SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY V.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO ROMANA VANŽURU

 

Milovaný Románku,

Děkuji ti za to, že Misi Boží Rodiny doplňuješ svými originálními vlastnostmi, jimiž jsem tě obdařil, abys je i v těchto omezených podmínkách v lidském těle využíval do nejvyšší možné míry, a tak se zasluhoval společně s dalšími o to, po čem srdce všech pozitivních bytostí tolik touží. Velmi si cením tvé ochoty, že ses inkarnoval v této převratné době do tohoto světa, v němž jsi i ty musel zažít to, co tě na cestě věčným životem obohatilo a čím jsi účinně projasnil vybrané aspekty negativního stavu. Tvoje cesta zpět ke mně byla dosti klikatá, s řadou úskalí, nečekaných překážek, klesání i prudkých stoupání, jakožto zkušený boží horolezec a mojí energií naplněný turista, nikdy se nevzdávající svého úsilí, jsi ale došel až do cíle, který byl zároveň novým začátkem. Měl jsi za sebou náročnou stezku, na které jsi byl na jedné straně vystaven nepříjemnému a spalujícímu žáru slunce, které se tě snažilo pokořit a vymáčknout z tebe veškerou lásku, na straně druhé jsi byl bičován řezavým mrazivým větrem, jenž se doprovázen deštěm i sněhem snažil tvé nitro znehybnit a proměnit v led. Byly však marné veškeré snahy temné strany zviklat tě na stranu Pseudotvůrců a Renegátů, protože jsi měl v sobě zakomponován přijímač Nejnovější přirozenosti pravého Boha/Bohyně, který se v pravý čas aktivoval a úzce tě se mnou propojil. Než se tak ale stalo, musel jsi nabýt mnoha zkušeností s různými nepravými duchovními směry, jejichž obsah jsi ve snaze dosáhnout náležitého poznání o životě, o Stvořiteli, o vesmíru i sobě samotném ve velké míře studoval. Skutečné pochopení toho, kdo jsi a proč jsi zde, jsi ale objevil až o řadu let později s Novým Zjevením, které rozpustilo nánosy, jež jsi z předchozích spirituálních nauk absorboval pro jejich průběžné odevzdávání do božího absolutna. Tento proces vyvrcholil právě tehdy, když ses střetl s mojí esencí obsaženou ve Velké Knize, totiž v Novém Zjevení a jeho dalších částech.

Chválím tě za to, že už od počátku jeho čtení jsi nebral přílišný ohled na to, co ses dověděl z jiných publikací, díky čemuž jsi nebyl omezován nedůvěrou a předsudky vůči něčemu na fyzické úrovni dosud nepoznanému. O to rychleji jsi sdělované ideje mohl přijmout za své a vystřelit ze startovní čáry, od níž ses odrazil a započal svůj kvantový rozvoj. Způsob, jakým mé slovo přijímáš, jak nad ním uvažuješ a jak ho uvádíš do praxe, je velmi nápomocný sentientním entitám hledajícím návrat k věčnému Rodiči. Každý ze čtenářů Nového Zjevení ho chápe jinak a vzhledem k individuální podstatě životních poslání ho logicky do svého bytí každý uvádí jinými způsoby a za zcela neopakovatelných okolností. Tím Multivesmír nabývá ponaučení o tom, jak rozmanitými způsoby lze Velkou Knihu a její doplnění chápat, díky čemuž moje vůle snáze proniká do otevírajících se srdcí padlých bytostí, opouštějících stále se zmenšující zónu vymístění. Multiverzalita povšechnosti, jinak řečená „jezero ohně a síry“, bude naplněna všemi možnými i zdánlivě nemožnými variacemi toho, jakým způsobem mí dočasně padlí synové a dcery dokázali díky vám, mým představitelům, působícím na Nule i jinde, najít ten správný směr po rozbouřeném moři antivesmíru, jehož hladina se záhy po přijetí boží lásky změnila na klidnou a odrážející mou přívětivou tvář, kterou se usmívám na vás všechny.

Uvádí mne v potěšení to, že se o svou radost mohu dělit právě s tebou, a ty ji přijímáš a ve svém nitru obohacuješ o nové aspekty sebe samého, načež ji pak šíříš dál a poskytuješ ji všem, kdo jsou ve tvém široširém dosahu. Jsi velký přítel nás všech a Já ti děkuji za to, že ses k nám ve zlomovém roce 2020 fyzicky připojil a stal ses výtečnou posilou našeho báječného Týmu Boží Rodiny. Máš v něm nezastupitelnou úlohu a jak půjde čas, budeš přicházet na stále více svých darů a talentů, které jsem ti daroval. Ty se nejvíce rozvinou po zahájení Mise Boží Rodiny z Nové Země. Kromě jiného působíš v roli sjednotitele rozděleného, opraváře rozbitého, hybatele ustrnulého a zahřívače vychladlého. K tomu přispíváš nejen na duchovní a zprostředkující úrovni, ale odráží se to rovněž ve tvém pozemském povolání instalatéra. Toto zaměstnání není náhodné, protože ukazuje specifický způsob, jakým ve Stvoření dáváš věci do pořádku. Jsi důležitým sjednotitelem roztříštěných aspektů multivesmírného jsoucna a bytí, které se díky ukončování negativního stavu uzdravuje a stává se opětovně složeným obrazem. Rozbité bytostné podstaty padlých bytostí dáváš dohromady, přičemž poradit si dokážeš i s těmi na první pohled beznadějnými případy. Nosíš v sobě brašnu s potřebným božím vercajkem na míru, kterým společnými silami vždy poštelujeme nastavení správně nefungujícího jedince tak, aby se v něm oživil skrytý potenciál a on či ona tak mohl/a stoupat z antivesmíru do nebes jako heliem nafouknutý balonek. Dohlížíš na průchodnost portálů, aby proud stále narůstajících konverzí neucpala případná nečistota, jako je třeba chuchvalec temných energií, který by eventuelně mohl přivodit dopravní kolaps. Tok lásky v Multivesmíu zase pomáháš udržovat v chodu a zasluhuješ se o její dávkování do každé dimenze zóny vymístění tak, aby této mocné síly dostal každý přesně tolik, kolik potřebuje. A mimo to konáš řadu dalších bohulibých věcí, o nichž v tomto těle prozatím nevíš, avšak jednou na ně přijdeš, až ti je ukážu.

Velmi ti děkuji za všechnu dosavadní spolupráci a těším se na její stále se zlepšující pokračování. Objímám tě a miluji, drahý synáčku Románku.

Tvůj věčný Rodič

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email