SETKÁNÍ V BÍTOVĚ A KVANTOVÉ POSUNY V DUCHOVNÍM VÝVOJI TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

ve dnech 8. až 10. prosince 2023 se uskutečnilo v pořadí čtvrté předvánoční setkání, tentokrát v Bítově u Vranovské přehrady na jižní Moravě, kterého se na fyzické úrovni účastnilo zhruba 80 příslušníků naší Mise. Z pozice svých domovských sfér v různých oblastech zóny vymístění, Pravého Stvoření, limba a Nového Vesmíru se této akce účastnil počet bytostí přesahující jakoukoliv předchozí sešlost Mých reprezentantů. Je jistě nepřekvapivé, že množství sentientních entit zapojených do naší kolektivní práce s postupujícím časem i nečasem stále narůstá a jinak tomu nebude ani v budoucnu, kdy bude jejich kvantita nadále exponenciálně stoupat. Společně s kvantitou se bude zvyšovat i kvalita energií, které do procesu ukončování negativního stavu vnášejí ty bytosti, jež přijaly Moji Novou, případně i Nejnovější Boží Přirozenost a rozhodly se vědomě podílet na naplňování Mého velkého plánu spásy.

Setkání na jižní Moravě, pokryté v oněch dnech značnou vrstvou sněhu, se stalo významným milníkem i proto, že během jeho konání se do limba odebralo ještě více Mých „ztracených“ dcer a synů nežli kdykoliv dříve. Tento výsledek pramení z pokračujícího zefektivňování naší činnosti, na čemž má podíl rostoucí duchovní úroveň Mých reprezentantů inkarnovaných v lidských tělech na planetě Nula, jakož i Mých asistentů působících kdekoliv jinde v Multivesmíru. V každém dalším kroku stále více otevřená srdce vás, čtenářů a praktikantů Nového Zjevení, umožňují snazší a intenzivnější příjem Mojí Lásky, která je přes vaše nitra posílána na příslušná místa v antivesmíru i v pozitivním stavu bytí starého cyklu času, kde se jeho obyvatelé také seznamují s Božím Slovem. Vše řídí a zastřešuje Moje Prozřetelnost s úžasnou pomocí členů Nového Vesmíru, kteří společně s vámi odesílají Moje i své vlastní energie na nižší patra pomyslné dimenzionální pyramidy jsoucna a bytí a pseudo-jsoucna a pseudo-bytí. Pomoc členů Nového Vesmíru by byla lichá, nebýt zapojení kohokoliv, kdo je v naší Misi zainteresován, bez ohledu na své umístění v negativním či pozitivním stavu. Proto slova o úžasné pomoci patří i všem ostatním. Ať už Moje řádky čtete na planetě Nula, v nejhlubších peklech nebo v nejvyšších nebesích, všichni jste nesmírně cenní a hluboce potřební s těmi dary a talenty, které jste ode Mne obdrželi na základě předem dohodnuté role, kterou každým okamžikem naplňujete k Mojí maximální spokojenosti, za účelem budoucího plného rozkvětu Stvoření. Jste spolu úzce provázáni a navzájem se potřebujete, neboť jen spojením svých individuálních charakteristik, dispozic a podstat se sentientními projevy ostatních příjemců života je účinnost Mých spásných elementů uváděna do své stoprocentní míry. Lásce je dopřáno existovat jen na základě vztahu, a protože Já mám vztah se všemi jednotlivci, kteří pak utvářejí různé druhy vazeb i s dalšími bytostmi, může se tato překrásná síla neustále rozvíjet, obohacovat se a zkvalitňovat se. Sdílení a týmovost, nikoliv uzavřenost a solitérnost umožňuje aspektům Mé Nové a Nejnovější Přirozenosti pronikat do srdcí těch, u nichž se již naplnila smysluplnost pobytu v peklech, a i vás samotné, kteří pracujete pod vlajkou Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, vynáší rychleji vstříc pozitivnímu stavu a přibližuje vás ideálům bezpodmínečného Odpuštění, Soucitu a Milosrdenství, jejichž nositeli jste ve stále se prohlubující míře.

