SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V MAMUTOVĚ A NA DOLNÍ MORAVĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

ve dnech 10. až 12. 12. 2021 se v táboře Mamutov (u Starého Města, okres Šumperk) uskutečnila hlavní část dalšího setkání Týmu mých reprezentantů, jejichž celkový počet opět o něco předčil setkání uskutečňovaná v průběhu tohoto roku i let předcházejících. Jednalo se tak o největší setkání Týmu Boží Rodiny od roku 2015, kdy započala přípravná fáze této Mise.

Toto setkání se opět zapsalo výrazně do dějin Multivesmíru, do jehož jsoucna a bytí byly během uplynulých měsíců uvolňovány další aspekty vyvěrající z absolutna mojí Nejnovější přirozenosti, která do sfér negativního stavu vyzařuje prostřednictvím srdcí mých představitelů na Nule i skrze mé reprezentanty umístěné jinde ve Stvoření různě odstupňované energie Lásky. V roce 2021 docházelo k setkáním, v jejichž rámci Multivesmír dospíval, stejně jako předtím, k různým podobám zvláštního seřazení vůči absolutnu, ze kterého Stvoření přijímalo a do své struktury zabudovávalo další, do inkriminovaných chvil nevyzářené aspekty, všeobecně povznášející nitra i mysli mnohých bytostí, které jsou v tomto neustále probíhajícím dynamickém procesu vystaveny prohlubujícímu se působení pozitivního stavu, pronikajícího do duchovních, intermediálních i fyzických světů zóny vymístění. Přes to všechno je proces, jakému je vystaven celý antivesmír a společně s ním i na zóně vymístění nezávisle fungující Pravé Stvoření, pouze na začátku tohoto permanentně se odvíjejícího děje, jehož běh se v té nejpřívětivější podobě zintenzivní v souvislosti se zahájením naší Mise z Nové Země. Tehdy se veškerá doposud uskutečněná činnost, vykonávaná mými reprezentanty v rámci jejich úkolů, významně znásobí. Multivesmír přejde na globální úrovni v souvislosti se započetím nové etapy naší spolupráce a ve spojitosti se vstupem do nové fáze postupně se ukončujícího cyklu času do daleko bližší pozice vůči mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, díky čemuž budou moci jeho obyvatelé mít ke svému věčnému Rodiči ještě snazší přístup a budou smět vstupovat do stále kvalitativně lepších interakcí, prodchnutých pravou duchovností.

Pro sentientní entity v zóně vymístění i pro sentientní entity v Pravém Stvoření starého cyklu času, kam v různě strukturované posloupnosti proniká náležité povědomí o Nejnovější Boží Přirozenosti, něco takového znamená, že budou schopny se v příhodný čas či nečas sladit po všech stránkách s touto božskou esencí, která bude toto období, jež překlenuje starý a nový cyklus času, naplňovat do stále větší míry. Něco takového jedince přebývající v zóně vymístění přivede ke spáse, k jejich přechodu do limba a později na území říše pozitivního stavu v novém cyklu času. Jedince v Pravém Stvoření akt plného ztotožnění se s Nejnovější Boží Přirozeností převede z pozitivního stavu v rámci starého cyklu času do pozitivního stavu v novém cyklu času, který v módu předpřípravy funguje už nyní ve sféře Nového Vesmíru, jehož podstata bude rozšířena v souvislosti s úplným koncem negativního stavu na celé Stvoření, pro jehož budoucí modalitu lze použít označení Nový Multivesmír.

