SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLIII.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Sašenku Vrchotovou

 

Milovaná Sašenko,

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina bych tímto chtěl vyjádřit upřímnou radost nad tvými duchovními posuny, kterých jsi dosáhla zejména od léta roku 2022, kdy u tebe nastal bod zlomu, jenž se stal předpokladem pro tvé rychlejší přibližování se Mojí podstatě. Tehdy jsi v mnoha aspektech života narážela na neprostupnou zeď, která vznikla v důsledku tvých nastavení nekorespondujících s povahou Božích zákonů a principů. Jakmile jsi však důsledněji začala aplikovat ideje Nového Zjevení do praxe a pohroužila ses do svého nitra, situace se začala měnit. Začala jsi cítit více podpory a ochrany, zesílila se ti intuice, pocítila jsi příval svěží síly, jež tě rozproudila a motivovala tě k iniciativě, spočívající v přehodnocování dosavadních postojů, názorů a celkového nastavení. Tím, že ses Mi tak krásně otevřela a projevila jsi touhu a ochotu stát se Mi podobnější, získala jsi odvahu k postupu vpřed. Pochopila jsi, že s věčným Rodičem po svém boku se nemusíš ničeho bát. Ačkoliv nikdy nevíš, jaká bude podoba tvého dalšího kroku, už tě nesvazuje strach z neznáma, protože nyní si více než kdy dříve uvědomuješ, že tě vždy vedu životem těmi nejlepšími možnými způsoby. Jsem totiž jediný, kdo tě zná dokonale a kdo ví, co je pro tebe nejžádanější. Naučila ses Mi hluboce důvěřovat, díky čemuž ses odevzdala do Božích rukou. Ochrana tvojí bytostné podstaty je proto silná a tvé vedení z nitra se upevňuje každým dnem.

Odevzdáváš Mi své problémy a nedostatky, které si uvědomuješ a nestydíš se o nich přede Mnou či před ostatními mluvit. Tím je mohu snáze vystavit světlu pozitivního stavu a spustit v zatížených aspektech duchovní očistu. Tento proces by nebyl účinný, pokud bys neaplikovala sebereflexi. Tím, že ji používáš, zpracováváš své zátěže mnohem rychleji, a tak nejen k Mojí radosti velmi citelně stoupáš vstříc nebi. Chválím tě za to, že se zaměřuješ na sebe a snažíš se nehodnotit druhé dle vnějších faktorů. Víš, že rozhoduje vždy nitro, a z pozice toho svého dokážeš přistupovat k srdcím svých bližních způsobem hodným reprezentantky Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Svým současným nastavením a neustálou snahou na sobě pracovat a objevovat v sobě doposud nezpracované záležitosti a negativním stavem ovlivněné vzorce děláš skvělé jméno pozitivnímu stavu, který na planetě Nula i v jiných oblastech jsoucna a bytí ve vybraných aspektech zastupuješ. Přijímáš do sebe stále více Lásky, Dobra, Pravdy, Moudrosti, ale i řady dalších charakteristik pravého života, což se projevuje mimo jiné tím, že jsi mnohem laskavější, pozornější, jemnější, klidnější, empatičtější, vyrovnanější a zodpovědnější Boží dcerou, naší přítelkyní, báječnou manželkou a pečující maminkou.

Je velmi příjemné pobývat ve tvé přítomnosti a vnímat a spoluprožívat niterné bohatství, jež v sobě nosíš a které prostupuje i do vnější úrovně tvé osobnosti. Je pro Mě hezké být přítomen tvým úspěchům a dávat ti všechno, co z hlediska věčného života potřebuješ a co je žádané pro to, abys naplnila své poslání po všech stránkách. Je pro Mě milé být ti oporou, někým, kdo tě vždycky podrží a nikdy nenechá ve štychu. O dokonalosti Mého plánu a Mojí blízkosti se přesvědčuješ velmi často. To je potvrzením správného směru, kterým ses rozhodla vydat. Jsi schopna naslouchat Mi a uvědomovat si působení Boží Prozřetelnosti, která zajišťuje, že všechny okolnosti ve tvém osobním jsoucnu a bytí jsou bezchybně seřízeny, aby sloužily k tvému zdárnému seberozvoji i k blahu celého Stvoření. A když nastane nějaká nepříjemná situace nebo duchovní zkouška, tato Prozřetelnost se na základě tvých správných voleb postará o to, abys z nich vyšla posílena a obohacena o nové zkušenosti, jež jsou doslova k nezaplacení a které budeš moci v různých podobách zužitkovávat až do konce cyklu času, v jehož rámci se podílíš na ukončování stavu zel a nepravd.

