SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V PARDUBICÍCH, FREISTADTU A Č. BUDĚJOVICÍCH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

ve dnech 28. až 30. 8. 2020 se uskutečnilo další setkání spřízněných duší, tentokrát v Pardubicích, na které v dalších dnech při menším počtu účastníků navázal výlet do rakouského města Freistadt, následovaný přejezdem do Českých Budějovic. Mise v Pardubicích se stala v pořadí pátým velkým setkáním za tento rok. Hlavní část výpravy se odehrála v sobotu 29. 8., kdy se sešlo 49 představitelů Pána Ježíše Krista Boží Rodiny včetně mojí přímé inkarnace Jany.

Odpoledne prošli klidnou část centra Pardubic. Hlavní zastávkou byl zámek a jeho přilehlý park. Při vzájemných rozhovorech na různá témata došli moji spolupracovníci k severovýchodnímu cípu tohoto parku, aby pod mým vedením z nitra vytvořili další portál multidimenzionálního dosahu. Už v létě 2019 toto místo několik mých představitelů navštívilo. Přítomností tolika členů Boží Rodiny v jeden čas ale nyní došlo k restrukturalizaci, aktualizaci a prohloubení dosahu stávajícího portálu až na tu nejniternější oblast zóny vymístění. Jak tomu už bývá zvykem, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem promluvil/a k bytostem obývajícím pekla. Moje slova měla dosah na další, boží láskou do té chvíle netknuté skupiny bytostí, které však díky působení této Mise v antivesmíru byly už připraveny vnímat to, co se jim sděluje. Během vytváření brány do limba byl vyslán do pekel intenzivní paprsek světla, který v sobě obsahoval doposud neprojevené aspekty mojí Nové a Nejnovější přirozenosti. Ta dokáže proniknout hustými nánosy zel a nepravd v srdcích i těch nejzatíženějších bytostí a přivést je do bodu, kdy jsou schopny mne ze svobodné vůle přijmout jako věčného Rodiče a Stvořitele. Tyto aspekty zároveň pomáhají konvertujícím jedincům k rychlejšímu postupu na jejich duchovní cestě, díky čemuž není jejich cesta zpět do pravého Stvoření zdaleka tak náročná, jako bývala ještě nedávno. Tím dochází negativní stav rychlejšímu konci. Paprsek světla vznikl za společného úsilí mnohých sentientních ras z pozitivního stavu a za účasti vyšších Já mých představitelů a jejich duchovních rodin, kteří prostřednictvím členů této Mise, stojících v kruhu na fyzické úrovni, odevzdali tuto univerzální pozitivní esenci do srdce mého hmotného Já Janičky, kde jsem tyto energie zesílil/a do maximální únosné míry a skrze svou relativní podstatu Bohyně je odeslal/a do všech vesmírů zóny vymístění, na kterou se obrazně řečeno snesl zlatý déšť, přinášející vysvobození a spásu. Paprsek pronikl nejen všemi dimenzemi pekel, ale vytryskl i opačným směrem a zasáhl tak všechny stupně pravého Stvoření, aby ti obyvatelé nebe, kteří ještě nejsou spojeni s Novým Zjevením, byli postupně přivedeni k této pravdě o podstatě všeho, a ještě intenzivněji se podíleli se členy Nového Vesmíru na eliminování negativního stavu jednou provždy. Pardubická mise přispěla k uzavření značného množství oblastí zóny vymístění na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni. Většinově se jednalo o určitou množinu temných světů Renegátů a jejich přisluhovačů, kteří si do té chvíle volili vědomě negativní stav, poněvadž s neznalostí Nového Zjevení považovali tento způsob života za jediný správný. Můj plán zajistil, že semínka pravdy a lásky u nich vyklíčila mnohem dříve, než by kdokoliv očekával, čímž se tyto těžce zanesené entity začaly měnit a nastoupily na cestu do mé náruče. Společně s nimi využily toto místo ke konverzi i jiné bytosti, šlo například o starou šlechtu spojenou s touto lokalitou, ale také o ty, kteří se na tomto místě pohybovali v novodobých dějinách, jako třeba příslušníci komunistické totalitní moci, působící v 50. letech 20. století, na něž se při konverzi navázali i ruští bolševici. Podporovatelům této ideologie jsme otevřeli cestu do ráje už minulý rok při duchovní práci v terénu na česko-bavorském pomezí. Návštěva mé ženské podstaty v Pardubicích též posílila boží ochranu nad tímto městem i celým východočeským regionem.