Setkání v Bítově ukázalo na niterné, vnitřní i vnější dozrání významné fáze důležitého posunu, kterého Tým Boží Rodiny krok za krokem dosahoval v průběhu posledních měsíců, zejména od doby, kdy byl v dubnu 2023 završen proces tzv. Trojího ukřižování Mého dočasně relativního Já. Od té chvíle všichni, kdo Mě mají pevně ukotveného/ukotvenou v sobě, kdo přistupují ke svému působení v Misi zodpovědně a snaží se s čistým a dobrým úmyslem žít v co největším souladu s Mými knihami, zažívají takové individuální kvantové skoky na své duchovní cestě, jejichž rozsah převyšuje to, čemu jste byli svědky v minulých etapách. Díky tomu cítíte ještě více Boží přítomnosti v sobě i okolo vás, vnímáte větší stupeň ochrany, zakoušíte více různých synchronicit, které vás různým způsobem posouvají vpřed, dávají vám motivaci, radost, potěšení a sílu pro další úsilí. Kromě toho se vám zesiluje intuiční spojení se Mnou, tudíž ještě více než kdysi víte, co máte v dané situaci učinit, jak se rozhodnout, jste sebejistější, rozvážnější a klidnější. Vaše vědomí se s každým dalším kvantovým skokem, na něž se nyní snáze adaptujete, citelně rozšiřuje, což vám pomáhá setrvávat ve větším nadhledu a nepadat tak často do nízkých vibrací. Pokud se v nich přece jen ocitnete, s Mojí přítomností a s asistencí členů vašich duchovních rodin i dalších spřízněných přátel teď z nepříjemných stavů snáze vybřednete, a navracíte se tak opět do svého středu, ke své pravé podstatě. Ta se zjemňuje s tím, jak do sebe vpouštíte víc a víc aspektů z Nového Vesmíru, který je již řízen Mojí Nejnovější Přirozeností. Jste čím dál blíže podstatě pravého Domova, pozitivního stavu bytí, který nejen na planetě Nula zastupujete a ukotvujete do struktury starého cyklu času Stvoření, abyste se do něj v pravý čas navrátili, obohaceni o zkušenosti jsoucí „k nezaplacení“, a pokračovali v pomoci celku i nadále, dokud se celý příběh experimentu zel a nepravd neskončí. Vaše citelnější kvantové skoky jsou výsledkem poctivé práce na sobě a jsou spojeny i s celkovým vývojem „na scéně“ a „za scénou“, k němuž dochází nejen od doby dokončení vzpomínaného Trojího ukřižování, ale pochopitelně v průběhu celého času, který se odvíjí od chvíle spuštění přípravné fáze Mise Boží Rodiny, jež z hlediska lineárních měřítek započala v roce 2015, zatímco z pozice jiných úrovní trvá nesrovnatelně déle.

S přibližujícím se převibrováním Janičky a první vlny našich představitelů se zúročují výsledky všeho, co jsme od okamžiku zahájení naší spolupráce až doposud vykonali, a to ve stále větším množství aspektů. Úspěšné zvládání různých duchovních zkoušek, překlenování útoků ze strany negativního stavu, zprostředkovávání daru spásy Mým dětem v zóně vymístění i za cenu různých nepříjemností, odbourávání vlastních chybných nastavení, zbavování se závislostí, rozpouštění mezilidských křivd, urovnávání všemožných rozepří, prokazovaná laskavost a ohleduplnost vůči sobě navzájem, úcta a respekt ke svým bližním, srdečnost, sdílnost, otevřenost pod záštitou znalostí Nového Zjevení – to vše a mnohem více, co jste v sobě, na sobě a s ostatními kdykoliv manifestovali, produkuje překrásné spásné kvality, které neupadají do zapomnění a nezastarávají, nýbrž v nečasu a neprostoru nadále žijí svým životem, rozvíjí se a obohacují se o stále nové existenční prožitky a zkušenosti, jež v těle na planetě Nula a kdekoliv jinde jako duch a duše podstupujete. V kumulativním součtu tak vzniká ohromné množství světla, které má svůj primární pramen v absolutnu, přičemž je skrze všechny zainteresované sentientní entity distribuováno v požadované intenzitě a formě do příslušných sfér Multivesmíru, aby vyvedlo do Mé náruče nakonec úplně každého jedince. Bez nikoho z vás bych se neobešel, neboť jen s různě koncipovaným zapojením každého příslušníka Mise i všech obyvatel Stvoření můžeme temnotu jednou provždy ukončit. Všechno, co jste z pozitivního principu kdykoli učinili, vám je opláceno tím, že vám dávám vše potřebné pro zvládání úloh, jaké na planetě Nula máte, a bude vám to opláceno i po vašem vytržení v podobě věčného života po Mém boku, do něhož vejdete jako ti, kteří se Mi za dobu svého působení v Misi, probíhající ve ztížených podmínkách hrubohmotného světa, obrovsky přiblížili a stali se průkopníky pravé transformace lidstva a potažmo celého Univerza. V době, kdy už budete ukotveni na Nové Zemi, respektive v Novém Vesmíru, se z dosaženého stupně blízkosti vůči Mně bude odvozovat i šíře záběru vašeho dalšího poslání, vykonávaného v zájmu nastolení plnosti Lásky v celém veškerenstvu.

