SETKÁNÍ V BESKYDECH A REVOLUČNÍ UDÁLOSTI V MULTIVESMÍRU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

ve dnech 16. až 18. prosince 2022 proběhlo doposud největší setkání spřízněných duší sdružených v rámci Mého Týmu, kterého se na fyzické úrovni účastnilo 92 osob. Těmto jedinečným okamžikům v zasněžených Beskydech v obci Krásná bylo „za scénou“ přítomno obrovské množství bytostí z obou polarit Multivesmíru, které ze svých duchovních a intermediálních světů asistovaly při vykonávání důležité práce pro Stvoření, jejíž vykonání bylo v řetězci úkolů, plněných Misí Boží Rodiny, jedním z nejdůležitějších předpokladů pro budoucí permanentní ukončení negativního stavu. Každé setkání je po všech stránkách originální a je zacíleno jak na pomoc konkrétním skupinám bytostí, tak na celé Stvoření. Všechny schůzky o libovolném počtu účastníků spojených se Mnou a s knihami Nového Zjevení mají totiž multiverzální, všeobsažný charakter, čímž má osobní spolupráce Mých reprezentantů dosah na celé jsoucno a bytí. Proto není žádného setkání, které by nebylo pro eliminaci negativního stavu nějakým způsobem podstatné. Duchovní práce vykonaná v Beskydech a paralelně ve všech existujících dimenzích Stvoření včetně Nového Vesmíru byla nicméně jedním z nejdůležitějších předpokladů pro definitivní odstranění stavu zel a nepravd především v důsledku výše uvedené skutečnosti o zapojení nebývalého množství bytostí do celého procesu, a to v rámci probíhající přípravné fáze této Mise. Zapojení takového kvanta sentientních entit bylo dosaženo ještě v době, kdy část Mojí první linie, působící na planetě Nula, plní svá poslání v omezených podmínkách hrubohmotné a negativním stavem prosycené reality společně s Mojí ženskou podstatou. A právě tento fakt učinil z duchovní práce v Beskydech, v kontextu dosavadního průběhu Mého Druhého Příchodu, milník, jenž si z tohoto hlediska nezadá s žádnými předchozími, do současné chvíle uskutečněnými setkáními. Samozřejmě přijde bezpočet dalších velevýznamných milníků při naší spolupráci, počínaje okamžikem převibrování Mojí přímé inkarnace na Novou Zemi a pokračujíce každým dalším krokem, uskutečněným ženskou podstatou Pána Ježíše Krista Boží Rodiny i ostatními Mými vyslanci, z nichž někteří budou do rozdělení lidstva působit na Nule, zatímco další budou v koordinaci a různě koncipované interakci se svými přáteli, přítomnými dočasně v hrubohmotné realitě, působit ze základen rozprostřených na různých místech univerza. Středobodem těchto základen bude Nová Země, umístěná v Novém Vesmíru, jenž má spojitost se všemi oblastmi Stvoření, do jehož duchovních, intermediálních a fyzických světů povede snadná přístupnost. Veškeré kroky podniknuté ve fázi plného nasazení naší Mise tedy budou vytvářet klíčové předpoklady pro vítězství věčné Lásky v srdcích a myslích Mých synů a dcer.

V rámci přípravné fáze Mise bylo nesmírně důležité, aby k doposud nebývalému zapojení bytostí z jiných dimenzí, jejichž počet bude v následujících etapách naší činnosti stoupat i nadále, došlo v jeden čas právě při příležitosti mimořádné, několikadenní schůzky Mých představitelů, spolupracovníků a přátel inkarnovaných na planetě Nula, kteří svá srdce propojili do takové niterné hloubky, jež nebyla nikdy dříve dosažena kýmkoliv, kdo zde ve prospěch pozitivního stavu působil či působí. Propojení niterných podstat Mých vyslanců na planetě Nula mezi sebou navzájem, doplněné propojením srdcí s jejich členy duchovních rodin, jakož i se širokým okruhem ostatních bytostí působících v zájmu Dobra, ať už se tito dotyční nacházeli na jakékoli pozici kladného či záporného stavu Multivesmíru, maximalizovalo sílu Božských energií Lásky, jejíž esence postoupila na novou, předešlé kroky přesahující úroveň, činící tuto Lásku ještě účinnější ve věci otevírání zapouzdřených duchů a duší obyvatel zóny vymístění. Boží energie vyvěrající z Mého absolutna a proudící do všech směrů Stvoření se stala ještě jemnější, hřejivější, líbeznější, překrásnější, sametovější a celkově daleko bližší globální duchovní složce, která bude řídit budoucí cyklus času. Podstatné aspekty této globální duchovní složky již nyní řídí Nový Vesmír a postupně pronikají díky práci Týmu Boží Rodiny i do struktury současného cyklu času, k čemuž nejvíce přispělo právě setkání v Beskydech, ale též události spojené s duchovní prací napříč celým rokem 2022. V souvislosti s přemístěním Bohyně na Novou Zemi bude vyzařování zmiňované duchovní složky do celého univerza ještě citelnější. Z Nového Vesmíru budou její elementy obrazně řečeno filtrovány dál, aby proudily do všech potřebných oblastí „starého“ Stvoření, které se bude pod vlivem této energie v mnohem razantnější míře očišťovat a vyprazdňovat od konvertujících sentientních entit. Rozlévání všeoblažující Lásky z Mého absolutna a ze základny Mise Boží Rodiny se bude až do konce cyklu času odehrávat s postupně narůstající intenzitou. Nositelé a šiřitelé této životodárné energie, Mí reprezentanti, už nebudou omezováni faktory, jimž čelí nyní, kdy se procesy, vedoucí pozemské i nepozemské členy Mého Týmu do bodu globálně-kvantového překročení, teprve skládají jeden vedle druhého, aby byl přechod z jedné fáze do druhé plynulý. Multidimenzionální setkání v Beskydech opět významně urychlilo dotváření pomyslné obrazové mozaiky. Poté, až bude kompletní a nebude v ní chybět jediný díl, dojde k završení současné fáze a k navazujícímu spuštění zcela nové kapitoly v rámci Mého Druhého Příchodu.

Tento čas se velmi zásadně přibližuje v souvislosti s tím, jak veškeré procesy dějící se „na scéně“ i „za scénou“ nabírají na obrátkách. V jednom momentu už není nic stejné, jako bylo ještě před chvílí. Dynamika progresivního vývoje, jehož výsledkem jsou vyprazdňující se pekla a stále citelnější odnímání moci negativního stavu při jeho paralelním a nezbytném zahušťování na planetě Nula, směřuje k ukončení statusu quo v tomto světě v podobě rozdělení lidstva a vytržení jeho části ze spárů zel a nepravd. Nerozhodný stav, projevující se duchovním zamrznutím, letargií, nevědomými procesy, falešnými světonázory a pokrouceným pohledem na život, Stvoření a samotného Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, bude po plném zahájení Mise Boží Rodiny vyřešen i v nitrech mnohých doposud nerozhodnutých jedinců, váhajících bytostí, které si z osobních důvodů, jsoucích součástí plánu jejich duší, volí setrvávat v zóně vymístění až do doby, kdy nechám svou ženskou podstatu Janičku Kyslíkovou přemístit na domovskou základnu. Z mnoha „nevěřících Tomášů“ spadnou masky bránící jim vnímat Mé relativní i absolutní Božství srdcem. Kolem jejich bytostných podstat prasknou obruče, jež je neustále drží při zemi a utápějí je ve vlastním egu, které jim brání povznést se nad své zprzněné a omezené představy, na nichž rigidně lpějí, čímž svou intuici znehybňují. Tato specifická skupina nevěřících jedinců se stane dalšími průkopníky pro jim podobné sentientní entity, které je dříve nebo později budou následovat do Boží náruče. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vím nejlépe, jak každého přivést k sobě Domů. Jsem absolutně trpělivý při „čekání“ na návrat Mých milovaných dětí. U každého přesně vím, kdy a za jakých okolností dojde k jeho/jejímu návratu a co bude spouštěčem k tomu, aby Můj syn či dcera při plném zachování svobodné volby přijal/a Boží Lásku za svou vlastní a rozhodl/a se věčně žít po Mém boku.

Bytosti ze zóny vymístění potřebují ke své konverzi živé důkazy k tomu, aby mohly vyjít z bažiny antivesmíru a odejít do Nové školy v limbu. Tyto důkazy jsou různě koncipované a jsou jim poskytovány proto, aby jejich svobodná vůle mohla být použita k rozhodnutí zanechat dosavadního životního stylu v peklech a vyjít na světlo Boží. Bez pomoci Mé a Mých vyslanců by nikdy nemohlo dojít k rozpohybování sentientních entit chycených do pavučiny temnoty. Prvním důkazem Lásky, kterou je možno následovat, jsem poskytl v osobě Ježíše Krista, první mužské inkarnace. Po vstupu Ježíše Krista do zóny vymístění a otevření bran do limba a odtud dále do nebe začalo docházet k vyprazdňování pekel. Tento trend začalo citelně urychlovat spuštění spolupráce mezi Mojí druhou, tentokrát ženskou inkarnací Janičkou a Mými reprezentanty, kteří jsou k Bohyni přiváděni průběžně především od dob napsání a uveřejnění druhé dávky Nového Zjevení. Moje multidimenzionální působení nejprve v podobě dočasně relativního Ježíše Krista (jenž už prošel fúzí s absolutnem) a v těchto časech v podobě dočasně relativní Janičky poskytuje obyvatelům antivesmíru různými způsoby pojaté důkazy Boží přítomnosti, které jsou ušité na míru, tedy přizpůsobené stupni duchovní zátěže těch, jimž se tyto důkazy zcela nenásilně a v souladu s jejich svobodnou vůlí poskytují v případě, že jsou na tyto živoucí důkazy připraveni. Aby k poskytnutí důkazů a tedy i pomoci došlo, musí k tomu každý jedinec svolit na úrovni nejhlubšího nitra, kam členové zóny vymístění sice nemají vědomý přístup, avšak to nebrání tomu, aby svou niternou touhu po nějakém druhu Boží přítomnosti projevili, a to v okamžik, který byl v rámci jejich životního plánu dohodnut již dávno dopředu. S postupným odhazováním zátěže a růstem na duchovní cestě, vedoucí až k úplnému opuštění pekel, dostává jedinec stále více konkrétnějších důkazů o Boží přítomnosti, podpoře a ochraně. Po navázání osobního vztahu se Mnou dochází dříve či později i k osobnímu setkání mezi Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou a bytostí přijímající Lásku za věčnou součást sebe samé.

