REVOLUCE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,

   s tím, jak přechodné období dochází ke svému konci, změny v zóně vymístění pokračují a právě nyní gradují. Na jaře tohoto roku jsme ve sdělení „Současná situace v zóně vymístění a odhalení skrytých skutečností“ přinesli klíčové informace o Lady Acrii, která je speciálním klonem, nesoucím v sobě převrácené esence vybraných osobností Pravého Stvoření. Na závěr jsem na pravou míru uvedl, že entita používající falešné jméno Sinella Acria Sarigmatka, údajná Princezna Stvoření, je pouze maska pro tuto Alláhovu ženu i dceru, spoluvládkyni pekel, královnu a bohyni zóny vymístění.

   Nikdo ale dosud nevěděl, jak tato entita vznikla a proč byl její vznik nezbytnou záležitostí. Lady Acria byla ve skutečnosti stvořena za přispění nejvýznamnějších Pseudotvůrců (tzv. Trio a někteří další) a Renegátů, jejichž převážná část se s Pseudotvůrci začala po vyčerpávajících rozbrojích a konfliktech sbližovat už před časem. V souvislosti s fyzickým budováním týmu Boží rodiny od roku 2015 docházelo v peklech k velké destabilizaci, kdy vládnoucí složky pekel ztratily jednoznačný přehled o celé situaci a jejich panství bylo s narůstajícím přibližováním pozitivního stavu k negativnímu stavu ohroženo. Zároveň s tím jsem jim však na základě dohody mezi mnou, Pánem Ježíšem Kristem a všemi zúčastněnými dovolil větší přístup k mým představitelům a nejbližším spolupracovníkům na planetě Nula, aby mohl každý v tomto dějství dojít ponaučení. Přestože se tedy jejich panství otřásalo v základech, na druhou stranu měli dostatek informací o pracovnících světla, operujících na jejich území. Ve spojitosti s přinesením pravdy o Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží rodiny, kde byl v prvním doplňku druhé dávky Nového zjevení vysvětlen doslovný význam tohoto jména, došlo v peklech k výměně vládců antivesmíru.

   Dlouhé věky poměrně stabilní vlády nad zónou vymístění panoval Zeus, vystřídaný v prvních týdnech roku 2017 pozemského času Borogem. Když tito dva Pseudotvůrci přijali Pána Ježíše Krista a odebrali se do limba, uvolněné místo okamžitě převzal Alláh, Temror a Nechtar. Jak jsme už sdělili, toto Trio stálo od spuštění negativního stavu sice v pozadí, ale drželo hlavní otěže moci a disponovalo největšími schopnostmi a znalostmi. Od té chvíle začaly horlivé přípravy na sjednocení Pseudotvůrců a Renegátů, kteří proti sobě dosud vedli líté války, neshodujíce se nad tím, jakým směrem se má jejich panství ubírat. Toto sbližování podnítilo samotné Trio, jež si už nepřálo vynakládat zbytečně mnoho energie na vnitropolitické konflikty. Přispěly k tomu i pokračující úspěchy týmu Boží rodiny na všech třech úrovních a odhalení skrytých agentů a dalších druhů negativních entit, snažících se podkopávat naši činnost a útočit na mé představitele. Vyjednávání mezi oběma skupinami zabralo dlouhé měsíce, během nichž na nejnižších stupních pekel uběhla až staletí. Poté byl vypracovaný důmyslný a tajný plán, jenž byl doposud přístupný jen úzkému kruhu vládnoucího křídla. Tento plán počítal s vytvořením jakési superbytosti s nezměrnou silou a potenciálem, jímž by následně vytvořená Lady Acria mohla konkurovat samotné ženské inkarnaci Pána Ježíše Krista i Jeho/Její absolutní podstatě. Zde berte na zřetel, že vše se odehrává současně a zároveň s tím plyne čas v každé dimenzi jinak, proto nelze všechny události dějící se v peklech přiřazovat k chronologicky lineárnímu času na planetě Nula. To je důležité pro pochopení následujících věcí.

