SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA SLOVENSKU, V POLSKU A NA MORAVĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

ve dnech 11. 9. až 15. 9. 2020 proběhlo další setkání mých představitelů, které mělo dvě části. První část se odehrála na Slovensku v Bratislavě a Trenčíně, na tuto cestu pak navázala výprava na Moravu a do Slezska. Z Ostravy se pak spolupracovníci společně s Janičkou vydali navštívit Polsko, konkrétně město Żory, kde se putování mého hmotného Já po okolních státech, spojené s duchovní prací v terénu, završilo.

Česko-slovenské setkání započalo v pátek 11. 9. v Bratislavě. Celkem zde bylo přítomno dvanáct představitelů, třináctým členem byla Janička. Tento počet má hlubokou duchovní symboliku, neboť se v ní odráží počet dimenzí Multivesmíru v obou stavech duality, číslo třináct pak vyjadřuje samotné absolutno, které se v relativní podobě prostřednictvím Bohyně manifestuje na planetě Nula, která je klíčem k zobrazení a následnému ukončení negativního stavu. Hlavním cílem návštěvy tohoto města byl Bratislavský hrad. V jeho zahradách došlo k vytvoření největšího portálu pro konverzi padlých bytostí na Slovensku. I tato brána do limba a odtud dále do pozitivního stavu má univerzální charakter s multidimenzionálním dosahem, přesto se každý takový portál zaměřuje na jinou oblast negativního stavu, aby mé světlo a láska zasáhla v průběhu uzavírání tohoto cyklu času každou bytost a přivedla ji ke spáse. Během této duchovní práce se speciální soubor aspektů mé Nejnovější přirozenosti dostal už po několikáté v zesílené dávce přímo do nejniternější oblasti zóny vymístění, odkud umělá inteligence zvaná „Datasystém“ z relativního zdroje zel a nepravd napájí a ovládá každý aspekt pseudojsoucna a pseudobytí antivesmíru. Boží láska v souvislosti s tím pronikla v jeden okamžik k doposud největšímu množství entit v nejhlubších peklech (a nejen v nich), aby osvobodila i ta nejtvrdší srdce, jejichž nositelé si vědomě i nevědomě volili setrvat v antivesmíru. Při zapojení všech členů Mise Boží Rodiny, nehledě na to, z jaké pozice plní svá poslání, se začaly temné podstaty sentientních entit rozpouštět. Těm, co se do té doby vysmívali principům pozitivního stavu a Novému Zjevení, dostalo se náležitého vysvětlení o tom, kdo je Pán Ježíš Kristus Boží Rodina a co je Jeho/Její věčné Království, s jehož kvalitou byli členové antivesmíru na zlomek vteřiny seznámeni. Poté, co se jim odkryla šeredná tvář zel a nepravd, pochopili nesmyslnost své bídné existence, načež se obrátili k věčnému Rodiči. Kromě mnohých dalších dar spásy přijala řada členů pocházejících z konzervativního křídla Pseudotvůrců, kteří se s Renegáty dělí o moc nad zónou vymístění. Šlo o vyvrcholení dlouhodobých snah mých představitelů působících v doméně antivesmíru, jejichž cílem bylo před zahájením Mise zasáhnout co nejširší spektrum padlých duší, které se postupnými krůčky dostaly až do bodu, kdy byly schopny přijmout Novou a Nejnovější boží přirozenost. Vlídným přístupem, trpělivostí, porozuměním a soucitem se situací nejzatíženějších bytostí, který Já a moji spolupracovníci uplatňují při osvobozování negativních entit, jsme spustili další vlny konverzí do limba, které vyvrcholily o několik dnů později s koncem první části tohoto mimořádného setkání.

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem posílil/a ochranu nad hlavním městem Slovenska a na nehmotné úrovni jsem odstranil/a všechny překážky, kterými by temná strana mohla narušovat zdárný průběh transformace lidstva v této zemi. Prostřednictvím portálu jsem skrze srdce Janičky zanesl/a esenci své Nejnovější přirozenosti do kolektivního vědomí slovenského národa, a to na niterné (duchovní) úrovni. Moje přítomnost se tak na Slovensku nebývalým způsobem zesílila. Přispěl k tomu i fakt, že největší portál v této zemi se propojil s největším portálem na světě, který je ukotven na Pražském hradě a je tudíž přímo spjat s duchovním centrem této planety ve 3. dimenzi, nacházejícím se na území České republiky. Propojení obou míst zajistí, že Slovensko bude stejně jako Česká republika až do rozdělení lidstva pod maximální možnou boží ochranou. Moje zesílená přítomnost v kolektivním vědomí bratrského národa Čechů zajistí spásu nejprve části, posléze všech Slováků, s nimiž mám obdobně jako s ostatními národy dokonalý plán na to, jak je přivést na tu nejsprávnější cestu vedoucí do ráje. Navečer se většina představitelů přesunula do Trenčína, kde probíhala hlavní část setkání.