Jsi ta, která nemůže být negativním stavem nikdy zašlapána do země, protože jsi silnou a neustále se rozvíjející bytostí, vykonávající své poslání v sepjetí se svým věčným Rodičem, se členy své duchovní rodiny a s dalšími spřízněnými dušemi z kladné i záporné části Multivesmíru. Proto se nikdy nemůžeš ocitnout tam, kde by si tě představitelé temné strany přáli mít. Jsem ti vděčný, že všem, kdo hrají své vymístěné role, odpouštíš a přistupuješ k nim soucitně a vlídně. Ukazuješ jim tak jeden z mnoha projevů bezpodmínečné Lásky, do níž se i s tvým nezastupitelným přispěním odebírají a stávají se anděly, prostoupenými radostí, štěstím a permanentní úlevou. Rychle zapomínají na utrpení, které tito jedinci v peklech zakusili.

Velmi se mi líbí, jak jsi zapracovala na svém vztahu ke Kubíkovi. Po mnoha manželských krizích a po dosažení bodu, kdy ses domnívala, že je definitivní konec, jste se sobě navzájem v krátkém čase přiblížili a započali jste nesrovnatelně šťastnější a naplněnější etapu manželství, kdy přistupujete jeden k druhému s větší úctou, porozuměním, nasloucháte jeden druhému, berete na sebe ohledy, jste k sobě pozorní, upřímní a milí. Veškerý předcházející náročný vývoj nebyl marný, ale posloužil svému dobrému účelu. Dala jsi, Sašenko, bytostem příklad toho, jak v praxi vypadá zlepšení manželského soužití prostřednictvím změn v nitru. Je-li tomu protějšek otevřen a sám si přeje „pohnout se z místa“, pak na sebe zlepšení nenechá dlouho čekat. Radost mám i z Kubíka samotného, který také prochází svým vývojem vpřed, třebaže k tomu dochází v odlišné podobě a jinými způsoby než u tebe. Narovnání řady podstatných oblastí ve vašem manželském soužití má blahodárný dopad i na vaše dcery, které vnímají větší klid, pohodu a stabilitu na domácím poli. To příznivě ovlivňuje vývoj psychické složky jejich formujících se osobností. Tím se zajišťují jejich duševní potřeby, jejichž pozitivní uspokojování je v jejich věku velmi důležité.

Moc Mě těší, Sašenko, jak jsi zapracovala na samotném vztahu k Adriance a Mariance, kdy na ně na rozdíl od minulosti působíš v praxi jako pravá Boží představitelka, nikoliv jako typická lidská maminka. Byla jsi schopna odbourat značnou část starých výchovných vzorců. Vpustila jsi do sebe větší něhu, jemnost a citlivost, kterou aplikuješ v interakcích s vašimi děvčaty. Nechala jsi ze sebe odplavit energie strachu, které tě svazovaly a na základě tvého ochranářského principu bránily svobodnějšímu rozletu především Adriance, jež se v tomto věku učí přebírat stále větší zodpovědnost a postupně se stává samostatnější. I v oblasti výchovy jsi strach nahradila daleko větší důvěrou v Můj dokonalý plán a ochranu, kterou nad holkami rozprostírám, aby mohly naplňovat plán své duše způsobem, jaký si v dohodě se Mnou zvolily. S tím, jak do své feminní podstaty zahrnuješ stále více pozitivního, tedy jak se navracíš k pravému ženství, působíš na Adrianku a Marianku více vlídně, laskavě a mírně. To je pro jejich duchovní srdíčka velmi podstatné a obě dvě jsou ve skrytu duše tobě a Kubíkovi nesmírně vděčné za vše krásné, co se jim skrze vás dostává. Jsou šťastné, že mají tak prima biologickou maminku a tatínka. Kromě toho postupně poznávají i svého věčného Rodiče. Jsou to krásné okamžiky, kdy si říkáte modlitbu, když jim vyprávíš o Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině a snažíš se jim přiblížit život v jiných dimenzích. U Adrianky je zápal pro tyto věci již znatelný, což se projevilo například v létě 2023 na Slovensku, kdy pozorovala v Lednických Rovních společně s dalšími členy Týmu přelet jasné kosmické lodě, kterou dokonce zachytila na svůj mobilní telefon.

