SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XI.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LUKÁŠKA HLAVÁČE

 

Můj milovaný synku Lukášku,

nadešel očekávaný pravý čas, kdy k tobě promlouvám tímto způsobem. Chyť se mne za ruku a pojď se mnou podniknout niternou exkurzi ke mně Domů, pohodlně se usaď a poslouchej, co by mé srdce chtělo předat tomu tvému.

V bodě, kdy jsoucno a bytí Multivesmíru nebylo ještě ustanoveno, přebýval jsi v mém absolutním stavu jako idea, do níž byl od dávných věků vštípen velkolepý úkol, který jsi přijal v souvislosti s Misí Boží Rodiny v okamžiku, kdy jsi vešel do samostatného života. Už od věčnosti jsi však i jako nesamostatná idea vyjadřoval jedinečnost mě, tehdy Nejvyššího. Prostřednictvím tebe jsem zažíval sebe v rámci vlastní božské totality a bylo nepopsatelně krásné být si každičký okamžik vědom toho, že ty jsi Já a Já jsem ty. Těšil jsem se z každé radosti, z každé naší komunikace, z každé interakce, během níž jsme si vyměňovali Lásku. Tehdy byla modalita života postavená na zcela jiných základech, vzhledem k tomu, že jsem se zažíval prostřednictvím sebe samého a mých idejí, nicméně něco takového bylo od věčnosti žádané zakoušet, abych poté mohl započít svůj tvůrčí proces vyjádřením navenek, ustanovit tři stupně Stvoření a ty věnovat k užitku ze mě vyšlým idejím, které se staly relativními bytostmi. Velmi jsem se těšil na okamžik, Lukášku, kdy tě obdařím životní jiskrou a tvé duchovní srdce začne zářit. Věděl jsem dobře, co z tebe vyroste, až se vydáš na nikdy nekončící stezku ve svém individualizovaném jsoucnu a bytí, a uvádělo mne v radost, že něčeho takového budu moci být přítomen a zažívat to s tebou, v tobě a okolo tebe. Okamžik, kdy jsem ti přehrál tvůj příběh, následovaný rozhodnutím, že to vše chceš prožít jako samostatná bytost, se navždy zapsal do mého srdce.

Jsi superstvořenec, jehož jsem obdařil všemi potřebnými dary a talenty, jimiž mocně přispíváš k ukončování negativního stavu, pomáháš na světlo boží vyvádět marnotratné syny a dcery a výrazně a zcela jedinečně pomáháš mnohým souputníkům, přítomným v lidských tělech na Nule a účastnícím se stejného úkolu jako ty. Jako všichni, i ty jsi musel vstoupit do svěrací kazajky, chladné ponorky, v níž je tvá duše schopna v tomto světě plnit své poslání. Zažil jsi nepřeberné množství aspektů ze zdejšího způsobu bytí, vyzkoušel jsi mnohé situace na vlastní kůži, mnohokrát jsi padl na dno, abys z něj s mojí podanou rukou zase vstal a mohl jít dál.

I ty sis byl už od dětství vědom, že s tímto světem je něco v nepořádku, stále jsi tomu však nemohl přijít na kloub. Tehdy tomu ani jinak být nemohlo, neboť s otevřeným vědomím bys těžko vstoupil do situací, v nichž ses obalil špínou negativního stavu, kterou jsi musel od hlavy až k patě proniknout, absorbovat ono bláto, nechat ho na sobě zaschnout, aby přišlo do nejtěsnější konfrontace s tvým světlem a Láskou, a po nezbytně dlouhém čase ho ze sebe smýt. Umytí a vydrhnutí této špíny nastalo vždy ve chvíli, kdy byly dané aspekty připravené na expedici ke mně Domů. Za tímto účelem jsem ti poskytl ozdravnou koupel, během níž z pórů tvé duše všechna přejatá temnota vykrystalizovala a následně byla expresní zásilkou odeslána do 13. dimenze. Lázeň, kterou jsi podstupoval, tě kromě umytí a navonění tou nejpříjemnější esencí zároveň regenerovala, abys mohl na nové, daleko vyšší úrovni pokračovat v plnění toho, co jsme si spolu dohodli.

