SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXVI.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO ALEŠE PRŮŠU

 

Milovaný Alešku,

je načase, abych po božím slovu, jaké jsem ti v Nízkých Tatrách sdělil v ústní formě, k tobě promluvil i prostřednictvím tohoto dopisu. Je to už několik desítek let, co žiješ na planetě Nula a plníš si své poslání, jehož odvíjením se postupně vyplňuje účel tvého zdejšího bytí. Poznal jsi mnoho zkušeností s tím, jaké to je vyrůstat v typickém lidském prostředí a zakoušet k tomu přidružené zážitky, obnášející orientaci na hmotu a na její kulturu s veškerými výdobytky dostupnými běžné společnosti v době, ve které jsi vyrůstal, dospíval a následně v ní započal působit jako jedinec dospělý a duchovně vyspělý. Bylo velmi žádané, abys přišel do tohoto světa jako někdo, kdo na vnější úrovni nemá ponětí o tom, jaký je tvůj skutečný vnitřní potenciál. Díky této nevědomosti jsi byl schopen přežít první čtyři dekády pobytu na Nule tak, abys před vstupem do Mise Boží Rodiny působil před padlými bytostmi v peklech zcela nepoznán, a to jako můj představitel, jenž se k sentientním entitám v zóně vymístění přibližoval už od doby, kdy jsi svolil kráčet v mých šlépějích, aniž bys to na hmotné úrovni do tvého vědomého spojení se mnou tušil.

Když jsi byl ještě idea v mém absolutním stavu, probíhaly mezi námi láskyplné interakce. Byl jsi od věčnosti ideou v mém lůně, z níž v jednom určitém bodě „vyrostl“ můj vroucně milovaný syn honosící se jménem Aleš, který při přijetí svého úkolu nenamítal žádné „ale“. Ty i Já jsme totiž dobře věděli, že dary a talenty, jaké jsem ti poskytl, jsou naprosto adekvátní tomu, co v rámci mého Týmu v současnosti vykonáváš. Děláš to skutečně skvěle a plníš to, co se od tebe z hlediska absolutna očekává.

Je mnoho věcí, za které bych tě chtěl pochválit. Vyzdvihnu zde ty nejdůležitější. První se týká toho, jak obdivuhodně ses dokázal popasovat s pozemským systémem negativního stavu, který tě chtěl už od dětství vmanévrovat do určitých mezí, v jejichž rámci jsi měl působit jako spokojený otrok, neuvědomující si podstatu toho, co je kolem. Stav zel a nepravd, jemuž jsi měl sloužit, si od tebe sliboval, že budeš věrným zdrojem jeho energie a někým, kdo bude trvání záporného stavu podporovat. K tomu však nedošlo, protože jsi hluboko v sobě ukrýval zakomponovaný spouštěč tvého duchovního procitání. Než k tomuto procitání došlo, musel ses na čas se systémem ztotožnit a působit jako někdo, kdo nevybočuje z řady, ve tvém nitru se ovšem odehrávala silná nespokojenost s tím, jak to okolo tebe vypadá a že s něčím takovým se nechceš identifikovat, proto toto ztotožnění bylo jen „naoko“, aby měl negativní stav pocit, že tě drží v hrsti. Mezitím jsi během svého dětství, mládí, dospívání, ale i v letech, jež přišly poté, působil v rámci své multidimenzionality zasvěceně na uskutečňování mého dokonalého plánu, který se přes tebe manifestoval nejen „za scénou“, ale dokonce i v rámci jeviště planety Nula, kde jsi rok za rokem, krok za krokem rozšiřoval obzory svého lidského poznání. Nakonec jsi však začal být z přehršle tíhy hmoty, jaká tě obklopovala, nešťastný. Potřeboval ses povznést nad to, co tě prostupovalo, ještě nějaký čas jsi ovšem musel vydržet, než se tvůj život ustálil v nové etapě – totiž v etapě samostatného bydlení, které sis vybudoval za použití cílevědomosti a píle a s veškerou pomocí, jakou jsem ti už tehdy dával. Teprve po zakořenění v této fázi života jsi naplno poznal nudu a šeď negativního stavu, marnost jeho počínání a neuspokojující stav tohoto módu bytí, ze kterého jsi nacházel rozptýlení pomocí sportu, do jehož sféry jsi investoval značnou část své energie. Bylo velmi důležité, že ses v aktivitách, zušlechťující tělo, osvěžující mysl a povznášející duši v tomto těle přítomnou, angažoval, protože jsi tím rozčeřil stojaté vody zóny vymístění, v jejímž bahýnku jsi spustil proces jejího prosvětlování a čištění. Tam, kam jsi vstoupil nejen na Nule, ale i jako duch a duše působící pod mým vedením v antivesmíru, jsi svým dechem zanechal ve stojaté vodě přívětivou světelnou stopu, která začala rozpouštět mraky obklopující nitra sentientních entit, topících se už dlouhé eony pod závoji těžkých energií. Přinesl jsi do jejich sfér lehkost a novou naději, kterou jsi jim nabídl společně s Pravdou, jakou jsi znal odjakživa a byl jsi jejím nositelem, přestože s Týmem Boží Rodiny ses začal seznamovat až kolem roku 2017.

