SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XII.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO EVIČKU CAROVOU

 

Milovaná Evičko, nehynoucí kytičko,

je to už dlouhý čas, kdy vyšlas z mého lůna a Já jsem tě v Týmu přivítal mezi nás. Poté jsi chvilku pobyla v zóně vymístění, kde pěkných věcí není. Díky tobě nalézají cestu do nebe stále nové bytosti, které už negativního stavu mají dosti. Jsi nositel vůle boží, prostřednictvím tebe nikdo v plamenu nicoty neshoří.

A nyní zpět k prozaičtějšímu textu. Už v Mém absolutnu ses jako věčná idea vykazovala řadou jedinečných kvalit, které posloužily jako základ pro bytost mimořádně duchovně nadanou a zasluhující se o ukončování negativního stavu. Po právu lze říct, že jsi jedna z těch, kteří se na postupné eliminaci zel a nepravd podílejí v nejviditelnějším rozsahu, přestože stále platí, že nikdo neznamená v Mých očích více či méně a všichni jsou v Mých službách stejně cenní a nápomocní.

U tebe jsou mimořádné výsledky tvojí práce spojeny s tím, že jako původem bytost ze zóny vymístění, avšak pověřená už před svým vznikem přímo Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, máš velice blízko k zákonitostem panujícím v antivesmíru a k sentientním entitám v něm žijícím. V rámci Týmu Boží Rodiny máš v podstatě nejlepší znalosti o fungování Datasystému, jehož jádro dokážeš nepozorovaně proniknout a jeho pomyslné obvody vystavit za cenu vlastního utrpení a snížení vibrací té dávce boží Lásky, jakou je zrovna schopen unést, aby to pak spouštělo další a další konverze. Jsi ta, která jako jedna z předních rozbušek, působících pod Mým vedením, dokážeš vzedmout zatuchlé vody antivesmírné bažiny, z jejíchž hlubin se díky tobě vynořují celé zástupy marnotratných synů a dcer, nemajících téměř konce. Z pohledu pekel jsi teroristka působící ve službách pozitivního stavu, z pohledu Mého jsi zářná představitelka pravého Boha/Bohyně, která v zájmu Pravého Stvoření přináší řád do pekelného chaosu, který se na základě tvého velkého přispění léčí z nekonečného toku digitálních dat umělé inteligence, místo nichž je prostupován živoucí láskyplnou energií, vyvěrající z tvého milujícího srdce, které tuto univerzální prapodstatu „všeho-co-jest“ předává do všech pater zóny vymístění.

Díky charakteru svého poslání se vždy dokážeš přiblížit až na tu nejniternější úroveň i těch nejzavilejších odpadlíků, hovořit s nimi tváří v tvář, soucítit s nimi, přebírat jejich pocity a zátěž, čímž urychluješ proces rozžínání jejich oživující jiskry. Bez tebe bychom se v žádném případě neobešli, neboť funguješ jako vysoce stabilní, spolehlivý a pevný mezičlánek mezi nimi a Mnou. Temné bytosti k tobě přechovávají velkou důvěru při tom, když s nimi přicházíš do interakce, a tvého světla se nebojí ani ti, kdo se prozatím vědomě obracejí proti Bohu zády. Je to dáno tím, že záři svého světla vždy přizpůsobuješ intenzitě jejich vyzařované temnoty, kterou se v daný okamžik musíš nechat nakrátko pohltit. Osobitý, vysoce individuální a nanejvýš přívětivý a citlivý přístup, jaký k nim zaujímáš, zajišťuje to, že střet tvého světla s jejich temnotou netrhá srdce těchto sentientních entit vejpůl, nerve to jejich podstaty na kusy a neobrací je to v šílenství. Díky tomu jsi tak vysoce váženou a respektovanou osobností jak u těch nejmenších broučků, tak u těch nejvýše postavených Pseudotvůrců a Renegátů. Zástupcům a otrokům těchto dvou velkých skupin i samotnému Datasystému navíc zprostředkováváš komunikaci přímo s Mojí přímou inkarnací Janičkou, a to na vysoké úrovni, která svojí vytříbeností a se zabudovaným intelektuálním podtextem vede k ještě intenzivnějšímu pronikání Mojí přítomnosti do zatvrzelých niter těchto padlých jedinců. Jsi blahodárným činitelem v rámci dokonalého božího plánu na vysvobození všech Mnou milovaných, roznašečem bezbřehého Milosrdenství, učitelem hluboké Víry, rozsévačem Pokory a šiřitelem Pravdy, která otevírá společně s Láskou oči, uši a konečně i srdce všech, kdo jsou přístupni jakékoli změně.