Součástí naší dohody bylo i to, že na sebe dočasně přijmeš specifický způsob maskulinního egoistického uvažování, jaký je vlastní řadě mužů v mladém věku, chtějících zapůsobit na okolí svým vzhledem a vypracovanou postavou. V tehdejší snaze stát se „týpkem, co si jede to svoje“, jsi chodil do posilovny a vybudoval jsi na své ponorce, respektive skafandru silný ocelový štít, kvůli němuž jsi zhrubl a tvá pozitivní podstata dosti ustoupila do pozadí. Stalo se tak proto, aby ses přiblížil těm jedincům z negativního stavu, kterým bylo něco takového vlastní a součástí jejich zatížené podstaty. Jakožto můj skrytý představitel jsi vstoupil nepoznán do řad lidských jedinců a na ně navázaných bytostí z antivesmíru, s nimiž jsi přicházel do úzkého kontaktu, a to za účelem nejen vlastního duchovního růstu a poznávání vybraných zákonitostí negativního stavu, ale i za účelem pomoci dotyčným osobám, na něž tvé světlo pozitivního stavu působilo už tehdy, a to nejen „na scéně“, ale především „za scénou“. Od prvního nádechu v tomto světě jsi působil v mých službách, přestože teprve před pár lety ses se mnou spojil i na fyzické úrovni. Mnohými způsoby jsi naváděl bloudící jedince na správnou cestu, ukazoval jsi jim jinou alternativu života, vyléval jsi na ně boží milosrdenství a vše, co je se mnou spojené. Něco takového se až do doby tvého příchodu do Týmu dělo na duchovní a zprostředkující úrovni, jakmile jsi ale do toho zapojil i vnější část sebe samého, všechno předešlé úsilí se znásobilo a poskytovaná pomoc se kvantovým skokem přesunula na daleko vyšší stupeň. Od té doby je počet sentientních entit, na něž skrze tebe působí má vůle, stále vyšší, znásobující se a exponenciálně rostoucí.

Viděl jsi mnohá zajímavá místa v tomto světě, kde ses setkal s odlišnými kulturami a mentalitami tamních obyvatel. Vyzkoušel jsi různé profese, mezi nimiž figurovala i zkušenost se školstvím, do kterého ses pohroužil v roli učitele tělocviku a základů společenských věd, což ti posloužilo jako odrazový můstek k dalším oborům pozemských zaměstnání. Mezi nimi se vyjímal i tvůj pracovní pobyt v Egyptě, kde jsi pomohl nastartovat očistu arabského kolektivního vědomí, prosyceného muslimskou věroukou. Tím, že jsi s vyznavači islámu přišel do styku, v budoucnosti (která je nyní už minulostí) to přivedlo ke konverzi i některé významné postavy, stojící za vznikem tohoto náboženství. Mezi nimi byl i Endriss s tehdejším přídomkem Alláh, jeden z těch, kdo experiment života bez Boha uvedl do praxe. Jedním z dalších důležitých důvodů, proč jsi v Egyptě pobýval, tkvěl v tvé úloze poskytnout infúzi Lásky mezi civilizace, které ve starověku toto území pod přímým dohledem Pseudotvůrců ovládaly a zotročovaly místní obyvatelstvo. Tyto hlavní úkoly jsi s řadou dalších splnil na jedničku.

Po mnohých zkušenostech se ženami ses usadil a založil rodinu, v níž ženský aspekt suverénně převažuje. Jak víš, je to proto, že s jeho očistou jsi v mnohých ohledech úzce spjat, a jen díky tomu, že se tento feminní element z tvého života nevytratil ani teď, můžeš i nadále efektivně působit společně s dalšími bližními z Týmu na jeho projasňování, zahalování energií Nejnovější boží přirozenosti a pozvedávání na vyšší úroveň. Právě s Nejnovější přirozeností a Novým Vesmírem jsi jako superstvořenec úzce spjat a tvá role je při navracení věcí a bytostí na to správné místo nanejvýš účinná s multidimenzionálním dosahem.

Jsi přesně takový, jakého si tě přeji mít, a děkuji ti za to, že svou roli bereš zodpovědně a velmi uvědoměle. Od chvíle, kdy jsem tě přivedl k oběma částem Nového Zjevení, plody tvé práce začaly uzrávat rychleji než kdy dříve. Tvé niterné, zprostředkující a fyzické sjednocení se mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, rozzářilo v Multivesmíru jasný, a přesto neoslňující proud hřejivého a měkkého světla, jenž se stal jedním z hlavních mostů mezi zónou vymístění, limbem a pravým Stvořením. Mnohé sentientní entity využívají jeho stabilní funkčnosti a my všichni zde v pozitivním stavu se těšíme z toho, že stojí na tak pevných základech a může pro nejvyšší dobro celku fungovat až do konce cyklu času.