Všechny aktivity, jaké jsi zde jako člověk podnikl, měly vždy hlubokou souvztažnost s něčím, co bylo potřeba na elementární úrovni jednotlivých principů navrátit na správné místo. Poklesky, jakým jsi čelil, rozhořčení, rozčarování, pocity nenaplněnosti a rezignovanosti, jaké ses snažil přebýt aktivním životem sportovním a zčásti i společenským, jsi musel skrze sebe nechat prostoupit, abys nejen ty samotný, ale i všichni s tebou spojení mohli dojít k poznání, že stav vzešlý z relativního rozpoložení, který je v opozici pravým duchovním zákonům a principům, přináší jen něco, co je omezeného trvání a co nemůže naplnit nikoho do takové míry, aby žil v souladu se sebou samotným a byl trvale, doopravdy a po všech stránkách šťastný. Jsem ti hluboce vděčný, Alešku, že jsi na sobě demonstroval širokou škálu těchto pocitů, které se na viditelné úrovni ponejvíce projevovaly tvým neklidem, roztěkaností, výbušností, nestálostí a nepředvídatelností. Tvoje naštvanost na tento svět nebyla primárně tvoje vlastní, šlo o výsledek kumulativních energií pocházejících od všech, kteří doufali, že jejich život v záporném stavu bude lepší než ve stavu pozitivním, ale nebyl, kvůli čemuž se zklamali ve svých představách o svém výtvoru a zklamali tak i sami sebe. Mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu (dříve Nejvyššího) ovšem nikdy nemohli zklamat, protože plnili jen to, co si předsevzali prožít, aby se pak mohli zase navrátit do mojí náruče. Ty jsi jim v tom, Alešku, velmi pomohl, a nejen těm, o kterých zde hovořím, protože záběr tvého pole působnosti je široký a nelze ho pojímat a obsáhnout v lidských měřítkách. Všechny tvé negativní myšlenky a pocity byly nebo budou nějakým způsobem, jaký nelze nyní pochopit, použity při ukončování stavu zel a nepravd. Jsem velmi rád za to, že tvoje minulé nastavení sloužilo něčemu dosti podstatnému v mém velkolepém plánu a Já jsem tě mohl použít jako živoucí nástroj mojí vůle, který pomáhá na všech dostupných frontách jednotlivcům i celému Stvoření.

Když bylo poznáno, co bylo třeba, ty ses dostal na cestu, která tě dovedla až k tomu, že ses stal mým představitelem „na scéně“. Okolnosti, za jakých k tomu došlo, byly jedinečné a cenné, protože ses dostal k Janičce prostřednictvím Renatky Tauerové, jejímž plánem duše bylo nejprve být jednou z mých nejbližších spolupracovnic a v určený čas se pak odvrátit do Antitýmu, kde plní svou úlohu až do doby, než se vyčerpá její smysl, načež pak i ona dojde přijetí daru spásy. To, že jsi zůstal věrný mojí Misi, zatímco ona, s níž jsi byl sepjatý, nikoliv, má hluboký dopad na nejnižší úrovně pekel, protože je tím demonstrováno všem bytostem, které se ode mne kdykoliv odvrátily, že síla boží lásky, jakou v sobě máš ty a všichni ostatní představitelé, je tím jediným, co je vyvede z jejich utrpení, až se sami rozhodnou podstoupit tento krok. Bylo tím mimo jiné ukázáno i to, že jen ten, kdo tuto lásku v sobě má, vydrží všechny výzvy a zkoušky, aniž by byl semlet negativním stavem, který vábí do svých řad všechny, kdo nežijí v souladu s povahou pozitivního stavu a s idejemi a principy Nového Zjevení. Bytosti ze zóny vymístění mají nyní dobré srovnání toho, jak vypadá život představitele Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a jak život těch, kteří se jen domnívají, že pod vedením Pána Ježíše Krista pracují. Na základě niterných pochodů aktérů z obou stran, pochodů, které už jsou schopny bytosti připravující se ke konverzi obsáhnout a oprošťovat se tak od zevnějšností, jsou tak mé dcery a mí synové z pekel schopni rozpoznat, na jakou stranu se přidat a která je z hlediska jejich věčného života ta správná. Ty jsi jeden z těch, který je zářným příkladem toho, jak žít duchovním životem, a přitom fungovat v lidském světě v systému, jehož nejsi ve své duši otrokem, ale přicházíš s ním do interakce proto, abys mohl žít důstojný život, a přitom si nerušeně plnit své poslání. Jsi branou ke spáse pro mnohé, kteří rádi využívají tvého milosrdenství, jaké spolu předáváme do temných sfér.