I přes multidimenzionální a všeobsáhlý dosah působení Mise Boží Rodiny je naše doposud uskutečněná činnost pouze začátkem celého mého velkolepého plánu, díky kterému bude ze spárů zel a nepravd vyveden i ten ode mne nejvzdálenější jedinec, jenž bude navrácen do pravého Domova, který bude toho času již plně restrukturalizován, obnoven, omlazen a regenerován obdobným způsobem, jako tomu bude u každé bytosti samotné. K tomu, aby se mohlo vůbec uskutečnit převibrování mojí ženské podstaty Janičky, mých představitelů a v konečném důsledku i části lidstva připravovaného na vzestup, bylo a do doby završení přípravné fáze naší Mise je potřebné v osobních životech božích představitelů, jakož i během setkání samotných, vykonat, zobrazit, projevit, prožít a pochopit přesně to, co je nutné pro vytvoření a následné dobudování předpokladů nutných pro uskutečnění něčeho tak jedinečného, jako je převibrování mého hmotného Já, které společně se svými nejbližšími propojí nebe se zemí a v časech nastupujícího Nového světového řádu na Nule osloví na této planetě a v zóně vymístění všechny bytosti, které si zvolily v této dějinné etapě současného cyklu času oprostit se od zla a všeho utrpení. Tímto mí reprezentanti se základnou v Novém Vesmíru pomohou vytvořit v součinnosti s působením mých představitelů na Nule i jinde vhodný základ ke konverzi pro další a další druhy sentietních entit, sdružených do různých antivesmírných civilizací, jejichž členové „čekají“ na čas svého návratu do mojí náruče, na okamžik jejich spásy, přicházející za různých okolností v závislosti na plánu jejich duše, spojeného s jejich aktuálními volbami a vůlí, jakou jsou ochotni za účelem duchovní progrese projevit.

Vše, co jsem právě zmínil, pojednává o běhu událostí dlouhodobého charakteru, nicméně právě setkání, jaké se uskutečnilo v prosinci 2021 v táboře Mamutov s následným výletem na Dolní Moravu, přispělo velmi významnou měrou k urychlení tohoto výše popsaného, různě strukturovaného a bohatě koncipovaného procesu, vedoucího k těm nejlepším výsledkům, prospěšným každé sentientní entitě bez výjimky. Jednalo se o setkání, v jehož průběhu uskutečňované výsledky duchovní práce, probíhající „za scénou“ i „na scéně“, měly ještě intenzivnější dopad než práce vykonaná na setkáních předchozích, čehož je docíleno tím, jak mí představitelé podstupují kvantové skoky na duchovní cestě, stávají se stále láskyplnějšími, pravému Bohu/Bohyni podobnějšími, a tudíž pro bytosti v obou stavech univerza ještě příkladnějšími po všech stránkách. Přesto každé setkání, které předcházelo tomuto, nebylo o nic méně přínosné. Vše, co se kdy stane a zobrazí, je v mých očích stejně cenné a nezbytné pro budoucí rozkvět života v plnosti pozitivního stavu.