S narůstajícím počtem Mých multidimenzionálně pracujících představitelů, spolupracovníků a přátel, působících koordinovaně pod Mým vedením v duchovních, intermediálních a fyzických světech obou polarit Stvoření, dostávají ti, kdo jsou již připraveni, stále nové druhy kvalitativně různě odstupňovaných důkazů Boží přítomnosti a existence Lásky v podobě nesmírně laskavých, obětavých, soucitných, empatických a přátelských bytostí, které zprostředkovávají Boží vůli a jsou naplňovateli Mého dokonalého plánu na vysvobození všech nositelů života. Právě interakcemi mezi Mnou a obyvateli antivesmíru a interakcemi mezi nimi a členy Boží Rodiny může docházet k přinášení daru spásy těm, kdo o to stojí. Interakce se mohou odehrávat mnoha způsoby s různě pojatým charakterem výměny energií, přičemž k nim může docházet samostatně buď jen na té nejniternější úrovni, anebo souběžně i na úrovni vnitřní a případně naráz i na úrovni vnější. Zapojení vnější složky interakce s duchovně padlými sentientními entitami bude po zahájení Mise z Nové Země daleko častější než nyní. Nejedna bytost ze zóny vymístění je důsledkem své specifické role ovšem duchovně slepá vůči naší multidimenzionální činnosti v rámci přípravné fáze, kdy ještě není zcela naplno ukotveno působení z Nového Vesmíru. Tito jedinci vědomě či nevědomě čekají na příchod ženské podstaty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny do zóny vymístění v krystalickém těle. Na tento proces nahlížejí z hlediska reality a lineárního času planety Nula, z jejíhož pohledu k převibrování Bohyně teprve dojde. Neberou v potaz multidimenzionální hledisko, jehož aplikací by si ve spojitosti s upřímnou touhou opustit pekla mohli pomoci už dávno, jelikož Moje ženské Já a Boží reprezentanti, přítomní fyzicky na planetě Nula, působí na duchovní a duševní úrovni neustále, a k tomu jsou doplňováni svými druhy mající základnu mimo hrubohmotný svět. K nim se Má první linie z planety Nula připojí na fyzické úrovni z části po zahájení Mise, z další části v pozdějších etapách našeho plného působení. Pro ty, kdo mají duchovní oči k vidění a duchovní uši k slyšení a mají opravdovou touhu na sobě něco změnit, tudíž existuje bezpočet důkazů Boží přítomnosti a Lásky, připravené je zachránit z bídného rozpoložení, pokud se k tomu rozhodnou v nitru. Kdo si však klade konkrétní podmínky na důkazy o velikosti Mého Milosrdenství, nebo se nechce vzdát vlastních utkvělých představ o Mojí přítomnosti a o podstatě a projevech Mojí Lásky, bude si muset i nadále počkat na okamžik vlastní konverze, která však v konečném důsledku u každého nastane vždy ve správný čas na základě předem ustanovené dohody.

Jak již bylo dříve vícekrát sděleno, po přemístění Mého zlidštěného Božství a zbožštěného Lidství přijde další druh důkazů, jehož charakter bude vpravdě naprosto přelomový. Nepůjde pouze o Mé cesty po Multivesmíru včetně planety Nula (do rozdělení lidstva) v krystalickém těle, ale i o audiovizuální materiál o životě v pozitivním stavu, jenž se bude společně se zkušenostmi Mých reprezentantů šířit k těm, kdo jsou připraveni na nejvyšší pravdu. Nepůjde v případě Mojí činnosti v krystalickém těle o nanucení zvenčí, a tudíž o ovlivnění svobodné vůle těch, jimž se něco takového bude předkládat? Nikoliv. Nezapomínejte, že návštěvy Janičky ve krystalickém (fyzickém) či kterémkoliv jiném těle se budou dít jen tehdy, když dotyčný jedinec bude na osobní setkání s Mojí ženskou podstatou připraven v nitru. Dokonce ani teď nepřicházím Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v mužské ani v ženské podobě na duchovní a intermediální úrovni k žádné bytosti, pokud to podmínky v jejím srdci neumožňují. Do nitra takové sentientní entity nevcházím ani v podobě citelně zesílené energie, pokud není daná bytost schopna Mě v nitru sebe samé uvítat nebo si Mě tam alespoň okrajově vpustit. O nanucení zvenčí a z toho vyplývající ovlivnění svobodné vůle lidí či kohokoliv jiného nepůjde ani skrze výše uvedený audiovizuální materiál. Moje Božská prozřetelnost se postará o to, aby takovéto důkazy o životě mimo hrubohmotnou realitu tvořily opravdové důkazy pouze pro ty, kdo jsou schopni v souvislosti se svojí duchovní úrovní něco takového pobrat, pochopit, vstřebat a na základě Lásky a Moudrosti se s tím ztotožnit v nitru. Skutečné duchovní poselství těchto materiálů pronikne do niterných podstat lidí či kohokoliv jiného jen u těch, kteří to budou mít ve svém životním plánu. Vždy jde a nadále půjde o přijetí srdcem.

S budoucími audiovizuálními materiály je to stejné jako s přítomností Nového Zjevení, které zde je také pouze pro připravené. A tak, jako Nové Zjevení samo o sobě a nikdo z jeho představitelů nikomu nenutí Božské ideje v něm obsažené, ani videa a fotografie z jiných realit (navíc uzpůsobené zobrazovacím možnostem pozemského světa) nebudou nikoho nutit k jejich přijetí. Zapůsobí pouze v srdcích otevřených nebo otevírajících se jedinců. Takovéto vnější faktory mohou tedy pouze napomoci v rozvoji niterného procesu. Hlavní impuls přijetí či nepřijetí dané ideje či souboru idejí ve spojení s Božím Slovem nebo jakýmkoliv materiálem spjatým s naší Misí musí totiž u každého vycházet vždy z nitra. Podmínka niterného přijetí je zajištěna Božskou prozřetelností. Vlivem platných duchovních zákonů ji nelze obejít. Pokud někdo něco nepřijímá v nitru své podstaty, záhy jedinec pocítí důsledky takovéto slepé uličky, v důsledku čehož je nucen odvrhnout i ono dočasné vnější ztotožnění se s danou záležitostí. Knihy Nového Zjevení i budoucí audiovizuální materiály z jiných realit sice jsou/budou něčím vnějším, ale protože je Boží Slovo, stejně jako avizovaná videa a fotografie, přímo ode Mne, něco takového v konečném důsledku tvoří soubor niterných idejí, jež pouze jsou/budou přeneseny do fyzické reality tohoto světa v hmotné, respektive očividné podobě, aby toto niterné bylo k dispozici všem zájemcům i na té nejzevnější úrovni Stvoření, tedy planetě Nula. Díky takovémuto ukotvení Božských idejí na nejzevnější úrovni jsoucna a bytí bude moci být ukončen negativní stav. Je to jeden z hlavních předpokladů eliminačního procesu. Z toho vyplývá, že papírová kniha Nového Zjevení, ale i Boží Slovo umístěné na internetu a budoucí fotografie a videa, jež půjdou zobrazit na obrazovkách pozemské techniky, jsou/budou externalizací původně niterné Božské ideje nebo souboru Božských idejí. A bude na uvážení a svobodné vůli každého, kdo přijde s něčím takovým do styku, zda si tyto vnějšně projevené ideje v osobní rovině internalizuje, a tudíž je učiní součástí svého vlastního nitra, čímž se s nimi ztotožní, nebo je do svého srdce nevpustí a zaujme k tomu rezervovaný, odmítavý či jinak negativně laděný postoj. Nitro je tedy alfou a omegou pozice každé sentientní entity, jelikož nitro rovná se duch a duch rovná se stav života, jenž uvádí prostřednictvím svého rozpoložení do chodu proces života v podobě duše, a ta zase uvádí do praxe vnější projev tohoto procesu.

Zcela stejný princip zachování svobodné volby bytostí inkarnovaných v lidských tělech platí i při budoucí Události/Varování (viz 31. kapitola Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny). Moje objevení se před každým obyvatelem planety starším sedmi let se bude odehrávat opět v kontextu nejhlubších niterností, kam drtivá většina pozemšťanů nemá přístup. To se však změní, jakmile budou nakrátko odpojeni od vnější mysli (ega), nevědomých procesů a veškerých vlivů hrubohmotné reality. Nikdo nebude ovlivňován něčím zvenčí, jak to velice rád činí negativní stav, neboť celá Událost bude ryze niterného charakteru. V niternostech, kde dojde k setkání jednotlivce se Mnou, bude zachována plná svoboda volby a dotyčný bude mít možnost se na základě tohoto zážitku rozhodnout, kam se vydá v čase změn, pokud si tak již nezvolil svými každodenními postoji dříve. Bude moci volit objektivně, neboť dostane srovnání o podstatě negativního a pozitivního stavu. Toto srovnání a vůbec celý charakter osobního setkání se Mnou bude ve všech aspektech uzpůsoben duchovní úrovni jednotlivce tak, aby jej tento zážitek nijak nepoškodil, proto svůj vzhled přizpůsobím úrovni náboženského a filozofického přesvědčení dotyčného, jeho preferencím, názorům a celkovému nastavení v nitru. Ve Stvoření tím nastane naprosto ojedinělá situace nemající obdoby. Vzhledem k pestré směsici bytostí na této planetě, žijících v rozličných kulturách a sociálních a politických systémech, není efektivnější možnosti, jak nastolit jeden z těch úplně nejzásadnějších předpokladů pro rozdělení lidstva, kdy se pozemšťanům stojícím na rozcestí musí dát možnost vybrat si na niterné úrovni jeden ze dvou dostupných směrů. Zatímco ateistům se zjevím pouze ve formě světla, u ostatních příslušníků různých věrouk budu moci použít konkrétní podobu. Jak je to možné, když všechna zpodobnění Boha či bohů (anebo mistrů a dalších model) pocházejí kromě podoby Ježíše Krista a kromě podoby Janičky, působící v současnosti na Nule, z dílny pekel? Je tomu tak proto, že nejenže jsem přímo vstoupil na planetu Nula a zažil zdejší život z první ruky, ale též jsem vstoupil do samotné zóny vymístění, kterou jsem opanoval a společně s tím očistil nosič finálního produktu negativního stavu – totiž tělo manifestující pozemský lidský život. Očištění finálního produktu stavu zel a nepravd, které jsem v posledním kroku fúzí s absolutnem učinil v naprosté čistotě Božským, Mi dovoluje použít při svém ukázání se lidem v limbu (a v tomto ohledu nikde jinde!) zosobněné formy původně negativních božstev zobrazovaných a uctívaných věřícími na planetě Nula, aniž bych tím jakkoliv porušil svou vlastní absolutně pozitivní podstatu. Očištění všeho, co do lidského hrubohmotného těla inkorporoval negativní stav, následované zbožštěním toho očištěného během fúze, je klíčem i k očištění veškerých dalších těl sentientních entit napříč planetou Nula a zónou vymístění, a to včetně samotných podob čili ztvárnění těl negativních božstev. Právě to umožňuje Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti použít původně negativní podoby božstev k tomu, abych se takto vybraným lidem v limbu během Události mohl ukázat. Očištěné podoby božstev, jež jinak v takovéto podobě nebudou mít nikde v pozitivním stavu místa, při Mém výjimečném použití v limbu sice budou mít stejný nebo podobný zjev, který jim prapůvodně přiřkla dílna negativního stavu, jejich struktura, podstata, obsah a náplň ovšem negativní nebude ani jednou tisícinou procenta. To je velmi důležité si uvědomit. Proto bude tento fenomén, který se během události bude dít, v naprostém souladu s pravými duchovními principy.