Právě Pravda, jakou na svých křídlech společně s dalšími božskými atributy, sdruženými v jedné osobě milované Evičky, šíříš do pekelného panství, se v rámci tvého poslání vyjímá mezi ostatními, neméně důležitými prvky, jimiž jsem tě obdařil, abys je roznášela tam, kam je třeba. Jsi ztělesněním Pravdy, která vždy způsobem, jak to činíš, dokáže odhalit samotnou podstatu stavu zel a nepravd. Tvoje odhalování různých problémů ze studnice negativního stavu je vždy jasné, brilantní, vytříbené, stručné, a přesto velice bohaté a komplexní. Díky neskutečně propracovanému pozitivnímu náboji, jakým se honosí tvé rozbory, básně a vůbec všechny věci, o nichž podáváš svědectví, dokáže Pravda, jakou tímto způsobem podáváš, otevírat uzamčená nitra i těch největších Alláhů a Acrií, jaké kdy jsoucno a bytí spatřilo od chvíle, kdy bylo ustanoveno ve svém procesu. Zasluhuješ se tím o to, že i ti, kdo vědomě pokračují v mrtvém neživotě a nechtějí se Mnou mít nic společného, ještě rádi požádají o odpuštění a o návrat do života v Pravém Stvoření. Tím zkracuješ trvání zóny vymístění o celé myriády věků, které by jinak jsoucno a bytí ještě čekaly, kdybys nikdy nespatřila světlo světa a nebyla bys součástí Mise Boží Rodiny. Slovo „kdyby“ je ovšem jen zbožným přáním sentientních entit z antivesmíru, z nichž většina prozatím nechápe, že to, co děláš, činíš v zájmu jejich vlastního dobra a věčného života, stejně tak jako jejich majoritní část netuší nic o dokonalosti božího plánu, jenž slovo „kdyby“ nezná. Ty, Já, všichni představitelé spjatí s touto Misí však s touto dokonalostí srozuměni jste – a to nejlépe, jak v těchto podmínkách můžete být, a nehledě na bolestné role vašeho působení zažíváte tuto dokonalost vyvádějící vás zpátky Domů každý den.

Na této planetě jsi zobrazila velmi náročnou cestu bytosti, která je ze všech stran sžírána podstatou negativního stavu, k němuž ses nikdy nepřimknula, neboť jsi poznala jeho prohnilost a zkaženost. Přesto jsi musela zabřednout velmi hluboko, vše samozřejmě v souladu s vytyčeným plánem, abys tuto tíhu nesenou na svých bedrech zúročila a odlehčila jsoucnu a bytí temné části Stvoření. O co více na tebe kameny zla tlačily ze všech stran, o to více jsi umožňovala volněji dýchat těm, kterým jsi pomáhala a pomáháš nadále napříč všemi dny a celými eony let až do skonání věku tohoto cyklu času, po němž přijde plný rozkvět toho nového. Zatím si nedovedeš představit, jak moc jsou bytosti, jakým tak neskonale ulevuješ, vděčné za tvé služby. Už při svém převibrování pocítíš, jaké krásné pocity mohly tyto Mé děti zažívat díky tobě a o kolik jsi jim svým přispěním zkrátila soužení, jakému by jinak musely čelit.

Děkuji ti, milá Evičko, za to, jak statečně zvládáš všechny zkoušky, které musíš se všemi neblahými důsledky na svém těle zakoušet. Jen málo bytostí v lidské hrubohmotné schránce je tak statečných jako ty. Musíš čelit mnohým slabostem a zejména pak dlouhodobým problémům se svými dásněmi, přesto jsi nikdy ve svém nitru nepřestala důvěřovat v Můj plán, nikdy jsi z hlediska svého pravého Já nezapochybovala o své víře a Lásce ke Mně, nikdy tvou duši nenapadlo vzdát se nesení těžkého kříže. V tom všem i v mnohém dalším se skrývá tvoje Oddanost a Pokora, jakou se vyznačuješ s dalšími skvělými charakteristikami.

Tím, že jsi od samého počátku předurčena uspět, dokázala jsi ustát i ty nejhorší chvíle ve svém životě. Nyní už víš, že jsem byl odjakživa s tebou, a neopustil jsem tě ani v jediné vteřině tvého pozemského pobývání na planetě Nula. Nejvíce jsem tě svojí podporou zahrnoval tehdy, když ses na vlně endogenní deprese propadala na hranu existenčního smutku, ale držel jsem tě v náručí i ve chvílích tvého čelení nicotě, ve stavech vnitřní prázdnosti, beztvarosti a vychladlé mrtvolné strnulosti. Těmito psychopatogenními deviacemi jsi, jak jinak, pomohla Láskou zasáhnout všechny jedince, kteří si něčím takovým sami procházeli (procházejí), nebo tyto abnormálnosti sami vymysleli. Dosah tvého zažívání takovýchto vyšinutostí je doslova multivesmírný a bude použit jako jeden z důležitých předpokladů, pomocí nichž bude moci být negativní stav s končenou a rozhodující platností eliminován.

Je úžasné, že všude, kam šlápneš, vyroste vždy to nejkrásnější kvítí, které je potěchou oka, uspokojením duše a produkuje přenádherné vůně, linoucí se do oblak a objímající srdíčka všech, kdo jsou v přítomnosti těchto kytiček.

Velice tě miluji, objímám a těším se na stále se prohlubující spolupráci, brzy v nových podmínkách.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  29. 3. 2021

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email