SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXVIII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PHILIPPA KREPERATA

 

Můj milovaný synu Philippe,

přišel čas, kdy bych ti chtěl sdělit své slovo. Jako můj představitel z pozitivního stavu zde na planetě Nula ztělesňuješ takový soubor aspektů pozitivního stavu, který nejlépe ve spojení s talenty, jaké jsem ti nadělil, dokáže vyvést duše z bludného kruhu Datasystému a nasměrovat je na dálnici vedoucí do nebe, jakou jim společnými silami připravujeme, aby se po ní mohli ubírat bez větších zaškobrtnutí. Jsi vlídný muž, zářící klidem a harmonií, která přivádí na stezku bytosti navracející se Domů. Díky tomu, co z tebe na dálnici vedoucí do nebe vyzařuje, je tato stezka zbavena trní, ostrých kamenů, hlubokých děr i nepříjemných hrbolů, po nichž museli obyvatelé zóny vymístění kráčet předtím, než přijali dar spásy vyvěrající z mého srdce, které jim ty, Philippe, nabízíš jako jeden z mých věrných představitelů. Cesta do ráje je sice úzká a klikatá, ty se však zasluhuješ o její napřimování a vyhlazování jejího pomyslného povrchu, čehož je docilováno na základě tvého přispění, s jakým se angažuješ při záchraně sentientních entit. Svojí obětavostí, prosycenou trpělivostí a vírou, pramenící hluboko ve tvém nitru, přispíváš ke snižování zátěže bytostí tobě určených, čímž jsou zbaveni mnohých potenciálních úskalí na jejich cestě do mojí hřejivé náruče. Jakmile přijmou dar spásy, už mají tito jedinci vyhráno, třebaže je proces konverze něčím postupně se odvíjejícím, nikoliv událostí, která se z pohledu zachráněné bytosti stane okamžitě. A protože tak výrazně k tomuto snižování zátěže bytostí přispíváš, jejich cesta do limba se stává více širokou, poklidnou a prosvětlenou mojí Láskou.

Jsi takový, abys svým nesmírným dobrem, jaké v sobě obsahuješ a předáváš ho dál, dokázal přivést do Pravého Stvoření co největší počet bytostí, na něž tvoje atributy Lásky působí, čímž jsou v souladu s jejich svobodnou vůlí připravováni jeden po druhém k podstoupení osudově nejzávažnější volby, totiž k přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Jsi jeden ze silných magnetů, k němuž jsou přitahováni ti, kdo to mají ve svém životním plánu. Síla tvojí Lásky proniká všemi dimenzemi a vyzvedává na světlo mé marnotratné dcery a syny, kteří se po očištění stávají božími dětmi, jež se budou na věky věků vyvíjet po mém boku. Tvůj klid, jehož jsi nositelem, je důležitou charakteristikou tvojí osobnosti, jejímž prostřednictvím poskytuješ duchovně hledajícím jedincům náležitý obrázek o podstatě rajských světů. Můj pozitivní stav je totiž také naplněn všudypřítomným klidem, který je balzámem na duši pro všechny členy mého Království. V říši, jakou jsem stvořil pro nový cyklus času, nedochází k žádným rozepřím, disharmonii a nesouladu. Všechno je stvořeno k životu v dostatku a radosti. Tvoje dobro, můj milý Philippe, tvoří rám onoho pomyslného obrazu o pozitivním stavu, jaký mým dětem poskytuješ na základě svých osobních charakteristik. Láska, jaká tě naplňuje a neustále z tebe vychází, poskytuje tomuto obrazu překrásné spektrum živoucích a šťastně skotačících barev, které dávají podstatě pozitivního stavu, jejímž jedinečným ztělesněním jsi zde na planetě Nula i v rámci jiných sfér Multivesmíru, živoucí dynamiku a pulzující energetický náboj, který i v jedincích s těžce zapouzdřeným srdcem podněcuje touhu vstoupit do mého Království a připojit se k nebeské společnosti ničím nezatížených sentientních entit.