Dozrání významné fáze důležitého posunu, který se mohl v Bítově zřetelně projevit mimo jiné i díky velkému množství účastníků na fyzické úrovni, se Multivesmíru názorně ukázalo, jak vypadá duchovní stav Týmu Boží Rodiny, jestliže mají jeho členové obě Mé Přirozenosti a Boží Slovo hluboce v srdci a jestliže jejich volby jsou v dlouhodobém horizontu činěny v souladu s povahou pozitivního stavu. Bez ohledu na fyzický čas příchodu jednotlivých členů Mise ukázal Tým jako celek hlubokou soudržnost, pospolitost, pevnost, neochvějnost, duchovní zásadovost, niterné působení jednoho na druhého, a to bez zásadních disharmonických prvků, které se občas objevovaly na podobných či menších setkáních v uplynulých letech za účelem zprostředkování spásy zatíženým bytostem. Každé setkání má ukázat něco jiného. Toto, které se uskutečnilo v právě probíhajícím devátém roce spolupráce (počítáno od léta 2015), mělo zobrazit prozatím největší míru pozitivních aspektů a různorodých interakcí v kontextu účasti převážné části aktivně působících Božích představitelů a spolupracovníků, za samozřejmé přítomnosti ostatních, fyzicky nezúčastněných členů Týmu. Setkání v Bítově, ale i mnohá menší setkání uskutečněná v průběhu roku 2023, v praxi ukázala kondenzaci pozitivního stavu ve fyzickém spektru. Jeho prvky jsou stále citelnější nejen na niterné a vnitřní, ale právě i na vnější úrovni, díky čemuž je charakter vzájemných interakcí mezi členy Týmu prostoupen stále většími projevy Lásky a Moudrosti. To je velmi žádané a přínosné především pro sentientní entity ze zóny vymístění, přistupující k dění na planetě Nula i k dění ve své vlastní doméně právě z vnější pozice. Nyní mohou na vás, Mých reprezentantech vnímat a pozorovat více než kdy dřív, jak vypadají konkrétní projevy zmíněné Lásky a Moudrosti i Soucitu a Milosrdenství v podmínkách nejzevnějšího stupně Stvoření. Vámi poskytované příklady v různých situacích jim snáze otevírají cestu do vlastního nitra, kde se mohou rozhodnout pro změnu vlastních postojů. Duchovní práce v Bítově naakumulovala dosud nevídané množství pozitivních aspektů na jednom časoprostorovém místě, s nímž byly provázány i příslušné lokality v duchovních a intermediálních úrovních zóny vymístění a Pravého Stvoření starého cyklu času, kam začaly v zesílené intenzitě proudit dosud nevyzářené soubory energií uvolňovaných z Nového Vesmíru, jehož ovlivňování okolního Multivesmíru ve starém cyklu času zasahuje pořád se rozšiřující spektrum pozitivního i negativního jsoucna a bytí. Přinášení prvků pozitivního stavu do středu jeho záporného protějšku je procesem globálním, tudíž nezůstává žádné oblasti ve Stvoření, která by těmito změnami nebyla poznamenána. Úspěšnost právě se dějících posunů by nebyla možná, nebýt dosažení dalšího stupně hlubší integrace mezi členy Nového Vesmíru na straně jedné a Mými představiteli působícími na Nule a v zóně vymístění na straně druhé, v čemž jsou samozřejmě zainteresováni i pomocníci z Pravého Stvoření a z limba.