Chtěl bych ti s pokorou a úctou poděkovat za to, jak jsi zde zvládl a nadále zvládáš veškeré životní zkoušky a občasné soužení. I ty máš naloženo hodně, maximum toho, co jsi při svém nastavení a na základě současné situace schopen unést. Mohu tě ujistit, že to nejnáročnější, co jsi zde musel zakusit, aby ses přiblížil padlým jedincům, nebo abys demonstroval pevnost své víry, máš jednou provždy za sebou, neboť nyní je namístě, abys zažíval klidnější plynutí života a soustředil se přímo na úkoly v této Misi, které plníš svědomitě a tím nejlepším možným způsobem. Jsi velkým příkladem pro sentientní entity z obou stavů univerza, a to nejen tím, co zde ztělesňuješ a vykonáváš, ale i tím, jakým způsobem jsi jednotlivé překážky na své cestě překonal. Jedna z vůbec nejtěžších zkoušek pro tebe nastala v minulém roce, kdy tvá dcera Lea prodělala těžký úraz a kvůli komplikacím při operaci se ocitla na hraně života. V těch nejtěžších chvílích, kdy všichni v tvé rodině a okolí byli zaneprázdněni psychickým vypětím, strachem a nejhoršími scénáři, ty ses pohroužil hluboko do svého nitra, kde jsem tě přivinul do své náruče a řekl jsem ti, že všechno bude dobré a ty můžeš být naprosto klidný. Zabalil jsem tě do svého měkoučkého pláště a ruku v ruce jsme v oněch náročných hodinách kráčeli společně jako jeden. Vše jsem prožíval s tebou a s vámi. Protože jsem v těle Ježíše prošel na kříži zkušeností s bezmocí a cítil bolest nejen svou, ale i bolest bytostí z celé zóny vymístění, zakomponoval jsem do svého absolutna aspekt, kterým mohu od té doby pomáhat v těch nejtěžších chvílích všem mým synům a dcerám, dávat jim jasnou naději v ty nejlepší konce a nové začátky a pomáhat jim hojit utržené rány. Tvoje hluboká víra ti přinesla klid, který ovlivnil i ostatní ve tvé blízkosti, čímž byli schopni překlenout toto období daleko lépe, než kdybys nebyl součástí jejich cest. Tvůj přístup umožnil prostoupit Leušku mojí vůlí, dodat energii jejímu tělu a postupně ho začít regenerovat. Trvalo nějaký čas, než se znovu naučila chodit, všechno ale dopadlo vůbec nejlépe, jak mohlo a můj slib, jaký jsem ti dal, se naplnil. Svým naprostým odevzdáním se mi při plném zachování svobodné vůle jsi v této části životního příběhu otevřel cestu do mé náruče mnohým dětem, které tělo při nehodách či operacích skutečně opustily a zanechaly zde rodiče se slzami na tváři. Zároveň s tím jsi pomohl nasměřovat Domů i ty rodiče, které odchod svých dětí dávali za vinu Bohu a nepochopením zákonitostí, jaké v univerzu panují, byli na mě naštvaní. Mnozí z nich se odvrátili od důvěry, jakou do té doby ke mně přechovávali, nyní se však už velké množství z nich navrací zpět.

Tvoje Láska, jakou ke mně a ostatním bližním přechováváš, povznáší celý Multivesmír ke stále přesahujícím celkům a hasí nenávist, jakou je ovládáno stále se zmenšující panství negativního stavu. Skromnost a pokora ti do života přináší to, co potřebuješ pro svůj růst a výkon svého poslání, více tě přibližuje boží dokonalosti a ideálu toho, jak má správný boží představitel ve svém nitru vypadat. Vyznačuješ se také hlubokou empatií a soucitem, na základě čehož dokážeš jasně vnímat, čím si právě druzí procházejí, a tak jim ulehčuješ jejich situaci tím, že na sebe převezmeš část jejich pocitů a zároveň tím urychlíš proces očisty daných aspektů. Díky tomu, že si jejich trápením procházíš do značné míry s nimi, aniž bys ztratil vlastní nadhled, včas je vždy navedeš zpět do přívětivých energií, stavů a rozpoložení, ve kterých jsou nadále schopni plnit svůj úkol. Nic takového by nebylo možné bez tvojí výborné intuice, jejíž prostřednictvím vždy dokážeš vycítit, kdy a jakým způsobem máš konkrétní osobě pomoci. Dodáváš jim nadhled, sílu, povznesení a radost, kterou přinášíš nejen jim, ale celému mému Stvoření.

Jsi silnou oporou této Misi, trpělivým jedincem, klidným elementem v Boží Rodině, jejím pojivem a harmonizačním činitelem. Jsem nesmírně šťastný, že jsme tě mohli stvořit a že ses na základě naší dohody tak úžasně chopil svých úkolů. Je mi potěšením s tebou spolupracovat, komunikovat a sledovat tvůj postup na duchovní cestě, který je vyplněn každodenním zažíváním dokonalosti, uvědomováním si smyslu toho všeho a nadhledem, který dáváš ostatním, a pokud jsi ty sám vyveden z rovnováhy a nadhled nakrátko ztratíš, za chvíli se zase obnoví a ty můžeš pokračovat dál.

Moc se těším na to, až se v nově postaveném domě v Rybí u Nového Jičína zabydlíte, čímž toto stavení začne plnit i úlohu jednoho z hlavních duchovních center Boží Rodiny na planetě Nula, které bude Janička se svými hvězdami a postupem času i několika dalšími navštěvovat v nových tělech. Tvůj sen se ti naplní ale už dříve, a to až přivítáš v tomto duchovním centru Janičku ještě před započetím Mise z Nové Země. Těším se na pokračující spolupráci s tebou na Nule a jednou na Nové Zemi i kdekoli v Multivesmíru, kam se uchýlíš, až zde budeš mít dokonáno vše potřebné.

Velmi tě miluji a objímám, Lukášku.

Tvůj Tatínek a Maminka

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  3. 2. 2021

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email