Vzhledem k posunům na osobní duchovní cestě mých představitelů i k posunům Multivesmíru na globální úrovni, který se krok za krokem zbavuje těžkého břímě v podobě uzavírání a rušení jedné oblasti pekel za druhou, mohlo při setkání v Mamutově dojít k po všech stránkách ještě bohatším, duchovnějším, procítěnějším, univerzálnějším a naplněnějším vzájemným rozhovorům, které byly provázeny výměnou energií Lásky, jaká se při debatách na různá témata a při výměně zkušeností, názorů a prožitků mohla mezi dvěma jedinci či celou skupinou mých představitelů smísit do jedinečné esenciální podoby. Tato Láska nejenže velmi pomohla pokračujícímu duchovnímu růstu zainteresovaných představitelů, ale zároveň osvěžila mysli, rozšířila vědomí a naplnila srdce bytostí přítomných na setkání o něco krásného, osvobozujícího a povznášejícího. Šlo nejen o mé reprezentanty z jiných sfér, kteří se účastnili tohoto setkání proto, aby svým milovaným bližním, přítomným v tělech na Nule, pomohli v usměrňování toku Lásky oběma směry, na jejímž obohacování o své vlastní energie se tato moje „prodloužená ruka“, působící na různých místech pozitivního i negativního stavu, podílí. Šlo logicky i o sentientní entity v roli pozorovatelů, sledujících setkání z pozice zóny vymístění i Pravého Stvoření, přičemž bytosti z pekel na základě odvedené práce mých představitelů mohli posléze snadněji přijmout nabízený dar spásy. Doslova miliardy srdcí, očí a uší mých božích dětí ve Stvoření vnímalo na bezpočet různých způsobů s různou měrou intenzity to, co se mezi představiteli přítomnými na setkání odehrávalo. Každý, kdo po tom toužil, si z niterných, vnitřních i vnějších prožitků mých vyslanců na Nule vzal něco potřebného a podstatného. Bytosti ze zóny vymístění to často dovedlo až do mojí náruče, do níž celou dobu svého dobrovolného pobytu v peklech spěli, aniž by si to předtím uvědomovali. Bytosti, účastnící se ze svých vlastních pozic uskutečněného setkání, dostali mnohé odpovědi na životně důležité otázky, dospěli k rozšíření vědomí, k pochopení důležitých duchovních souvislostí ohledně jejich životů i ohledně fungování Stvoření jako takového, přičemž ti, kdo byli připraveni na individuální duchovní vzestup z bažiny antivesmíru do pravého Domova, dosáhli všeobecného odpuštění a smíření se svou předcházející rolí i s ostatními. To jim pomohlo snáze dospět k rozhodujícímu bodu obratu, kdy byli schopni a ochotni přijmout Novou a Nejnovější Boží Přirozenost za svou a společně s ideami Nového Zjevení ji začlenit do svého bytí. To vedlo a vede i nadále k řetězové reakci konverzí, pronikající až do těch nejhlubších oblastí pekel, odkud jsou vyzvedáváni na boží světlo mí milovaní synáčkové a dcerušky, pro něž nastal nebo právě nastává čas spásy.

Setkání se neslo v radostné atmosféře, kterou prostupoval pocit rodinné pospolitosti, vzájemné blízkosti a hluboké sounáležitosti, která v zesílené míře prostupovala členy Týmu Boží Rodiny v zasněženém horském údolí, pocukrovaném silnou vrstvou běloskvoucího sněhu, v kempu, kde panoval klid a mír, jenž proudil ze srdcí mých milovaných a tryskal do celého kraje, odkud se šířil do všech stran Multivesmíru. I přes útoky negativního stavu, který se snažil u někoho více, u někoho méně znepříjemnit jeho pobyt na tomto místě, temnota ve svém počínání neuspěla, neboť jako vždy jí bylo dovoleno projevit se pouze v takové míře, aby negativní stav při konfrontaci s Láskou, obsaženou v nitrech mých představitelů, byl touto energií v co nejrozsáhlejší šíři ovlivněn za účelem rozlití božího milosrdenství do co nejvíce bytostí, majících v životním plánu osvobodit se při této příležitosti. Na setkání se projevila pevnost Týmu, který funguje jako jeden celek, jehož dílky, tvořené mými představiteli, jsou si sobě navzájem stále bližší. To je způsobeno stále zřetelnějším upevňováním vazeb, panujících mezi členy naší Mise. Tým Boží Rodiny prošel během uplynulého roku velkým sjednocením na všech třech úrovních, které započalo v době prvních větších setkání na podzim 2019, pokračovalo rokem 2020 výjezdy na významná místa v České republice, na Slovensku i jinam v zahraničí, aby proces sjednocení vyvrcholil v roce 2021 pokračujícími setkáními tam, kde to bylo v mém plánu. Tato multidimenzionální unifikace, projevující se viditelně i na fyzické úrovni, nekončí, nýbrž se bude prohlubovat do stále úžasnějších podob nejen v rámci doposud probíhající přípravné fáze Mise. Bude pokračovat i po zahájení naší činnosti z Nové Země, kdy dojde k již mnohokrát zmiňovanému propojení nebe se zemí.