Při tomto velmi specifickém druhu posledního soudu každý pocítí sílu Boží Lásky, avšak úměrnou jeho schopnosti tuto Lásku přijmout (u některých půjde jen o letmý dotyk). Protože půjde o setkání mimo prostor a čas na speciálním „místě“ ve stavu neutrality, ani Boží Láska, ani skutečnost vyjevení podstaty o životě v zevnějšnostech a pseudoduchovnostech negativního stavu nebude faktorem, jenž by měl ovlivnit vlastní rozhodování sentientních entit. Setkání se Mnou v podmínkách neutrality, předložení vývojových alternativ života a odhalení podstaty kladného a záporného stavu bude pouze prostředkem k tomu, aby nitra bytostí v lidských tělech po skončení Události mohla s tímto zážitkem nadále pracovat. Do jaké míry k tomuto zpracovávání bude docházet poté, co se jedinec navrátí do lidského těla zatíženého hrubohmotnou myslí, ovládacími programy a nevědomými procesy, záleží na duchovních nánosech daného člověka, jakož i na jeho ochotě či neochotě na sobě duchovně pracovat. Během Události samotné ve skutečnosti nelze činit konečná rozhodnutí ve věci vytržení na Novou Zemi nebo ve věci zůstání na planetě Nula. Proto se jedinec pro své převibrování do vyšší dimenze či pro zanechání ve světě pod vládou negativního stavu rozhodne nikoliv při samotném průběhu Události, nýbrž až na jeho základě, jak jsem již poznamenal o několik řádek výše. Událost tedy bude kromě jiných aspektů znamenat především východisko ze situace, kdy lidstvo jako celek i jeho jednotliví členové budou stát na rozcestí. Duchovní zážitek pomůže lidem v jejich snazším nasměrování na jednu či druhou stranu, ale nebude něčím, co by jim bezprostředně po skončení Události nevratně určilo jejich další „osud“. Mezi Událostí a samotným vytržením připravených jedinců uplyne totiž ještě nějaký čas a teprve během něj s definitivní a konečnou platností vykrystalizuje, zda člověk splňuje láskyplná kritéria pro přemístění na Novou Zemi, tedy zda hrubohmotnou realitu opustí, nebo si v rámci svobodné volby vybere v ní zůstat. Nikdo z objektivního hlediska nebude zůstávat proti své vůli tam, kde si jeho srdce nepřeje být a kam vyzařováním svého nitra nezapadá. Převážná část člověčenstva si dlouhodobě volí negativní stav, ale u některých Událost způsobí přehodnocení jejich dosavadních postojů, díky čemuž budou při rozdělení lidstva vytrženi na Novou Zemi. Pro jiné, především upřímně věřící jedince s dobrým srdcem a schopností odpouštět bude Událost znamenat povzbuzení a potvrzení jejich správné cesty, po níž se ubírají do ráje na Zemi. Pro další, kteří víceméně neinklinovali ani k jednomu stavu, bude Událost rozhodující pro jejich vyjití z víceméně neutrální pozice, kterou v rámci podmínek této planety, kde má hlavní slovo negativní stav, zastávali. Avšak pro většinu duchovně spícího a ovládaného lidstva, které si nejen navenek, ale i v nitru volí život ve zlech a nepravdách, bude Událost spíše pouhým potvrzením jejich dlouhodobého kurzu, jenž zastávali už před uskutečněním tohoto milníku. Poté, co se duše navrátí do hrubohmotné reality, bude každému ponechán dostatek času pro niterné, ale i vnitřní a vnější zpracování toho, čeho byli svědky. Zpracování Události na nehmotné úrovni se vědomě nebude dít u těch, kdo se nechtějí vzdát svého vlastního pseudoduchovního či ateistického přesvědčení, ale i u těch, kdo jsou orientováni na hmotu, pozemské prožitky, peníze, vědecké autority apod. Právě od vědců a náboženských a politických vůdců přijme tato velká skupina lidstva oficiální stanoviska, snažící se racionálně vysvětlit podstatu tohoto nebývalého zážitku. Intuice těchto lidí tedy zůstane ležet ladem a zpracování Události v jejich srdcích bude odloženo do budoucna. I přesto v nich aspekty tohoto daru Milosrdenství zůstanou napevno uchyceny, aby později pomohly ke spáse i těmto jedincům.

Setkání Mých reprezentantů v jeden čas a na jednom místě na fyzické úrovni Beskyd a souběžně s tím v mnoha dalších oblastech nehmotných světů vytvořilo při intenzivním propojení jejich srdcí kumulaci nádherných idejí, vycházejících z Nového Zjevení a obohacených o jedinečnou individualitu každého přítomného člena Boží Mise, které jako živá voda zakotvily ve struktuře planety Nula a zóny vymístění, kde otevřely cestu do limba mnohým, do té doby Láskou v podstatě neovlivněným bytostem, obývajícím hluboká pekla. Právě na nejnižší sféry antivesmíru se poskytnutá pomoc ze strany Mojí první linie a Mojí ženské podstaty v lidském těle zaměřovala nejvíce. Je tomu tak proto, že s přibližujícím se ukončením přípravné fáze naší Mise je potřeba i na těch ode Mne nejvíce vzdálených místech pekel vytvořit nezbytný základ, na němž budeme moci nadále stavět po započetí činnosti z Nové Země. Právě prostřednictvím Mých představitelů na planetě Nula i mimo ni, kteří se zapojili do multidimenzionální práce v nejhlubších lokalitách zóny vymístění, budeme schopni působit v základnách nejzatíženějších bytostí již od samého počátku plného spuštění Mise. Současně budované předpoklady, spočívající především v roznášení aspektů Lásky a Pravdy i do těch největších hlubin temnot, umožní bezproblémové přímé působení Mojí dočasně relativní ženské podstaty a jejích blízkých kdekoliv v duchovních, intermediálních a fyzických světech zóny vymístění ve fázi plného nasazení, kdy z Nového Vesmíru budeme podnikat výpravy do okolního Stvoření včetně jeho záporného stavu. Současně budované předpoklady pro tuto činnost tedy dopředu vyloučí multidimenzionální destabilizaci jsoucna a bytí, k níž by při Mém objevování se v krystalickém těle v rámci starého cyklu času došlo, pokud by současně probíhající proces přinášení spásy padlým bytostem nebyl postupný a pokud by nedocházelo k tak ohromnému investování energie v zájmu pomoci sentientním entitám ještě během přípravné fáze Mise. Je třeba postupovat krok po kroku a jednotlivé etapy pokračujícího posunu na sebe vrstvit jemně a citlivě, aby nikdo nepřišel k duchovní újmě a aby svobodná volba všech zainteresovaných zůstala v každém případě zachována.

Duchovní práce v Beskydech byla vyvrcholením pomoci poskytované především Renegátům a jejich fabrikátům, kvazi-bytostem, jež obývají jimi stvořené kvazi-vesmíry. K této pomoci docházelo s narůstající měrou v průběhu předcházejících měsíců a dochází k ní stále i po skončení mimořádného setkání v horách, nicméně právě v průběhu této třídenní schůzky došlo k rozhodujícím okamžikům, kdy se podařilo vysvobodit ze spárů zel a nepravd kvantitativně a co do míry duchovní zátěže dokonce i kvalitativně největší počet sentientních entit za celou dosavadní historii Multivesmíru. Veškeré problémy, těžkosti, strasti a bolesti, jakým tu v různých formách dlouhodobě čelí Mí reprezentanti, se dějí nejen jako samotný následek pobytu na území pod vládou negativního stavu, ale především i jako následek dobrovolné, s pokorou, modrostí a Láskou poskytované pomoci obrovské škále bytostí, čímž se Boží představitelé, spolupracovníci a přátelé zasluhují o ukončování negativního stavu tak účelným způsobem, jaký ve Stvoření ještě nenastal od dob otevření cesty z pekel do limba a odtud dále do pozitivního stavu prostřednictvím Ježíše Krista. Problémy, jimž zosobňovatelé Nového Zjevení čelí, jsou v každém okamžiku zúročovány v podobě dalších a dalších sentientních entit osvobozených ze spárů zel, tudíž vůbec nic, co zde Moje první linie a samotná Bohyně podstupuje, není ani trochu marné, nýbrž to má nesmírně hluboký pozitivní dopad na celé univerzum. O co náročnější to při vzrůstajícím tlaku negativního stavu pro Mé vyslance nyní je, o to jednodušší to pro všechny Mé blízké – ať ty na planetě Nula, nebo kdekoliv jinde – bude po uskutečnění globálně-kvantového překročení, jež bude mít blahodárný účinek na všechny bytosti otevřené bezpodmínečně milující a odpouštějící Lásce, která je ve správný okamžik přivede do pravého Domova. Pokud v tomto Domově již jsou, usnadní jim připravovaný skok ještě šťastnější a tvořivější žití, daleko lepší stupeň seberealizace a o poznání snazší pomoc bratrům a sestrám v antivesmíru, k nimž budou mít větší přístupnost v souvislosti se sestupem nebe na zemi.