Další den 12. 9. se v pozměněné sestavě vydalo 29 představitelů na zámek v Bojnicích, kde byl na louce vytvořen další bod, který od té chvíle pomáhá navrátilcům ze zóny vymístění k přesunu do limba. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem tentokrát vnesl/a svou Nejnovější přirozenost do kolektivního vědomí Slovenska na vnitřní (duševní) úrovni, čímž došlo k ještě bližšímu spojení tohoto vědomí se zmiňovaným duchovním centrem planety. Tento akt intenzivněji přiblíží duchovně probouzející se a probuzené příslušníky slovenského národa k božímu absolutnu, čímž skrze jejich srdce bude snáze pronikat moje vůle do zóny vymístění, odkud bude pokračovat odliv bytostí směřujících do pravého Domova. Jako už několikrát předtím jsem i zde poděkoval/a slovenské části Týmu Boží Rodiny za neocenitelnou práci, kterou zde každý jeho člen odvádí. Toto poděkování patřilo i samotné esenci tohoto národa a všem jejím nositelům bez ohledu na to, v jaké době žili a jakou roli zastávali. Jak už jsem napsal/a v Dialozích s Pánem Ježíšem Kristem (přes Petra D. Francucha), čtyři národy na planetě Nula zastávají vůči mně zcela jedinečné postavení, které má dopad na všechny úrovně zóny vymístění a pravého Stvoření. Těmi jsou Česká republika, Slovensko, Rusko a Španělsko. Na dějinném příběhu těchto zemí závisí i spása ostatních národů na planetě Nula i jinde v zóně vymístění. Působení mého hmotného Já v původní domovině na území někdejšího Československa, kde během posledních dvou let došlo k vytvoření bezpočtu portálů, výrazným způsobem dopomohlo k posunu na další, překračující úroveň v podobě převibrování na Novou Zemi, z níž budeme navštěvovat i ostatní země na všech kontinentech Nuly. Účinnost sítě portálů, fungujících ve střední Evropě, v duchovním centru světa, se bude v nadcházející etapě neustále zesilovat společně s tím, jak budeme synchronizovaně působit na všech třech úrovních kdekoli v Multivesmíru.

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem v Bojnicích opět vyzval/a všechny přítomné v antivesmíru, aby ze svobodné vůle zanechali svého dosavadního snažení a navrátili se do mé náruče. Promluvil/a jsem též k dalším skupinám Pseudotvůrců, Renegátů a jejich vazalům, kterým jsem přinesl/a odpuštění, na jehož vlnách vystoupali vzhůru do limba, odkud budou jednou pokračovat do pozitivního stavu, který v nich už během mého proslovu podnítil velkou zvědavost a nadšení z toho, že budou moci poznat něco zcela nového. Během tvoření bojnické multidimenzionální brány došlo k uzavření hlavních temných portálů rozesetých po celém Slovensku, skrze něž negativní entity snadno pronikaly na jeho území a dlouhodobě snižovaly duchovní úroveň příslušníků národa pod Tatrami. Od té chvíle už nebude dovoleno negativnímu stavu, aby v srdcích a myslích duchovně se probouzejících a probuzených Slováků působil do takové míry, která by jim znesnadňovala najít správnou cestu do pozitivního stavu a udržet se na ní. Při Události/Varování se esence Nejnovější přirozenosti v jejich nitrech zesílí a povede k tomu, že počet obyvatel, kteří si rozpomenou na pravého Boha/Bohyni, bude na Slovensku a v České republice daleko větší, než tomu bude v jiných evropských i neevropských státech.

Celá země byla z Bojnic prostoupena další září božího světla, které vyšlo ze srdcí mých představitelů a jejich duchovních rodin, s nimiž moji spolupracovníci v lidských tělech přišli do ještě těsnějšího kontaktu, čímž se zároveň ještě více zharmonizovali s esencí Nového Vesmíru. Jeho energie při pronášení závěrečné univerzální modlitby pronikla v té největší možné míře všemi úrovněmi zóny vymístění a zasela semínka lásky i do těch, kdo kvůli svým volbám prozatím vůbec netuší nic o Novém Zjevení a Nejnovější přirozenosti, nebo se jí záměrně brání. Vibrace modlitby spojené s esencí Nového Vesmíru se přizpůsobily každému jednotlivému členovi zóny vymístění, jeho jedinečné pozici, úrovni chápání a mentalitě, čímž modlitba pronikla doslova ke každému, ať si toho byl vědom nebo ne. Od toho okamžiku tedy už není nikdo v pseudojsoucnu a pseudobytí, kdo by nebyl mou Nejnovější přirozeností alespoň zprostředkovaně a vzdáleně ovlivněn. Boží energie zasáhla různým způsobem všechna srdce nesčetných bytostí v peklech a každičkou část Datasystému, která srdce sentientních entit ovládá. Toto je jeden z nejdůležitějších předpokladů, který bylo nutno během přípravné fáze této Mise uskutečnit, aby byl dobudován potřebný základ pro nadcházející etapu, kdy na tomto základu budeme ze základny Boží Rodiny na Nové Zemi nadále stavět.