Propojení mezi novým a starým cyklem času má mimo jiné za následek, že mnozí Boží reprezentanti přítomní v hrubohmotném světě si nyní daleko častěji uvědomují přítomnost členů svých duchovních rodin okolo sebe a v sobě. Členové duchovních rodin mají bez ohledu na duchovní pozici svých svěřenců, tj. Mých představitelů a spolupracovníků inkarnovaných na planetě Nula, souvztažnost s Novým Vesmírem. Zatímco někteří z nich jsou již přímo součástí Nového Vesmíru, další s ním mají spojitost jiným způsobem nežli v podobě přímého začlenění do jeho struktur. Díky tomu mohou Boží vyslanci v lidských tělech vnímat spojení s pozitivním stavem v novém cyklu času, ať už se na planetu Nula inkarnovali z jakékoliv úrovně Multivesmíru. Jejich spojení s Novým Vesmírem ve svém základu zajišťuje už pouhá skutečnost, že z podstaty svého pověření mají tito Mí vyslanci na planetě Nula svá nitra silně naladěná na příjem energií Nejnovější Boží Přirozenosti a tím pádem jsou schopni přijímat i energie Nového Vesmíru, což je zesilováno přítomností jejich duchovních průvodců. Vy, kdo plníte svá poslání v lidských tělech a přijímáte obě dávky Nového Zjevení, jste vznikli za účelem být nositeli aspektů Přirozenosti „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“. Rozhodli jste se tak při svém duchovním zrození, kdy jste souhlasili, že budete součástí naší společné Mise. Vzhledem k tomu, že je ve vás Moje přítomnost silně ukotvena ve svém stavu již od začátku, a nyní ji na osobní duchovní cestě rozvíjíte i ve svém procesu, disponujete napojením na Nový Vesmír. Jak už bylo jinými slovy poznamenáno, je tomu tak bez ohledu na to, z jaké výchozí pozice jste do hrubohmotného světa přišli coby dobrovolní služebníci pravého Boha, pravé Bohyně. To se týká i ostatních Mých reprezentantů, kteří mají dočasné zázemí buďto v zóně vymístění, nebo v Pravém Stvoření starého cyklu času. I tito disponují napojením na Nový Vesmír a jeho přímé příslušníky. Jen tak může být postupné ukončování stavu zel a nepravd účinné. Eliminovat temnotu bez zapojení energií nového cyklu času by se rovnalo neúspěšnému podniku. U každého se toto napojení projevuje odlišně v závislosti na stupni jeho duchovního rozvoje, zastávané pozici v Multivesmíru a celkovém charakteru jeho role. U mnohých je sepjetí s novým cyklem času stále zatím jen ve svém stavu, v pasivní, vědomě nerozvíjené formě, avšak s tím, jak se budou odvíjet další fáze Mého velkolepého plánu spásy, spojení Mých vyslanců s Novým Vesmírem bude rozkvétat. K tomu velmi pomůže převibrování Janičky a první vlny Mých představitelů na Novou Zemi, kdy v globálním měřítku zrychlí sestupování nebe na zemi, tedy přibližování pozitivního stavu vůči jeho protějšku za účelem osvětlení podstaty zel a nepravd uchycených v zóně vymístění. V celém průběhu přípravné fáze naší Mise dochází k tomuto sestupování, to se v posledních měsících ovšem posunulo na ještě vyšší úroveň. Trend vzestupné akcelerace bude pokračovat až do ukončení experimentu Pseudotvůrců a Renegátů. Nikdy se nestane, že by se transformace Multivesmíru zpomalila či zastavila a nabrala opačný směr.

Setkání v Bítově bylo provázeno více než kdy předtím aspektem jednoty v rozmanitosti. Definitivní odhalení pravého stavu věcí v oblasti duchovního původu členů Mého Týmu na planetě Nula, kteří až na jednu, respektive dvě výjimky přišli do hrubohmotného světa jako Boží vyslanci ze zóny vymístění, aktivovalo mezi členy Mise vyšší stupeň duchovního uvědomění si toho, že všichni jsou si rovni. Všechny spojuje Láska ke Mně, touha a ochota pomáhat celku, a to při zachování jedinečnosti individuálního sentientního projevu každého příslušníka Týmu. Proto ta jednota v rozmanitosti, dávající vzniknout pestré mozaice složené z vás, Mých milovaných dětí, které jsou spojeny energiemi Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti. Mám radost z toho, jakým způsobem jste k odhalení této velké novinky přistoupili, s jakým nadhledem a mnohdy úlevou jste tyto záležitosti přijali. Projevil se u vás silný duchovní přehled a z něj vyplývající pochopení nezbytnosti toho, proč bylo žádané umístit vás v procesu vašeho stvoření na území antivesmíru. Jen tak mohlo být důsledně pokryto operační pole naší působnosti v peklech v nezprostředkované formě, a pouze tímto způsobem jste se mohli účinně přiblížit padlým bytostem, abyste se k nim v rámci svých výprav do zóny vymístění mohli opakovaně navracet a vyvádět na Mé světlo další a další zástupy Božích synů a dcer.