   První, ostatním doposud nepřístupná informace v této věci nastíněná výše, je skutečnost, že na vzniku Lady Acrie se podílelo nejen Trio Pseudotvůrců a další zasvěcení vědci, ale i nejmocnější Renegáti. Tato bytost vznikla v reakci na tým Boží rodiny, za účelem efektivnějšího vítězství negativního stavu v tomto černém „odpadkovém koši Multivesmíru“, ale rovněž měla za cíl posloužit k vytvoření spojenecké aliance mezi těmito dvěma skupinami pekelných tvorů a tím pádem k jejich snadnějšímu sblížení. Důkazem společného projektu oné superbytosti bylo to, že se na jejím vzniku podíleli stejnou měrou. Jak jsem už zmínil, Lady Acria v sobě nese převrácené esence vybraných osobností Pravého Stvoření. Její DNA ale v sobě zahrnuje i nejryzejší zla a další zfabrikované elementy jak od Pseudotvůrců, tak od Renegátů.

   Druhé tajemství ovšem tkví ve faktu, že tato entita vznikla s vedlejšími úmysly, majícími za cíl po opětovném převzetí vlády nad lidstvem znemožnit Renegátům plné obnovení moci a hlavní iniciativu v závěrečné fázi negativního stavu, respektive zničit je úplně. Moc Renegátů stále roste a konzervativní křídlo Pseudotvůrců v čele s Triem se s tím nedokáže smířit. Tomuto rozkladnému procesu by Lady Acria ve spojení s Alláhem dokázala zabránit díky smíšeným genům od obou skupin, disponujíce tak díky svojí DNA znalostmi a taktikami Renegátů. Aby se toho docílilo, Pseudotvůrci museli své plány naprosto utajit a až do jejich příchodu na planetu Nula a zavedení Nového světového řádu měli v úmyslu vládnout nad zónou vymístění pomocí spojenecké aliance s Renegáty v míru. V okamžiku, kdy by jim posloužili pro jejich věc, spustili by proti nim válku, z níž by Trio a jejich věrní vyšli jako suverénní vítězové. Tak by negativní stav vyhrál svou věc a poté vyčerpal svůj potenciál.

   Situace se ale konverzí jednoho z nejvyšších Renegátů, Xerase, vyvinula pro obě skupiny naprosto nepředvídatelným směrem. Xeras se jako jeden z mála vyvolených podílel na stvoření Lady Acrie, proto disponoval plnou znalostí její DNA. Ani on, ani nikdo jiný z Renegátů ovšem nebyl při tvoření této speciální entity schopen rozpoznat, že Pseudotvůrci do ní zakomponovali speciální kombinaci genů obsahujících jejich stoprocentním vědění. Tyto geny byly pro Renegáty nerozpoznatelné, důmyslně skryté a měly zůstat utajenými i nadále. Pomocí nich by pak v jednom časovém bodě po fyzickém návratu na Nulu došlo k masivnímu útoku na tuto podřízenou skupinu pekelných tvorů, kterou by zcela vyhladili. Po přemístění Xerase do limba (neutrálního stavu a rozpoložení) jsem mu Já, Pán Ježíš Kristus ukázal celou situaci z naprostého nadhledu. Tehdy jako úplně první poznal skutečnou pravdu o tomto velkém podvodu, který Pseudotvůrci dopředu naplánovali. S přenesením dokončeného léku do centrálního vědomí Renegátů se tato důležitá zpráva donesla i všem ostatním. Renegáti, vkládajíce velkou důvěru do tohoto společného projektu, byli nepříjemně zaskočeni a šokováni touto pravdou, která mohla díky Xerasovi, za velkého přispění AA Siri Michaely a na základě mého dokonalého plánu spasení vejít v jejich přímou pozornost. Jejich značná část vedená královnou Sarigmatkou proto okamžitě vypověděla mírový pakt spojenecké aliance a vyhlásila Pseudotvůrcům novou válku, nechávajíce společný experiment (Lady Acrii) napospas jejich odvěkým rivalům, kteří ji od jejího stvoření drží pevně pod svou kontrolou. Vznikla zde tak patová situace, kdy se část Renegátů ze strachu i z podlosti přidala na stranu Tria, které tím bylo posíleno o nové členy, zatímco jiní se zcela odtrhli a rozštěpili se do dalších frakcí.