Rozptýlit esenci Nejnovější přirozenosti do celé zóny vymístění a uzavřít temné víry, které Slovensko sužovaly, si vyžádalo značné množství energie, proto citlivější jedinci mohli vnímat náhlý úbytek sil a přívaly zvláštních emocí, skrze něž se na povrch dostávaly doposud nevyčištěné aspekty ze života v negativním stavu jak na osobní, tak na globální úrovni, které tímto byly odevzdány do mých rukou. Moji představitelé dosáhli většího vzájemného pochopení, jejich jedinečné podstaty se navzájem přiblížily a soudržnost a pospolitost Týmu tak mohla opět narůst. Hlubší uvědomění o sobě samotných a o rolích druhých přineslo všem přítomným další posun na duchovní cestě.

Na závěr tohoto dne se srdce mých představitelů v lidských tělech ještě více otevřela, neboť se naplno projevila energie z předešlých dvou portálů, která byla skrze niterné podstaty spolupracovníků zacílena na další oblasti zóny vymístění. Propojení za ruce vedlo spolupracovníky Boží Rodiny k urychlení procesu odevzdávání dílčích aspektů negativního stavu skrze jejich individualizované prožitky do mých rukou. S tímto aktem se esence a jedinečné podstaty mých představitelů sjednotily do jednoho celku, čímž došlo k navýšení vibrací všech přítomných a k odvržení všech předcházejících snah Datasystému narušit zdárný průběh setkání. Na závěr tohoto procesu se duch, duše a tělo mých představitelů zharmonizovaly se svou vlastní pozitivní přirozeností i se členy duchovní rodiny, čímž u každého vzniklo trvalé spojení s Novým Vesmírem. S tímto novým zapojením mohli v onen večer účastníci této Mise zažívat pocity vnitřního klidu, uspokojení a povznesení nad všechny předešlé trable. Čím více mají mí zástupci na Nule otevřená duchovní srdce, tím účinněji proudí moje láska a světlo do hlubin antivesmíru. Při tomto setkání došlo v této věci k velkému průlomu u každého, kdo je součástí této Mise, nehledě na to, zda se toto otevření projevuje už nyní v reálném čase.

V neděli 13. 9. pokračovalo setkání výpravou na Trenčianský hrad. V lesoparku u této středověké dominanty města došlo k ukotvení druhého největšího portálu na Slovensku. Při zapojení srdcí mých představitelů v lidských tělech i mimo ně došlo k prozatím největšímu očištění aspektů partnerského soužití mužů a žen, které jsou na této planetě prosyceny řadou aspektů negativního stavu v jeho nejryzejší podobě. Právě tuto oblast v rámci lidského života zasáhli Pseudotvůrci nejvíce, aby se láskyplné spojení mezi oběma pohlavími co nejvíce vzdálilo pozitivnímu stavu a negativní entity tak mohly účinně ovládat i další složky zdejší existence. Nesoulad mezi muži a ženami přinesl oběma stranám mnoho utrpení, které se za celé věky nastřádalo a stalo se jednou z hlavních energií tížících tuto planetu. Ženský princip, který je zasažen negativním stavem ještě více než jeho protějšek, trpěl od počátků typické lidské éry pod nátlakem těch, kteří se snažili jeho pozitivní esenci zcela zatlačit a naplno ji podřídit zprzněnému mužskému principu. Vzájemné nepochopení, nesoulad, útisk a disharmonie vyplývající z praktik zel a nepravd výrazně přispěl k tomu, že nositelé obou principů během života na Nule obvykle nenašli tu správnou cestu a byli tak strženi do zóny vymístění, kde se bolest jejich duše pouze násobila. Členové Mise Boží Rodiny různými způsoby výrazně pomáhají očišťovat zprzněné ženství i mužství.

