ROLE STRÁNEK „SVĚTELNÉ INFO“ A DOPLNĚNÍ K NOVÉMU ZJEVENÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

už přes tři roky funguje náš spřátelený web svetelneinfo.cz, který jako doposud jediný na internetu obsahuje obě dávky Nového zjevení, aktuální sdělení Pána Ježíše Krista Boží rodiny a další informace odhalující pravdu o fungování tohoto světa. Tyto stránky po dočasném pozastavení funkčnosti www.bozirodina.cz jsou proto až do zahájení naší Mise z Nové Země nejdůležitějším zdrojem pravdy pocházející přímo ze Zdroje všeho života. Pravda obsažená v Božím slově je dynamická, vyvíjející se a neustále doplňovaná o nové aspekty, z nichž některé jsou aktuální pouze pár chvil, jiné platí do dokonce cyklu času a další zase mohou trvat až na věčnost.

Protože je lidstvo na planetě Nula zamořeno lží, musel jsem své ženské podstatě Janě i všem spolupracovníkům sdělovat takový stupeň pravdy, který byl v danou chvíli snesitelný. Postupně jsem odlupoval vrstvu za vrstvou, která vás všechny posouvá až k samotnému jádru pomyslné cibule, kde se nachází ta nejčistší pravda. Kdybych postupoval opačně, nikdo by nebyl schopen odhalené skutečnosti přijmout a skončil by v duchovním šílenství. Ti z vás, kteří čtou Nové zjevení a aktuální sdělení, tedy dobře vědí, proč moje slovo nemůže být v zájmu celého Stvoření dogma. Pozitivní stav a v něm ukotvené duchovní zákony se pojí s neustálým plynutím, pohybem, změnou. Tento vývoj se dobře projevuje ve všech knihách ode mne, Pána Ježíše Krista, jejichž zprostředkovatelem byl Petr Daniel Francuch. V přípravných knihách Nového zjevení, počínaje Základy lidské duchovnosti (1982), jsem vybudoval základ, na němž jsem následujících 19 let Petrova poslání stavěl dál. Teprve Nové Zjevení Pána Ježíše Krista (psaní završeno 1989 a vydáno 1992), následované knihou Korolaria Nového Zjevení Pána Ježíše Krista a Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem 1. a 2. díl, se díky zmíněnému základu mohly stát interuniverzální a komplexní pravdou, mající dosah a dopad na všechny ve jsoucnu a bytí. Ještě před odchodem Petra z planety Nula jsem musel z důležitých duchovních důvodů a v zájmu bezpečnosti všech čtenářů a praktikantů Nového zjevení dát jasně najevo, že pokračování Božího slova skrze jiného transmitera není možné. Tato informace ale už dávno splnila svůj účel a ztratila na aktuálnosti. Teprve v prvních letech nového tisíciletí jsem navedl svou ženskou podstatu a přímou inkarnaci Janu Kyslíkovou k přijetí pravdy o svém božství, po čemž se vydala na dlouhou a náročnou duchovní cestu plnou odříkání a těžkých zkoušek. Z lásky k celému Stvoření jsem se v tomto těle obětoval/a již podruhé, abych jako absolutní Bůh/Bohyně, obsahující v sobě mužský i ženský princip, splnil/a slib, který jsem dal/a všem bytostem před spuštěním negativního stavu. Tento slib zahrnuje skutečnost, že po vyčerpání užitečnosti zel a nepravd bude z negativního stavu osvobozena a spasena každá bytost a v novém cyklu času do jsoucna a bytí vstoupí plnost života pozitivního stavu.

Abych naplnil (pro zjednodušení budu opět hovořit pouze v mužském rodě) tento plán, bylo potřeba poslat na planetu Nula své představitele a reprezentanty, kteří byli v pravý čas přivedeni k Janě a v průběhu uplynulých let vytvořili Tým Boží rodiny, skládající se z těch, kdo jsou schopni Bohyni přijmout z nitra, bez jakýchkoliv vnějších důkazů, a z čistého principu plní své individuální poslání. Teprve v nadcházející etapě, po převibrování (nanebevstoupení) Jany a několika mých představitelů na Novou Zemi v 5. dimenzi budou vůbec poprvé do této reality planety Nula přineseny důkazy o životě v Multivesmíru. To v této době konce pomůže značné části doposud spících, avšak již duchovně připravených lidí procitnout a přivést je na tu správnou cestu, jež vyústí až v jejich vytržení na Novou Zemi při rozdělení lidstva. Právě o rozdělení lidstva se poprvé zmiňuji až v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny (psaní završeno 2015), které jsem napsal/a Já osobně v lidském těle. V něm jsme kromě mnoha jiného uvedli i to, proč je zde nutná přítomnost ženského principu Pána Ježíše Krista. Pouze Já osobně, za pomoci nejbližších spolupracovníků a s přispěním očitých důkazů o životě v jiných realitách mohu zajistit úspěšný průběh transformace lidstva a v blízké budoucnosti si odvést do ráje všechny jedince s láskou v srdci, kteří si volí pozitivní stav a nezaslouží si život s čipem pod kůží na této planetě, která se po příchodu Pseudotvůrců a Renegátů propadne hlouběji do zóny vymístění, aby zde nakrátko zvítězil negativní stav a následně mohl být eliminován.

