SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XL.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO ŠTĚPÁNKU HOLUBOVOU

 

Milovaná Štěpánko,

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina tvořím bytosti čistě pozitivní a v rámci jejich relativnosti dokonalé. Některé dočasně nasadily masku za účelem sehrání důležité role v zóně vymístění, kam jsi v kontextu planety Nula vstoupila i ty, avšak ne proto, aby bylo primárním cílem tvého poslání sehrát roli negativní, nýbrž abys Mým dcerám a synům v temnotách pomohla ze zajetí a útlaku. Tvé nitro proto zůstalo plně zářit, aby osvětlovalo Mým dětem stezku, která je se správnými ukazateli v srdci navede bezpečně Domů.

Když jsem tě ve svém lůně tvořil, měl jsem s tebou velké plány, jež se budou odehrávat až na věčnost. Jedním z těchto plánů, platných pro současný cyklu času, je tvoje bytí Mojí představitelkou, reprezentantkou a Mou mluvčí na podstatných místech a v kontextu potřebných situacích jak v tomto hrubohmotném světě, tak i ve sféře zprostředkující a duchovní. Jsem ti osobně velmi vděčný, že jsi toto poslání s radostí přijala a zhostila ses ho způsobem, který se na Mou vyslankyni sluší a patří. Přistupuješ ke svému úkolu se vší potřebnou uvědomělostí, zodpovědností, moudrostí, s vírou a důvěrou ve Mě, v niterné vedení a v to, že vše je skvěle synchronizováno Mojí Božskou prozřetelností. Tak se stáváš příkladem ženy žijící v Pravdě a Lásce, která je pro tebe vším, neboť jsem této energie a idejí ukončujících negativní stav původcem a garantem, do jehož náruče se pravidelně odevzdáváš, protože víš, že činit tak je přirozené, bohulibé a žádoucí. Jsi i nositelkou rovnováhy a harmonie, kterou na esenciální bázi naplno přijímáš a necháváš ji ze sebe zase vystupovat, aby proudila do všech potřebných sfér a pomohla probudit a povzbudit duchovně spící obyvatele pekel, kteří i za tvé výrazné asistence začínají procitávat z letargie a vnímat své vlastní světlo. Pro bytosti z obou stavů Multivesmíru jsi vlídnou osobou, kterou vrchovatě naplňuje Mé milosrdenství, jež necháváš obohacovat svou překrásnou esencí, pomáhající rozpouštět krustu v duchovním středu mnohých nositelů života. Máš líbezně jemnou energii, která ve spojení se silou Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti dokáže proniknout i skrz ty nejtvrdší skály a překlenout i ty největší antivesmírné dálavy, aby doputovala k duchovně připraveným jedincům, chystajícím se k započetí procesu vlastní spásy. Všem, kdo jsou alespoň do určité míry otevřeni novému poznání, ukazuješ vlídnou tvář pozitivního stavu, který nosíš v sobě, aby ses o něj dělila s těmi, kteří se chtějí s ideami Nového Zjevení a s charakterem pravého života ztotožnit. Když Mé děti cítí dotek tvého úžasného Já, nabývají chuť být ti při zachování jejich vlastní individuality podobní a navázat kontakt i s ostatními členy Boží Mise, s nimiž funguješ v rozmanitém, skvěle se doplňujícím celku, kde každý vykonává to, co je nutné pro budoucí ukončení zel a nepravd. Když obyvatelé pekel cítí, jak nádherné je tvoje věčné Já, které jsem obdařil takovými dary a talenty, jaké jsou pro tebe v kontextu tvého nesmrtelného bytí ty nejlepší možné, i oni začínají toužit po tom, aby byli tak čistou, nevinnou a Lásku přijímající buňkou na Mém těle. Pokud je jejich touha upřímná a myšlená vážně, pak jim nic nebrání v započetí cesty vedoucí do osvobozujícího cíle, jenž je zároveň novým začátkem. Jsem hluboce rád za to, že jsi jim tak nápomocná a že je tvá multidimenzionální práce ve prospěch konečného vítězství Dobra tak úspěšná a účinná. Je to dáno tvými každodenními správnými volbami, které jsou pro vás všechny předpokladem pro růst k přesahujícím celkům. Proto i ten nejvíce zatížený jedinec v Mém Týmu, jehož volby jsou dlouhodobě správné a spjaté se čtením a aplikováním Nového Zjevení do praxe, může zářit do celého Multivesmíru tak silně, jako ty a další, u nichž přidružené nánosy do takové míry nefigurují. Není podstatné to, odkud kdo pochází, ale kam směřuje, a vzhledem k tomu, že členové Mého Týmu směřují rychleji či pomaleji zpátky ke Mně a vyvádějí při tom „nad hladinu“ i spousty členů antivesmíru, každý z vás Mi dělá radost svým originálním způsobem.