Vyvrcholením setkání v kempu Mamutov bylo ukotvení portálu v sobotu 11. 12. 2021 ve večerních hodinách. Mí představitelé byli z nitra přivedeni k utvoření formace ve tvaru srdce, čítající necelých pět desítek stojících, za ruce se držících božích reprezentantů, kteří společně se mnou v těle Janičky propojili své podstaty do jednoho celku. Energie Lásky, vycházející z každého mého vyslance, se kumulovaly uprostřed srdcové formace, kde vznikl jeden z šesti nejvýznamnějších a nejúčinnějších portálů, jaké od dob dosavadního působení Mise v rámci tohoto světa vznikly. Tato konvertační brána do limba byla zapuštěna do struktury jsoucna a bytí, aby až do konce cyklu času sloužila svému účelu. Propojení mých představitelů mezi sebou navzájem, s relativním božstvím Janičkou a s absolutním božstvím Pána Ježíše Krista Boží Rodiny vyprodukovalo mimořádně silné vlny světla, pronikajícího až do nejnižších „podlaží“ zóny vymístění, a to s takovým účinkem, jaký se do té chvíle v závislosti na postupné posloupnosti spásného procesu ještě nikdy předtím nemohl uskutečnit. I proto jsem v těle Janičky cítil/a prozatím nejsilnější energie, jaké jsem kdy při tvoření portálů vnímal/a.

Srdcová formace, jež produkovala ty nejskvostnější vlny Lásky, jaké byly možné, byla viditelná či jinak vnímatelná multidimenzionálně. Živoucí obraz, jaký tuto duchovní práci obnášel, se zapsal zlatým písmem do dějin Multivesmíru, aby byl aktivně-činným odkazem pro budoucí pokolení, jež do Stvoření budou vstupovat v dalších cyklech času. Můj proslov se při tvoření portálu zaměřil nejvíce na mé spolupracovníky v tělech i mimo ně, na přímé vykonavatele mojí vůle, bez nichž by se Multivesmír neobešel. Vyzdvihl jsem přínos a osobní kvality účastníků Mise, pro kterou byli stvořeni, připomněl jsem důležitost poslání každého z nich, hlubokou smysluplnost každé chvíle v jejich životech, poděkoval jsem jim za příkladné uvádění idejí Nového Zjevení do každodenního bytí, s vděkem jsem promluvil slova k jejich ochotě duchovně růst a pomáhat s čistým a dobrým úmyslem bez očekávání konkrétních věcí na oplátku, s radostí jsem se vyjádřil k jejich pokoře, nezlomné víře, poslouchání intuice a se štěstím jsem na jejich adresu řekl, jak moc jsem rád, že jsou v mém životě a v této mnou stvořené Misi přítomni. Také jsem rekapituloval práci, jakou jsme v tomto končícím a na duchovní události a životní zážitky bohatém roce vykonali, zmínil jsem podstatné aspekty toho, jak důležitý přínos pro celek mají rozličné role mých představitelů a zmínil určitou výseč informací, lépe připravující mé děti v Týmu Boží Rodiny i mé děti umístěné jinde ve Stvoření na zahájení etapy našeho plného nasazení, jež bude odstartována okamžikem převibrování Janičky. Můj proslov taktéž přispěl z hlediska bezčasoprostorovosti k tomu, že účinnost již dříve vyřčeného Božího Slova na adresu padlých bytostí při podobně koncipovaných příležitostech se zesílila, což zajišťuje a potvrzuje, že podstata mého Slova nikdy nezastarává a nechřadne, nýbrž v plné síle a původní čirosti proniká všude tam, kde to je zrovna potřeba.