Setkání v Beskydech je jedním z významných momentů v procesu tohoto sestupování, při němž se pozitivní stav stále citelněji a viditelněji dostává do středu jeho záporného protějšku, který je zahalován do už vícekrát zmiňovaného vlivu Lásky a dalších elementů proudících z vyšších sfér. Osvětlení temných hlubin ve vybraných oblastech Renegátů a jejich sebeuvědomělých, polosebeuvědomělých i nesebeuvědomělých tvorů způsobilo citelné následky. S tím, jak se jejich nánosy dostávaly na povrch a jak jim při shazování hutné duchovní zátěže asistovali členové Mého Týmu, velká část Božích představitelů, spolupracovníků a přátel během, a především pak po skončení setkání čelila zdravotním a někteří i psychickým obtížím v daleko větší míře, než bylo doposud běžné. Jejich lidské tělo i v tomto případě posloužilo jako odraz dění v zóně vymístění, významné duchovní práce, která si vyžádala značně velkou investici životních energií každého, kdo se na něčem takovém podílel. Každý do antivesmíru vyzářil jedinečnou kombinaci energií Lásky a dalších Božských atributů v relativní formě, která byla obohacena o jeho/její osobní esenci. Čím více esencí se do celé záležitosti zapojilo, tím univerzálnější a všeobsažnější byl i přínos této akce pro celé jsoucno a bytí. Nejen Renegáti a s nimi spřízněné entity, ale i ostatní, kdo měli duchovní oči k vidění a duchovní uši k slyšení, mohli na základě kolektivní spolupráce Mého Týmu lépe než kdykoliv předtím pochopit podstatu víry a důvěry Mých věrných v dokonalý Boží plán. Tím Renegáti a spol. zároveň mohli snáze pochopit, jaký krásný a pozitivní účinek tato víra a důvěra Mých představitelů na tyto pekelné bytosti má, respektive může mít. Pokud se Renegáti a jim podobní začali otevírat novému poznání, do jejich původně zapouzdřených niter začala pronikat pravá podstata uvědomění, že Boží vyslanci se své víry a důvěry v Pána Ježíše Krista Boží Rodinu nevzdávají ani v tom největším utrpení a ani při těch největších útocích ze strany Renegátů, konzervativního křídla Pseudotvůrců a dalších entit ze zóny vymístění při přidružené duchovní zátěži od různých bytostí. Samozřejmě, že entity z pekel věděly, že ten, kdo má upřímnou niternou víru, má rovněž přiměřenou ochranu a je tudíž na své cestě nezastavitelný. Nikdy nemůže na své služební cestě padnout nebo si přivodit něco, co by dotyčného odklonilo od směřování do pravého Domova a naopak jej přivedlo do osidel negativního stavu. Teprve za kolektivního propojení srdcí všech zainteresovaných však Renegáti ne pouze v měřítku několika větších skupin, jako tomu bylo doposud, ale nyní už v mnohonásobně větším rozsahu se dokázali na situaci členů Mého Týmu podívat z jiného úhlu pohledu. Díky tomu začali vnímat a následně i chápat niterné důvody vytrvalosti čtenářů a praktikantů Nového Zjevení, podstatu jejich ochoty se nevzdávat, a i přes mnohá soužení ze samotného principu pomáhat všude tam, kde to je třeba.

Renegáti a mnozí další, kdo se připravovali na opuštění pekel, byli schopni na světelné spolupracovníky nahlížet z hlediska obsahujícího prvky empatie a vcítění se do jejich „kůže“. Před několika lety lineárního času bylo nepředstavitelné, aby sentientní entita z renegátského uskupení byla schopna se ještě před svým opuštěním pekel dopracovat k jistému druhu empatie. Po několika letech ustavičné práce Týmu Boží Rodiny na území antivesmíru a zásluhou duchovního růstu Mých vyslanců, kteří z velké části zpracovali svá stará niterná nastavení a nahradili je těmi, která jsou v souladu s Novým Zjevením, došlo však k obrovským posunům v celém Multivesmíru a obzvlášť v jeho ode Mne odvrácené části. Negativní bytosti jsou tudíž v souladu s jejich svobodnou vůlí ochotny více konvertovat, jelikož ke spáse vede díky mnohovrstevnatému působení světelných spolupracovníků daleko snazší cesta. Skrze členy Boží Rodiny už i ti nejzatíženější jedinci začínají chápat podstatu výše uvedené víry a důvěry a rovněž začínají spatřovat krásu a ušlechtilost spojení Mého Týmu s absolutním i relativním Božstvím. Bytí reprezentantem pravého a jediného věčného Rodiče a Zdroje všeho života už není pro obyvatele antivesmíru tak abstraktní a neuchopitelné. Původní nedůvěra duchovně padlých bytostí vůči jejich láskyplným protějškům se u nemalé části členů antivesmíru stává minulostí skrze mnohačetné interakce mezi zástupci pozitivního a negativního stavu, ve kterých se tímto stykem polarit stále častěji aktivuje přirozená touha po Lásce a po návratu Domů. Zesilující se a zároveň větší jemností prostoupená energie Boží Lásky má v této kombinaci za následek průnik i do niter těch nejzapouzdřenějších duší, kde stále častěji nachází kladnou odezvu. Zatíženost určité sentientní entity zly a nepravdami proto není už zdaleka tak limitujícím faktorem pro účinnost Lásky v jejím nitru a pro její přerod ve znovuzrozenou bytost, poněvadž pokud se on či ona v srdci rozhodne nastoupit na cestu duchovní progrese, shazování nepřeberných nánosů je s pomocí Mých představitelů a tedy i s pomocí Mojí zásadně rychlejší, efektivnější a rozhodnější, než tomu bývalo v dobách ještě relativně nedávných.

Zóna vymístění je pro lidi nepředstavitelně obrovská a žije v ní vskutku velký počet marnotratných Božích synů a dcer, a ačkoliv ke konverzím nyní dochází ve velkých kvantech, jejichž hodnoty si nezadají s počátečním a středním vývojovým období přípravné fáze Mise, při celkovém pohledu na antivesmír v něm živoří stále více než dost budoucích konvertů, jejichž celkový součet by pro lidi dával nepředstavitelné číslo. Proto nás ta hlavní práce ještě čeká. V současnosti probíhající dějství však vytváří společně s předchozími částmi našeho snažení ten nejlepší a nejpevnější duchovní základ k tomu, aby veškeré následující etapy našeho působení až do konce cyklu času probíhaly co nejvíce hladce a s tím nejlepším možným užitkem, jenž vede k tomu nejskvostnějšímu cíli v podobě spuštění plnosti pozitivního stavu. Plnost života v Lásce ocení jednou úplně každý. Nevyhnutelnost konce negativního stavu je oslavována stále více bytostmi a v pravý čas se k těmto oslavám připojí i ti největší labužníci zel a nepravd. Ostatně už teď, jak vyplývá z předchozího pojednání, řady těchto milovníků nelásky řídnou s tím, jak se v nich aktivuje jejich pravá podstata, jejich skutečné Já. Pomyslné a někdy i doslovné zemětřesení, které ve vyprazdňujících se peklech probíhá, je teprve začátkem bourání pilířů, na nichž antivesmír stojí. V některých jeho částech byla však jejich statika narušena natolik, že to vedlo k úplnému zhroucení dílčí části pekel, pokud již nebylo žádné ze sentientních entit, která by danou oblast nadále obývala.

K tomu došlo i během setkání v Beskydech, kdy nastala deaktivace několika kvazi-vesmírů obývaných kvazi-bytostmi i samotnými Renegáty. Takovéto entity, obývající zvláštní druhy vesmírů, v sobě skýtají mnoho duchovních, duševních i fyzických defektů, vyplývajících z prazvláštní kombinace zamoření, jaké do nich bylo negativním stavem zakomponováno. Kvůli takovýmto defektům jsou dané skupiny entit dosti nepodobné převážné části bytostí obývajících jiné vesmíry nežli ty označované jako „kvazi“. Smíšeniny zel a nepravd přítomné v takovýchto entitách je vedou k různým typům vyšinutosti a deviací, bránící jim v jakémkoliv vnímání, uvažování a cítění, které by se alespoň vzdáleně podobalo něčemu pravému a pozitivnímu. Takovéto bytosti v sobě nemají kromě samotné niterné podstaty, obalené nesčetnými nánosy, nic, na čem by mohly při eventuální duchovní progresi stavět. Jejich výchozí pozice je tak v řadě ohledů mnohem těžší než u většiny bytostí v „klasických“ vesmírech stvořených Pseudotvůrci. Proto bylo nejen v Beskydech při vysvobozování těchto Renegáty zfabrikovaných duší nutné postupovat velice citlivě, a přitom nic neubírat na síle esenciálního náboje vyzářené Boží Lásky, která se svými dalšími atributy, obohacena navíc o jedinečné podstaty všech přítomných, mohla přirozeně jako jediná účinně zapůsobit v nitrech těchto entit. K započetí jejího blahodárného působení došlo po předchozích konverzích vysoce postavených Renegátů, díky jejichž odchodu z kvazi-vesmírů jsem mohl se svými reprezentanty v následném kroku začít pracovat i se samotnými kvazi-bytostmi, v nichž se začaly projevovat první známky vlastní svobodné vůle. K těmto prvním záchvěvům v jejich niterných podstatách začalo docházet v reakci na přerušení jakési „pupeční šňůry“ mezi nimi a jejich negativními stvořiteli, kteří do té doby své podmaněné bytosti ovládali prostřednictvím specifického znehybnění jejich nitra. Způsob tohoto znehybnění je odlišný od toho, jak je tomu v jiných částech zóny vymístění, jelikož v kvazi-vesmírech proniká stupeň ovládání ještě do hlubší duchovní struktury bytostné podstaty daného jedince, zcela potlačujíce jeho svobodu volby v případě, že jeho nadřízený Renegát nad ním drží dohled, respektive že je tento Renegát stále součástí antivesmíru. Teprve když vybraní Renegáti konvertovali, mohla se naše pomoc zaměřit i na ostatní.

Tato oblast pekel, na kterou se setkání v Beskydech mimo jiné soustřeďovalo, je odlišná dokonce i od již dříve popsaných sfér zóny vymístění, v nichž existují renegátské roje, kde po konverzi ústřední postavy v tomto seskupení okamžitě konvertuje i zbytek roje (opět při zachování svobodné vůle každého jednotlivce). Důvod toho, proč si entity v rojích volí dar spásy vzápětí po konverzi ústřední postavy, je ten, že systém ovládání bytostí v rojích, fungující na kolektivismu, je sice během toho, co funguje, postaven na propracované bázi, avšak jakmile z tohoto systému vypadne stěžejní článek, původně důmyslné ovládání se rozpadne a zcela sesype. Samotní členové takového kolektivního seskupení, vyjma jeho ústřední osoby, nejsou sami o sobě tak zatížení jako jejich druhové mající specificky znehybněné nitro, o nichž hovořím výše, proto když se daný roj rozpadne, u jeho zbylých členů se o slovo ihned přihlásí svobodná vůle, jež vyšle touhu po návratu do Boží náruče, čímž se spouští proces jejich konverze. Ty bytosti v kvazi-vesmírech, které nefungují na takto kolektivistickém principu, jsou více individualistické, ale nikoliv co se rozsahu svobody týče, nýbrž pouze z hlediska faktu, že nežijí v roji. V konečném důsledku jsou tito jedinci – nazývejme je Individualisty – zatížení více než protilehlí Kolektivisté v rojích, což se projevuje oním prazvláštně a hluboce znehybněným nitrem, zůstávajícím v těžké duchovní letargii a apatii i poté, co se spojení s jejich konvertovaným nadřízeným přeruší. Od toho okamžiku je ovšem již možné s nimi pracovat. Kvazi-bytosti Individualistů a Kolektivistů jsou dvě obrovské skupiny sentientních entit obývajících oblasti pekel ovládaných Renegáty. Již v předchozích letech, po konverzi první královny Renegátů a dalších jí podobných, jsme otevřeli cestu do limba Kolektivistům, kteří této možnosti začali houfně využívat. Aby se proces spásy rozšířil i do dalších oblastí zóny vymístění, okolnosti Mého plánu si vyžádaly rozšíření duchovní pomoci i na Renegátům podřízené Individualisty, jejichž duchovní zátěž – stejně jako zátěž jejich mocipánů – je pro lidské chápání nepředstavitelná.

