SLOVO OD BOHA PRO MUŽE II.

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Jsi nositelem moudrosti, která se snoubí s Láskou obsaženou ve tvém srdci. Láska je ti darována Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, abys na jejích vlnách mohl plout věčností a rozvíjet v sobě ušlechtilé dary a talenty při neustávajícím dobrodružství, jehož budeš v pozitivních světech Stvoření nedílnou součástí. Když jsi spojen se Zdrojem všeho života, znamená to, že své pravé mužství můžeš nechávat proniknout napovrch, aniž bys měl sklouznout do povrchností řízených egem. Ve spojení s Novým Zjevením uvádíš působení vnější mysli do stále většího souladu se svým nitrem, jehož hlas posloucháš a necháváš se vést přes všechna úskalí. Vedu tě do stále větší jemnosti, kterou si naplno osvojíš, až svou bytostnou podstatu pevně ukotvíš na Nové Zemi, tvém úžasném domově, kde budeš už po všech stránkách vymaněn ze starého způsobu fungování maskulinního principu. Jemnost se v rámci tvé neopakovatelné osobnosti stane jednou z hlavních předností, protože nalezneš rovnováhu mezi mužskou a ženskou esencí, jejíž kvality tě prostoupí, abys je mohl ve vší radosti a potěšení využívat ke svému duchovnímu růstu. Oba principy dostaneš do vzájemné rovnováhy, aniž bys přestal být mužem, jenž bude úžasně zářit po boku nositelek života, s nimiž v úctě, štěstí a spontánní přirozenosti budeš poznávat nepoznané a podílet se na zdokonalování pozitivního stavu Multivesmíru. Tvé niterné, vnitřní i vnější charakteristiky se budou v čistotě a kráse vypínat k nebi a přinášet pohlazení všem, kteří s tebou přijdou do kontaktu. Ke svým bližním i k sobě samému budeš přistupovat vždy z pozice srdce, díky čemuž budeš schopen za všech okolností vnímat pravou podstatu vlastního jsoucna a bytí a jasně vidět duchovní, duševní a fyzické bohatství i v těch druhých. Za všech okolností budeš nesmírně laskavý, vlídný, vřelý a velkorysý, protože nebude už žádných překážek limitujících projevy těchto dobrých vlastností. Ačkoliv nebudeš moci mít ke všem obyvatelům Stvoření stejně blízko, interakce s každým členem tvé dimenze i s jedincem pocházejícím odjinud bude založena na mírnosti, rovnosti a přátelské otevřenosti. Na Nové Zemi i jiných planetách Boží říše se pohroužíš do stability, klidu, míru a všeobecné vyrovnanosti, kterou si osvojíš ihned, co vzlétneš po svém odvolání z planety Nula k pestrobarevným výšinám. V hřejivých paprscích věčného světla se hněv pro tebe stane neznámým pojmem, neboť jeho disharmonické hrany nebudou mít v Mém království žádného místa. Všechny ostré a drsné aspekty existence se promění v oblé a sametové, abys je mohl učinit součástí své cesty a těšil se z nich na mnoho způsobů. Už nic nebude drhnout, ale půjde to jak po másle, poněvadž vše bude řízeno Božskou prozřetelností, starající se o chod úchvatných vesmírů, které nebudou sužovány ničivými živly. Zmar vystřídá naplňující tvůrčí úsilí a těžkopádnost promění se v lehkou živost a hravost v neustále se obměňující svěžesti, udržující tě vždy mladého a jiskřivou energií naplněného. Až tě přivítám tam, kde slunce nezapadá, bude to značit tvé definitivní povznesení se nad všechna zla, která na tebe občas v hrubohmotném světě doléhají a nad nimiž ve spojení se studiem čirého Božího Slova pravidelně vítězíš. Tím velmi pomáháš nejen sobě, ale i mnohým dalším Mým dětem v jejich návratu do náruče Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Těším se z toho, že jsi milý, hodný, pozorný a ohleduplný ke svému okolí, protože i tím pomáháš očišťovat mužský princip. Jsem vděčný rovněž za to, že v sobě pěstuješ soucit, který je vlastní všem členům pozitivního stavu Multivesmíru, rozvíjíš v sobě chápavost, jejímž prostřednictvím lépe pronikáš k druhým, zakládáš si na čestnosti a upřímnosti udržující tě v duchovní čistotě. Stále více si zvnitřňuješ i jednoduchý způsob života, kterým se ještě více přibližuješ ideálům panujícím v ráji. S tím, jak budeš kráčet stále vpřed, budou se v tobě aktivovat nové stupně také dalších ušlechtilých vlastností, jako je třeba pilnost, poctivost a trpělivost v duševních i fyzických aktivitách, umírněná rozhodnost a neegoistické sebevědomí, nenucená skromnost, tolerantnost, šetrnost a zodpovědnost ve všech oblastech osobního jsoucna a bytí. Těším se na setkání s tebou tváří v tvář a pokračující spolupráci, Můj milovaný synku.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 9. 9. 2023

Zdroj:  Michal Rafael 

Print Friendly, PDF & Email