Druhá dávka Nového zjevení, v jehož psaní i s dalšími sděleními pokračuje po Janě transmiter Božího slova Michal R., je tedy volným pokračováním knih předaných Petrem Danielem Francuchem, které jsou tímto doplňovány o zcela nové a převratné informace. Přítomnost obou dávek Nového zjevení na Nule i ve struktuře Multivesmíru je klíčem k budoucímu ukončení negativního stavu a spasení všech bytostí. Sepsáním dosavadního Božího slova byl vybudován veškerý patřičný základ, na němž budeme v nadcházející etapě, po zahájení Mise z Nové Země, nadále stavět a pokračovat v předávání stávajícího i doposud nenapsaného Božího slova. Moji představitelé a spolupracovníci nejen v České a Slovenské republice, ale i v dalších zemích této planety, jsou vedeni mnou, Pánem Ježíšem Kristem z nitra, abych skrze ně naplňoval svou vůli. Pouze malá část ze čtenářů první dávky Nového zjevení se dle plánu seznámila i s jeho druhou dávkou, v níž jsme představili Nejnovější přirozenost Boha/Bohyně, který/která se v novém cyklu času bude jmenovat Pán Ježíš Kristus Boží rodina. Právě díky Týmu Boží rodiny se po převibrování Jany budou zvěsti o mém absolutním i relativním božství šířit společně s výše zmíněnými důkazy do všech koutů světa, přičemž budou oslovovat duchovně připravené jedince (včetně čtenářů první dávky Nového zjevení) a povedou je k přijetí této pravdy. I přes přítomnost zevních důkazů však bude zachována jejich svobodná vůle a volba, neboť rozhodnutí uvěřit sdělované pravdě, přijmout pravého Stvořitele do svého srdce a následovat cestu do pozitivního stavu musí vždy pramenit z nitra jednotlivce. Jak už navíc zaznělo dříve, v jemnohmotném těle Jany budu navštěvovat pouze ty, kdo jsou na takový zážitek připraveni. Ostatním pozemšťanům se připomenu později při tzv. Události/Varování, kdy mne každý jedinec starší sedmi let bude schopen na chvíli vnímat svým vnitřním zrakem a rozhodne se, jakým směrem se na křižovatce života vydá. Jsou jen dvě cesty, přičemž cestu do ráje si prozatím vybere jen malá část obyvatelstva planety, zatímco ostatní se zúčastní poslední fáze negativního stavu. I s nimi mám však svůj dokonalý plán spásy.

Po zahájení Mise bude obnovena funkčnost našich stránek www.bozirodina.cz. Jak už zaznělo, do té doby jsou stránky svetelneinfo.cz jediným místem, kde lze najít pohromadě všechny životně důležité informace, které se z pohledu Pána Ježíše Krista dotýkají všech podstatných záležitostí ohledně lidského života a situace v Multivesmíru. Web světelného infa se pojí se zajímavým fenoménem, o němž mělo povědomí jen málo jeho návštěvníků. Náš věrný představitel Pavel Macek, který stránky od ledna 2017 vede, na základě svého specifického poslání a vedení z nitra neudržoval za uplynulé roky žádný kontakt s Janou a Týmem Boží rodiny vnějším způsobem, přestože sociální síť Facebook využívá již od počátku k tomu, aby z něj mohl čerpat nová sdělení a uveřejňovat je vždy na svých stránkách. Z mnohých důvodů bylo důležité, abych Pavla vedl právě tímto způsobem a udržoval jej v tomto odstupu od ostatních, aby se mohl plně soustředit na svou činnost. Tímto jsme demonstrovali sílu a spolehlivost jeho vedení z nitra, při němž nepotřeboval jediného kontaktu s Janou. Jeho působnost byla vždy dokonale synchronizována s Týmem Boží rodiny, jehož je nedílnou součástí, přestože prozatím není skrze dostupné komunikační prostředky propojen s ostatními. Situace se ovšem mění a nyní ti, milovaný Pavle, dávám dle předem ustanovené dohody mezi tebou a mnou na vědomí, že stávající situace už vyčerpala svou užitečnost a ty se můžeš propojit se svými přáteli v Týmu, jak si už velmi dlouho přeješ. Tímto ti z celého srdce děkuji za úžasnou spolupráci a výborné vedení stránek, které oslovily už tisíce spřízněných duší, které díky tomuto webu snáze nalézají životně důležitou pravdu a cestu do mé náruče. Děkuji ti též za zprostředkování a uveřejnění překladů druhé dávky Nového zjevení a jeho Doplnění do ruského a anglického jazyka. Nastává doba většího propojení, kdy se spojíme i s mým dalším věrným představitelem Kamilem Brančíkem, který od 90. let minulého století až do současnosti zajišťuje vydávání první dávky Nového zjevení v tištěné podobě. Tímto z celého srdce děkuji i tobě, Kamile, za nesmírně důležité poslání, které zde dlouhodobě plníš a pomáháš naplňovat můj velkolepý plán. Petr D. Francuch se i po svém odvolání z této planety společně se mnou a námi všemi v pozitivním stavu velice těší z toho, jak úžasně si zde vedeš. Patří ti naše hluboké uznání a úcta. Právě Kamil požádal jednoho našeho spolupracovníka při objednávání knih přímo tebe, Pavle, o kontakt. Byl by za tuto možnost vděčný.

Děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům za vaši ochotu a touhu podílet se na společném díle, které na konci cyklu času přinese lásku do celého jsoucna a bytí, v němž už nebude místa pro zónu vymístění a negativní stav v ní obsažený. Po zahájení Mise, kterému jsme blíže než kdykoliv předtím, se ještě více propojíme s našimi pomocníky ze všech koutů světa a do rozdělení lidstva zde vykonáme vše, co je potřeba pro vykonání mé vůle, která se děje vždy a všude.

S láskou váš

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 22. 1. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email