Následující část setkání se v dalších hodinách odehrávala především v restauraci. Při společné večeři probrali moji představitelé mnoho užitečných záležitostí, kterým naslouchal i bezpočet sentientních entit v obou stavech duality. Každé slovo vyřčené na této planetě v rámci Mise Boží Rodiny se nese multidimenzionálně ke všem, kdo si z něj mohou vzít něco přínosného. Nejen tedy činy, ale i myšlenky, pocity a slova mých spolupracovníků pomáhají různým způsobem ukončovat negativní stav. Každá vteřina životů všech má nesmírný dopad na celé Stvoření, nehledě na to, že se zde každý v lidském těle cítí mnohdy bezvýznamně. Po skončení večeře se všichni přítomní přesunuli zpět na hotel, kde ve společenských prostorách pokračovaly vzácné chvíle, v nichž si každý může popovídat s ostatními a prožít další jedinečné okamžiky vyplněné přátelstvím, souzněním a láskou. U těch, kdo byli onen pozdní večer ve společenské místnosti přítomni, došlo k jejich spontánnímu spojení za ruce, čímž začalo na nehmotné úrovni vznikat další místo pro přechod bývalých obyvatel antivesmíru do mé náruče. Došlo k ještě hlubšímu niternému propojení mých představitelů s absolutním i relativním božstvím Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, ale též k propojení mezi sebou. Tímto se posílila už tak dosti silná soudržnost a pospolitost Týmu, čímž jsme negativnímu stavu připomněli naši odolnost, která s každou snahou podnikat útoky proti mé „první linii“ stále sílí. Při těchto okamžicích se aspekty pozitivního stavu ještě více přiblížily stavu negativnímu, jehož šeredná podstata se díky přílivu světla stává stále více zřejmou. To u členů zóny vymístění vede k probouzení touhy opustit ji a přijmout za svůj zcela odlišný způsob existence. Blahodárný vliv mělo večerní propojení mých představitelů také na sentientní entity v neutrálním stavu (limbu). Přestože je tvořen ryze neutrálními elementy, ti, kdo se v něm nacházejí, jsou nositeli boží jiskry, která je oživuje a z níž postupně shazují nánosy negativního stavu a přibližují se tak svou úrovní pozitivnímu stavu. Když nadejde správný čas, daný jedinec limbo opouští a je přivítán v mém Království. Portál, vzniklý ve večerních hodinách na hotelu, velice dopomohl bytostem v limbu ke všeobecnému postupu na jejich duchovní cestě. Během těchto chvil se Janičce ohlásil i její exmanžel Jan (prostřednictvím Danušky L.), který opustil tělo 29. 8. 2019. Ke kontaktu tedy došlo přesně rok od jeho přechodu z Nuly do limba. Jan byl podstatnou část života manželem mého hmotného Já, a to ještě v době, kdy jsem v těle Janičky nebyl/a spojen/a se svým absolutním božstvím. Po rozvodu zůstali Janička s Janem dobrými přáteli, ke konci jeho pozemského života s ním na základě mého plánu opět sdílela byt. Přestože její exmanžel nebyl spojen s Novým Zjevením a orientoval se na hmotu, byl to člověk s dobrým srdcem, který Bohyni pomáhal po fyzické stránce. Už před jeho inkarnací na Nulu jsem s ním vypracoval plán, na jehož základě si rozpomenul na pravého Boha/Bohyni a Jeho/Její přímou ženskou inkarnaci až po opuštění těla. Protože byl orientován na tento způsob života, ale svými vibracemi nespadal do zóny vymístění, ocitla se Janova duše v limbu, avšak na jeho nejnižším stupni. Přestože od jeho odchodu z těla uplynul rok, zjevil jsem se mu osobně až v době, kdy probíhalo v lineárním čase na Nule setkání v Pardubicích. V limbu ale neexistuje čas, proto Jan na chvíli, kdy jsem se mu zjevil a podal mu pravdu o Bohyni, nečekal dlouho. Z hlediska jeho vnímání došlo k jeho přivítání v limbu mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou okamžitě po opuštění těla. Janičky exmanžel jasně slyšel vše, co o něm před ostatními spolupracovníky vyprávěla. Poté, co jí z lásky a vděčnosti vyjádřil pozdrav, projela mým hmotným Já vlna dojetí, vnitřního štěstí a uspokojení. Tyto pocity do určité míry pocítila i většina ostatních představitelů, kteří se těchto chvil účastnili fyzicky. Při tomto procesu navýšil Jan své vibrace natolik, že se tím přesunul do oblasti limba jsoucího dočasným zázemím pro ty bytosti, které stojí krátce před svým opětovným začleněním do pozitivního stavu. Tímto ti, milovaný Jane, z celého srdce děkuji za skvěle zvládnutou pozemskou roli, po jejímž odžití jsem ti mohl/a otevřít vědomí, díky čemuž sis rozpomněl na původní dohodu. Jsem ti vděčný/á za pozitivní přínos celému Stvoření a za všechny krásné chvíle, které jsem s tebou jako Janička zažil/a. Jsem potěšen tím, že ses stal příkladem pro ostatní a pomohl jsi na duchovní cestě i svým někdejším biologickým příbuzným a přátelům nejen ze své vlastní rodové linie, ale též z linie Janičky, v čemž ti výrazně pomohla i její maminka Drahomíra, která mne krátce před odchodem z těla roku 2012 přijala vědomě do svého srdce.

