O skutečném pozadí vystoupení Británie z Evropské unie

(NADIKTOVÁNO ABSOLUTNÍM ZDROJEM VŠEHO ŽIVOTA)

Moje milované bytosti na planetě Země…

Nyní přišel čas, abych vám poodhalil jednu z částí fungování světa „za oponou“ v tomto matrixovém systému při příležitosti vystoupení Velké Británie ze společenství Evropské unie. Má sdělení od Mých nejbližších spolupracovníků v lidských tělech jsou schopny číst jen vyspělé bytosti s otevřeným duchovním srdcem, intuicí a dostatečnými vibracemi lásky, jež vedou k přijetí a vstřebání nejvyšší možné Boží pravdy ve 3. dimenzi, proto i zde budu hovořit bez zjednodušování pojmů. Toto sdělení je zejména pro pracovníky světla a duchovně probuzené lidi, nikoli pro všechny, neboť ovládaná většina populace přijímá jen informace jí šité na míru, neházím/e hrách na stěnu.

Já, jakožto absolutní zdroj a Stvořitel všeho života, se k politickému dění světa téměř nevyjadřuji. Je to dáno tím, že Země (Nula) je pod vládou negativních entit ze zóny vymístění, proto je zbytečné komentovat vývoj v této oblasti pravého lidského života, když téměř všichni mají zapouzdřeného ducha a duši. Jak už jsme napsali nejen v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny na www.bozirodina.cz, politici a všichni, kdo slouží (ať vědomě či nevědomě) systému negativního světa, jsou ovládáni jako loutky na šachovnici bytostí, které aktivovaly a udržují negativní stav – Pseudotvůrců. Protože dodržuji vlastní duchovní zákony, mají Pseudotvůrci s Mým svolením dovoleno v antivesmíru téměř vše, jelikož tak se neustále zobrazují následky a důsledky otázky, jež byla položena před eóny let: Jak by vypadal život bez Boha? Připustím však jen to, co je nezbytně nutné k tomu, aby se všem dostala odpověď na otázku, a nedovolím něco, co by ohrožovalo zákon svobodné volby, jedincovo postavení a Pravé Stvoření a jeho obyvatele v pozitivním stavu.

Připomínám, že Pseudotvůrci jsou na cestě s planetou Nibiru, která se přibližuje k Zemi/Nule a během několika let dosáhne její oběžné dráhy. Než sem přijdou a prohlásí se za spasitele, zavedou Nový světový řád a čipovou totalitu, musí dosáhnout pomocí svých věrných poskoků a dočasných zástupců (politických, ekonomických, kulturních a jiných elit) podmínek, jež budou v souladu s jejich budoucím počínáním zotročení lidstva. Přes politiky směřují světový vývoj k tomu, aby měli důvod zavést větší kontrolu obyvatel a represe, vyvolávají pnutí mezi národními státy, krize, nabourávají suverenitu, hrozí válečným konfliktem apod. Projekt Evropské unie byl velkou ideou Pseudotvůrců, která pomůže k sjednocení všech národů Evropy do jednoho velkého celku. Mezinárodní i celosvětové organizace (např. OSN, NAFTA, NATO,… ) mají jediný cíl: sjednotit celou planetu s jejími obyvateli do jednoho superstátu s centrálně řízenou vládou. Evropská unie postupem času sjednotila většinu území kontinentu. Jistě si všímáte absurdit jejích nařízení, zákazů, omezení a všeho možného, proto zde nebudu uvádět to, co bylo vyřčeno již tisíckrát předtím. Zaměřím se na konečný cíl EU a některé důvody řízeného odchodu Velké Británie.

Před příchodem stvořitelů lidské rasy nastane poslední vlna převibrování části pozitivních obyvatel do 5. dimenze na Novou Zemi, kde nikdo nebude vystaven nebezpečí matrixu, v němž se teď nacházíte. EU poslouží jako nástroj k faktickému zrušení stále ještě existujících zemí. Ustanoví se nové normy a nařízení, díky kterým budou všichni, kteří zůstali v této realitě, vystaveni povinnosti přijetí podkožního čipu, s nímž přichází na řadu ovládání na 99,9 %, takže se z lidí stanou loutky.

