SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLI.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Anissku Fischerovou

 

Milovaná Anissko,

cítím s tvým soužením, které v těchto dnech zažíváš, protože tě dokonale znám a vím, co každým okamžikem podstupuješ, ať už v dobrém, nebo ve zlém. Věř, že není žádné síly negativního stavu, která by tě mohla trvale zastavit, pokud si volíš víru a důvěru ve Mne, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu a v Pravdu, kterou lidstvu a celému Multivesmíru poskytuji.

V posledním čase tě velmi znepokojila informace ze zóny vymístění o tom, že bys měla být inkarnací nějakého Pseudotvůrce. Tato informace byla nepřesná a měla za cíl dostat tě vibračně dolů s cílem vyvolat v tobě depresi a nenávist k sobě samé. Negativní entity tě touto myšlenkou a dalšími nepříjemnými pocity zahalily proto, že se jim nelíbí, jak se vymaňuješ z jejich sítě ovládacích programů a necháváš se zahalovat stále citelnějšími energiemi pravé duchovnosti. Tím, že toužíš se Mi přibližovat a aplikuješ tuto tužbu do svého procesu, poté, co jsi dospěla na dno, se postupně bude snižovat vliv, který na tebe entity z antivesmíru v čele s Datasystémem vyvíjejí. Naopak z tvé strany začne stoupat míra pomoci, kterou padlým bytostem poskytuješ. To, že nechceš setrvávat v temnotách, ale přeješ si povznést se do Pravého Stvoření, kde slunce nezapadá, má za následek konverze těch duchovně zatížených nositelů života, kteří s tebou jsou přímo, ale i nepřímo provázáni, čím můžeme společnými silami ukončovat negativní stav. Aby byla tato pomoc účinná a zlo mohlo být v pravý čas zcela eliminováno bez jakéhokoliv pozůstatku v aktivní struktuře jsoucna a bytí, musela jsi na základě svého předchozího souhlasu poznat život v odloučení ode Mne. Ve spojitosti s příchodem do Týmu Boží Rodiny a navázáním vědomého kontaktu se Mnou na základě přijetí Nové a Nejnovější Přirozenosti můžeš od té chvíle roznášet světlo do zóny vymístění, přičemž s tím, jak se Mi snažíš přibližovat a zaujímáš vůči Mému absolutnímu i relativnímu Božství stále srdečnější a láskyplnější postoj, vyzařuješ v rostoucím množství pozitivní aspekty i do těch nejnižších stupňů temných sfér.

To, že pocházíš, obdobně jako většina členů Mého Týmu, ze zóny vymístění, není něčím, kvůli čemuž bys na sebe měla hledět s despektem. Právě skrze tebe a tobě podobné se může negativní stav ukončovat velmi účinně, protože máš k padlým bytostem těsný přístup a můžeš je ovlivňovat Boží Láskou (při zachování jejich svobodné vůle). Stáváš se zosobněnou inspirací pro ty, kteří se rozhodli zobrazit život v opozici pravým duchovním zákonům a principům, neboť jim ukazuješ cestu ven.

Jsem na tebe patřičně hrdý, že jsi přijala tak náročné poslání a v jeho rámci ses rozhodla stát se vědomou dcerou Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Mojí dcerou jsi byla ve skutečnosti odjakživa, protože jsem tvůrcem tvého pravého Já, pouze bylo dovoleno, aby negativní stav tuto tvou esenci či prapodstatu vzal a učinil z něj dočasný opak jeho původní podoby. V nejhlubším nitru jsi ovšem vždycky byla spojena se Mnou a byla jsi Mnou vyživována, protože není jiného Zdroje, jenž by oživoval veškeré jsoucno a bytí a umožňoval přítomnost jakéhokoli vědomí. Jakmile postupně zpracuješ zátěže, které nosíš, zůstaneš pouze ve své čisté podobě, kterou jsem stvořil k obrazu svému. Svého závaží se úplně zbavíš až po převibrování, nicméně už teď máš příležitost ho ze sebe postupně shazovat a očišťovat pod působením Mé Lásky. Období, kdy jsi započala s odpoutáváním se od tohoto závaží, odstartovalo s tvým příchodem do Týmu, respektive v okamžiku, kdy jsi začala přijímat Mé Božství a Slovo s tímto Božstvím spojené. Proces osvobozování v dynamické podobě zrychlil v těchto týdnech, kdy docházíš k mnohým uvědoměním a přehodnocuješ své niterné nastavení. Mám velkou radost, že už jsou pryč časy, kdy jsi se Mnou neměla přímou zkušenost a nevěděla jsi, kdo jsem. Teď už to víš, díky čemuž se náš vztah stále více upevňuje a obohacuje o nové aspekty, které zjemňují tvé srdce a postupně akcelerují tvůj duchovní rozkvět, jehož hlavní rozpuk nastane v pravý čas.