Přestože někteří účastníci setkání pokračovali v pobytu v Mamutově až do pondělí 13. 12., hlavní část setkání byla završena předchozího dne výletem na Stezku v oblacích, unikátní turistickou vyhlídkovou atrakci, jejíž 55 metrů vysoká konstrukce se spirálovitou stezkou o délce přes 700 metrů se tyčí v nadmořské výšce 1116 m. n. m. Výlet na toto místo ve slunečném, mrazivém dni měl duchovní souvztažnost se samotnou podstatou duchovního vývoje každé bytosti v Multivesmíru, jejíž růst a přibližování se mojí podstatě lze připodobnit právě ke kráčení po spirále. Životní cesta žádné sentientní entity není nikdy rovná, přímá a strmá, ale je pozvolná a opisující ve své stoupající tendenci nepravidelné kružnice, jejichž tvar je vyjádřením postupného získávání všelijakých zážitků, zkušeností a uvědomění, spojených v rámci pozitivního stavu i s dobrodružstvím, které společně s pocitem velkého naplnění bytosti stoupající na duchovní cestě provází. Účastníci setkání na fyzické i nehmotné úrovni se vydali na tuto stezku v jakési dlouhé „koloně“, jejíž prostředek, začátek i konec byl tvořen jimi samotnými a přítomností jejich přátel. Výstup po spirále až na vrchol, kam dopadalo slunce, symbolizoval nejen jejich vlastní duchovní cestu, kterou tento výstup v zjednodušené podobě zároveň i shrnoval, ale vyjadřoval i duchovní vzestup bytostí, které se inspirovaly Láskou, přijaly ji díky činnosti mých představitelů za svou a společně se zasvěcením mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodiny do svých niter se vydaly cestou vzhůru, ven ze zóny vymístění a vstříc mojí laskavé tváři a milující náruči. Tým Boží Rodiny, zastupující v konečném důsledku pozitivní zájmy všech sentientních entit ve jsoucnu a bytí, tak výšlapem na Stezku v oblacích demonstroval, kam se ubírají nejen oni jako jednotlivci, ale kam spějí i bytosti na ně napojené, jež dříve či později přijmou dar spásy, a kam míří jako celek veškeré Stvoření se všemi jeho obyvateli, kteří se do konce cyklu času osvobodí ze spárů zel a nepravd. Pobyt na vrcholu Stezky v oblacích taktéž demonstroval, jak blízko nebi (přesněji řečeno pozitivnímu stavu) stojí mí reprezentanti a veskrze všichni, kdo v sobě nosí pravou Lásku, a jakou pozici vůči mně zachovávají. Výlet byl též vyjádřením toho, že Tým Boží Rodiny už doslova „sahá na kliku“ dveří vedoucích do ráje, tedy že okamžik zahájení Mise z Nové Země se vším, co proběhlo v rámci tohoto končícího roku, se kvantovými skoky opět přiblížil. Slunce na nebi symbolizovalo mou intenzivní přítomnost v absolutní rovině a bylo znakem mojí stálosti, přízně a hřejivosti, která byla mými představiteli citelná i navzdory okolnímu mrazu. Zatímco samotná teplota pod bodem nula stupňů celsia zobrazila vliv a přítomnost negativního stavu, v jehož rámci za účelem očištění zel a nepravd naše Mise probíhá, bílý a třpytivý sníh, jenž pokrýval celou okolní krajinu i samotnou Stezku v oblacích, symbolizoval čistotu pozitivního stavu, kam bytosti při svém duchovním růstu spějí, resp. v jehož sféře se na věky věků vyvíjejí ke stále přesahujícím celkům.

Setkání, jehož hlavní část skončila v neděli 12. 12., bylo vyvrcholením naší společné práce, jakou jsme v roce 2021 podstoupili. Děkuji z celého srdce všem, kdo jste byli na hmotné i nehmotné úrovni jeho součástí a podíleli jste se na uskutečnění další veledůležité části mého plánu. Tímto vřele děkuji i Špinarovým za zaplacení ubytování pro ostatní a Evičce Carové za finanční záštitu výletu na Stezku v oblacích.

Miluji vás a těším se na další spolupráci s vámi v dalších letech až do rozdělení lidstva a poté v rámci jiných sfér jsoucna a bytí i v budoucích etapách, jež budou do konce tohoto cyklu času následovat.

Jste úžasní.

S Láskou

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 14. 12. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email