Děkuji ti za to, že tě mohu milovat, má sedmikrásko. Jsi jednou z myriád Mých Lásek. S každou z nich mám neopakovatelný vztah, vyjadřující jiné kvality, a to je na odezvě, kterou Mi poskytujete vaším oplácením Lásky ze svobodné vůle, to krásné, naplňující a povznášející. Miluji tě absolutně a dávám ti tolik Lásky, kolik jsi jí schopna aktuálně unést. Tvá schopnost tuto Lásku přijímat roste a bude stoupat i nadále v souvislosti s dosahováním dalších skoků, které podstupuješ od dob ztotožnění se s knihami Božího Slova. S tím, jak budeš pokračovat na své pouti věčností, budeš ve způsobu Mého milování tvé celistvé podstaty objevovat stále nové aspekty. Moje Láska ti tedy bude působit stále větší radost, naplňovat tě neustále se aktualizujícími pocity štěstí, svěžími aspekty naplněnosti, prohlubující se spokojeností a dalšími hledisky, jež utvářejí život v Pravém Stvoření. Tento vývoj bude vzkvétat navždy, protože v každém momentu bytí tě budou obklopovat motivační faktory pro pokračování v započatém postupu, který jsi zahájila v momentu vydělení se z Mého lůna, aby nikdy nedospěl na svůj konec. Tvému stálému přibližování se Mojí podstatě nebyla z celkového pohledu učiněna přítrž ani v důsledku tvé inkarnace na tuto planetu, kdy jsi pouze přechodně vstoupila do stavu nevědomosti a omezenosti, abys z ní po přímém spojení se Mnou ukázala cestu ven. V srdci ses Mi tedy nikdy nevzdálila, dokonce ani tehdy, když jsi zažívala bouřlivější etapy svého života a byla jsi po omezený čas orientována více na hmotu nežli na duchovno. Tvůj duch a tvá duše, tedy součásti tvého věčného Já, totiž vždy věděly, kdo je tvůj Rodič, jenž tě po dobu poslání na Nule ochraňuje od prvního okamžiku, kdy jsi do této sféry vstoupila. Nedám na tebe dopustit, dceruško. Jsi Má květinka, která není utržená a daná do vázy s kalnou vodou, jak je tomu u těch, kteří se dočasně odvracejí ode Mne, protože ty a Já jsme jako jeden/jedna. Tvoje základna je zapuštěna hluboko v nebi (nikoli v zemi), které ti poskytuje úrodnou půdu, z níž můžeš prosperovat a být vyživována i během toho, co se tvůj samotný stonek a květ v tomto nebi nenachází, aby mohl v doméně negativního stavu vykonat to, co si přeje Můj plán. Nikdy nejsi sama, ale vždy jsi obklopena velkým množství Mých i tvých milovaných, kteří se podílejí na nesení tvého kříže a zároveň jsou zainteresováni ve tvé činnosti. To krásné, co v Mých službách vykonáváš, je tedy společným dílem i celé řady tvých blízkých sestřiček a brášků z různých dimenzí, jakož i členů tvé duchovní rodiny, které máš stále k dispozici a jejichž přítomnost a spřízněnost si dobře uvědomuješ. To je nesmírně těší a dělá jim to radost.