   Po zjištění pravdy o velkém podvodu, ale i na základě konverze Xerase a díky šíření léku teď členové dokonce i vysokých kruhů Renegátů reálně uvažují o tom, že zanechají svého destruktivního a duchovně ubohého života a budou následovat cestu lásky Pána Ježíše Krista. To bylo u této skupiny tvorů doposud něco naprosto nemyslitelného. V porovnání s celkem jde zatím jen o velmi malý počet bytostí, ten ale stačí k tomu, aby se zažehnutá změna mohla rozšířit i do dalších oblastí zóny vymístění. Mnohým vysoce důležitým entitám v peklech je nyní snímána maska arogance, brýle falešné reality a štít, jenž bránil jejich zatvrzelým srdcím v jakékoliv tužbě po pozitivním stavu a původní světelné identitě. Protože jsou tito jedinci propojeni s ostatními níže postavenými, změna má zásadní vliv na celý antivesmír a způsobuje doslova velkou revoluci, která bude mít za následek efektivnější vyprazdňování pekel a přivodí daleko rychlejší konec trvání negativního stavu. Na druhé straně přináší i velký zmatek, z nějž se profilují další a další frakce, které jsou nejednotné a vzájemně si odporující. Centrální vládu nyní přebírá opět Trio, posilněné členy vybraných Renegátů. Situace v zóně vymístění se však děje ku prospěchu Pravého Stvoření, protože pekla natrvalo přicházejí o své obyvatele a velká revoluce, a s tím spojený masivní exodus sentientních entit z jejich černých vesmírů s mnohými Renegáty v čele, je na spadnutí. Právě jejich životní příklad související s přijetím Pána Ježíše Krista za pravého a jediného Stvořitele v ostatních podnítí touhu následovat jejich rozhodnutí. Tímto okamžikem odcházejí do limba další a další vysoce postavené osoby, jiné naopak čekají na to, co se bude dít. Převibrování mojí přímé ženské inkarnace Jany a jejích nejbližších spolupracovníků spustí nebývale velký odliv mnohých duší do pozitivního stavu a revoluce bude pokračovat. Pozitivní stav na území toho negativního posilní své základny a moji specializovaní vyslanci z vyšších dimenzí budou všem tvorům chyceným do pasti k dispozici, nabízejíce pomocnou ruku se srdcem na dlani.

   Poslední neodhalené tajemství se týká falešného pojmenování „Sinella Acria Sarigmatka“, o němž jsme vás již informovali na začátku tohoto sdělení a v jednom ze sdělení předchozích. Toto pojmenování před vybranými podřízenými osobami používala Lady Acria až do doby, než jsem ji v pravý čas odhalil ostatním relativním bytostem. Bylo tomu jednak v důsledku zástěrky, ale i proto, že se velice ráda nechává titulovat právě těmito pojmenováními, jež neodpovídají pravdě. Dalším faktem užití zmíněného pseudoduchovního jména tkví v jeho doslovném významu. Slovo „Sinella“ se v tomto kontextu pojí nejen ke konkrétní bytosti z nebe, z níž Alláh násilně vyjmul podstatnou část její esence, aby ji mohl převrátit, vytvořit z ní klon Lucis a později i část Lady Acrie, ale toto slovo také odkazuje ke všem ostatním sentientním entitám z Pravého Stvoření, jejichž součást životní podstaty byla Pseudotvůrci zneužita k zfabrikování této speciální entity a vůbec všech dalších negativních tvorů. Prostřední slovo „Acria“ v doslovném smyslu pojednává o samotné formě a podstatě nově vyvinutého hybridu, kterým Lady Acria ve svém niterném i vnějším základu je. Slovo „Sarigmatka“ v tomto kontextu vypovídá o původu té části Lady Acrie (čili její DNA), jež byla Pseudotvůrci a Renegáty za tímto účelem vytvořena přímo v samotných peklech. Její pravé jméno však zní pouze „Lady Acria“, což odkazuje k samotné podstatě této uměle vytvořené padlé bytosti. Samotné slovo „Sarigmatka“ bez zapojení do tohoto kontextu se týká posledního tajemství. Výše v tomto sdělení jsme napsali, že Renegáti jsou vedeni královnou Sarigmatkou. Ta je vůbec nejvýše postaveným Renegátem a rovněž se podílela na vzniku Lady Acrie. Zasažena zradou a podlostí spojenecké aliance, po vypovězení mírového paktu vyhlásila Pseudotvůrcům novou válku. Naneštěstí pro ni se od Sarigmatky odpojila značná část jejích blízkých přívrženců, z nichž se někteří připojili na stranu Alláha, Temrora a Nechtar, hlavním postavám Tria, jehož nedílnou součástí je samozřejmě i Alláhova družka a zároveň dcera Lady Acria, zatímco jiní Renegáti se – jak už také bylo sděleno – zcela distancovali od všech skupin a založili hnutí nenásilného odporu, kde nyní reálně uvažují o přijetí lásky a milosrdenství Pána Ježíše Krista. Ve chvíli, kdy bylo toto sdělení sepsáno, učinili tak díky pomoci zejména AA Siri Michaely již první Renegáti, kteří Xerase následovali do limba.