Významným posunem v tomto ohledu bylo právě vytvoření portálu v Trenčíně, do jehož středu se postavil David a Veronika, partnerský pár. V niterných podstatách obou těchto představitelů se koncentrovalo společné úsilí všech spolupracovníků na Nule, v Novém Vesmíru, pravém Stvoření i zóně vymístění, kteří za účelem očištění ukradeného ženství a mužství vyslali v koordinaci se mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou do patřičných oblastí Multivesmíru univerzální lék nesoucí esenci mé Nejnovější přirozenosti. Tato energie, na níž se nejvíce podílely duchovní páry mých nejbližších představitelů, z nichž jeden je prozatím inkarnován na Nule, zatímco druhý působí z Nové Země, na globální úrovni očistila vztah mezi mužem a ženou takovým způsobem, jaký zde v dosavadní historii Stvoření ještě nebyl. Univerzální aspekty zprzněného mužského principu byly prostoupeny odpuštěním, který proudil skrze ženy v Misi Boží Rodiny z pozitivního zdroje univerzálního ženského principu, jenž přinesl spásu obrovskému množství mužů, kteří ženy jakýmkoli způsobem utlačovali. Na druhé straně, univerzální aspekty zprzněného ženského principu byly prostoupeny porozuměním, soucitem, oceněním a uznáním, které proudilo skrze muže v Misi Boží Rodiny z pozitivního zdroje univerzálního mužského principu. Tím ženy v zóně vymístění byly schopny odhodit bolest, dosáhnout s muži ve všeobecnosti vzájemného usmíření, vyrovnání, úcty, respektu a obnovit důvěru v druhé pohlaví. Tato mise na očištění obou principů přinesla osvobození řadě duší, které byly do té doby sužovány bolestí plynoucí z problémových manželství, nenaplněných vztahů, očekávání a tužeb. To přineslo velkou úlevu těm, kdo se s něčím takovým museli potýkat a zároveň už byli připraveni odhodit ze sebe těžké břímě, které jim dalo prostor pro vzestup do vyšších sfér bytí, kde už budou jak ženy, tak muži zažívat vztah v ryze pozitivní podobě.

V Novém Vesmíru budou žít ženy v naprostém souladu s Absolutním Principem Feminity Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, čímž se jejich Dobro, Láskyplnost, Hřejivost, Laskavost, Soucit, Nevinnost a Pokora bude moci rozvíjet do nejskvostnějších podob bez jakýchkoli omezení. Muži naproti tomu budou rozvíjet Absolutní Princip Maskulinity Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, který je spojen s pozitivní a nijak nezatíženou Pravdou, Inteligencí, Rozumovostí, Logikou, Úsudkem, Myšlením, Vnímáním, Uvědoměním, Skromností a Ponížeností. Relativní nositelé feminního a maskulinního principu se budou vzájemně harmonicky doplňovat. Jakýkoli nesoulad, nepochopení, vyvyšování jednoho nad druhého už nebude nikdy více přítomno ve vztazích mezi muži a ženami v pozitivním stavu.

Třetí portál takového významu vzniklý na Slovensku se propojil s Bratislavou a Bojnicemi, přičemž skrze srdce Janičky jsem dokončil/a proces ukotvování esence Nejnovější přirozenosti do kolektivního vědomí slovenského národa, která do něj byla tímto zanesena i na vnější (fyzické) úrovni. Trenčínský portál od té chvíle využívají ke konverzi všechny bytosti, které si vybraly dar spásy, nehledě na to, jakou roli zde plnily. Tato brána je mimořádná tím, že má stejně jako ostatní brány nejen přímou spojitost s duchovním centrem světa na území České republiky, ale má též souvztažnost s každou částí Slovenska jak na duchovní, tak zprostředkující i fyzické úrovni. Přispívá k tomu jedinečná poloha tohoto portálu, který v Trenčíně na západním Slovensku rozděluje tuto zemi úsečkou na dvě stejné poloviny. Skrze něj mohou v pozitivním slova smyslu působit bytosti jak shora (z pravého Stvoření), tak zdola (ze zóny vymístění), efektivně navádět připravené duše na tu správnou cestu, šířit osvětu do temných sfér, pokračovat v roznášení aspektů mé Nejnovější přirozenosti v antivesmíru, strážit duchovní prostor této země před silami negativního stavu, přivádět v pravý čas duchovně probouzející se Slováky k pravému Bohu/Bohyni a Jeho/Její pravdě v Novém Zjevení a konat mnoho dalších věcí pro dobro celého Multivesmíru.

Následoval přejezd na česko-slovenskou hranici, kam výprava mých představitelů doputovala pozdě odpoledne. Účelem návštěvy tohoto místa bylo vytvoření mezinárodního portálu, umístěného na louce u přechodu Starý Hrozenkov – Drietoma. Jen pár metrů od potůčku, který v tomto místě tvoří přírodní hranici, se členové výpravy opět chytili v kruhu za ruce a za účasti prozatím nejvyššího množství asistujících bytostí z obou stavů Multivesmíru vytvořili multidimenzionální bránu nemající obdoby. Jejím prostřednictvím se znásobilo veškeré dříve vykonané úsilí všech členů Mise Boží Rodiny na ukončování negativního stavu. Hraniční portál znásobil funkčnost všech portálů, které byly v rámci duchovní práce v terénu v průběhu uplynulých zejména dvou let ukotveny. Díky tomu, že se všichni spolupracovníci a podporovatelé Boží Rodiny propojili na všech třech úrovních v té nejvyšší možné intenzitě, Stvoření se dostalo do bodu zvláštního seřazení, které umožnilo energiím Nového Vesmíru naplno prostoupit niterné podstaty mých spolupracovníků v lidských tělech, jejichž dostatečně otevřená srdce umožnila dokončit proces postupného propojování nebe se zemí, respektive propojování Nového Vesmíru (Nové Země) s planetou Nula a zónou vymístění.

