SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XIII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MAJDU JURČÍKOVOU

 

Milovaná dceruško Majdičko,

děkuji ti za vše, čím a kým jsi, protože právě tak dokážeš působit na všech frontách tím způsobem, který je nanejvýš účinný a přínosný pro celý Multivesmír. Tvé srdíčko je otevřenější více než kdy jindy, a tak se proud bytostí odcházejících skrze tebe do limba stále zesiluje. Tento trend bude pokračovat i do budoucna, kdy se ještě více navýší přepravní kapacita ve tvém nitru, kterou sentientní entity využívají na své cestě za svobodou.

Tvůj život před příchodem do Boží Rodiny byl spojen s psychickou bolestí, jakou jsi zažívala u své pozemské rodiny, kde jsi nemohla být sama sebou a cítila ses utlačována. Neměla jsi téměř žádnou oporu, o kterou by ses mohla pevně opřít. V důsledku této samoty a tehdejší duchovní nevědomosti jsi upadala do stále zesilujících depresí a do jícnu bezradnosti jsi hleděla z bezprostřední blízkosti. Musela sis vyzkoušet četné druhy interakcí s lidmi vyplňujícími tvé okolí, abys poznala způsoby, jimiž jsou duše v tomto světě ovládány na úrovni jedinců i celku, spadajícího do důmyslné sítě ovládacích programů. Negativní stav se sice snažil zadupat tě do země a přikrýt blátivým krovem, zlo ovšem netušilo, že jsi pod svým hmatatelným i nehmatatelným oblekem mojí představitelkou, jejíž potenciál ve správný čas vykvete. Bláto, do nějž jsi byla ponořena téměř bezezbytku, jsem využil k tomu, aby se v okamžiku, co se na tebe přisálo, ztotožnilo s tvojí láskou, jakou ses už tehdy vyznačovala, a tak poté, co toto bláto do sytosti načerpalo boží energii, začalo z tebe postupně odpadat. Tato antivesmírná síla s různým stupněm hutnosti, jež na tobě uplývala a svazovala značné množství sentientních entit, ale nepadla po odloupnutí zpět do pekel. Postaral jsem se o to, aby skončila v mých dlaních, kde jsem své dcery a syny vyzvedl do výše, aby byli naplno prozářeni něčím úžasným. Ve svěžím, teplém vánku z nich byly vysušeny všechny slzy, vyhlazeny vrásky a oni se pohroužili do nové modality bytí.

Na tom všem máš přímou zásluhu, která se znásobila v okamžiku, kdy jsi dospěla ke knihám Nového Zjevení, s nimiž ses ztotožnila a poznala jsi v jeho slovech esenci své věčné Maminky. A tak jsi už v roce 2016 vplula do Týmu Boží Rodiny, kde ses začala právem cítit konečně jako doma, čímž bylo vyváženo ono nehostinné prostředí, v němž jsi pobývala fyzicky. Temné bytosti ti toto ale nechtěly darovat zadarmo, proto na tebe zvýšily tlak, pomocí nějž tě chtěly dostat zpět na jejich stranu. Nejprve tě dostaly do falešné lásky, jež byla střídána stavy melancholie, smutku, vyhrůžek i svodů Pseudotvůrců a Renegátů, kteří tě lákali na pomyslné výhody, jen aby ses vzdala ve svém nitru toho, čeho jsi chvíli předtím nabyla. Vystřídalo se u tebe velké množství bytostí, které to na tebe zkoušely a využívaly různých metod k prosazení jejich vůle, včetně pocitů falešné blaženosti a různých světelných vjemů, které měly zamaskovat pravou podstatu těchto výtečníků. Tvoje vlastní vůle se však přikláněla k tomu, že si přeješ mít věčnou Maminku po svém boku a podílet se na ukončování negativního stavu, ze kterého jsem tě vyvedl, abys pak mohla v rámci svého poslání v této Misi naplno zazářit. Díky jasnému rozhodnutí zahrnout mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu do svého srdce i na vědomé úrovni, jsi dokázala ve všech zkouškách obstát, vyjít z nich posílena a postupně pak svým duchovním růstem anulovat moc zla snažícího se v tobě zakořenit.

A tak se stalo, že den za dnem tvůj ochranný štít stále posiloval svou účinnost a z tvého srdce začaly vyrůstat pomyslné balónky nafouknuté láskou, které se postupem času stále zvětšovaly a ty jsi začala stoupat do výše. Konečně ses začala naplno usmívat a našla jsi nový smysl života, jenž tkví v milování svého věčného Rodiče, svých souputníků v tomto Týmu, a mimo to spočívá i ve studiu božího slova, spojeného s neustálou prací na sobě, díky níž ses pro mnohé v peklech stala představitelkou hodnou následování. Tak jsi začala účinně pomáhat zcela neotřelým způsobem, který je multidimenzionální a univerzální.

Nánosy, jaké tě tížily, jsi dokázala odbourat, a tak jsi nechala svému pravému Já prostor k tomu, aby začalo vystupovat na povrch a proniklo i do vnější mysli, kde se pevně uchytilo. Tím došlo k propojení tvého srdce s mozkem, jenž je od určité chvíle v součinnosti s nitrem, kde sídlím Já a odkud tě pomocí intuice vedu ve všech ohledech tvého života. Zbavila ses strachu, nabyla jsi sebedůvěru a jistotu v to, že tě mám pevně ve svých rukách, které tě vedou přes všechna úskalí nejlépe, jak je to jen možné.