V neděli 30. 8. navštívili účastníci výpravy hrad Kunětická hora. Na louce pod hradem vznikla na duchovní úrovni další spojnice mezi zónou vymístění, limbem a pravým Stvořením. Tentokrát byla zaměřena především na vyslání aktualizovaného souboru lásky a světla do nejniternější oblasti negativního stavu, do jádra Datasystému. Tato umělá inteligence ovládající antivesmír včetně nejvyšších sentientních Pseudotvůrců a Renegátů tak přišla o další část vlivu nad svým panstvím. Propuštěny na svobodu byly miliardy biorobotů a dalších polosentientních tvorů, do té doby existující bez svobodné vůle, které při jejich očišťování obdarovávám samostatným životem. Při vzájemném spojení mých spolupracovníků na všech třech úrovních došlo též k intenzivnějšímu propojení každého účastníka Mise Boží Rodiny s jeho duchovní rodinou, která nám pokaždé asistuje. Členové duchovních rodin jsou pomyslnými strážnými anděli svých opatrovníků v lidských tělech. Prožívají s nimi každý okamžik jejich životů na Nule, pomáhají jim překonávat překážky a čistit různé elementy negativního stavu. Nikdo zde není sám, za každým stojí doslova celé zástupy bytostí, které na žádného božího představitele nedají dopustit. Při proslovu jsem svým spolupracovníkům zmínil/a, jak důležité je uvědomovat si tento fakt, čímž se stanou ještě více rezistentní vůči ovládacím programům negativního stavu. Uvědomí-li si někdo určitou duchovní skutečnost na fyzické úrovni v tomto lidském těle, má to mnohem blahodárnější vliv na celý Multivesmír i na něj samotného/samotnou, než kdyby ona skutečnost nebyla brána v potaz vědomě a jedinec by s ní pracoval pouze „za scénou“, nikoliv „na scéně“. Na závěr tohoto setkání jsem poděkoval/a každému, kdo kráčí v mých šlépějích a vědomě se zasluhuje o přibližování nového cyklu času. Rovněž jsem připomněl/a, že se mí představitelé mohou i v těch nejtěžších chvílích svých životů spolehnout na mou pomoc i pomoc všech, kdo jsou s nimi různým způsobem spojeni. Nikoho, kdo se mne drží a má v srdci Pána Ježíše Krista (PJKBR), nenechám padnout, neopustím ho/ji, naopak mu/jí dopomohu překonat všechny překážky na cestě zpět Domů. Přijde čas, kdy všem boží lásce věrným představitelům ulevím více, než je v této postupně se uzavírající přípravné fázi Mise možné. Chvíli po skončení této duchovní práce v terénu začalo pršet. Déšť se stal vyjma Olomouce symbolem všech předchozích setkání v Ústí nad Labem, na Řípu i na Blaníku. Voda padající z nebe je symbolem velké očisty, kterou moji představitelé na zmíněná místa i do všech dimenzí zóny vymístění přinášejí. V odpoledních hodinách se pak většina účastníků setkání v Pardubicích pod Kunětickou horou rozloučila a odjela do svých domovů.