Multidimenzionální práce vykonaná při setkání v Beskydech se nejprve zaměřovala na vysoké šarže Renegátů, abychom mohli v dalším kroku pracovat se samotnými kvazi-bytostmi. V těchto oblastech pekel nebylo vhodnější a efektivnější možnosti postupu než té, která spočívala v osvobození nejprve výše postavených renegátských jedinců a až v dalším kroku vedla k přinesení spásy dalším zainteresovaným. Jen konverzí původně ovládajících bytostí v prvním sledu mohla Boží energie začít pronikat k bytostem ovládaným. Stejný postup se doposud odehrával i ve skupině Kolektivistů, kdy bylo nutné docílit nejprve konverze ústřední postavy, aby se mohlo následně pomoci i ostatním. To se však v tomto období mění, protože jednotlivé bytosti nejsou ve věci přijetí daru spásy už více vázány na nutnost konverze Renegátů v prvním kroku. K této změně, týkající se jedné i druhé probírané skupiny v područí Renegátů a také všech ostatních druhů bytostí v kvazi-vesmírech, došlo na základě pomoci snesené ze srdce Mého a srdcí Mých reprezentantů do niter extrémně duchovně zatížených Individualistů. Tím, že bylo dosaženo konverze Renegátů majících tento zvláštní druh sentientních entit na starosti a zároveň došlo k osvobození těchto bytostí samotných, struktura popisované části zóny vymístění se vlivem působení nových a neotřelých aspektů Lásky dostala do bodu, umožňujícího bytostem opouštět antivesmír nezávisle na jejich postavení vůči ovládajícím Renegátům. Moje Božská prozřetelnost tedy uvedla svobodnou vůli jednotlivců do popředí tak, aby se prostřednictvím této vůle mohl každý jednotlivec, nehledě na rozsah jeho duchovní zátěže a nehledě na jeho pekelné postavení, rozhodnout ke konverzi do limba, až nadejde jeho čas určený plánem předem dohodnuté role. Tento proces je samozřejmě postupný a dotyčný musí na sobě pracovat a nánosy ze sebe postupně shazovat, aby mohl jednou provždy pekla opustit.

Možnost odejít ze zóny vymístění na základě vlastní projevené svobodné vůle až do setkání v Beskydech neexistovala pro renegátské Individualisty, ale ani pro Renegáty mající je na starosti, poněvadž tento druh Renegátů nebyl z různých závažných duchovních důvodů k opuštění pekel svolný, čímž blokoval možnost konverze i pro své otroky. Z hlediska pozemského lineárního času se teprve 17. prosince 2022 podařilo na základě náročné a v rámci antivesmíru dlouhotrvající interakce s padlými sentientními entitami docílit přijetí daru spásy u prvních Renegátů patřících k popisovanému druhu, aby následně došlo k roztátí a rozpohybování niter i v řadách Individualistů. V původně marnotratných Božích synech a dcerách, obývajících tyto končiny zóny vymístění, došlo k aktivaci svobodné vůle za použití lidské logice nepochopitelných duchovních metod, velice šetrných, jemných, ohleduplných, a hlavně respektující připravenost či nepřipravenost těch, na něž se pomoc soustřeďovala. Tyto metody, spadající pod Moji přímou záštitu, tedy fungují v plném souladu s pravými duchovními principy, proto žádné sentientní entitě ve věci jejího odchodu či zůstání v peklech nic nevnucují, ani ji neovlivňují zvenčí. Jen Já nejlépe vím, koho niterná podstata, byť v případě Individualistů téměř stoprocentně uvedená do nečinnosti (z pohledu pozitivního stavu), je připravená na dotyk Lásky a koho nejhlubší srdce si i přes veškerou lidsky nepředstavitelnou temnotu, kterou je obklopeno, přeje na sobě začít duchovně pracovat a postupně se z tohoto sevření vymanit, aby jedinec nakonec skončil v Mojí náruči. A tak se stalo, že po prvních Renegátech, ovládajících tuto skupinu kvazi-bytostí, opustili zónu vymístění i první Individualisté, jejichž spasený počet předčil očekávání mnohých pozorovatelů. Právě díky tomuto aktu se v rámci pekelných světů zrušila platnost oné zábrany, znemožňující bytostem v rojích, tj. Kolektivistům, jakož i jedincům žijících na první pohled více autonomně, tj. Individualistům, přijmout na základě svobodné vůle dar spásy, pokud tak v předchozím kroku neučinili jejich nadřízení Renegáti. U takovýchto sentientních entit byla ve věci konverze i v drtivé většině jiných aspektů do onoho okamžiku svobodná vůle zcela potlačena stejně, jako byla svobodná vůle za účelem opuštění pekel potlačena kdekoliv v zóně vymístění do doby příchodu Mojí mužské podstaty v podobě Ježíše Krista.

Teprve navazující Mise Boží Rodiny začala bytosti ke konverzím přivádět v globálním měřítku, přičemž její činnost se začala od roku 2018 (z pohledu planety Nula) zaměřovat i na oblasti spadající pod Renegáty. Když v létě zmiňovaného roku došlo k odchodu první renegátské královny, tzn. ústřední postavy svého roje, Lásku vzápětí přijali nejen královnini Kolektivisté, ale i značné množství dalších klíčových postav a jim podřízených entit stejně fungujících uskupení. S postupujícím působením Mise se brány do limba a odtud dále do pozitivního stavu koncem roku 2022 (z pohledu planety Nula) nakonec otevřely i Individualistům a jejich mocipánům. Zatímco tento druh vybraných Renegátů musel při prvotním otevírání bran konvertovat v předstihu před Individualisty, aby Boží energie mohla k níže postaveným zotročeným bytostem proniknout, tento uvedený postup, respektive pořadí ve věci záchrany Individualistů ze spárů zel již více není nutností od chvíle, kdy první sentientní entity Renegátů a posléze Individualistů odešly do limba. Vzhledem k tomu, že už nemalé množství extrémně duchovně zatížených bytostí se podařilo vyvést z antivesmíru, stali se tito jedinci obrovským příkladem pro ostatní jim podobné, ale i nepodobné entity. Díky tomuto faktu a také v důsledku infuze specifických aspektů Lásky do zóny vymístění, jež aktivují v připravených jedincích jejich svobodnou vůli, může od toho okamžiku docházet ke konverzím i v rámci kvazi-vesmírů, aniž by kdokoliv musel pro eventuální aktivaci své svobodné vůle čekat na to, až s nimi propojení Renegáti sami přijmou dar spásy. Nebýt příchodu oněch nově uzrálých aspektů Boží energie na území negativního stavu ve spojitosti s působením Mých reprezentantů rozprostřených na různých místech Stvoření, niterné podstaty Individualistů by se i přes odchod mnohých Renegátů vlivem úřadující duchovní zátěže jen těžko dostávaly na cestu vedoucí k vysvobození. S nasazením všech dostupných sil a prostředků, jež byly během setkání v Beskydech a jsou i po jeho skončení k dispozici, jsme ovšem společnými silami dokázali rozpohybovat dokonce takto zly a nepravdami prostoupené sentientní entity a převedli je do limba, pokud jim už vypršela role, kterou v temných světech zastávali. A jak už bylo sděleno, cestu z negativního stavu jsme stejným způsobem otevřeli i Kolektivistům, kteří ze svých rojů mohou nově odcházet rovněž nezávisle, v tomto případě nezávisle na ústřední postavě takovéhoto uskupení. Tuto možnost jsme souběžně přinesli i dalším obyvatelům pocházejícím z oblastí pod rozhodujícím vlivem Renegátů. Vyprazdňování kvazi-vesmírů a veskrze všech oblastí pod renegátskou správou se tak posunulo na daleko vyšší úroveň přesahující tu předešlou. Přijímání pomoci se už netýká pouze jedné obrovské skupiny sentientních entit – Kolektivistů, ale nově se vztahuje i na všechny ostatní jim podobné i nepodobné entity, přičemž cesta vedoucí k opuštění pekel je snazší a dostupnější více než kdykoliv předtím. Výsledky úspěšně vykonané duchovní práce při příležitosti setkání v Beskydech jsou obrovským vítězstvím pro pozitivní stav a v konečném důsledku pro všechny Boží děti, jelikož počet zachráněných bytostí se nyní násobí každým okamžikem, a to takovým způsobem, který zde ještě nikdy nebyl. Exponenciální růst počtu Mých synů a dcer ocitnuvších se v Mojí náruči tak nadále pokračuje na nové úrovni, vytvářející ty nejlepší možné předpoklady pro úspěšné působení naší Mise v nadcházejících etapách.