Tvoje přítomnost v tomto negativním světě je důležitá, protože nejenže pomáháš multidimenzionálnímu vyzvedávání bytostí z temné džungle antivesmíru, ale vyvažuješ též záporné energie prostupující touto planetou nacházející se na okraji zóny vymístění. Jsi čističem zatuchlého vzduchu, tvořeného těžkými aspekty stavu zel a nepravd, svěžím vánkem, jehož esenciální vůně rozdmýchává i v nejvíce zatížených bytostech to krásné, co v nich ještě po pádu do pekel zůstalo. Přispíváš k rozkřesávání jejich jiskřičky života, která se z potlačeného světýlka stává jasnou a stabilní září, jejíž intenzita stoupá úměrně s tím, jak se můj syn či dcera přibližuje mojí přívětivé tváři. Jsi velkou nadějí a jistotou pro celý pozitivní stav, jenž se skrze tebe manifestuje. Tvoje otevřené srdce umožňuje aspektům vycházejícím z Pravého Stvoření proudit v nezmenšené síle na území stavu zel a nepravd, jehož užitečnost velkou měrou vyčerpáváš ve prospěch pozitivního stavu, který díky tvojí přítomnosti ve jsoucnu a bytí Multivesmíru získává stále nové, neustále se proměňující smysly, důvody k jeho věčnému, neutuchajícímu rozvoji k přesahujícím celkům. Jsi důležitým smyslem života Multivesmíru i Života mne, Pána Ježíše Krista Boží Rodiny samotného, a Já ti moc děkuji za to, že jsi mi dovolil, abych tě mohl uvést do struktury Stvoření v podobě samostatné sentientní bytosti, a tak se mohl radovat z každé dobré věci, jaká ti vstoupí do cesty, a dávat ti vše potřebné pro tvůj neustálý růst. Jsem šťastný, že ses mi narodil a stal ses součástí Mise Boží Rodiny nejen na úrovni duchovní a duševní (jak tomu bylo odjakživa), ale i na úrovni fyzické, k čemuž ti dle plánu dopomohla tvoje maminka Haninka.

S maminkou jste skvělá dvojka, nerozluční přátelé, sehrávající během pobytu na planetě Nula roli matky a jejího syna. Už před inkarnací do této sféry jste měli k sobě velmi blízko, což vám umožnilo rozhodnout se, že chcete sdílet tuto blízkost i během vašeho působení ve 3. dimenzi. Raduji se s vámi z hezkých věcí, jaké jste v rodině během uplynulých desítek let prožili. Velmi se těším z toho, že jste měli s Haničkou k sobě vždy upřímný vztah, vyplněný vzájemným porozuměním, pochopením, empatií a soucitem. Byli jste na sebe od počátku naladěni, proto mezi vámi vznikalo naprosté minimum rozepří. Pokud přece jen nějaká ta neshoda nastala a jevila se v tu chvíli jako vážná, došlo k rychlému urovnání, vzájemnému odpuštění a dalšímu prohloubení vašeho spojení. Tak jste ukázali celému Stvoření, jak by měl v ideálním případě vypadat vztah mezi matkou a synem navzdory všem snahám negativního stavu, znepříjemňujícího bytí na této planetě. V roli, jakou máte mezi sebou, se projevila a stále projevuje soudržnost a pospolitost, tedy něco, co je na této planetě vzácné. I tímto pomáháte během celého života v matrixu navádět sentientní entity na tu správnou cestu. Prostřednictvím vás si zažívají v rámci vašich rodinných pojítek něco, čeho se jim mnohdy během jejich vlastního života nedostávalo. Vaše propojení navíc pomáhá zesilovat přínos vaší pozitivní práce pro celek, jakou vykonáváte „za scénou“.