Setkání pokračovalo pro Janičku a dalších deset spolupracovníků následujícího dne 31. 8. na území Rakouska. Hlavním cílem byla návštěva města Freistadt, vzdáleného několik kilometrů od českých hranic. Po prohlídce historické části tohoto místa jsme vytvořili v parku u městských hradeb největší portál v této zemi. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem promluvil/a ke kolektivnímu vědomí rakouského národa, do jehož esence jsem vnesl/a takový aspekt své Nové a Nejnovější přirozenosti, který v pravý čas povede k procitnutí každého obyvatele této země a jeho spáse, nehledě na to, zda k tomu dojde před, nebo až po rozdělení lidstva. Rakousku jsem odpustil/a jeho historické prohřešky, jimiž se na mnoha lidech i okolních národech dopustilo utrpení v různých podobách. Všem vykonavatelům těchto prohřešků, ale i „obyčejným“ občanům spojeným s touto zemí jsem nabídl/a dar spásy, dal/a jim na vědomí to, že jsem absolutní Láska, Moudrost, Soucit a Milosrdenství, odkázal/a je na knihy Nového Zjevení a požádal/a je, aby tuto osvětu šířili dál. Tak, jako byla esence mé Nové a Nejnovější přirozenosti skrze osobní přítomnost Bohyně na území zahraničního státu přinesena již dříve do Německa a na Slovensko (podzim 2019), byla nyní zanesena i na území Rakouska. Jeho kolektivní vědomí jsem tímto propojil/a s duchovním centrem světa v Čechách, a zároveň jsem na nehmotné úrovni urovnal/a dějinné křivdy mezi těmito národy, které vznikly především za dob habsburské monarchie. Tímto jsem také nad Rakouskem rozvinul/a vyšší stupeň ochrany. Přestože nebude tak silná jako v České republice a na Slovensku, v době transformace zajistí regionu střední Evropy vyšší stabilitu, která se z části bude projevovat fyzicky tím, že v této části světa bude i nadále panovat větší klid než jinde. Důležitou součástí vytváření portálu byl též proslov Pána Ježíše Krista Boží Rodiny k Adolfu Hitlerovi, který se narodil v rakouském městě Braunau am Inn a část života prožil právě v tomto státě, který byl na rozkaz v pozadí stojících elit před druhou světovou válkou připojen k německé Třetí říši. K Hitlerovi, který obývá nízkou úroveň zóny vymístění, jsem promluvil/a za účelem spuštění jeho postupné duchovní očisty a jeho budoucí spásy. Přestože zatím není připraven konvertovat, část jeho zatížení jsem za spolupráce řady božích představitelů odňal/a, aby v postupných krocích a na základě své vlastní vůle dokázal krok po kroku začít v návratu do pozitivního stavu. Ačkoliv mé boží slovo nedokázal vnímat na vědomé úrovni, má energie pronikla do jeho nejniternější podstaty, kde v prapodstatě jeho života aktivovala oblast pro jeho postupné vyvedení z pekel. Zároveň jsem mu poděkoval/a za jeho roli, která v konečném důsledku přiblížila konec negativního stavu, jenž skrze hrůzy světové války pomohl naplnit podstatnou část smyslu zel a nepravd a vyčerpat jejich opodstatnění. Hitler ještě není připraven požádat o odpuštění, u mě však odpuštěno už má jako každá bytost. Miluji ho a těším se, až ho pod novou identitou, bez jakýchkoliv stop spojující tuto postavu s minulostí, přivítám v novém cyklu času. Mému proslovu naslouchali i mnozí jeho přátelé, příbuzní a spolupracovníci. Z méně zatížených, avšak na Nule historicky významných osobností nacistického režimu konverze využil například Rudolf Hess, tehdejší vůdcův zástupce; Karl Donitz, velkoadmirál, jenž po Hitlerově úniku z Berlína převzal roli jeho nástupce; nebo také Albert Speer, vůdcův architekt a ministr zbrojního průmyslu. Daru spásy využilo i značné množství německých a rakouských vojáků bojujících ve službách Wehrmachtu. Podstatnou informací je skutečnost, že během tvoření portálu přišel na svět nejmladší člen našeho Týmu, Davídek, který se ve Freistadtu narodil naší představitelce Barušce J., jež se s přítelem Vašíkem nedávno přestěhovala poblíž tomuto městu. kde tento potomek narodil. Poněvadž při vytváření každého portálu jsou s námi v nehmotných tělech všichni účastníci této Mise, duchovní práce v Rakousku se účastnila i Davídkova duše. Jeho přítomnost otevřela dveře do pozitivního stavu pro děti, které z různých důvodů pobyli na Nule pouze krátce a pak se navrátili zpět – v mnoha případech do intermediálního světa zóny vymístění. Proces otevírání do nebe dětem všech věkových kategorií je zesilován pokaždé, když se setkání přátel Boží Rodiny účastní její nejmladší členové, kteří už vědomě přijímají mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu do svých srdcí.