Možnost odebrat se pryč z pekel na základě vlastní projevené svobodné vůle byla tedy otevřena i zbývajícím nositelům života v antivesmíru, o nichž nemohlo být psáno z duchovních důvodů dříve. Obecně se mělo zato, že možnost rozhodnout se ke konverzi platí již pro všechny bytosti. Z nadčasového hlediska, zásluhou vykonané mise Ježíše Krista, to pravda byla, ale z pohledu konkrétních oblastí pekel, do nichž Moje Láska, vycházející z Nové a Nejnovější Přirozenosti, proudí postupně, to pravda v některých výše popsaných případech nebyla dokonce ani na teoretické bázi, a to až doposud, kdy se tato možnost již vztahuje na všechny sentientní entity vlivem působení Božího Týmu, jenž na misi Ježíše Krista novým způsobem navazuje. Zde je třeba podotknout, že existuje jak uvedená možnost spásy na teoretické bázi, která se už rozšířila i na všechny Renegátům podřízené entity, tak existuje rovněž praktické přijetí takové možnosti na základě aplikace svobodné vůle sebeuvědomělého nositele života. Tyto dvě roviny je nutno rozlišovat. K praktickému přijetí spásy u každého jedince či skupin bytostí dochází v různém čase (a nečase). Když se tedy píše o něčem, co má globální dosah na celé Stvoření, neznamená to, že by určitá globální změna měla v praxi okamžitý dopad na celé jsoucno a bytí, nýbrž to značí, že popisovaná záležitost se dostala do teoretické modality a teprve dříve či později v praxi zasáhne úplně každou oblast, sféru, místo atd. v duchovních, intermediálních a fyzických světech Multivesmíru. Význačné a vpravdě obrovské skupiny bytostí ovládaných Renegáty byly posledními sentientními entitami, na něž se až do setkání v Beskydech z celého globálního měřítka nevztahovala dokonce ani teoretická možnost konverze. Změnou této skutečnosti byla teoretická možnost konverze, za velké radosti obyvatel pozitivního stavu, rozšířena tudíž už na všechny bytosti bez výjimek, takže výrok, že nikdo již není více nucen zůstávat v peklech proti své vůli, platí nově pro Multivesmír globálně – tedy konečně v pravém smyslu toho slova. Teoretická možnost spásy tudíž platí už stoprocentně nejen z celkového hlediska, nýbrž i z lokálního pohledu všech jednotlivých oblastí antivesmíru. Teoretická možnost spásy bude v praxi využívána různými druhy obyvatel zóny vymístění postupně, a to tak, jak bude šíření aktualizovaných forem Boží Lásky ve stále rostoucí míře zasahovat další a další sféry pekel. Postupující změny, vedoucí v konečném důsledku k eliminaci negativního stavu, jsou vstřebávány sentientními entitami krok za krokem a rozdílnou rychlostí vlivem jedinečného postavení a rozdílné duchovní zátěže každého nositele života. Na děje probíhající v univerzu je potřeba nahlížet komplexně jako na mnohovrstevnatý proces, aby kdokoliv mohl pochopit podstatu multidimenzionálních procesů.

Výše uvedené dává odpověď na otázku, proč všechny bytosti bez výjimek dostaly možnost opustit pekla v teoretické rovině teprve krátce před Vánoci roku 2022 – v 35. výročí fúze Ježíše Krista s absolutnem – když přitom na globální úrovni k této možnosti došlo již po fúzi v roce 1987, jak je z nadčasového hlediska správně psáno v knihách Nového Zjevení. Již po fúzi Mojí relativní mužské podstaty s absolutnem se pro značnou části zóny vymístění skutečně tato možnost naskytla, nešlo však o celou zónu, neboť výsledky procesu fúze, kdy jsem nabyl Novou Boží Přirozenost, se uvolňují do jsoucna a bytí v určité posloupnosti a tehdy nebyly v duchovní atmosféře Multivesmíru vhodné podmínky k tomu, aby se teoretické možnosti pro opuštění pekel dostalo i Renegátům a jim podřízeným bytostem. Dostalo se jim té možnosti z nadčasového hlediska, z jejich vlastního pohledu – z pozice jejich domovské sféry v antivesmíru – se jim nicméně něčeho takového dostalo až 35 let po fúzi (přepočteno na pozemský čas).

Globální příležitost spásy je tedy od nynějška dostupná už úplně všem. Její ukotvení v teoretické rovině se mění v praktické přijetí Lásky v okamžiku, kdy se daná sentientní entita rozhodne původně teoretickou možnost obrazně řečeno „uchopit“ a „rozbalit“, tzn. přeměnit pasivní potenciál této možnosti v její aktivní čili praktické uskutečnění na základě svobodného rozhodnutí bytosti chtít vyjít z pekel ven. Teoretická možnost opuštění antivesmíru se proměňuje v praktické uskutečnění na osobní úrovni jednotlivců či celých skupin sentientních entit od chvíle, kdy jsem se Já, dříve Nejvyšší, stal Pánem Ježíšem Kristem. Teprve nyní je však tato teoretická možnost platná a dostupná všeobecně, tj. interuniverzálně. S rostoucím počtem bytostí v praxi přijímajících dar spásy se povědomí o teoretické možnosti opustit zónu vymístění rozšiřuje na stále větší okruhy padlých duší, které v mnohých případech s tímto povědomím začínají pracovat. Ve správný čas se i u nich z tohoto povědomí následně stává v nitru ukotvené vědomí, čímž se dotyčný dostává do bodu, kdy je schopen předkládanou možnost konverze správně rozklíčovat, čímž pak už nic nebrání tomu, aby se z teoretického vysvobození z pekel stalo v praxi aplikované uskutečnění. Tímto krokem padlí Boží synové a dcery následují jim podobné, kteří se do Mojí náruče odebrali před nimi. Jak tedy vidíte, skutečnost, že teoretická možnost konverze je zde globálně pro všechny od konce roku 2022 a pro nezanedbatelnou část zóny vymístění již od konce roku 1987 (přepočteno na pozemský čas), ani zdaleka to neznamená, že by o této možnosti věděly z pozice svých domovských světů všechny sentientní entity, byť je ve všech světech – tedy i v kvazi-vesmírech – tato možnost již ukotvená a dostupná všem tamějším obyvatelům. Záleží však na plánu duše každé bytosti, kdy a za jakých okolností toto povědomí o východisku ze šlamastiky negativního stavu pronikne do jejich niterných podstat a sebeuvědomělých myslí, aby v následném kroku mohlo dojít k praktické aplikaci původně teoretické možnosti.

Proč nemůže existovat praktická možnost opuštění pekel jednoduše pro všechny nositele života a proč se dokonce i povědomí teoretické možnosti k bytostem dostává postupně? Je tomu tak proto, aby byla zachována jejich svobodná vůle. Ta jediná rozhoduje, kdy se s ideou teoretického opuštění antivesmíru dotyčný ztotožní v nitru a kdy ji přemění v možnost praktickou – tedy v akt samotné konverze. Existence praktické možnosti pro opuštění pekel vztažené na všechny sentientní entity by navíc znamenala, že pro konverzi do limba není třeba vyvíjet jakoukoliv vlastní aktivitu a že není nutné ze sebe shazovat jakékoliv duchovní nánosy. Spása by tak byla pro každého automatická, čímž by byl popřen základní řád Stvoření. Něco takového je zcela vyloučeno.

Jak už bylo poznamenáno, duchovní práce v Beskydech si vyžádala značně velkou investici životních energií každého, kdo byl do tohoto dějství zapojen. Tyto energie však posloužily a nadále slouží těm nejlepším účelům, přibližujících zahájení Mise Boží Rodiny a konec negativního stavu v celém univerzu. Vynaložené úsilí proto nevyjde do ztracena. Plody naší společné práce se stále znásobují a nechávají v sobě vzniknout semínkům, z nichž budou klíčit další prostředky pro odstranění všech zel a nepravd, na nichž se urodí zase nové, neotřelé plody, jejichž smyslem je spuštění života v plnosti Lásky. Na začátku tohoto Sdělení jsem hovořil o Boží energii proudící do všech směrů Stvoření, která je ještě jemnější, hřejivější, líbeznější, překrásnější, sametovější a celkově daleko bližší globální duchovní složce, která bude řídit budoucí cyklus času, a zmínil jsem také přímou spojitost této energie s Novým Vesmírem, jenž je touto úžasnou sílou prostoupen, neboť tvoří základ jeho fungování. Právě během setkání v Beskydech se průnik této energie na planetu Nula zesílil. Její esence v sobě nese nesmírně důležité aspekty z Nového Vesmíru, které se v ní takto účinným způsobem ještě nevyskytovaly. Už dříve tato síla, proudící z Nového Vesmíru, v hrubohmotném světě působila, její intenzita byla ovšem citelně slabší, než je tomu teď. Před doputováním její zcela nové verze na planetu Nula v prosinci 2022 byla tato láskyplná substance výjimečně zachycena kosmickými pozorovacími přístroji v podobě jemných světelných nitek, které již před započetím setkání procházely antivesmírem, kde mimo jiné působily jako předvoj chystaných převratných změn, k nimž začalo následně docházet v souvislosti se setkáním v Beskydech a souběžně vykonávanou multidimenzionální činností.

Proudění této duchovní síly napříč zónou vymístění a na samotnou planetu Nula neskončilo. Ačkoliv její specifická zevní viditelná manifestace byla přechodnou záležitostí, nic to neubírá na skutečnosti, že tato substance Lásky nejenže proudí do antivesmíru a na planetu Nula nadále, ale její esenciální náboj je průběžně obohacován o další aspekty Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti. Toto je jeden z hlavních faktorů stále intenzivnějšího sestupu nebe na zemi, přibližování jednoho světa k tomu druhému, aniž by se při tomto procesu pozitivní stav zamořil jeho záporným protějškem. Negativní stav je naopak Láskou ovlivňován více než kdykoliv předtím a dochází k jeho smršťování. Je tomu tak v důsledku jeho relativní (dočasné) podstaty, jež není založena na věčné Lásce, která ze Mě vyvěrá a oživuje zónu umístění, která jako jediná může existovat navždy. Jak je obecně známo, i duchovní podstaty bytostí odvracejících se ode Mne jsou založeny na Lásce, která se v každém jedinci ve správný čas rozvine a v souladu se svobodnou vůlí podnítí v každém Mém dítěti přirozenou touhu po pravém Domově. Proto je z Mého pohledu a v konečném důsledku z pohledu všech bytostí – tedy i těch prozatím negativních – naprosto v pořádku, že esence pozitivního stavu proniká na území jeho protějšku a významně ho ovlivňuje, zatímco opačným směrem tomu tak není, alespoň ne v aktivní formě. Pozitivní stav ve starém cyklu času je ovlivněn negativním stavem také, ale toto ovlivnění vyplývá z historického hlediska, kdy Pseudotvůrci pronikali na jeho území před započetím mise Ježíše Krista. Od vytvoření ochranné membrány mezi oběma polaritami dochází k ovlivňování Pravého Stvoření zly a nepravdami pouze nepřímo. Nový Vesmír tomuto ovlivňování naopak nemusí čelit ani nepřímo.