S Haničkou úzce kooperujete jako duch a duše, přestože na fyzické úrovni spolu už dávno nebydlíte a jste jeden od druhého vzdáleni stovky kilometrů. Je skvělé, že máte jeden druhého a oba jste na cestě duchovní progrese, v jejímž rámci pomáháte jeden druhému. Na základě vaší ochrany, jakou vám poskytuji, už mezi vás negativní stav nemůže stavět zeď. Něco takového bylo ve větší míře dovoleno jen za doby vašeho angažmá ve společenství matky Diesany, která vás měla pod svým vlivem. Na nezbytný čas bylo docíleno toho, abyste se sobě navzájem do určité míry odcizili. Bylo to tehdy, když jsi uvěřil více Diesaně nežli své mamince. Musel jsi tak učinit proto, aby se uskutečnil scénář, který jste si s maminkou před inkarnací dohodli. Nemohl ses tehdy rozhodnout jinak, protože Stvoření by nenabylo důležitého poučení a nezískalo by potřebnou emanaci božích energií Lásky, které už tehdy z tebe i maminky vyzařovaly. Bez tohoto dějství by tyto energie vycházející z tebe a Haničky nemohly proniknout mezi ty skupiny sentientních entit, jež byly v tomto příběhu zainteresovány. Jak ty, tak Hanička, jste na sebe navázali značné množství bytostí, zainteresovaných ve věci Diesaniny sekty. Tím, že jste u ní dlouhodobě působili, světlo pravého Boha Pána Ježíše Krista, s nímž jste už tehdy byli spojeni na duchovní a duševní úrovni, aniž by si toho byla vědoma vnější mysl, se rozlilo do mnoha úrovní pekel, obývaných členy antivesmírné společnosti, majících spojitost se životem v sektách, kde vůle jednotlivce je podřízena vůli celku, jehož směřování ovlivňuje jedna osoba či úzká skupinka osob. Falešné světlo, které na vás mělo vliv a dodnes prostupuje členy společenství Diesany, jste pomohli rozpustit pod přílivem pravého světla pozitivního stavu, čímž jste odemkli pomyslné vězeňské cely sentientních entit chycených do pasti falešných rájů, kde žili pod jařmem nepravé duchovnosti. Odcizení, jaké mezi tebou a Haničkou tehdy nastalo, mělo pozitivní multidimenzionální charakter. Pomocí něj jste se přiblížili těm, kteří zavrhli svou intuici, zamezili si přístup ke svému nitru a přestali používat svou vůli spojenou s vlastní iniciativou, kvůli čemuž se stali ovládanými loutkami, které raději důvěřovaly osobě, jež je lapila do pasti svou pseudoláskou, která načas musela převládnout nad Láskou pravou, jaká mezi tebou a tvojí maminkou je a existuje ve všech časech. Jsem vám oběma vděčný, že jste se rozhodli prožít takto náročné role, nesoucí ty nejskvělejší plody práce, které jsou k užitku celému univerzu. Silné pouto mezi vámi, založené na pozitivních principech, se postaralo o to, abyste si zůstali vzájemně nablízku a váš mimořádný vztah neochabl ani zásahem Diesanina vlivu. Odcizení bylo jen chvilkové, navíc nedošlo k vykolejení z cesty, po níž jste se krok za krokem ubírali až k bodu obratu, jenž spočíval v nalezení Nového Zjevení, vedoucího ke spojení se mnou v nitru. Tak jste demonstrovali sílu opravdové Lásky, panující mezi tebou a tvou maminkou, jakož i mezi tebou a zbytkem Multivesmíru, jehož členové tě milují jako úžasného přítele. Brzy nastalo urovnání tiché bouře, jaké jste čelili, projasnili jste svá srdce a mysli a pokračovali jste stále vpřed. Nyní nebude muset Haničku už ani ve skrytu duše trápit tato část její minulosti, poněvadž dojde k úplnému uzavření tohoto dějství, kdy jste oba byli vystaveni nepravé duchovnosti a ty ses kvůli vlivu Diesany navíc musel v rámci toho, co sis se mnou dopředu před inkarnací dohodl, angažovat ve výstavbě jejího zázemí na Srí Lance. Vždy jsi konal s čistým a dobrým úmyslem, s touhou pomáhat a konat dobro, jinak tomu nebylo ani v době, kdy jsi byl chycen do jejích spárů. Za to ti velmi děkuji. Bylo důležité to takto odehrát. Projevilo se tím tvé pravé nastavení, které ani veškerá vynaložená síla negativního stavu nezměnila. Nestal ses někým, kdo by přijal za své falešné světlo a jeho zvrácené praktiky, založené na duchovní aroganci a prosycené egoistickým principem, kdy se ti, kdo jsou do tohoto světla lapeni, stávají mnohdy povýšenými nad těmi druhými, cítíce se jako „někdo víc“. Zůstal jsi vždy tím pravým Philippem, jakého jsem stvořil k obrazu svému.