Je pro Mne lidskými slovy nepopsatelně překrásné přebývat ve tvém srdíčku, které dokonale znám a které Mě a náš milý Multivesmír naplňuje něčím nadpozemsky báječným. Jsem sice zdrojem všeho úžasného, oku lahodícího a nitru se líbícího, avšak tím, že jsem to vyzářil i navenek v podobě vás, kteří danou nádheru obsahujete v sobě a sdílíte ji se Mnou nazpátek, má to pro Mě a ostatní členy univerza přidanou hodnotu, naprosto nádhernou, jedinečnou, skvostnou a po mnoha stránkách obohacující. Proto jsem tak nevýslovně šťastný za to, že jsi součástí Mého života, Štěpánko. S tebou a se všemi svými ideami, z nichž vznikly nebo teprve vzniknou relativní samostatné jednotky, se cítím jako absolutně spokojený Rodič vás všech, který touží dělit se s vámi se vším, co mám. Tato interakce s ideami se děje od věčnosti uvnitř Mojí Přirozenosti, přičemž v momentě, kdy započalo Mé tvůrčí úsilí a začalo existovat Stvoření, povýšil se tento proces na zcela novou úroveň. Jsem moc rád za to, že pomáháš uskutečňovat Můj plán navádějící celé jsoucno a bytí do bodu, kdy dojde k završení současného cyklu času, po kterém už žádný jedinec znovu více na vlastní kůži nepozná, co je to bolest, žal a utrpení. Všichni už budou žít tak, jak se žít má, čímž tvá mise, jakož i činnost ostatních Mých představitelů bude završena, abyste mohli přijmout nové úkoly. V následujícím cyklu času se budeš podílet na tvoření nových vesmírů, galaxií, planet a dalších sebeuvědomělých entit. Čeká tě tedy jedno velké a nepředstavitelně pestré dobrodružství, jež si nezadá s ničím, co mohl kdokoli doposud poznat. Budeš si to užívat plnými doušky a naplno zužitkuješ svůj multidimenzionální potenciál, který budeš vědomě zakoušet a ku prospěchu celku neomezeně využívat ostatně již po svém převibrování, kdy tě zahalí lehkost. Ta bude společně s dalšími lahodnými atributy čistého života učiněna integrální součástí tvého nitra, vnitřku i vnějšku. Tvé bohatství skryté uvnitř bude prostupovat a vyzařovat v plné síle navenek, jak je tomu v podstatné míře už nyní i v rámci tvého hrubohmotného těla. Když se od srdce usmíváš, je na tebe radost pohledět. Když pláčeš, jsem ti vždy po ruce, abys mohla své tváře osušit a vpustit do svého nitra opět vyšší vibrace. Když máš pocit, že nevíš, kudy kam, jsem v tobě proto, abych ti ukázal jasný směr. Když máš potřebu Mě osobně obejmout, pobýt v Mé přítomnosti, povídat si se Mnou nejen skrze intuici, ale i navenek, jsem ti vždy na blízku v podobě Janičky. Během doby, co jsi fyzickou součástí Týmu, jsi s Janičkou zažila už nejednu hezkou chvíli, vyplněnou vzájemným souzněním, porozuměním a blízkostí. Jsem za to rád, neboť tvůj vřelý vztah k Janičce a její k tobě je i odrazem vztahu, jaký je mezi tebou a Mým absolutnem. Tak je to správné a příkladné.