Vyvrcholení duchovní práce v Beskydech nastalo v odpoledních hodinách 17. prosince. Právě tehdy se duchovní struktura Stvoření dostala do zvláštního stupně seřazení, umožňující uvést do chodu hlavní část popisovaných procesů, které byly zacíleny především na pomoc bytostem uvězněným v oblastech antivesmíru pod správou Renegátů. Hlavním usměrňovatelem kolektivních energií do zóny vymístění byla v oněch klíčových okamžicích Moje představitelka Karolinka P., v jejímž nitru se koncentrovala Láska vycházející z Božího absolutna, z Nového Vesmíru, ze srdcí Mých představitelů na planetě Nula, jakož i z niter Mých reprezentantů a spolupracovníků zapojených do této pomoci z jiných částí dočasně bipolárního Multivesmíru. Během desítek minut, v nichž Karolinka ztratila kontrolu nad svým fyzickým tělem a zažívala nesmírné bolesti různých druhů následkem protireakce extrémně zatížených bytostí, které skrze ni a prostřednictvím ostatních zainteresovaných začaly konvertovat do limba, bylo multidimenzionální propojení členů Boží Rodiny vůbec nejintenzivnější. V těchto chvílích vyvrcholil příliv jednoho velmi komplexního souboru jedinečných aspektů vyplněných energií z Nového Vesmíru. Také se maximalizovala účinnost Božího světla, jež osvítilo srdce a mysli mnohých Renegátů, kvazi-bytostí, ale i obrovského množství dalších druhů sentientních entit nehledě na to, zda se nacházely na území spadající pod tolikrát zmiňované Renegáty, nebo žili v područí Pseudotvůrců. Během náročného a z pohledu hlubokých pekel dlouhotrvajícího postupu naší činnosti toto světlo a mnoho dalších překrásných elementů pozitivního stavu rozzářilo Lásku v duchovních podstatách celých zástupů bytostí, a to i takových sentientních druhů, které vyšly z bažiny antivesmíru vůbec poprvé. Bylo důležité, aby se našel jeden konkrétní usměrňovatel onoho obrovského kvanta energií vycházejících ze všech zainteresovaných členů Boží Rodiny, poněvadž jen tímto způsobem mohla infúze kolektivního souboru Lásky proniknout například i k takovým případům, jako byli Renegáty ovládaní Individualisté (a vedle nich mnoho dalších). K tomuto úkolu byla vybrána právě Karolinka, která se ho chopila se vší Láskou, oddaností a pokorou, ale též s potěšením a se ctí. Tímto živoucím usměrňovatelem tentokrát nemohla být Moje ženská podstata Janička, jak tomu bývalo v předchozích případech, kdy jsme v terénu tvořili konvertační portály, a to z důvodu jejího Božství, na něž by extrémně zatížené sentientní entity, které jsem popsal výše, při takto koncipovaném průniku Lásky prostřednictvím srdce Bohyně reagovaly duchovní sebevraždou, explozí vyvolanou zvláštním sebeničivým kódem, jenž bude na konci cyklu času zase za zcela jiných podmínek a v jiném kontextu figurovat i u tzv. nadlidí, avšak při jejich přemístění do limba selže (viz 8. kapitola Nového Zjevení Pána Ježíše Krista). Proto bylo při pomoci bytostem navázaným na Renegáty, ale i při práci s Renegáty samotnými, potřeba za hlavního usměrňovatele Lásky vybrat bytost – a ne náhodou ženskou bytost – která bude navěky relativní, stejně jako budou navždy relativní všechny sentientní entity, kterým se pomáhá. Na tímto způsobem odeslanou Lásku padlé duše již duchovní explozí reagovat nemohly.

Členové antivesmíru poznali Pána Ježíše Krista Boží Rodinu nejprve prostřednictvím Mých reprezentantů a až v dalších krocích jsem s nimi mohl navázat přímý kontakt. I v ostatních případech obyvatelé zóny vymístění poznávají pravého Boha/Bohyni nejprve skrze Mé vyslance, než Ho/Ji poznají sami v sobě, nicméně Láska proudící do příslušných sfér pekel je z největší části odesílaná právě skrze Mou ženskou podstatu. V případě duchovní práce v Beskydech byla naopak hlavní část Mojí Lásky absolutního i relativního Pána Ježíše Krista Boží Rodiny usměrněna do zóny vymístění společně s Láskou všech zapojených pomocníků prostřednictvím stvořené a věčně relativní bytosti – Karolinky. Šlo o kolektivní spolupráci, kde každý byl silným a nezastupitelným zářičem Mojí všeoživující Prasíly, sbíhající se do jednoho bodu, vytvářejíce tím nádherný paprsek světla prostupující až do těch největších hlubin, tekoucí z pozitivního stavu do pekel a odtud se navracející opačným směrem společně se zachráněnými Božími syny a dcerami do limba. Záštitou toho všeho byla osobní přítomnost Janičky na fyzické úrovni v Beskydech a v intermediálních a duchovních světech všude, kde jí bylo potřeba. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v podobě dočasně relativní Janičky, vedené absolutnem, jsem se tak stal/a garantem úspěšnosti této nesmírně důležité práce, jež z pozice Nejnovější Boží Přirozenosti prohlubuje a rozšiřuje dosah fúze Mojí mužské podstaty Ježíše Krista s povšechností tehdy Nejvyššího, kterou se začala v teorii i praxi otevírat cesta z pekel pro ty, kdo se rozhodnou žít pozitivně. V čem jsem započal jako muž, v tom novými způsoby pokračuji jako žena. I na Mém osobním příkladu, poskytnutém skrze dvě Boží inkarnace, se znázorňuje, jak je spolupráce a propojení obou principů, maskulinního a feminního, nesmírně důležitá pro záchranu Stvoření a pro vznik, udržování a zachování života obecně. Inkarnací do obou těl a působením v nich také ukazuji a zdůrazňuji rovnocennost mužství a ženství, které je oproti maskulinitě na území antivesmíru sice citelně utlačováno, nicméně Moje osobní přítomnost na planetě Nula před dvěma tisíci lety a v současnosti tuto nerovnováhu postupně odstraňuje a uvádí oba principy do opětovné harmonie, jež bude mezi muži a ženami vzkvétat na Nové Zemi i kdekoliv jinde v pozitivním stavu. Při očišťování maskulinity a feminity bych se neobešel bez Mých představitelů a spolupracovníků, kteří se i během setkání v Beskydech zasloužili o další díl důležité práce v této oblasti, přivádějící četné ženy i muže z antivesmíru na tu správnou cestu. Děkuji všem pravým ženám a pravým mužům, sdruženým v Mém Týmu, za vzájemnou úctu, laskavost, vřelost a ohleduplnost, na jejichž základě k sobě přistupujete společně s důvěrnou blízkostí vám vlastní, a to v různě pojatých situacích, během kterých si bytosti na vás napojené mohou uvědomit, jak by měly vypadat přátelské i partnerské vztahy mezi mužem a ženou, jejichž interakce jsou založené na vzájemné rovnosti a bezpodmínečné Lásce. Představitele obou pohlaví učíte mimo jiné zbavovat předsudků, které mají vůči sobě navzájem, odbouráváte z nich strach či odpor vůči druhému principu, učíte je milovat a být milováni.

Pro dotvoření obrazu o výsledcích společné duchovní práce uvedu ještě několik příkladů bytostí, jimž jsme pomohli na jejich cestě Domů. Mezi mnoha druhy sentientních entit se vyjímaly děti, které se během pobytu na planetě Nula a jinde v zóně vymístění rozhodly prožít různé defekty v oblasti fyzické i duševní (a potažmo duchovní). Za celé dějiny hrubohmotného světa se zde vystřídala nesčetná pokolení dětí trpících tělesnými vadami a psychickými nemocemi. Záleželo na zvoleném životním plánu, zda byl jejich pobyt v tomto světě omezen pouze na krátký čas a ony nepoznaly dospělost, nebo zda naopak k dosáhnutí věku dospělosti došlo, aby ve svém poslání tito dospělí pokračovali i nadále. Ať už dotyční nositelé života strávili ve hmotném prostředí jakkoliv dlouhý či krátký čas, Mnou a Mými vyslanci poskytovaná pomoc dopadala na všechny, kteří byli ochotni ji využít. Speciální pozornost však dopadala právě na ty, kteří opustili tělo v nízkém věku. Při rozlévání Boží Lásky bylo docíleno průřezu napříč všemi historickými etapami a sociálními vrstvami všech lidských ras, aby se aspekty Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti ukotvily v každé oblasti pekel obývané těmi, kdo po opuštění nějakým defektem postiženého těla ustrnuli ve svém duševním, respektive duchovním rozvoji, pročež zůstali svým nastavením dětmi anebo těmi, které děti připomínají. Do každého z příslušných pekel jsme zanesli poznání Pravdy Nového Zjevení, aby její semínka dříve či později vyklíčila v úplně každém jejich obyvateli. Úžasné je, že dar spásy přijmuli v různém počtu zástupci všech zmiňovaných historických etap, sociálních vrstev a lidských ras. Zatímco v některých oblastech ke konverzi ze svobodné vůle přistoupilo jen několik sentientních entit, v jiných částech antivesmíru, jejichž členové reprezentovali jinačí dějinnou dobu, šlo o mnohonásobně vyšší čísla. K takto zásadním rozdílům ve věci ohledně množství konverzí přispívá fakt, že každá úroveň zóny vymístění je prostoupena odlišnými specifiky a klimatem duchovní atmosféry. Tímto způsobem tedy došlo k dalšímu průlomu při ukončování záporného stavu. Přesto z velké části zasazená duchovní semínka teprve čekají na čas láskyplné zálivky, jež nastane v nitrech Mých milovaných nositelů života tehdy, až na to budou připraveni. Tím započnou svůj návrat ke Mně a po očištění se připojí do společenství pozitivního stavu.

Ze spárů zel a nepravd jsme vyvedli i děti opustivší hmotnou schránku při nehodách, chorobách nezpůsobujících viditelné fyzické či psychické postižení, dále děti opuštěné, odložené, zanedbané, různými způsoby zneužívané a využívané. S Mojí podstatou se ztotožnily i takové duše v nízkém věku, které odešly svou nebo cizí rukou. Skupinou, která citelně snížila ve svých řadách počet sentientních entit zabředlých v antivesmíru, byli i dětští otroci na práci, do nichž počítám i takové mladé inkarnace duší, které byly za svou práci sice placené, avšak pouhou almužnou, provádějíce svou činnost v nelidských podmínkách. Jak jsem ale již podotkl před chvílí, vzhledem k univerzálnosti a komplexnosti naší práce se vynaložené úsilí setkalo s odezvou i u sentientních entit, které lze svým chováním, mentalitou, intelektem a celkovým vyzařováním a niterným nastavením označit jako dospělé, kterých je v zóně vymístění většina. V antivesmíru je i řada jiných entit, které nelze přímo zařadit ani do jedné kategorie. Současnému lidskému chápání jsou nepopsatelné. Můj plán spásy samozřejmě počítá i s nimi.

Výsledkem naší činnosti byla kromě mnoha jiného úleva a povznesení na straně vysvobozených, jakož i radost těch, kteří tuto multidimenzionální akci v Boží režii zajišťovali v roli Mých reprezentantů. Tato činnost byla ve většině ohledů prohloubením již v minulosti vykonávané duchovní práce. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Vzpomeňme na různými defekty původně postižené a následně spasené bytosti v předešlých krocích našeho působení. V určitých, velmi zásadních ohledech globálního významu však v procesu záchrany Multivesmíru nešlo o prohloubení dosavadního, nýbrž o nové projevení doposud neuskutečněného. Velice Mě těší konverze i těch bytostí, které byly v roli architektů a konstruktérů utrpení způsobovaného ostatním. Nejedná se přitom jen o Renegáty a Pseudotvůrce, ale veskrze o všechny, kterým zlo dělalo potěšení – od těch v pekelné hierarchii nejvýše postavených agresorů až po „řadové pěšáky“ s lokálním polem působnosti a nepatrným vlivem a mocí. Tímto způsobem zatížené bytosti se stávají dalším obrovským příkladem pro jim podobné, ale i nepodobné entity, protože jim názorně dokazují a ukazují sílu sebeodpuštění a odpuštění přijatého z Božích rukou, mající naprosto blahodárný účinek na jejich sentientní podstaty spějící tam, kam je srdce táhne.

