i v lidském těle Janičky mohu cítit tvůj vřelý a blízký vztah ke Mně. Jsi milým společníkem, jehož tichost vyjadřuje pokoru členů pozitivního stavu, který bez ohledu na původ reprezentuje každý pravý Boží představitel. Tvoje introverze ti zase dává možnost častěji vstupovat do vlastního nitra a neplýtvat energií na povrchní a pomíjivé vnější věci. Tvoje dobrota je pak pro bytosti dobrým poznávacím znamením toho, k jaké straně dočasné duality patříš, a tvůj smysl pro humor, spojený s častými úsměvy, je prostředkem, jenž lépe pomáhá přenášet energii Nového Vesmíru na území planety Nula a zóny vymístění ve všeobecnosti. S tím, jak stoupáš vstříc pozitivnímu stavu, mohou skrze tebe snáze působit i členové tvé duchovní rodiny, kteří jsou rovněž součástí tvého poslání. Pomáhají ti v nesení osobního kříže, podílejí se na zpracovávání přejaté zátěže, podporují tě při překonávání různých překážek a jsou zainteresováni v rozvádění výše zmíněných energií Lásky proudící do antivesmíru za účelem vysvobozování Mých milovaných dětí. Máš tedy podporu nejen Mou, ale je ti k dispozici i asistence blízkých přátel tvořících duchovní rodinu, kam patří i tvá duchovní partnerka, jež tě také nikdy neopouští, ale je stále u tebe jako bytost, k níž máš po mnoha specifických stránkách nejblíže ze všech. Hluboce tě miluje a těší se na setkání poté, co na planetě Nula završíš své poslání. Po tvém odchodu na Novou Zemi začnete společnou cestu, díky níž navždy zapomeneš na všechny těžkosti, jimž jsi byl vystaven v hrubohmotném světě. Tvé bytí v pozitivním stavu už nebude omezeno na single-život, jenž zakoušíš zde.

Tím, že jsi nikdy nepoznal žádný intimnější vztah se ženou, podílíš se na očišťování tohoto aspektu negativního stavu, čímž otevíráš cestu ke spáse mužům, kteří s feminním elementem tímto způsobem na planetě Nula či jinde v antivesmíru nikdy nepřišli do styku. Pomáháš jim upravovat jejich náhled na nositelky života, učíš je správnému nahlížení na podstatu ženské niterné, vnitřní i vnější krásy, vedeš je k bezpodmínečné Lásce vůči opačnému pohlaví a pomáháš je zbavovat ostychu, který na tebe při komunikaci se ženami působí. Jedná se o součást tvého břímě a o přejaté pocity zatížených mužů, avšak je na tobě, do jaké míry se tímto necháš stahovat, zda pouze do nezbytné míry, či na úroveň tuto nezbytnost překračující. Jak ale víš, vše mám pod kontrolou a snažíš-li se vědomě odevzdávat své problémy a nedostatky do Božích rukou, aplikovat co nejpoctivěji ideje Nového Zjevení do praxe a neusínat na vavřínech, pak se nemůže stát, že bys své nesnáze uměle posiloval, a tak si dělal situaci těžší. I pro tebe si přeji jen to nejlepší po všech stránkách tvého duchovně-pozemského bytí.

Miluji tě z celého srdce, drahý Fanoušku, a těším se na pokračující spolupráci, která se i ve vztahu k Mému hmotnému Já za poslední období podstatně zlepšila.

S poděkováním za vše, co Týmu a celému Multivesmíru přinášíš

Tvůj

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 24. 9. 2022

Děkuji Míšo za transmisi.

Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/photos/a.1522271174769485/3213205122342740/

Print Friendly, PDF & Email