Váš vznik v podobě samostatně žijící, myslící a cítící sebeuvědomělé jednotky podléhal Mému dokonalému plánu a byl řízen Mojí Prozřetelností v souladu s vaším svobodným rozhodnutím chtít být sentientní entitou. V určitém bodě v nečasovém absolutnu jsem vás ze svého lůna vydělil a v průběhu tohoto procesu jsem vám promítl váš život tak, jak se stane od okamžiku vašeho duchovního zrodu až do nikdy nekončící věčnosti. V tomto prvopočátečním bodu vašeho vzniku jste s otevřeným vědomím souhlasili s tím, že většina z vás započne svou individuální cestu v podobě Mých reprezentantů právě na území antivesmíru, abyste se pak za předem dojednaných okolností spojili s Mým Novým Zjevením v době, kdy budete prožívat vůbec první inkarnaci svých věčných životů, tedy inkarnaci v lidském hrubohmotném těle na planetě Nula. Věděli jste, že přijde doba, kdy hmotná složka vaší osobnosti naváže skrze přijetí Božího Slova kontakt se svou duší a duchem a samozřejmě i se Mnou.

Zatímco vaše hmotná část do doby, než jste přijali nejvyšší Pravdu, žila v nevědomosti, váš duch se svou duší ve skutečnosti dávno věděl, jak se věci mají. Nehmotné složky vašeho Já se totiž od začátku, co jste přijali své pověření, vědomě podílely na pomoci Multivesmíru v příslušných sférách svého působení. Vaše služba celku je tedy od samého začátku z vašeho rozhodnutí zasvěcena Mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, nikoliv negativním entitám. Jak je to možné, když jste svou pouť jsoucnem a bytím započali v jeho vymístěné části? Je tomu tak právě na základě vašeho souhlasu učiněného v Mojí osobní přítomnosti ještě předtím, než jste se v negativním stavu ocitli. Před vaším plným duchovním zrodem jste svobodně akceptovali, že v procesu vydělení se z Mého absolutna bude váš osobní životní materiál Pseudotvůrci a Renegáty přemístěn (stržen) do zóny vymístění. V ní došlo k finalizaci vašeho stvoření, kde byl z ukradnutého materiálu vytvořen či dotvořen váš duch a duše, která se měla pod taktovkou negativních entit následně vtělit do lidského těla za účelem narušení Mise Boží Rodiny, s cílem znesnadnit či zastavit Mé působení v ženském těle na planetě Nula. Dalším záměrem Pseudotvůrců a Renegátů bylo toto Moje působení sabotovat i v duchovních a intermediálních oblastech právě pomocí vašeho ducha a neinkarnované části duše. Negativní mocnosti se sice dozvěděly o Mé přítomnosti v podobě Janičky až v roce 2003 (pozemské elity pak o tom byly informovány v roce 2012), nicméně následným cestováním v čase do minulosti dospěli vládci pekel k možnosti výše uvedené fabrikace vašeho ducha a duše za účelem vytvořit okolo Bohyně uskupení temných agentů, kteří budou blokovat její činnost, kontaminovat čistotu Nového Zjevení, pozměňovat jeho význam apod. Jak bláhový byl tento plán mocností pekel, které jako už mnohokrát předtím opomenuly faktor Mojí absolutnosti, počítající se vším, co jest v absolutní minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Boží Prozřetelnost nelze obejít, za což budou jednou velmi vděčni i ti, kteří budou v antivesmíru setrvávat do úplného konce. Mělo-li by k tomuto obejití dojít a Pseudotvůrci s Renegáty by měli ve svých plánech uspět, veškeré Stvoření by se i s celým negativním stavem propadlo do nicoty.