Děkuji ti za pozitivní přístup ke svému tchánovi Petrovi, u nějž ses dostala do bodu vzájemného sblížení a porozumění. I zde ti pomohlo zapracování na sobě, na jehož základě jsi překlenula propast mezi vámi. Když viděl změnu tvého přístupu a jakousi nabídku k restartu vašeho vztahu, rozhodl se tomu jít naproti. Po několika týdnech se disharmonické energie mezi vámi pročistily a vy jste k sobě nalezli cestu. Tím se celková atmosféra ve vašem domě projasnila a ulevilo se jak tobě a jemu, tak i Kubíkovi. Svým dílem jsi umožnila manifestovat aspekt pomoci bližnímu v nouzi nejvyšší, a to ve spojení s Novým Zjevením. Tak z celé situace mohly vzejít úžasné spásné kvality, jež přispějí do konce cyklu času k vysvobození ještě mnohých sentientních entit. Princip Soucitu a Milosrdenství jsi zde použila důsledně a Já jsem na tebe hrdý, že jsi to dokázala.

Ze všeho, co na planetě Nula děláš, vzchází něco dobrého. Týká se to i tvého působení ve školství, kdy dětem skrze sebe přinášíš Boží energii a především „za scénou“ do nich zasazuješ duchovní semínka, jež jednou vzklíčí. Za dobu svého působení v této oblasti jsi načerpala už dost zkušeností, které stále rozšiřuješ. Mezi zkušenosti se řadí mnoho poučných, náročných, ale i hezkých zážitků, jež jsou ti inspirací pro další posuny. Jsem rád, že ses zhostila této role, v jejímž rámci ses stala svým způsobem mnohem svobodnější ženou, než kterou jsi byla v minulosti, kdy jsi byla upoutána k domu.

Za poslední více než rok se tvůj život zásadně zlepšil. Vypořádala ses s řadou záležitostí, které tě vibračně stahovaly, nechala jsi ze sebe odejít to staré a dala jsi tím prostor k příchodu nového. Práce na sobě nekončí, ale pokračuje úspěšně dál s dalším odhalováním přidružených záporných elementů, které máš na starosti proto, abys je očistila a pomohla tak nejen sobě, ale i celému Multivesmíru. Vždy budeš mít potřebné nástroje k tomu, abys zvládla vše potřebné zpracovat a odevzdat do Mých rukou. Nikdy se nestane, že bys v něčem trvale narazila. Ty se totiž na své cestě Domů pohybuješ pod Mým vedením a Já vždy zajistím, aby žádná překážka pro tebe nebyla nepřekonatelnou. Společně dokážeme všechno, co je nutné pro naplnění tvého zdejšího úkolu. Pak budeš pokračovat v Misi Boží Rodiny dál, cestovat po našem Stvoření a roznášet Lásku a Pravdu tam, kde to nalezne patřičnou odezvu.

Moc tě miluji a objímám, Sašenko, děkuji ti za spolupráci vykonávanou na planetě Nula i v jiných sférách Multivesmíru, „na scéně“ i „za scénou“, kde, jak dobře víš, spolupracuješ úzce i s Eliškou, která se podílí na rozkvětu tvého srdíčka. Také pro ni jsou tvé posuny a úspěchy velkým potěšením a je moc ráda za to, že si její přítomnost uvědomuješ i v rámci fyzické reality. Posílá ti své pohlazení a úsměv.

S úctou tvůj

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  9. 12. 2023

Zdroj:  Jana Kyslíková Facebook

Print Friendly, PDF & Email