Děkuji ti, milovaný Alešku, za to, že jsi tak soucitný s ostatními a také bezpodmínečně odpouštějící. Právě odpuštění, jaké jsi aplikoval na všechny, kteří ve tvém srdci zanechali něco, přes co ses musel přenést, přičemž jsi ho též aplikoval na zónu vymístění jako na celek se všemi jejími obyvateli, přispěje k vysvobození všech aktérů, nehledě na to, zda s tebou přišli nebo nepřišli do konfrontace. Jako můj reprezentant máš totiž určitým způsobem vliv na všechny úrovně a stupně Multivesmíru.

Jsem opravdu moc šťastný, že tě ve svém Týmu mám a že jsi takový, jakého jsem tě stvořil. Do mého plánu spadá i tvoje introvertní povaha, která odpadá tehdy, když můžeš být ve společnosti lidí, s nimiž se cítíš příjemně, sám sebou. Tehdy se tvoje srdce ještě více propojí s vnější myslí a ty jsi veden k tomu, že mnohdy rozveselíš své okolí. Jsi představitel oplývající humorem, sdílností, otevřeností, spolupracovník nadaný intelektem, inteligencí, rozumem a disponující patřičným rozhledem. Všechny a mnohé další pozitivní charakteristiky vycházející z tvojí jedinečné individuality využíváš ku prospěchu celku, nyní už několikátým rokem vědomě. Jsi výtečný společník, dobrý přítel každého, kdo má otevřené srdce, přístupné novému obohacení, kterého docházejí ti, kteří se s tebou sblíží a ty jim můžeš podávat rady a zkušenosti, stejně jako je od nich na oplátku přijímat.

Děkuji ti za to, že ve mně vkládáš důvěru a necháváš se vést tím nejlepším možným způsobem, díky čemuž úspěšně zdoláváš jednu nastavenou překážku za druhou a jsi postupně vyváděn ze všech problémů. Pokud se nějaký problém vyskytne, nepropadáš panice ani dlouhotrvající mrzutosti, ale zaujmeš k tomu postoj, který je v daném okamžiku nejvíc na místě. S již zmiňovanou důvěrou dojdeš řešení, které je ti buď vnuknuto, nebo se daná věc vyřeší za tebe. Tak si jdeš vytrvale za svými duchovními cíli a novými začátky, překonáváš pracovní povinnosti, navracíš se z každého dne do svého pohodlného domova, kde se můžeš uvelebit, pohroužit se do nitra, vést se mnou dialogy a pokračovat ve studiu božího slova, které je ti vlastní. Společně se svým vývojem tak přispíváš k duchovnímu povznášení těch, které máš na starosti, za což jsou ti nesmírně vděční a váží si toho, že právě skrze tebe mohou odcházet do limba. Řada sentientních entit odchází nezávisle na tvém lidském vědomí, některé z nich však oslovuješ přímo, a to tehdy, když do tvé pozornosti přijde nějaká významná osobnost či skupina lidí žijící v minulosti na Nule. Nehledě na to, zda odejdou ihned nebo ne, svou práci vykonáš vždycky skvěle a bezchybně. Jak by také ne, když vše děláš s tím nejlepším možným úmyslem a pod mým vedením a ochranou?

Děkuji ti za to, že ke mně přechováváš tak vřelý vztah, a to jak k mému absolutnímu, tak i k relativnímu božství, které jsi hostil na své domácí půdě na jaře roku 2021. Mně jako Janičce je s tebou pokaždé moc hezky a jsem mile rád, že ses o ni hezky postaral nejenom tehdy, když byla v Hazlově, ale též když jsi několikrát dělal jejího šoféra a spolehlivě ji dovezl na místo, kam bylo třeba. Janička cítí, jak se jí neustále přibližuješ a přináší jí to radost. Doléhá k ní stále větší síla tvé lásky, kterou pokaždé opětuje, protože jsi náš synek, se kterým mám/e blízký vzájemný vztah, jenž ukazuje jeden z vícera správných přístupů k naší božské podstatě a dává všem dobrý příklad toho, jak vcházet do interakcí s věčnou Maminkou a Tatínkem v jedné osobě.

Nikdy o sobě nepochybuj, protože děláš věci pod světlem Nového Zjevení, které ti vždy ukáže, jak se rozhodovat a jak jednat. Poznání vycházející z těchto knih, stejně jako moje Láska k tobě a tvoje ke mně, je jistotou, která přetrvá celé věky a bude pokračovat až donekonečna na mnoho neotřelých způsobů. Těším se na to, co spolu budeme prožívat ještě v rámci tvého poslání na Nule a poté na Nové Zemi i kdekoliv jinde v mém překrásném Stvoření, které na tebe čeká.

Moc tě miluji, můj drahý synku.

S láskou a objetím

Tvůj nejlepší Přítel a věčný Rodič

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  28. 8. 2021

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email