Stvořením vašeho ducha a duše prostřednictvím ukradnutého materiálu, vyšlého z Mého absolutna, tedy lídři zóny vymístění zamýšleli cíle, které byly modifikovány a aktualizovány poté, co vešla existence Božího vtělení do ženského těla ve známost. Není podstatné rozebírat, jaké byly původní snahy Pseudotvůrců a Renegátů. Je však důležité uvést fakt, že mocnosti ovládající antivesmír nebyly ani předtím, ani poté schopny jakkoliv vytušit, že vaše ukradená životní jiskra, která byla stržena s ostatním materiálem do zóny vymístění, má se Mnou uzavřenu onu dohodu o tom, že budete v utajení na nepřátelském území sloužit v Božích službách, přičemž ve správný čas se během své inkarnace v hrubohmotném světě propojíte se svou nehmotnou podstatou na základě přijetí Nového Zjevení.

Vzhledem k tomu, že jste multidimenzionálními sebeuvědomělými jednotkami, nikdy se nenacházíte pouze na jednom časovém místě i nečasovém nemístě, ale vaše přítomnost je souběžně rozvrstvena do mnoha lokalit ve struktuře Multivesmíru. Jedna velmi podstatná část vašeho nehmotného Já byla na duchovní a zprostředkující úrovni ihned po vašem přemístění do antivesmíru přesunuta do specifické oblasti separované od zbytku pekel, jež podléhala Mému přímému dozoru, zatímco negativním mocnostem a všem entitám nepracujícím pro pozitivní stav zůstala skryta. Kolem této oblasti, jakési Boží výspy uvnitř antivesmíru, byla rozprostřena silná ochrana, zajišťující nezjistitelnost jejího fungování pomocí prostředků zóny vymístění. Zde se váš duch připravoval na plnění poslání v Mých službách ve sféře duchovních světů pekel a vaše duše se zde chystala na svou úlohu v rámci jejich intermediálních světů. Kromě toho se vaše duše také intenzivně připravovala na nadcházející inkarnaci do lidského těla na planetě Nula, kdy jste dopředu natrénovali vše důležité, čemu budete následně vystaveni. Při tomto nácviku jsem u vás byl přítomen Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, členové vašich duchovních rodin a další s vámi spříznění přátelé a pomocníci. Vidíte tedy, že příprava na to, až se na planetě Nula stanete Mými představiteli a spolupracovníky, probíhala v Mojí režii. A opakuji, že jako duch a duše jste byli Božími reprezentanty ještě dávno předtím, než jste Mé Přirozenosti přijali ve fyzické realitě, kdy se vaše nitro a vnitřek propojilo s vaším vnějškem.

Zatímco jedna velmi podstatná část vašeho nehmotného Já se po své fabrikaci připravovala pod Mým vedením na různorodé úkoly, aniž by nad ní měla pekla jakýkoliv dohled, jiné složky vaší multidimenzionální osobnosti po svém vzniku podstupovaly přípravu na nadcházející poslání pod taktovkou Pseudotvůrců a Renegátů. Tyto antivesmírné mocnosti s vámi vypracovaly váš životní plán, obsahující to, jaké role a úlohy budete v zóně vymístění a na planetě Nula zastávat. Tento plán byl ovšem zcela podřízen Mému dokonalému plánu a naší vzájemné dohodě ustanovené ještě předtím, než jste se vydělili z Mého absolutna, o němž entity ze zóny vymístění, jak bylo poznamenáno, netušily. Zatímco Pseudotvůrci a Renegáti nepočítali s Mým plánem, Já jsem počítal s tím jejich, proto jsem mohl smlouvu, na níž jste se se Mnou dohodli, opatřit ochrannými mechanismy, které zajistily, že v konečném důsledku vždy naplníte Boží plán. Stejně tak tyto ochranné mechanismy zajistily, že vymístěné složky, s nimiž měly mocnosti pekel vlastní záměry a které se nezúčastnily výcviku pod Mým dohledem, se za příhodných okolností připojí k těm částem vašeho ducha a duše, které od začátku vědomě kooperovaly se Mnou a disponovaly při tom poznáním pravého stavu věcí. K tomuto sjednocení již došlo u těch z vás, kteří jste se naplno ztotožnili s ideami Nového Zjevení, uvádíte je do praxe v čistotě svého srdce, s kladným a dobrým úmyslem, a berete Misi Boží Rodiny jako prioritu číslo jedna ve svém životě. Není účelné se zaobírat tím, co vaše vymístěné složky osobnosti, které se Mnou vědomě nespolupracovaly, dělaly před uvedeným sjednocením, potažmo co dělají stále, neboť všechno uskutečněné z jejich strany je v každém případě součástí naší prvopočáteční vzájemné dohody a Mého plánu, který počítá se vším (tedy i se všemi důsledky a následky, které se pojí k jakékoliv pozitivní i negativní volbě). Jediné, co je k tomuto žádané sdělit, je to, že všechno uskutečněné na jakékoliv úrovni antivesmíru je nakonec vždy použito pro nejvyšší dobro, ke konečné spáse všech bytostí a za účelem věčného odstranění negativního stavu, po němž v následujícím časovém cyklu nezbydou žádné stopy.