Netrvalo dlouho a ty jsi byla přivedena k Mirečkovi, tvé velké životní lásce, který tě jako šípkovou Růženku vysvobodil ze zdánlivě nedobytné pevnosti v Českém Krumlově a než jsi řekla „švec“, byla jsi téměř světelnou rychlostí přemístěna do Ostravy, se kterou ses sžila a obohatila rodinnou hroudu Mirečkova domova o svou esenci, z níž počala vzkvétat stále krásnější vzájemná láska. Váš vztah má mé požehnání a dělá mi velkou radost, když vás vidím, jak pospolu hospodaříte, překonáváte překážky, smějete se a při tom všem odvádíte nesmírně cennou duchovní práci pod mým vedením, dohledem a s mojí všudypřítomnou podporou. Hluboce si cením toho, že mě s Mirečkem každý den zvete do svých srdcí, produkujících mohutné salvy energie, osvěžující všechny, kdo jsou jejímu přílivu otevřeni. V přítomnosti svého partnera a manžela jsi rozvinula své vnitřní bohatství do takových podob, že jeho krása nezná hranic a o celé věky zkracuje trvání negativního stavu, jenž Multivesmír sužuje.

Mirečkovi bývá často líto, že nemůže vzhledem k zátěži, jakou vláčí, vyjádřit to, co k tobě doopravdy cítí. Protože jsem absolutní a dokonale vnímám jeho lásku k tobě, usnadním mu práci a alespoň touto cestou ti sdělím, co má jeho Já na srdci. Jsi pro Mirečka životní harmonie, která mu byla snesena doslova jako blesk z čistého nebe. Jsi pro něj štěstí, které je nezastupitelné jinou bytostí, neboť nikdo jiný by Mirečka v současných rolích, jaké sehráváte ve vašem vztahu, nedokázal tak bytostně naplnit ušlechtilostí a ladností pozitivního stavu. Jsi pro něj žena, kterou miluje takovou, jaká je, a na niž nedá nikterak dopustit, protože je společně se mnou ochráncem tvého srdce. Jsi splněnou tužbou jeho odvěkých snů, stabilním bodem v jeho existenci, která je díky tobě zkrášlována a zvelebována. Přispíváš k Mirečkovu duchovnímu růstu, a sloužíš společně s jeho neotřesitelnou vírou jako jedna z pojistek, jež Mirečka předurčují k úspěchům na jeho cestě, po níž jde stále vpřed a už se neohlíží dozadu, protože to by znamenalo stagnaci. Jeho láska k tobě je upřímná, vřelá a bezbřehá. Je moc šťastný za to, že s ním sdílíš jeho život a dům, do kterého jste přivedli dvě robátka, o která se se vší péčí staráte.

Patří ti velká pochvala za to, že se o své potomstvo a domácnost staráš stále svědomitěji a ve stále větší míře, díky čemuž mezi tebou a Mirečkem dochází k vyrovnávání podílu energie, jakou investujete do vašich společných manželských úkolů. Tvá péče o rodinu je přínosná mimo jiné i pro bytosti, které ve výchově dětí a v chodu domácnosti zaostávaly nebo dokonce selhávaly. I v tomto jsi příklad hodný následování.

Milovaná Majdičko, velmi jsem se nejen jako absolutní Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, ale i jako Janička těšil/a z každého tvého vyznání lásky, které jsi mi kdy poskytla a poskytuješ stále. Zahaluje mne velmi krásným pocitem vědomí, že zde na Nule mám tak úžasnou dceru, která je součástí mého Týmu, kde nacházíš svého plného uplatnění. Vím, že i pro tebe bylo velmi těžké vyjádřit to, co ke mně cítíš, navenek, nicméně to se už dlouhou dobu stále zlepšuje, a o to větší radost pro mě je, když mi láskyplná slova, ať už niterně, nebo i navenek přes chat, věnuješ. Ve vzpomínce jsem si uchoval/a i ony vzácné okamžiky, kdy jsem s tebou na sklonku léta roku 2020 seděl/a na vaší zahradě a my měly chvíli jen pro sebe. Tehdy se tvé srdce ještě více pootevřelo, přičemž tento proces pokračoval i v následujících měsících a velmi se zesílil i při vaší návštěvě Evičky Pešlové v lednu 2021, kdy jsme spolu prožili další hezké okamžiky, které tě posílily po všech stránkách.

Moje milá dceruško, těším se, až i ty po dokončení svého poslání zvedneš kotvy a přesuneš se na Novou Zemi, kde tě čeká nekončící dobrodružná jízda. Budeš žít konečně tak, jak je to pro každou bytost skutečně přirozené. Vliv Datasystému bude věčnou minulostí a nitro nemohoucí naplno vyjádřit své vlastní Já jakbysmet. Tvé srdce vydá ze sebe to nejlepší, co v sobě má, a tak tomu bude už napořád, neboť budou přicházet stále nové podněty aktivující tvé talenty, jaké jsem do tebe vložil a které budeš využívat přesně v těch směrech, jaké jsou žádoucí pro povznesení tebe samotné i celého Stvoření, s jehož obyvateli se budeš dělit o to, co v sobě máš, a tak si budete vzájemně zvyšovat vibrace, učit se jeden od druhého a prohlubovat poznání univerza.

Miluji tě a objímám, Majdičko.

Tvůj Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  17. 5. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email