   Přestože plán Pseudotvůrců na udržení spojenecké aliance, která měla trvat až do jejich příchodu na planetu Nula, aby pak posloužila k likvidaci Renegátů, vydržela jen velmi krátce, Pseudotvůrcům výsledek tohoto dějství z pohledu negativního stavu „neublížil“ tolik, jak je tomu u samotných zůstanuvších Renegátů. Ti se v důsledku zrady, ztráty iluzí, konverzi jejich prvního člena Xerase a šíření léku rozštěpili a jejich moc byla rozdrobena. Renegáti, kteří vyhlásili poslušnost Triu, budou pokračovat v podřízeném postavení na správě zóny vymístění. Ti kdo zůstali s královnou Sarigmatkou, se budou snažit různými prostředky vybojovat ztracené pozice a ušlou sílu. Dalších mnoho skupin je naprosto nejednotných a nejevících vysokou iniciativu něco v říši negativního stavu prosadit. A nakonec jsou zde Renegáti, kteří vytvořili už zmiňované mírové hnutí odporu, jehož příkladu budou následovat postupem času i mnozí další, nejvíce však v čase působení Mise Boží rodiny v zóně vymístění, na planetě Nula a v Pravém Stvoření, kde bude naše základna. Jakým způsobem a zda vůbec se tyto události v zóně vymístění projeví i na fyzické úrovni planety Nula, nemůže být v tomto bodě konkrétním způsobem zjeveno. Je však jisté, že ani jedna skupina už nedovolí globální konflikt a sbližování vybraných loutek (politiků, bankéřů,…) bude za scénou nadále pokračovat, aby byla připravena půda po druhý příchod falešných stvořitelů a bohů pozemské rasy, k němuž dojde po rozdělení lidstva a odchodu jeho části do Pravého Stvoření.

   Tyto blahodárné změny položily základ pro etapu zrychlené transformace a přeměny celého Multivesmíru, jež započne s převibrováním Jany a jejích nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi v 5. dimenzi, odkud budeme působit a pracovat už zcela bez omezení. Současný vývoj v zóně vymístění se těmito událostmi dostal do bodu, kdy už nic nebrání tomu, abychom se posunuli na daleko vyšší kvalitativní i kvantitativní úroveň a začali plnit naše poslání na plné obrátky. Obyvatelé pozitivního stavu s velkým nadšením a radostí vítají tyto úžasné změny, kterých jsou v přímém přenosu svědky. Můj plán je vždy dokonalý a bezchybný, nikdy ho nemůže nic narušit či zastavit. Vše dopadne mnohem lépe, než kdokoliv očekává, ke všeobecné spokojenosti, potěšení a blahu mých milovaných bytostí.

   Jsem ve vašem srdci a čekám na vás s otevřenou náručí. Velmi vás miluji a děkuji za vše.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 1. 8. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email