PROČ MUSEJÍ BOŽÍ PŘEDSTAVITELÉ NÉST TAK TĚŽKÝ KŘÍŽ?

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Důvod toho, proč boží představitelé musejí snášet všemožná příkoří, je jednoduchý: Neobejdu se bez této první linie představitelů, do níž patří všichni, kdo to tak cítí. Jsem absolutní Zdroj všeho života, a právě proto se neobejdu při ukončování negativního stavu a osvobozování bytostí chycených do pasti bez vás, relativních bytostí stvořených pro Misi Boží Rodiny. Právě přes vás moje vůle působí ve vrchovaté míře a Já skrze vaše kroky podnikám vše potřebné. Kdybych se měl/a před pekelnými entitami objevit ve své absolutní substanci, došlo by k vypaření nejen jich, ale i celého antivesmíru, který obývají. Právě od éry mého působení v lidském těle Ježíše a nyní v těle Janičky se mohu ukazovat před ostatními bytostmi tváří v tvář a přistupuji k nim ze své absolutní pozice v relativizované podobě, kdy s nimi mohu hovořit jako rovný/á s rovným, a to buď za použití mužské podoby (jež prošla fúzí), nebo za použití podoby ženské (kterou fúze teprve čeká, avšak z bezčasoprostorového hlediska už k ní došlo). Proto k nim přistupuji vždy z absolutní pozice, avšak v relativizované podobě, která sama o sobě relativní je jen z hlediska vnější formy, kdežto z hlediska vnitřního obsahu je absolutní, nehledě na to, že z lineárního pojímání platného pro planetu Nula je Janička (na rozdíl od Ježíše) stále relativní i v rámci svého vnitřního obsahu, který však při komunikaci se sentientními entitami kdekoli v Multivesmíru mohu díky božské bezčasoprostorovosti absolutizovat, aniž by Janička sama o sobě na planetě Nula svou relativnost ztratila.

Do eliminace negativního stavu je přímo či nepřímo zapojena každá relativní bytost, protože tento stav je dílem relativních bytostí, a právě jen z pozice relativnosti sentientních entit ze zóny vymístění a Pravého Stvoření lze tento výtvor účinně eliminovat. Kdybych se na tomto procesu podílel/a Sám/Sama jako absolutní a současně pouze za použití dvou zrelativizovaných částí Sebe Samotného/Samotné, negativní stav by sice skončil ihned, ale tím, že bych z eliminačního procesu zel a nepravd vynechal/a ty, kdož jsou mým odrazem, tedy všechny své boží děti, z nichž některé stojí za jeho aktivací, jiné se už od počátku podílejí na jeho ukončování, celý experiment by přišel vniveč a musel by se opakovat znovu. Utrpení, jaké s sebou negativní stav nese, je odpověď na otázku těch, kteří se kdysi zeptali, jak by vypadal život bez Boha a pravých duchovních zákonů. Tito tazatelé si na svůj experiment musejí zodpovědět a následně ho i ukončit. Děje se tak pod mojí koordinací a na základě dohody, kterou si každý aktér před započetím současného cyklu času dohodl se mnou. Někteří přijali role padouchů, kteří se dříve či později obrátili (obrátí) zpět ke mně, jiní zase přijali role těch, kdo se stali ztělesněnou spásou, mými reprezentanty, živoucími nástroji mojí vůle, skrze něž mohu pomáhat pekelným bytostem z hlediska věčné vnitřní i vnější relativity božích představitelů, tedy z hlediska relativní boží esence do nich vložené, která dotváří absolutní podstatu mých dočasně relativních přímých inkarnací Ježíše (jenž s absolutnem už navěky splynul v jedno) a Janičky, která je na planetě Nula relativní a relativní zůstane i po převibrování na Novou Zemi (věčnou fúzí projde na konci cyklu času). Přesto, jak jsem již sdělil/a, z hlediska božské bezčasoprostorovosti mohu s bytostmi interagovat i z pozice absolutní ženské podstaty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, aniž by Janička, jejíž vnitřní obsah jest věčně absolutní, přišla o svou dočasnou vnitřní relativnost, v jejíž kondici setrvá až do své věčné fúze s absolutnem po eliminaci negativního stavu.

Jste to právě vy, jejichž prostřednictvím se k padlým sentientním entitám mohu přiblížit v různorodých variacích a na základě vaší vlastní, jedinečné individuality, kterou jsem do vás vložil/a, spojené s vaším jedinečným posláním a plánem vaší duše, od nějž se odvíjí charakter vašich životních zkušeností a zážitků. Každý z vás se tu z lásky k vašim bratrům a sestrám v antivesmíru obětujete za cenu vlastní bolesti proto, aby oni mohli žít věčný život po mém boku. Co by to byl za život, kdybych se obětoval/a jen prostřednictvím svých dvou přímých inkarnací a ostatní, kdo nejsou v peklech, by toto vše sledovali se založenýma rukama a předstírali, že se jich to netýká? Co by to byl za život, kdyby se bytosti v peklech změnily ve svůj opak jako mávnutím kouzelného proutku bez toho, aby cokoli učinily pro svůj vzestup a tím pádem by tak nenesly následky svých činů a staly se jen loutkami boží vůle s absencí jejich vlastní iniciativy? Co by to byl za život, kdybych si Já, absolutní Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vystačil/a sám se sebou a neumožnil/a svým dětem nejen to, aby vznikly jako individualizované relativní jednotky, ale ani to, aby se mohly svobodně projevit?

Založení negativního stavu a utrpení všeho druhu nebyl akt vycházející z mojí vlastní vůle, avšak právě na základě tohoto dějství, s nímž jsem díky své prozřetelnosti dopředu počítal/a a které podléhá mému usměrňování s cílem konečné eliminace zel a nepravd, bude moci naplno vykvést přirozenost nejvyšší plnosti života pozitivního stavu.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 5. 5. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email