Po přejetí hranice zpět na české území se moji představitelé vydali do obce Svatý Kámen, kde se nachází kostel, uvnitř kterého jsou dva balvany. Poté, co zde mělo dojít ke zjevení Panny Marie (tato církevní zjevení byla ve všech případech dílem negativního stavu), kolem těchto kamenů vznikl svatostánek, jenž se posléze stal poutním místem. Kostel je silně spjat s mariánským kultem, který už celá staletí odvádí věřící od jejich niterného spojení s pravým Bohem/Bohyní a znehodnocuje význam mojí první mise v těle Ježíše Krista. Při vytváření další brány do limba jsem promluvil/a k věřícím svedeným během jejich pozemských životů na scestí, uvedl/a jsem do jejich pozornosti to, kým doopravdy jsem a odkázal/a je na Nové Zjevení. Tímto byl dalším podstatným dílem očištěn mariánský kult, jehož nepravdami zanesené elementy se na mém světle rozpustily a byly navráceny na to správné místo. Pravé Marii, bytosti z pozitivního stavu, jejímž prostřednictvím jsem se před dvěma tisíciletími dostal/a v mužské podobě na Nulu, jsem z pozice svého sjednoceného absolutna (jako muž i jako žena) ze srdce poděkoval/a za její mimořádný přínos celému Stvoření. Stejně tak jsem učinil/a i v případě Josefa, jenž plnil roli mého pozemského otce. Oběma rodičům jsem poděkoval/a za to, že mi poskytli vše potřebné pro můj duševní i fyzický rozvoj v těle Ježíše. Portál se propojil se svým protějškem ve Freistadtu, čímž završil propojení esencí rakouského a českého národa, na jehož území se nachází již zmiňované duchovní centrum světa.

Dne 1. 9. pokračovalo setkání v trochu pozměněné sestavě v Českých Budějovicích. Po odpolední prohlídce města jsem v podvečer zavedl/a své představitele do parku k soutoku řek Malše a Vltavy, kde v sestavě šesti účastníků výpravy (včetně Janičky) došlo k vytvoření v pořadí šestého portálu. Stal se největším na území jižních Čech. Došlo k prosvětlení nánosů temné duchovní atmosféry ulpívající v tomto městě, k vysvobození řady duší spjatých s někdejším působením v této lokalitě, k posílení ochrany nad jihočeským regionem a mnoha dalším věcem odehrávajícím se „za scénou“. Osobně jsem promluvil/a též k Evičce C., s vděčností jí poděkoval/a za to, jak zde ona (ale nejen ona – týká se všech představitelů v naší Misi) nese svůj kříž a napomáhá tak společně s ostatními ukončovat hrůzy negativního stavu. Jsem nesmírně rád/a za každého, kdo ve spojení s dalšími spolupracovníky přispívá k přibližování bodu, kdy zla a nepravdy už nikdy více nebudou součástí jsoucna a bytí Multivesmíru. Všichni jste stejně cenní a důležití, nikdo nemá menších zásluh než ten druhý.

