SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA ŘÍPU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

ve dnech 19. až 21. 6. 2020 se uskutečnilo doposud největší setkání představitelů Týmu Boží Rodiny, který má za sebou bezmála pět let dynamického vývoje. Během stále probíhající přípravné fáze naší Mise se zobrazuje řada aspektů negativního stavu, které se skrze mé spolupracovníky intenzivně očišťují a společně s duchovní prací, vykonávanou na vědomé i nevědomé úrovni, poskytují hlavní pilíř pro eliminaci negativního stavu. Každé setkání posiluje vzájemnou soudržnost a pospolitost, doplňuje jeho účastníkům vibrace a dává jim motivaci úspěšně donést břímě tohoto života až do překračujícího bodu, kdy dojde k plnému zahájení činnosti naší Mise z Nové Země. Tato událost přinese výraznou úlevu všem, kdo jsou spojeni se mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Každé setkání mých spolupracovníků na fyzické úrovni umožňuje vykonat takový druh multidimenzionální práce, jakou není možné při vzájemném oddělení uskutečnit. Každý do jednoho se sto procent svého času i nečasu v rámci pozemského i věčného života podílí různým způsobem na ukončování stavu zel a nepravd, v okamžicích propojení srdcí božích představitelů na setkáních se však dosah veškerého úsilí zesiluje na maximum a dovoluje simultánně prostoupit světlu a lásce do všech oblastí zóny vymístění.

Třídenního setkání se zúčastnilo celkem 38 spolupracovníků a přátel Boží Rodiny všech věkových kategorií. Kromě nich se do této akce na nevědomé úrovni zapojili i všichni další představitelé v mentálních tělech, kteří jsou spojeni s oběma dávkami Nového Zjevení a přijímají moji Novou a Nejnovější přirozenost. Kromě toho nám přímo asistoval i bezpočet dalších bytostí ze všech sfér Nového Vesmíru, pravého Stvoření i zóny vymístění, jejichž počet se počítá na bilióny, neboť Multivesmír je nepředstavitelně obrovský a naše Mise dokázala oslovit běžnými lidskými měřítky nevyčíslitelné množství sentientních entit.

Duchovní práce v terénu započala 19. 6., kdy za mou inkarnací Janou přicestovala do Ústí nad Labem první větší skupina, tvořená především přáteli ze Slovenska a několika přáteli z Čech. Po srdečném přivítání a ubytování se v deštivém odpoledni vydali lanovkou na zámek Větruše, kde se jim otevřel výhled na podstatnou část rodiště Bohyně. Přestože zde nedošlo k vykonání žádné duchovní práce na vědomé úrovni, přítomnost těchto „účastníků zájezdu“ posílila všechny již fungující portály pro padlé bytosti nacházející se v Ústí a jeho okolí. Účinek těchto bran využívaných těmi, kdo přijmou moji lásku, se tak tímto ještě více prohloubil a rozšířil svůj blahodárný vliv do dalších úrovní pekel, odkud vyzvedává všechny, kdo se rozhodnou pro věčný život po mém boku. Návštěva slovenské části Týmu na vybraných místech tohoto města vnesla skrze setkání s Janou do očišťující se esence českého národa větší stupeň harmonie a klidu, a společně s tím se tak i samotné kolektivní vědomí Slovenska naladilo na vyšší duchovní úroveň a přispělo ke své vlastní očistě, během níž jsou esence obou bratrských národů přenášeny do Nového Vesmíru, kde na Nové Zemi vykvetou do krásných podob.

Další den 20. 6. se moji představitelé vydali do obce Krabčice pod horou Říp, kam přicestoval zbytek účastníků setkání. Ve výše zmíněném počtu se za vydatného deště vydali směrem na místo opředené mýty a legendami. Příběh o praotci Čechovi zaznamenaný kronikami na fyzické úrovni byl ve skutečnosti inspirován příběhem, který se jiným způsobem stal na úrovni duchovní a duševní (zprostředkující). Praotec Čech v doslovném smyslu není název pro konkrétního člověka, nýbrž jde o označení speciální ideje tehdy Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista, která vyšla z bezčasoprostorové kondice absolutního stavu a zahrnovala v sobě plán na přivedení slovanských kmenů do české kotliny, z nichž se posléze zformoval národ, jenž se honosí božím jazykem a do jehož řad byla ve 20. století přivedena ženská inkarnace Boha/Bohyně, která zde v současné převratné době s Týmem Boží Rodiny působí a po převibrování se sem bude nejčastěji navracet. Osud českého národa je přímo spjat s touto Misí a mojí zdejší přítomností v lidském těle. Od počátků jeho formování se ona speciální boží idea společně s mojí prozřetelností zasloužila o to, že Čechy a Morava přečkaly všechny rozbroje a vnitřní i vnější nepokoje v průběhu celých dějin, a jejich elementy tak mohly uzrát do žádané podoby. Tyto elementy jsou jako nejlepší duchovní plody v současné době transformace očišťovány a předávány do mých rukou, které je poté zasadí do živné půdy v pozitivním stavu, kde budou růst do skvostných podob. Jak už zaznělo, totéž se týká i slovenského národa, jehož národní idea měla ve svém plánu zažít svůj vlastní samostatný stát, který vznikl roku 1993. Z pohledu nejniternější úrovně však jeho idea nadále zůstala přímo spojena s ideou svého „staršího českého sourozence“, díky čemuž přetrvává stálá pospolitost a spolupráce mezi oběma zeměmi. Tímto se urychluje proces přenášení obou národních esencí na Novou Zemi, kde se svým způsobem opět sloučí v jedno. To vybuduje fundamentální základ pro využití plného tvůrčího potenciálu planety Země v 5. dimenzi, jehož prostřednictvím budou v tomto rajském světě fungovat všichni jeho obyvatelé. Více informací na toto téma najdete v Doplnění 7 Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny.