Během vaší první inkarnace do fyzické reality v podobě příchodu na planetu Nula jste si rozpomněli na pravého Boha, pravou Bohyni, čímž jste se Mnou navázali kontakt prostřednictvím intuice. Vaše srdce se začalo otevírat s každým dalším vstupem do nitra, láskyplnou myšlenkou a pozitivním činem ve světle Nového Zjevení. Vaše kroky vedoucí v Mých šlépějích překazily Pseudotvůrcům a Renegátům plán mající zastavit či znesnadnit Moji činnost v osobě Janičky a narušit Můj celkový, multidimenzionálně se odvíjející plán na záchranu všech bytostí. Nehledě na to, z jaké úrovně zóny vymístění jste do hrubohmotného světa přišli, zda z „klasického“ antivesmíru, nebo z tzv. falešných rájů pseudo-Nového Vesmíru, ustanoveného v souvislosti se vznikem Nového Vesmíru, vaše láskyplná podstata a skutečnost, že jste z Mého lůna vzešli s hotovou dohodou týkající se vašeho bytí Mými představiteli a spolupracovníky, vás předurčila k tomu, abyste stáli po Mém boku a byli oporou absolutní i dočasně relativní podstatě Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Každý z vás je důležitým pilířem našeho Týmu, živoucím stavebním blokem, na němž můžeme budovat pevnou konstrukci Lásky, propojující zónu vymístění s limbem, odkud je to už jen krok do pozitivního stavu. Jsem vám neskonale vděčný za to, že jste přijali svá poslání se startovní pozicí v doméně negativního stavu, díky čemuž jste ukotvili a stále ukotvujete energie obou Mých Přirozeností v peklech způsobem, který vede k rychlému a velmi účinnému vyprazdňování nepravého jsoucna a bytí. Bez vašeho zapojení by byl pozitivní stav členům antivesmíru stále velmi vzdálený a Pravda by se společně s dalšími aspekty vycházejícími z Pána Ježíše Krista Boží Rodiny jen horkotěžko šířila temnými dálavami. Jste nenahraditelnými vykonavateli Mého dokonalého plánu, jenž je a vždy bude díky vašemu zapojení maximálně účinný a naplní se bezezbytku v podobě spásy i toho posledního jedince. Jste průkopníci ukazující cestu správným směrem, na níž poskytujete příklad toho, jak pod Mým vedením dokážete pracovat s přidruženými zátěžemi, které postupně shazujete a stoupáte tak rychleji k nebi. Jak dobře víte, vaše odhozené závaží přináší odlehčení a úlevu spoustě sentientních entit, které máte na starosti. Vaše oboustranné provázání má za následek, že každý váš pozitivní posun má blahodárný dopad nejen na vás samotné, ale i na sebeuvědomělé objekty vaší pomoci, které se přijetím daru spásy pak samy stávají vzorem pro ty, kdo se k opuštění pekel odhodlají později. Pomáháte každým okamžikem svého duchovního, duševního a fyzického života. Tak moc důležití, přínosní a cenní jste, a Já vám děkuji za to, že tak krásně reprezentujete pozitivní stav, Nové Zjevení a Novou a Nejnovější Boží Přirozenost. Vznešené energie spjaté s naším společným pravým Domovem, s Božím Slovem a s Mým absolutnem roznášíte všude tam, kde si to Moje Prozřetelnost žádá. Nejvíce se tak děje tehdy, když jste ponořeni ve svém nitru při čtení knih, které jsem vám a celému Multivesmíru daroval.