Většina lidí okolo vás jásá, že britští občané rozhodli o osudu země bez EU, protože jsou duchovně spící, nechají se ovládat a nevidí „za oponu.“ Nechápou, že je to jen předem připravené divadlo stínové vlády, která ovládá veřejně známé politiky a prezidenty. Nejbohatší iluminátské rodiny již dlouhou dobu předem připravily vlastní scénář a rozhodli o osudu ostrovního státu tak, jak se jim to hodí do karet. Už dlouhou dobu nejsou volby nejvyššího významu demokratické a svobodné, nýbrž předem připravené, zmanipulované a vykonstruované, takže vás nemusí překvapit, že ani výsledek tohoto referenda nerozhodli obyčejní lidé. V nedávných prezidentských volbách v Rakousku také vyhrála předem vybraná loutka, která se hodí na poli šachovnice k plánům mocných. A vězte, že i letošní prezidentské volby v USA na podzim roku 2016 jsou taktéž dávno předem rozhodnuty. Jestli vyhraje Clintonová nebo Trump nebudu z mnohých důvodů uvádět, ale žádám vás, abyste byli nad věcí a sami uzřeli, že jeden i druhý jsou opět loutkami v divadle, kterým slepí diváci odevzdávají hlasy a svou energii. Jeden z nich je již neoficiálně a definitivně zvolen, pouze to ten zvolený ještě neví, poněvadž nikdo kromě pár zasvěcenců stojících nade vším nezná celou pravdu.

Jaká je tedy strategie mocných v předem domluveném „brexitu“? Chtějí především vyvolat vlnu nepokojů po všech státech Evropy, které nyní také volají o svůj vlastní odchod z EU. Tato vlna nepokojů se bude spolu s dalšími činiteli (např. hrozba z imigrace, nestabilita finančních systémů) opírat o hnutí odporu v občanech jednotlivých zemí, kteří budou volat po obnovení svobody a ustanovení demokratického řádu. Nebude jim ale dopřáno nádechu a mocní budou ještě víc utahovat šrouby. Díky široké vlně nespokojenosti budou nepokoje potlačovány silou. Ve druhé dávce Nového Zjevení jsme uvedli, že území Velké Británie je místem, kde vznikl negativní stav na této planetě, naopak území Česko-Slovenska je místem čistým, odkud se šíří světlo a Láska, nejen proto, že zde i fyzicky působí Boží mise s Mojí druhou, tentokrát ženskou inkarnací. A právě v místě aktivace negativního stavu, kde mají sídlo i hybatelé světa, potřebují mít vnější klid u svých občanů, kterým se spokojí se současným stavem věcí, aby jim pak mohli dát neviditelná pouta a zavřít je do neviditelné klece, stejně jako to udělají jinou cestou i se zbytkem světa. Kdo prohlašuje, že se politikům hroutí situace pod rukama, má pásku přes oči, protože opak je pravdou. Spousta lidí se z toho raduje a přitom netuší, že je to past – tatáž mince, pouze z druhé strany. Důvodů této události je samozřejmě mnohem více, ale uvádím zde jen ty, které jsou v nynější době vhodné podat ze své absolutní pozice.

Kdo plně chápe, že svět spěje tak jako tak k plnému převzetí negativním stavem, aby byla zodpovězena otázka položená před eóny let, nebude dávat drahocennou energii ke změně systému, ale bude raději pracovat sám na sobě rozvíjením vlastní pozitivity v sobě i v druhých. Jen díky otevřenosti srdce získáte větší nadhled na svět a rozlišíte pravdivé informace od těch lživých. Nenechte se, prosím, vtáhnout do víru předem připravených pastí na vaší životní cestě, ale ze své svobodné volby Mne požádejte o pomoc a Já vás povedu.

Váš Pán Ježíš Kristus, absolutní Zdroj všeho života | 25.6.2016

Zdroj: Jana kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email