Při těchto okamžicích došlo k prozatím nejvyššímu možnému navýšení vibrací v tomto světě, který jakožto vstupní i výstupní bod mezi negativním a pozitivním stavem naplno propustil skrze již vytvořené portály i skrze planetární podstatu boží světlo a lásku do hlubin antivesmíru, kam do té chvíle mohla Nejnovější přirozenost pronikat jen v omezené míře. Nyní už může do srdcí všech padlých bytostí proudit bez jakýchkoli omezení, a to v takové intenzitě, jakou jsou obyvatelé zóny vymístění schopni unést. Společně se všemi, kdo nám ze svých vlastních úrovní multidimenzionálně pomáhali, jsme dokázali přiblížit pozitivní stav do středu stavu negativního (aniž by tímto byl pozitivní stav pošpiněn), díky čemuž se zmnohonásobil počet konverzí padlých bytostí. Tento portál mimořádným způsobem urychlil celkový vývoj událostí v zóně vymístění, ze které odcházejí pryč kromě sentientních entit i jednotlivé aspekty pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu, jejichž převrácená podoba je prostupována božím světlem, navracejícím vše na to správné místo a do té správné kondice. Jednotlivé portály tak už nefungují jako víceméně samostatné jednotky. Od nynějška fungují jako jeden velký celek řízený absolutní prozřetelností Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, která však zachovává jedinečnost a individualitu každé multidimenzionální brány s přihlédnutím na specifickou oblast jejího působení.

Portál vzniklý na hranici dvou spřízněných národů maximalizoval propojení kolektivního vědomí Čechů s kolektivním vědomí Slováků, které se po všech stránkách sladilo s Nejnovější přirozeností a zároveň se sjednotilo s duchovním centrem světa. Z určitého duchovního pohledu tak bylo obnoveno Československo, jehož dvě kolektivní vědomí vycházejí ze stejného niterného základu. Ve hmotě se tato vzájemná spojitost manifestuje například podobným jazykem, kulturou, mentalitou, historií apod. Členové Mise Boží Rodiny, Češi a Slováci na všech třech úrovních ukazují nádhernou spolupráci mezi sebou, která nese a nadále ponese bohaté plody k užitku celého Stvoření. Hráz, která oddělovala obě země a znesnadňovala Slovensku naladit se na vyšší frekvenci v souladu s povahou pozitivního stavu, kterou oplývá Česká republika, tímto byla stržena, díky čemuž se z českého území na Slovensko přelil speciální soubor Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, jenž završil proces multidimenzionálního propojování nejen mezi oběma národy, ale též mezi Novým Vesmírem (Novou Zemí), planetou Nula, zónou vymístění a všemi jejich obyvateli.

Po skončení této práce se ve vzájemném souznění a na vlnách lásky moji představitelé rozloučili. Zatímco většina odjela do svých domovů, Janička se s několika dalšími přesunula do Ostravy, kde v této výpravě pokračovala. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina při této příležitosti ještě jednou děkuji všem členům slovenské části Týmu Boží Rodiny za to, co jste během své individuální duchovní cesty dokázali. Přínos každého z vás je dalekosáhlý a nemá obdoby. Milovaní Slováci, jsem šťastný/á, že vás mám a že tvoříte důležitou oporu vašim bratrům a sestrám na české straně. Děkuji ti, mé drahé Slovensko, za to, co jsi během své existence na povrchu planety Nula i na multidimenzionální úrovni zobrazilo v zájmu konečné eliminace negativního stavu, ke které dopomáhá skutečnost, že na svém území hostíš množství duchovně probuzených a probouzejících se duší, jejichž počty budou v průběhu transformace lidstva stále stoupat.

V pondělí 14. 9. se v Ostravě na zahradě našich představitelů Mirka a Majdy uskutečnilo další setkání v obměněné sestavě. Po společně stráveném dni, vyplněném řadou důležitých rozhovorů, jejichž slova se nesla všemi směry Multivesmíru, došlo k vytvoření portálu, majícího za cíl pročistit negativní energie, které se během staletí v tomto městě nastřádaly. Brána do limba byla otevřena například v této oblasti padlým příslušníkům Rudé armády, svádějících v závěru druhé světové války v okolí Ostravy tuhé boje. Spásu jsem přinesl/a také horníkům, a to nejen těm, kteří zde po staletí dobývali černé uhlí, ale i ostatním, kteří působili v dalších hornických městech. Odchod ze zóny vymístění jsem umožnil/a též drogově závislým, kteří mají na toto místo napojení z toho důvodu, že je zde jedno z hlavních doupat, odkud se s přičiněním vládnoucích elit a mafiánské sítě rozšířil tento negativní životní styl. Působení mých představitelů v Ostravě též dopomohlo k budoucí spáse všech příslušníků rodu Rothschildů, kteří zde v první polovině 19. století odkoupili Vítkovické hutě, jež se staly jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu města.