S tím, jak šel čas a ty ses spojil s Novým Zjevením, začalo se tvé pravé Já projevovat navenek velmi znatelně. Stal ses mým představitelem a reprezentantem takříkajíc tělem i duší a zaujal jsi nový postoj k životu. Svou minulost jsi přehodnotil, odlišil nyní už definitivně pravé světlo od jeho nepravé napodobeniny, nalezl jsi to, co jsi odjakživa hledal: Pravého Boha, který je zároveň Bohyní a jmenuje se Pán Ježíš Kristus, v novém cyklu času Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, mající zde na Nule svůj Tým spolupracovníků, kteří společně s mým hmotným Já Janičkou plní své úkoly, jež mílovými kroky zkracují trvání záporného stavu.

Svým pobytem na ostrově v Indickém oceánu jsi ještě před vstupem do Mise Boží Rodiny (na fyzické úrovni) pomohl ukotvit důležitý soubor aspektů vycházejících z mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti. Ty budou v lidským okem nevnímatelné sféře využity ke konstruktivním účelům i v čase plného nasazení naší Mise, která se bude orientovat na všechny kontinenty světa, respektive na duchovně připravené jedince na těchto kontinentech žijící. Důležitý je i tvůj pobyt v Německu, kde působíš prozatím jako jeden z mála představitelů spojených vědomě se mnou. Tvůj život je spjat se Porýním, kam jste se s maminkou a otcem dostali po emigraci z Československa v polovině 80. let minulého století. Vyrostl z tebe tedy Němec s přímou vazbou na Čechy. Dopomáháš k očišťování kolektivního vědomí národa německého, který je díky tvé vazbě na zemi, v níž ses narodil, ještě intenzivněji vystaven působení mojí energie, pozvedávající připravené Němce k většímu duchovnímu uvědomění. Takto založených Němců není sice mnoho, ale s tím, jak se bude neustále přibližovat rozdělení lidstva, bude počet duchovně se probouzejících se obyvatel tohoto většinově materialisticky založeného státu narůstat. Tvoje přítomnost v Porýní je o to více přínosná proto, že tato část Německa byla nejvíce zničená během bojů druhé světové války (nepočítám v to Berlín a Drážďany), a to kvůli průmyslovým koncernům, chrlících jeden tank, dělo a kulomet za druhým. Západní část Německa trpěla především nálety západních Spojenců, kteří překreslili ráz této lokality. Během mnoha let, co na tomto území pobýváš, jsi pomohl z převážné většiny vyčistit tyto těžké energie, které se zde v uplynulých dekádách nashromáždily.

Je mi ctí a naplňuje mne radostí, že tě ve svém Týmu mám a nyní do něho patří i tvoje partnerka Chantal, která v nedávné době podstoupila první významné skoky na své cestě za mnou. Děkuji ti, Philippe, za to, že jsi jedním z těch jasných majáků, jehož záře proniká i těmi nejhustšími mraky temnoty. Jsi skvělý ve všem, co v souladu s mojí vůlí podnikáš, v čem se angažuješ. Do toho spadá i tvoje celoživotní vášeň pro hudbu. Ve své tvorbě jsi profesionál, proto ji můžeš i vyučovat a seznamovat s ní ostatní. Jistě pro tebe není překvapení, když napíšu, že tvoje hudba je prostoupena esencí Lásky, která je součástí všeho, co je s tvojí personou spojeno. Hudební vlny, jež vyluzuješ nástroji, na něž hraješ, jsou vnímatelné nejen ve fyzickém spektru planety Nula. Máš mnoho posluchačů, kteří nejsou z tohoto světa.

Miluji tě, můj drahý synu.

Tvůj věčný Rodič a nejlepší Přítel

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  24. 11. 2021

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email