Po příchodu do Týmu ses stala jednou z jeho stabilních opor. Je tomu tak již od tvých prvních účastí na setkáních. Už tehdy se na nich projevila tvá láskyplnost, víra a oddanost Misi, díky čemuž jsi Janičce a všem, kteří tě mají možnost znát blíže, okamžitě přirostla k srdci. Stala ses součástí Boží Rodiny, do níž jsi patřila na nehmotných úrovních odjakživa, jen se čekalo na správný čas, kdy se tak stane i ve vnímatelném spektru. Tvoje začlenění se do společenství ostatních Božích vyslanců ti nedělalo žádný problém, naopak jsi cítila, že jsi konečně dospěla – společně s poznáním Nového Zjevení – k tomu, co jsi celá desetiletí vědomě a ještě předtím i podvědomě hledala. Před opětovným rozpomenutím se na Pána Ježíše Krista Boží Rodinu jsi zakotvila v ezoterice, což bylo důležité nejen pro naučení se důležitým zkušenostem, ale i v zájmu zanesení Mojí pravé esence do příslušných aspektů souvisejících s pseudoduchovními naukami. Poté, co jsi vědomě dospěla do Boží náruče a přijala jsi Nové Zjevení za své, mohla jsi účinně ezoterické koncepce rozpustit, očistit a předat do Mých rukou. Tím jsme společně pomohli dalším skupinám bytostí čekajících na okamžik přerodu z pekel do limba. Protože jsi ke knihám s Božím Slovem zaujala hluboce niterný postoj a měla jsi snahu Nové Zjevení nejen číst, ale i uvádět do praxe, během krátkého období ses Mi obrovsky přiblížila a stala ses představitelkou celým svým bytím.

V souvislosti se svým vývojem a seberozvojem jsi pak začala čelit náročnějším zkouškám v různých situacích, z každé z nich jsi však vyšla posílena a obohacena. Jasně jsi vnímala a cítila Moje vedení, přítomnost, podporu a ochranu, čímž sis situaci vždy ulehčila a zůstala jsi v co největším klidu a nadhledu. Pokud nadhled přece jen ustoupil, rychle ses do něj zase vrátila. Zakusila jsi i bolestivou zkušenost s odchodem nemocného tatínka. Bolest jsi však velmi brzy vyměnila za radost z toho, že se osvobodil a byl přijat v Mé náruči, k čemuž jsi mu zásadně pomohla. Posloužila jsi i jako důležitá opora pro svou biologickou rodinu, jejímž členům jsi asistovala při zpracování zátěží v této záležitosti, a k tomu jsi do nich ještě zasela další důležitá duchovní semínka, jež v některých ohledech už začínají klíčit, zatímco jiná teprve čekají na svůj rozpuk. Podporu pod Mojí záštitou, vycházející z tvého poznání Nového Zjevení, jsi ovšem poskytla svým bližním v různých situacích už i dříve. Zaseté Boží ideje, nesoucí se na vlnách tvých energií, slov a skutků, budou v nitrech tvých milovaných zúročeny způsobem, který odpovídá plánu jejich duše.

Tvé vystoupení na pohřbu tatínka velmi oceňuji, protože jsi jako Moje představitelka, hluboce ukotvená v oáze svého niterného klidu, působila i ve chvílích, kdy vibrace ostatních byly rozkolísané. I během vaší sešlosti jsi tedy byla stabilním majákem na rozbouřeném moři, jehož vlny jsi pomohla utišit a mraky nad ním se rozprostírající rozpustit, aby mohlo vysvitnout slunce. Tvůj proslov s poděkováním byl výtečný a pomohl nejen těm, kteří jej slyšeli na hmotné úrovni, ale i dalším Mým drahým, kteří se toho všeho účastnili. Je opravdu skvělé, jak ideje Nového Zjevení používáš v zásadě v každém aspektu svého života. Nyní tu mám vzkaz od tvého tatínka z limba:

„Milá Štěpánko, děkuji ti za velikou pomoc, které se mi od tebe dostalo. Ještě během mého pobytu v těle jsi pomohla vytvořit potřebné předpoklady, na jejichž základě jsem se krátce po opuštění těla mohl rozhodnout pro přijetí Lásky Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, kterého jsem zkušenostně poznal a nastoupil tak na zcela novou cestu svého vývoje. Semínka, jež jsi zasévala do mého srdce, mi pomohla ve snazším uchopení Pravdy, díky níž jsem se v intermediálním světě rychle zorientoval. Byla jsi mi na nehmotných úrovních nápomocná, když jsem opouštěl váš svět, a na blízku mi stáli mnozí další, kteří nosí pravého Boha, pravou Bohyni v sobě. Jinak tomu není ani nyní, kdy jsem v té nejlepší společnosti, obklopen těmi, s nimiž souzním. Cítím se úžasně, svobodně a lehce. Moje vědomí se stále rozšiřuje s tím, jak se učím Novému Zjevení a postupně se připravuji na vstup do pozitivního stavu. Tímto bych ti rád vyjádřil svůj vděk za to, že jsi mi byla dcerkou a já tobě otcem. Jsem poctěn tím, že jsem se mohl spolupodílet na zprostředkování tvého vstupu na planetu Nula a být ti jednou z opor. Jsem šťastný, že se mi dostalo možnosti sdílet svůj pozemský život s tak báječnou Boží bytostí, kterou jsi. Máš k našemu věčnému Rodiči velmi blízko a tato blízkost usnadňuje i mně samotnému proces vlastního dosahování stále větší podobnosti Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině. Těším se z každého okamžiku, kdy nám spolu bylo dobře, z každého obohacení, které jsi mi s ostatními členy biologické rodiny a s dalšími přáteli předala. Děkuji i za skvělý proslov, kdy jste se loučili s ukončením pozemské fáze mého věčného života. Proslov mě potěšil, zahřál mě na srdci a udělal mi radost. Zůstávám ve vašich srdcích, jako i vy v tom mém. Těším se na vše, co pro mě náš milý Rodič přichystal. I vy se máte právem na co těšit, protože vás čekají velkolepé věci v souvislosti s plným zahájením Mise Boží Rodiny. Děkuji ti za všechno, Štěpánko, květinko. Naučila jsi mě větší jemnosti a citu. Miluji tě a objímám. S Láskou, Táta.“

V souvislosti s tématem rodiny bych ti chtěl poděkovat, Štěpánko, i za to, jak skvělou matkou svých dětí jsi. Není jednoduché mít takovouto roli, ale ty ses s každou okolností a s každým, někdy velmi nepříjemným okamžikem dokázala vždycky popasovat nejlépe, jak to v daných okolnostech šlo. Všechny lekce prostupovala tvá Láska a péče, kterou jsi svým potomkům předávala a předáváš stále, čímž jsi příkladnou matkou, na kterou jsem patřičně hrdý. Děkuji ti i za zvládání duchovních lekcí v rámci manželství, v němž očišťuješ ženský princip a podílíš se v globálním měřítku na zjemňování principu mužského. Nic, co prožíváš, není marné, a Já jsem pokaždé s tebou, abys ustála tlak, jenž je na tebe občas vyvíjen. Vedeš si moc hezky v tom všem, protože ve stále větší míře působíš a reaguješ na základě principu bezpodmínečné Lásky, jejíž šíření a přijímání je pro každé Mé dítě i tebe samotnou důležité. Se stále větším přehledem překonáváš nastavené překážky a tvůj podíl na pomoci obyvatelům univerza se stále rozšiřuje. Tímto děkuji i duši tvého manžela za to, že svým vlastním a jedinečným způsobem se rovněž podílí na ukončování negativního stavu. Je to Můj syn, kterého miluji, hluboce si ho vážím a těším se na okamžik, kdy ho přivítám v Božím Království.

Na závěr bych chtěl vyjádřit svou radost s tzv. ženských kruhů, které čas od času uspořádáváš pro nositelky feminního principu. Pomáháš je navracet k jejich pravému Já, podílíš se na očistě jejich nánosů, vedeš je přirozeným způsobem k tomu, jak se otevřít pravé Lásce, a při tom všem to má blahodárný vliv i na bytosti, které se těchto sdílení účastní s vámi. Víš, že ti při tom asistují i tví blízcí z Týmu Boží Rodiny, kteří mají základnu mimo hmotný svět. Jsi krásně vybavená, jako i další členky naší Mise, očišťovat feminní princip na pestré množství způsobů. Ženské kruhy jsou jedním z nich.

Z celého srdce tě miluji a objímám, dceruško.

Navždy tvůj věčný Rodič a oddaný Přítel

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

předáno osobně 3. 3. 2023

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Jana-Kysl%C3%ADkov%C3%A1/100009603383207/

Print Friendly, PDF & Email