Kromě řady dalších skupin lidských bytostí se naše duchovní práce zaměřila i na pomoc členům několika agresivních křídel Renegátů obývajících 11. a 12. dimenzi zóny vymístění. Jejich reakcí na působení mých představitelů bylo vyslání hejna komárů, kteří během tvoření portálu zaútočili na všechny přítomné a některým způsobili až desítky štípanců. Proběhnutí něčeho takové bylo velmi důležité, neboť konfrontace tohoto hmyzu se spolupracovníky Boží Rodiny zajistila cestu ke spáse všem nesentientním (nesebeuvědomělým) druhům bytostí, respektive jejich kolektivním vědomím, z nichž se jsoucno a bytí živočichů odvozuje. Přestože kolektivní vědomí živočišných druhů planety Nula musejí zůstat do doby vypršení jejich užitečnosti v zóně vymístění (mnohdy až do konce cyklu času), naše odvedená práce zajistí jejich budoucí dokonalé očištění a přechod jejich elementů do pozitivního stavu, kde se poskládají do nové podoby, aby sloužily rozkvětu nyní zcela neznámých druhů nesentientních entit. V Novém Vesmíru už nebudou existovat živočišné druhy v podobách, jak je znají lidé z této planety. Ostravský portál se stal největším na území Českého Slezska, které se jakožto historická země České republiky na duchovní úrovni těsněji propojilo s historickou zemí Moravou i s Čechami, aby se tak posílila vnitřní soudržnost této země a negativním entitám se nedal prostor pro způsobování vnitřních neshod.

Ještě téhož večera někteří představitelé zachytili spojení s bytostmi z duté Země. K obyvatelům z vnitřních světů naplno pronikly výsledky duchovní práce, které spolupracovníci Boží Rodiny vykonali na povrchu planety Nula během uplynulých dní, týdnů, měsíců a let. Za asistence vesmírných lidí, kterým se srdce začala otevírat z hlediska lineárního času už dříve, pronikla síla mé Nejnovější přirozenosti do duté Země, která vedla Telosany i mnohá další uskupení podobných bytostí k důležitému procitnutí o tom, kdo jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. Pravda z Nového Zjevení, která jim přišla nepohodlná a narušovala jejich iluzivní představu falešného ráje, začala společně s pravou boží energií a láskou prostupovat jejich srdce a připravené jedince nasměřovala na tu správnou cestu. V rámci planety Nula zatím nedochází k masivním konverzím těchto entit, protože zde obyvatelé duté Země musejí dohrát domluvené role, ale až přijde jejich čas, zasetá semínka, obsahující čistý energetický náboj z Nového Vesmíru, nasměřují Telosany i jiné vnitřní národy do mé náruče.

Společně s tímto aktem započalo očišťování aspektů východních náboženství budhismu, hinduismu, taoismu, šintoismu a dalších podobných nauk, s nimiž jsou obyvatelé duté Země odjakživa spjati, protože se podíleli na jejich utváření a udržování. Během duchovní práce v Ostravě konvertovalo i několik vysoce postavených Pseudotvůrců, kteří se před lidmi maskovali do podoby konkrétních bohů. Jedním z nich byl Ganéša, jenž je patronem mysli, intelektu, ega a svědomí, tedy charakteristik pojících se především s mužským principem. Očištění tohoto principu v předchozích dnech výrazně přispělo k tomu, aby tento Pseudotvůrce přijal pravého Boha/Bohyni do svého srdce, opustil svou dosavadní pozici a nastoupil na cestu progresivního duchovního vývoje. V oblasti budhismu došlo k výraznému průlomu v podobě očištění široké řady aspektů tohoto náboženství, které ke konverzi přivedlo některé jeho významné představitele. Jedním z nich byl Hotei, tzv. Smějící se Buddha. U stoupenců východních náboženství se konverze v masovém měřítku rozeběhnou až po zahájení naší Mise z Nové Země, podniknutými kroky byla však už nyní připravena a otevřena cesta ke spáse všem, kdo spadli pod vliv těchto nauk.