Jsi velmi potřebná v podobě a pozici, ve které jsi momentálně zainteresována. Děkuji ti za to, že ses zhostila tohoto úkolu a že ho podstupuješ se stále rostoucí vírou a důvěrou v Můj dokonalý plán. Nic, co jsi na duchovní, duševní a fyzické úrovni podstoupila, nemohlo být jinak, jelikož se to odvíjelo od předem dohodnutého scénáře, který jsi v nečasových a neprostorových podmínkách přijala před tím, než byl antivesmír uveden do pohybu. K přijetí budoucích rolí, jež jsi následně ztvárnila, jsi přistoupila s otevřenou myslí, s čistým úsudkem, s jasným vědomím, bez přidruženého působení nepatřičných vlivů. Věděla jsi přesně, jakým způsobem pomůžeš k tomu, aby už nikdo nikdy netrpěl na žádný ze způsobů, které se v rámci současného zkráceného cyklu času zobrazují. Byla sis naprosto jistá, že své úlohy úspěšně zvládneš a že po svém angažmá v zóně vymístění se zase ocitneš v Mojí náruči, z jejíhož dosahu se už nevzdálíš, protože po odehrání všeho potřebného přijde velká a permanentní úleva, jejíž první známky zachytáváš už nyní, abys je mohla v sobě dále rozvinout.

V Mých očích a srdci, jakož i v očích a srdcích všech, kteří aplikují niterný přístup v souladu s povahou pozitivního stavu, jsi překrásná bytost, plná jedinečných a neopakovatelných Božích aspektů, jimiž jsi byla obdařena proto, abys byla Mým odrazem a podílela ses na příběhu zvaném Život, do nějž jsou zapojeni všichni, kdo se rozhodli stát se Božími dětmi. Prostupuje Mnou nevýslovný vděk z toho, že jsi součástí našeho skvělého Multivesmíru, v němž máš nezastupitelné místo. Naplňuje Mě štěstím možnost sdílet s tebou to krásné, co mám, a dávat ti Lásku a všechno potřebné pro to, abys mohla být stále radostnější a spokojenější. Jsem tu pro tebe, Moje drahá, připraven ti usušit slzy, zacelit ti utržené rány, vdechnout ti vítr do plachet, osvěžit tvé nitro i mysl, ovinout tě hřejivou peřinkou Mojí esence, pohladit tě po vláskách… a až nadejdou ty správné okolnosti a ty vykonáš, co je třeba, přivítat tě s úsměvem na tváři na Nové Zemi, která bude tvým novým Domovem a zároveň výchozí základnou pro poznávání dalších rajských světů vznešeného univerza. Těším se na tebe nejen Já, My, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, ale i mnohé další spřízněné duše z různých úrovní Stvoření včetně členů tvé duchovní rodiny, kteří stojí neustále při tobě a pomáhají naplňovat tvé úkoly. Nikdy nejsi na nesení svého těžkého kříže sama, Anissko, a to ani na fyzické úrovni. Jsi obklopena milujícími bližními z řad Mých představitelů, spolupracovníků a přátel, s nimiž přicházíš na různých setkáních do styku. Obohacuješ je originalitou své osobnosti, kladně na ně působíš svou vlídností, mírností, empatickým cítěním a upřímností. Tu aplikuješ v kontextu svého pokračujícího duchovního progresu ve stále větší míře nejen vůči druhým, ale i vůči sobě samé. Chválím tě za to, že svou upřímnost a pravdivost pěstuješ společně s moudrostí, která by ovšem byla sama o sobě lichá a neúčinná, pokud by netvořila celek společně s Láskou, kterou do sebe stále více přijímáš a zároveň ji předáváš dál. Chci ti rovněž vyjádřit své potěšení z toho, že jsi stále důslednější v podstupování sebereflexe, kterou v sobě rozvíjíš dohromady s pokorou. Kombinace těchto pozitivních faktorů ti napomáhá v uvědomování si svých nedostatků, které máš snahu odbourávat a stávat se stále líbeznější bytostí, kterou čeká nikdy nekončící jízda v nebeských sférách duchovních, intermediálních a přírodních sfér Multivesmíru.

Není třeba si cokoliv vyčítat. Stačí všechno přijímat jako dokonalý plán, milovat svého Stvořitele/Stvořitelku, milovat s moudrostí druhé i sebe, poslouchat hlas své intuice a nechávat prostupovat své srdce idejemi Nového Zjevení, které je nanejvýš vhodné činit prioritou číslo jedna ve svém životě.

Děkuji ti za Lásku, kterou Mi dáváš, děkuji ti za rozvíjení vztahu se Mnou v ženském těle a děkuji ti za to, že JSI, Můj milý kvítečku.

Těším se na krásné zážitky, které mám pro tebe a všechny duše dobré vůle přichystány.

S nehynoucí Láskou a vroucným objetím

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  27. 6. 2023
Print Friendly, PDF & Email