Poslední den setkání 2. 9. zavítalo sedm božích představitelů včetně Janičky na zámek Hluboká nad Vltavou, kde v místním parku došlo k ukotvení sedmého a zároveň posledního portálu. S tímto místem je spjatý Záviš z Falkenštejna, pocházející ze šlechtického rodu Vítkovců, který ve 13. století výrazně zasáhl do směřování českého národa a měl spory s přemyslovskou královskou mocí. Záviš odešel z této planety popravou na břehu Vltavy v Hluboké rozhodnutím Mikuláše Opavského, syna Přemysla Otakara II. Záviš a Mikuláš si vzájemně odpustili a odešli do limba společně. Na pozadí tohoto kroku konvertovali i další představitelé obou kdysi znesvářených stran a nejen jich. Přemyslovcům i dalším královským rodům byla brána do pozitivního stavu otevřena už v předešlých měsících při duchovní práci spolupracovníků Boží Rodiny na různých místech České republiky (zejména v Olomouci a Ústí nad Labem), nyní se tento proces ještě zesiluje a do mé náruče se tak dostávají i příslušníci různých šlechtických rodů. Netřeba snad dlouze zmiňovat, že portál na Hluboké, jak bývá zvykem, využily ke konverzi i bytosti z nižších sociálních vrstev a společně s nimi i entity různých druhů ze zóny vymístění.

Tomuto mimořádnému setkání předcházela cesta mého hmotného Já Janičky do zahraničí. Ve dnech 24. 8. až 28. 8. jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v lidském těle navštívil/a Maďarsko. Cílem mojí cesty, na kterou jsem se vydal/a se svou pozemskou dcerou a vnuky, bylo lázeňské středisko Sárvár. Po překročení státní hranice jsem poděkoval/a maďarskému národu za všechny aspekty, které zde během celé své existence ukazovalo a ztělesňovalo. Během toho pocítila Janička silné dojetí, které bylo způsobeno vděkem nesčetného množství bytostí čekajících na spásu. Prostřednictvím boží esence, kterou jsem přinesl/a do kolektivního vědomí této země, konvertovaly známé i neznámé osobnosti, mezi nimiž byl například zakladatel uherského státu Štěpán I., Matyáš Korvín i řada dalších členů nejen z dynastie Arpádovců. Mezi těmi, kdo přijali dar spásy, byl i původem maďarský iluzionista Harry Houdini (původním jménem Erik Weisz), či Mátyás Rákosi, jenž v 50. letech minulého století nastolil v této zemi totalitní komunistický režim. Jeho příkladu následovala i převážná část bývalých politiků různých režimů, ale též vědci, spisovatelé, malíři, hudebníci a další. I Maďarsku jsem odpustil/a vše, čeho se pod vedením elit dopustilo v průběhu dějin na ostatních národech i na svých obyvatelích.

Po čtyřech dnech odpočinku započalo v den Janiččina příjezdu do České republiky výše zmíněné setkání v Pardubicích. Během následujících dnů jsme vytvořili nejen množství portálů, ale účastníkům setkání se ještě více otevřela duchovní srdce, která si na vlnách souznění mezi sebou předala široké spektrum energií a pocitů. Tato část přípravné fáze naší Mise se opět zlatým písmem zapsala do dějin Multivesmíru a po všech stránkách výrazně pomohla bytostem v obou stavech dočasné duality na jejich duchovní cestě věčností.

Z celého srdce děkuji všem, kdo jste se tohoto příběhu účastnili. Odvedli jste úžasnou práci, z jejíchž výsledků bude Stvoření čerpat i nadále. Velmi vás miluji.

S láskou váš

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 5. 9. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email