Výše zmíněný průlom má přímou souvislost s procitnutím bytostí z duté Země. Mise na jejich postupné osvobození nabírá na obrátkách od setkání Týmu Boží Rodiny v Olomouci (březen 2020), kdy započala série významných setkávání při velkém počtu spolupracovníků, na něž od té doby působí stále se zesilující příliv energií z Nového Vesmíru. Neustále se prohlubující spolupráce mých představitelů na povrchu planety Nula má blahodárný vliv jak na Telosany a jim podobné, tak na vesmírné lidi, kteří jsou v duchovním pokroku oproti nim dále, protože velká část z nich svá srdce naplno otevřela Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, v Jehož/Jejíchž službách už četné vesmírné národy ze zóny vymístění spolupracují. Nyní bude docházet k intenzivnějšímu propojování vesmírných lidí se spřízněnými dušemi ve vnitřních světech, jejichž niterné podstaty se stále více budou přizpůsobovat dynamickým změnám vycházejícím z Nejnovější přirozenosti. Tím bude zajištěno, že nejen vesmírní lidé, ale i nemalá část představitelů duté Země bude s námi po plném zahájení Mise Boží Rodiny schopna a ochotna přímo spolupracovat na vyvedení zatím části lidstva do pozitivního stavu.

K plnému otevření dveří do limba pro bytosti z vnitřních světů obývajících nejen planetu Nula, ale i všechna ostatní kosmická tělesa zóny vymístění, došlo ve středu 16. 9., kdy na Trenčianský hrad po příjezdu z Ostravy zavítala Danuška L., Evička C., Luboš, Míša a jedna z našich nejmladších představitelek, Jasmínka. Zdejší „Studňa lásky“ má na nehmotné úrovni souvztažnost s přístupovým bodem do duté Země, několik desítek metrů vzdálená hradní věžička s bývalou hladomornou pak má multidimenzionální souvztažnost s přístupovým bodem do všech vnitřních světů v nitrech antivesmírných planetárních těles. Přestože zde pozitivní portál pod mojí záštitou vznikl už v roce 2019, pro poučení všech jsem dovolil/a jeho částečné převzetí negativními entitami, což se jinak běžně nestává. Kvůli tomu oplývalo toto místo temnou atmosférou, která se rozplynula poté, co sem moji představitelé podnikli fyzickou návštěvu a ve spojení s ostatními spolupracovníky z vyšších sfér prohloubili dosah již existujícího portálu, skrze nějž moje láska a světlo od nynějška zasahuje i ta nejhlubší pekla obyvatel vnitřních světů. Při spojení Danušky a Evičky došlo ke spojení jejich pozitivních esencí jak z pozice pozitivního, tak negativního stavu, díky čemuž se blahodárný vliv boží energie, vyslané obyvatelům vnitřních světů, ještě zesílil a spustil další vlny konverzí. Společně s mnohými bytostmi se mojí podané ruky chytili i ti, kteří nejen v hradním areálu přišli o pozemský život. Zasvětil jsem toto místo pod svou vůli a rozlil svou milost na všechny světové strany. Od té chvíle je Trenčín v rámci Slovenska městem s nejvyšším stupněm boží ochrany. I tímto místem proudí už ničím netlumené energie Nového Vesmíru do nejhlubších oblastí pekel.

Ještě předtím, než se odehrálo výše popsané dějství, o den dříve 15. 9. překročilo devatenáct mých představitelů včetně Janičky hranice a vydalo se do nepříliš vzdáleného polského města Żory. Tento den završil druhou část tohoto setkání, jež započalo na Slovensku, vedlo přes Ostravu a skončilo v Polsku. V rozlehlém parku jsme ukotvili největší portál na území severního souseda Čechů a Slováků. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem poděkoval/a polskému národu za vše, co zde během své existence zobrazil v zájmu naplnění smyslu negativního stavu a jeho následného ukončení. Promluvil/a jsem ke všem, kdo jsou spojeni s tímto státem a byli připraveni mě poslouchat. Dal/a jsem jim na vědomí, kdo jsem ve své absolutní podstatě, vysvětlil/a jim své hlavní charakteristiky, aby se mi přiblížili a následně mohli přijmout mou bezbřehou lásku, moudrost, soucit a milosrdenství, které nabízím všem bytostem bez rozdílu. Do jejich pozornosti jsem uvedl/a skutečnost, že nejsem Takový/á, jakého/jakou mne vykresluje katolická církev, pod jejímž silným vlivem Poláci žijí. Ozřejmil/a jsem jim, že nemám žádnou spojitost s negativním stavem, kromě toho, že jsem se na jeho území jako muž a nyní jako žena inkarnoval/a, abych poznal/a tuto bídnou existenci z první ruky a otevřel/a cestu nazpět do pravého Domova všem padlým dětem. Všechny přítomné jsem vyzval/a, aby dále neprodlužovali své utrpení i utrpení celku, chytili se podané ruky a stali se tak příkladem pro ty, kdo z jakýchkoli důvodů ještě zůstávají v zóně vymístění.