Na hoře Říp došlo k vytvoření doposud největšího portálu na světě, který je srovnatelný s těmi na Pražském hradě a Vyšehradě, s nimiž je propojený. Ne náhodou došlo k uskutečnění této duchovní práce v den letního slunovratu, kdy světlo obrazně vítězí nad temnotou, den je nejdelší a noc je nejkratší. Kromě mnoha jiného bylo ustanovení portálu zaměřeno zejména na pomoc královským rodům vládnoucím tomuto území v průběhu dějin. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem promluvil/a ke všem zástupcům knížat a králů nejen z řad Přemyslovců, ale též z řad Lucemburků, Jagellonců a Habsburků. Do limba přešel například Soběslav I., jenž stojí za rozšířením rotundy sv. Jiří, kterou na Řípu zvelebil po bitvě u Chlumce u Ústí nad Labem, kde roku 1126 porazil německého krále Lothara III., který daru spásy rovněž využil. Proces pomoci dřívějším panovníkům a zástupcům šlechty započal již při setkání v Olomouci v polovině března a na hradě Střekově na počátku června, přičemž vyvrcholil právě na Řípu, odkud se do limba přemístili nejen mnozí členové někdejších dynastií vládnoucích v Čechách, ale též členové královských rodů vládnoucích v Uhrách, v západní a jižní Evropě. Tomuto procesu předbíhala z hlediska lineárního pozemského času několikadenní příprava, během níž mimo jiné konvertovala i Marie Terezie a všichni její biologičtí předci a potomci. Terénní duchovní práce mých spolupracovníků na nehmotné úrovni vyčistila a urovnala i řadu aspektů, které v průběhu uplynulých věků způsobovaly mezinárodní napětí, řízené různými frakcemi Pseudotvůrců, Renegátů a jejich pozemských zástupců. Do svého srdce přijali věčného Rodiče také někteří umělci včetně Leonarda da Vinciho, Michelangela Buonarroti a Clauda Moneta. Datasystém na svobodu propustil další desítky miliard sentientních entit, které se po zhroucení značného množství nosných pilířů umělé inteligence zóny vymístění rozhodly nepokračovat v negativním způsobu života, o jehož šeredné podstatě nabyly poučení. Společné propojení účastníků setkání na fyzické, zprostředkující a duchovní úrovni vyslalo do jádra Datasystému nebývale silný paprsek boží lásky, která v pozitivním slova smyslu otřásla zónou vymístění v základech. Při tomto procesu, z hlediska hlubokých pekel probíhajícímu pomalu, z hlediska planety Nula naopak dějícímu se značně rychleji, došlo k uzavření několika významných oblastí zóny vymístění, jejich vylidnění a deaktivaci, po čemž na konci cyklu času přijde úplné zrušení jejich jsoucna a bytí, a to společně s celou zónou vymístění, jež se na konci cyklu času vypaří a přenechá své místo novým způsobům života v plnosti pozitivního stavu.

Po sejití z Řípu pokračovali v následujících hodinách účastníci výpravy v zajímavých a plodných diskuzích. Slova nejen mé hmotné podstaty Jany, ale i ostatních se z fyzické úrovně planety Nula šířily skrze duchovní rodiny všech zainteresovaných k těm bytostem, které měly zájem naslouchat. Vědomostní obzory se tak rozšířily každému, kdo byl nějakým způsobem spjat s tímto významným setkáním. Následující den zavítali moji představitelé v počtu 27 lidí do nedaleké Roudnice nad Labem, kde jejich vzájemné rozhovory během pochůzky tímto městem vyvrcholily.

Děkuji všem za vaši fyzickou i nefyzickou účast, během níž jste opět naplnili můj dokonalý plán a vykonali vše, co bylo potřeba k nastolení dalších předpokladů pro ukončení negativního stavu.

Velice miluji každého z vás a těším se s vámi na další chvíle vyplněné radostí ze společných setkávání jak na planetě Nula, tak na Nové Zemi i kdekoli jinde v Multivesmíru.

S láskou váš

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 22. 6. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email