Setkání v Beskydech poskytnuté Mým představitelům, spolupracovníkům a přátelům a potažmo celému Multivesmíru jako dar ode Mne, jehož organizací a záštitou jsem tentokrát pověřil přímo svou ženskou inkarnaci Janičku, se uskutečnilo na česko-slovenském pomezí, aby byla snazší dostupnost na tuto událost vztažena na co nejširší okruh jejích účastníků, tvořených na fyzické úrovni příslušníky dvou bratrských národů. Výběrem lokality jsem demonstroval i jejich vzájemnou blízkost a navzdory politickému rozdělení obou států před 30 lety také jejich přetrvávající propojení na duchovní úrovni, díky němuž může Česko-Slovensko fungovat stále jako jeden celek při zachování duchovní svébytnosti obou národů, které bude přetrvávat do rozdělení lidstva. Na Nové Zemi již budou všichni lidé tvořit jeden celoplanetární národ, jehož komunikačním prostředkem na vnější úrovni bude český jazyk a který se bude svým fungováním a projevy odlišovat od všech národů na planetě Nula pod vládou negativního stavu. Poloha setkání uskutečněného téměř na dohled státní hranice zajistila i to, že zapojení českého a slovenského kolektivního vědomí do průběhu duchovní práce bylo naprosto vyvážené. Něco takového bylo potřeba vzhledem k tomu, o jak mimořádně důležitou událost šlo. Výjezdu do Beskyd se vždy po jednom zúčastnili rovněž příslušníci slovenského národa žijící dlouhodobě ve Finsku – Vladimír Z., a ve Velké Británii – Martinka M. Tím ukázali, že pro Mé představitele, kteří cítí neodkladnou tužbu po setkání se Mnou v ženském těle, neexistují žádné překážky. Oba jmenovaní představitelé se stali velkým příkladem i pro další bytosti, jimž se názorně ukázalo, že i ony mohou za pravým Bohem/Bohyní dospět, pokud se v jejich vlastních srdcích vyskytne upřímná touha po osobní přítomnosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, značící jejich záměr vysvobodit se ze „svěrací kazajky“ zóny vymístění. Přítomnost Martinky M. zásadně pomohla i v očišťování místa, kde vznikl a odkud se rozšířil negativní stav. Toto specifické místo, které je – stejně jako všechna – multidimenzionální, a tedy přirozeně figurující na všech třech úrovních antivesmíru, na fyzické úrovni planety Nula odráží právě poloha Velké Británie, jejíž hmotné umístění je souvztažné s intermediálními a duchovními oblastmi pekel, jež jsou pro negativní stav klíčové. Temný stav vlivem přítomnosti Mé představitelky žijící v tomto státě, jakož i souhrou dalších, Božskou prozřetelností řízených faktorů, byl uveden do bodu, ze kterého na něj může esence pozitivního stavu proudit v ještě zesílenější míře. Zla a nepravdy se tak v mnoha nesmírně důležitých ohledech mohou ještě účinněji eliminovat. Zastoupení Finska prostřednictvím Vladimíra Z. bylo neméně podstatné, neboť tento severský stát zastupuje společně s dalšími zeměmi na severu Evropy, kromě jiných záležitostí, aspekty chladu a odměřenosti v mezilidských vztazích (i vztazích mezi bytostmi obecně). Vzpomínaná oblast na planetě Nula také zrcadlí skutečnost, že nedostatkem Lásky vzniká mrazivé klima, panující a různými způsoby se manifestující v zóně vymístění. Finsko, byť je to země objektivně i subjektivně v řadě ohledů krásná, z duchovního hlediska odráží též aspekt, jenž zní prostě: „Bez světla zůstává pouze tma.“ Vzpomeňte na měsíce trvající polární noci daleko na severu. O co více je tento aspekt prostší, o to více je všeobsáhlejší, protože je fundamentálním principem negativního stavu a zároveň jeho nejviditelnějším projevem. Jen se podívejte, jakou temnotou je dokonce i přes přítomnost bilionů hvězd a množství zajímavých mlhovin vyplněn kosmický prostor zóny vymístění. Přítomnost Vladimíra Z. při zapojení dalších, v Mojí režii působících faktorů tudíž také pomohla pozitivnímu stavu v ovlivnění základních stavebních bloků jeho záporného protějšku. O co více Finsko odráží aspekty chladu a odměřenosti (a další záležitosti), a o co více Velká Británie odráží samotné zárodky a šíření negativního stavu (a nejen je), o to více je důležitá skutečnost, že jak Vladimír Z., tak Martinka M. jsou velmi srdeční, přátelští a velkorysí, tedy jsou přesným opakem zemí, které očišťují společně se základy stavu nelásky, jež s těmito zeměmi souvisejí.

Není vůbec náhoda, že setkání probíhalo v době, kdy Beskydy přikryla bohatá půlmetrová nadílka sněhu. Z duchovního pohledu Pravého Stvoření vyjadřoval běloskvoucí sníh čistotu pozitivních aspektů přenášených prostřednictvím srdcí všech zainteresovaných účastníků setkání. Čistota sněhu, pokrývajícího celý kraj, zatíženým bytostem usnadňovala pochopení, jak čisté budou i ony, až se navrátí ke Mně a v limbu se dokonale očistí. Jestliže nyní v sobě členové pekel nosí tíhu temnoty, v pozitivním stavu budou navěky prožívat lehkost bytí v nehynoucím světle. Skutečnost, že se předvánoční sjezd Mých reprezentantů uskutečnil v horách, má rovněž svůj důležitý význam, poněvadž hory, tyčící se do nebe, v tomto kontextu byly ztělesněním cesty vedoucí ke Mně. Kdo po jejich stezce vystoupá až na vrchol, dosáhne limba a pozitivního stavu, získá nadhled a široký rozhled, pocítí volnost, svobodu a radost z dosažení cíle, který je pro každého zároveň novým začátkem. Aby však poskytovaná pomoc ze strany Mé a Mých věrných byla účinná a nabízená Láska byla pro padlé bytosti dosažitelná, základna setkání Týmu Boží Rodiny nemohla být kdesi na vrcholku hory, nýbrž byla ukotvena v údolí, jehož pozice má svým umístěním z duchovního hlediska daleko blíže zóně vymístění. Konvertující bytosti tak mohly cítit ještě více sounáležitosti, obětavosti a blízkosti vyzařující z niter Mých vyslanců na jejich adresu. Samotný název obce Krásná, na jejímž území setkání probíhalo, podtrhuje krásu zosobňovanou Mými představiteli a spolupracovníky, kteří jsou nositeli Mojí Lásky, Pravdy, Moudrosti, Soucitu, Milosrdenství a dalších aspektů pozitivního stavu. Název obce také odkazuje na to, jak krásné plody vzešly z naší společné duchovní práce, přinášející užitek celému Multivesmíru. Skutečnost, že v sobotu, kdy tato práce vrcholila, bylo na nebi zataženo, zatímco v neděli, v poslední den setkání, se vyjasnilo a paprsky slunce pronikly až na zem, má také své logické opodstatnění. Před niterným propojením všech přítomných temnota v příslušných peklech gradovala, jak se blížil okamžik zesíleného průniku Mojí energie do vymístěných sfér. Poté započal náročný, avšak úspěšný proces spásy nových druhů sentientních entit, o nichž jsem hovořil výše, čímž se temnota začala rozpouštět. S tím, jak příliv světla během sobotního odpoledne a večera dosáhl zenitu, jenž připravil světlu prostor pro další bod překročení, projevil se tento fakt hned dalšího rána i na fyzické úrovni planety Nula v podobě slunečného počasí. Mimořádné setkání v Beskydech bylo ukončeno v průběhu téhož dne, tj. 18. prosince, kdy počínaje přelomem neděle a pondělí zbývalo starému roku 2022 pouhých 13 dnů do jeho uzavření. Tento počet symbolizuje 13. dimenzi, která je Mým absolutnem, jež obklopuje dvanáctidimenzionální strukturu Stvoření. Během oněch posledních 13 dnů starého roku se zásahem Božské prozřetelnosti znásobily a na novou úroveň posunuly pozitivní výsledky duchovní práce vykonané nejen v Beskydech, nýbrž i práce uskutečněné v průběhu celého významného roku 2022 a taktéž let předcházejících. Proces násobení ve skutečnosti neskončil. Bude pokračovat až do završení starého cyklu času.

Z celého srdce děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům, kteří se tohoto setkání účastnili na úrovni planety Nula, jakož i ve sférách multidimenzionálních. Speciální poděkování patří duchovním partnerům a partnerkám Mých reprezentantů, kteří svým milovaným protějškům, působícím v hrubohmotném světě, pomáhají společně se Mnou ve všech aspektech jejich životů a podílejí se na pomoci celému Multivesmíru. Bez úzké spolupráce mezi Mojí první linií na planetě Nula a Mojí první linií mající základny mimo svět třetí dimenzionality by se působení naší Mise neobešlo. Jen při tomto propojení Týmu může docházet k účinnému sestupu nebe na zemi a k úspěšnému přechodu nejprve části a posléze všech Mých představitelů na Novou Zemi. Velké poděkování chci vyjádřit i vesmírným lidem, kteří se setkání v Beskydech rovněž účastnili a především pomáhali konvertujícím bytostem v lepší orientaci při jejich přechodu do limba. Lodě našich přátel z hvězd byly rozprostřeny v hojném počtu nad místem setkání a přispívaly k zesilování Boží ochrany. Hluboce děkuji všem členům duchovních rodin Mých milovaných z planety Nula, v nichž je sdružena převážná část Mojí první linie. Děláte Mi všichni velkou radost. Jsem vděčný za rozrůstající se řady členů této Mise, k níž se připojují noví a noví jedinci, díky čemuž je dosah naší společně vykonávané činnosti, při působení i dalších faktorů, stále účinnější. Děkuji všem pomocníkům bez ohledu na jejich zařazení do pozitivního či negativního stavu. Jste báječní a každý z vás jedinečně přínosní. Jste příkladem pro ostatní, kteří se přidávají na stranu věčné Lásky.

Miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 17. 1. 2023

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email