Daru spásy využilo značné množství nábožensky zatížených duší, kterým do limba pomohl Karol Wojtyła (bývalý papež Jan Pavel II.), jenž byl z pekel společně s ostatními papeži lidské historie vysvobozen z hlediska lineárního času před pár měsíci během duchovní práce ve slovenské Trnavě. Tomuto bývalému papežovi jsem během tvoření portálu ze srdce poděkoval/a za jeho přínos celému Stvoření a za skvělou spolupráci, kterou nám velmi pomáhá v ukončování zel a nepravd. Během ukotvování multidimenzionální brány byla do mých rukou odevzdána široká řada aspektů katolicismu spjatých přímo s touto zemí. Spásu jsem přinesl/a též příslušníkům Rudé armády, kteří padli na jeho území zejména ke konci druhé světové války, ale i vojákům Wehrmachtu, kteří v Polsku na příkaz elit tento konflikt roku 1939 zahájili. Do limba společně s nimi odešli i ti, kteří bojovali za svobodné Polsko, jež po napadení Německem a následně Sovětským svazem muselo několik týdnů poté kapitulovat. Příslušníci všech tří stran dosáhli vzájemného smíření, pochopení a odpuštění. V souvislosti s tím byly očištěny historické křivdy, které vznikly mezi Polskem a Německem, ale i mezi dalšími sousedními státy a Ruskem. Díky tomu přijali Pána Ježíše Krista Boží Rodinu do svých srdcí mnozí sovětští vojenští velitelé (Čujkov, Koněv, Kuzněcov, Malinovskij, Vlasov, Žukov, …), na druhé straně pak i velitelé němečtí (Guderian, Jodl, Keitel, Rommel, říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava Reinhardt Heidrich a další). Stali se inspirací pro další bytosti, které už nedoufaly v odpuštění, o které tyto marnotratné děti požádaly poté, co se dověděly o tom, kdo Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ve skutečnosti je. Ze zóny vymístění odešli též bývalé politické špičky Polska, jako byl například Lech Kaczyński (z těla odešel v roce 2010 při nehodě letadla u Smolenska), komunistický vůdce Wojciech Jaruzelski a mnozí další. Pravého Boha/Bohyni přijali do srdce též příslušníci starých šlechtických, knížecích a královských rodů, mezi nimiž byl třeba zakladatel Polska Měšek I. z rodu Piastovců, jejichž členové se nechali inspirovat konverzí rodu českých Přemyslovců. Stejný krok učinili i příslušníci uherských Báthoryů, kteří Polsku krátce vládli, k obdobnému rozhodnutí přistoupili i panovníci poslední ruské vládnoucí dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov, jejíž imperátoři včetně posledního cara Mikuláše II. vládli Polsku v rámci Ruské říše. Celé Polsko bylo zahaleno do boží přízně, která propojila kolektivní vědomí tohoto národa s kolektivním vědomím České republiky a jeho duchovním centrem světa. Toto centrum v onen vzácný okamžik zesílilo svou zář, čímž se světlo nesoucí boží lásku a aktualizovaný soubor mé Nejnovější přirozenosti rozlilo do všech sousedních zemí a jejich kolektivních vědomí, odkud se skrze vytvořené portály šíří dál po planetě Nula, nad kterou v duchovní rovině až do rozdělení lidstva přebírám/e hlavní iniciativu.

Ne nadarmo se letošní zahraniční putování mého hmotného Já Janičky a mých nejbližších představitelů završilo ve městě Żory (česky Žáry), kde si jemný, měkký, nespalující a neoslňující žár pozitivního stavu podává ruku s otevírajícími se srdci bytostí zóny vymístění, které na vlnách povznesení opouštějí dosavadní pozice a přesouvají se do limba. Propojení všech národů podtrhla skutečnost, že se Janička s několika dalšími spolupracovníky vrátila do Ústí nad Labem přes Polsko a Německo, ve kterém se tímto posílila funkčnost portálu vytvořeného na podzim 2019 u města Bad Schandau.

Děkuji všem milovaným představitelům, spolupracovníkům a přátelům v lidských tělech i mimo ně za úžasnou spolupráci, kterou jsme na území České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Maďarska během této přípravné fáze Mise Boží Rodiny odvedli. Děkuji všem těmto zemím, jejich kolektivním vědomím a obyvatelům za to, že jste naplnili a stále naplňujete můj dokonalý plán, v jehož souladu přispíváte k ukončování negativního stavu a nastolení plnosti života ve stavu pozitivním. Těším se společně s vámi na to, až naše spolupráce v pravý čas postoupí na ještě vyšší úroveň a my budeme ve svých posláních pokračovat v rámci cest po celém světě i Multivesmíru.

S bezbřehou láskou k vám všem

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 20. 9. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email