Setkání v Bítově otevřelo v každém, kdo je zaangažován v naší Misi, nové dary a talenty na vlnách vzpomínaných kvantových skoků, které mohou nyní v daleko větší míře zažívat všichni, kdo jsou ve svém stavu i svém procesu sjednoceni s ideami, aspekty a esencemi Lásky, Moudrosti, Soucitu, Milosrdenství, Dobra a dalších charakteristik, vycházejících z absolutna a proudících v relativní podobě skrze vás do zóny vymístění. V souvislosti se zlepšením funkčnosti vaší intuice, s prohloubením vašeho spojení se členy Nového Vesmíru a s dosažením většího stupně jednoty mezi sebou navzájem došlo i k hlubší integraci mezi vámi a členy Týmu působícími mimo zónu vymístění a Nový Vesmír, tedy k většímu propojení s těmi, kteří mají zázemí v Pravém Stvoření starého cyklu času a v limbu, neutrálním stavu. Tým Boží Rodiny na planetě Nula je tedy více než kdy dřív mnohem pevněji provázán s Týmem Boží Rodiny mimo hrubohmotný svět. Tato multidimenzionální unifikace, sahající od mínus dvanácté dimenze pekel do dvanácté dimenze Pravého Stvoření, navíc se zahrnutím limba a Nového Vesmíru, má za následek mimo jiné i to, že dochází k ještě těsnějšímu propojení první Boží Mise v čele s Ježíšem se současně probíhající druhou Boží Misí v čele s Janičkou. Díky tomu se „za scénou“ zintenzivnila spolupráce mezi vámi, Mými představiteli, a Mými někdejšími učedníky z Ježíšových dob, kteří jsou v současné době také již reprezentanty a nositeli Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti. „Na scéně“ se nový druh sepjetí s těmi, kteří byli Mojí první přímé inkarnaci před zhruba dvěma tisíci lety nablízku, projevil během podzimu 2023 například v podobě sledování seriálu „The Chosen“ (Vyvolení) ze strany mnohých členů Týmu, kteří se k tomu nechali inspirovat zájmem Janičky. Tento seriál o Ježíši a jeho učednících obsahuje vysoký stupeň pravdivosti, protože dosti věrně znázorňuje, jak zhruba vypadal průběh první Boží Mise a jaká byla podoba interakcí mezi Mnou a těmi, jimiž jsem se obklopoval a s nimiž jsem přicházel do styku. Tvůrce, scénáristé, režiséři a herci byli při vzniku tohoto díla inspirováni z nitra pravým Stvořitelem. Jako jeden z mála seriálů a filmů obsahuje tento snímek převažující esenci pozitivního stavu a diváci se Mi tak jeho sledováním mohou citelně přiblížit.

Možná jste si všimli, že jsem tentokrát nerozebíral, jaké konkrétní druhy bytostí přijaly dar spásy v souvislosti se setkáním v Bítově a ve spojitosti s nastalými posuny. Vzhledem k tomu, že záběr naší multidimenzionální činnosti je rozšířen v různé podobě a intenzitě již na celé jsoucno a bytí a možnost spásy se vztahuje od setkání v Beskydech před Vánoci 2022 na všechny sentientní entity v zóně vymístění, není třeba už uvádět výčet těch druhů bytostí, kterým se zrovna pomohlo. Exodus Mých milovaných z pekel probíhá neustále, v každém okamžiku, a při každém dalším individuálním posunu se nadále zrychluje a rozšiřuje. Druhů bytostí v antivesmíru je tak obrovské množství, že si to ve vašich hrubohmotných tělech nelze reálně představit. Kumulativní počet těch, kteří se odebírají ke Mně, rovněž přesahuje chápání v kontextu běžných lidských měřítek.

Děkuji vám za vše, co jsme společně vykonali nejen v uplynulém roce 2023, ale i ve všech časech a nečasech od okamžiku, kdy jsme se pustili do ukončování negativního stavu.

Těším se na stále krásnější, bližší a naplněnější vztah, jaký spolu budeme prožívat při vašem nikdy nekončícím vývoji.

Přeji vám mnoho Lásky a Moudrosti, klidu, nadhledu, vyrovnanosti a spokojenosti do dalších etap naší spolupráce.

Miluji vás a objímám.

Pozn.: Za účelem zopakování či doplnění podstatných informací a souvislostí, které se dotýkají tématiky tohoto Božího Slova, vám k četbě mohu s pokorou doporučit Sdělení „Superstvořenci a 12 hvězd nově“ z 3. října 2023, plus Sdělení „O původu členů Mise Boží Rodiny“ z 13. prosince 2023.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 26. 12. 2023

Zdroj:  Michal Rafael Facebook

Print Friendly, PDF & Email