Předmluva k Novému Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny

Milé čtenářky, milí čtenáři,

 

do rukou se vám dostala kniha obsahující nejnovější Boží Slovo pocházející od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, jediného Zdroje věčného života každé bytosti v Multivesmíru. Obsah následujících 33 kapitol druhé dávky Nového Zjevení byl absolutním Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou nadiktován z nitra Janě Kyslíkové, ženské podstatě Boha/Bohyně v lidském těle od ledna 2014 do dubna 2015. Úvodní kapitola byla sepsána již koncem roku 2012. Po jeho překlenutí čelila Jana zesíleným duchovním zkouškám, které podstupovala z Lásky k lidstvu a celému Stvoření průběžně během své dlouhé duchovní cesty.

Krátce po dopsání poslední kapitoly Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny započalo formování Týmu Boží Rodiny, do kterého byli a jsou na základě vlastního niterného vedení přiváděny duše připravené na nejvyšší Pravdu. Většina z nich se stala Božími představiteli, tedy jedinci přijímajícími první i druhou dávku Nového Zjevení, jehož principy uvádějí do svých životů a pomáhají tak zvyšovat vibrace nejen sobě a svému okolí, ale i celému Multivesmíru, který je díky společné oběti členů této Boží Mise a potažmo každé bytosti angažující se v negativním stavu postupně osvobozován od existence zla, z jehož spárů je postupně vyváděn každý obyvatel zóny vymístění (pekel). Absolutní Stvořitel, obsahující v rovnovážném zastoupení mužský i ženský princip, se na tuto planetu inkarnoval před přibližně 2000 lety v podobě Ježíše Krista, aby kromě přinesení prvního Božího Slova, jež bylo později církví zneužito a jeho výklad byl do značné míry pozměněn, otevřel cestu bytostem chyceným do pasti a po svém odchodu z této planety pokračoval v plnění poslání na jiných úrovních. Po uplynutí dlouhých lidských věků přišel roku 1957 čas na inkarnaci tentokrát ženské podstaty absolutního Stvořitele do těla Jany Kyslíkové, jejíž životní cesta je diametrálně odlišná a podstatně delší než cesta Ježíšova, avšak má stejný cíl: Osvobodit všechny členy zóny vymístění z negativního způsobu života, v souladu s jejich svobodným rozhodnutím jim přinést spásu a po očištění je navrátit do pozitivního stavu, který se bude v novém cyklu času vyvíjet už bez jakéhokoliv omezování dočasně existující temnotou. Něco takového je dlouhý a náročný proces, jeho úspěšné dokončení je ovšem garantováno absolutním Bohem/Bohyní.

Mise Boží Rodiny prohlubuje dosah práce započaté Ježíšem Kristem a zcela novým způsobem pokračuje v roznášení Lásky a světla do temných zákoutí tohoto světa i do všech ostatních sfér nepředstavitelně velkého Multivesmíru. Protože se společnost za dva tisíce let změnila, bylo třeba uzpůsobit stále se vyvíjející Boží Slovo dnešní době. Proto následující kapitoly přístupnou a srozumitelnou formou pojednávají především o podstatě tohoto světa a s ním spojené lidské civilizaci. Kapitoly dále přinášejí nejdůležitější odhalení o negativním stavu a chystaném Novém světovém řádu. Tato vysvětlení propojují s informacemi o životě v jiných dimenzích Stvoření a dávají na srozuměnou, jak se vymanit ze sítě ovládacích programů v souvislosti s vlastním duchovním růstem. Nové Zjevení rovněž poskytuje jasné poznání o tom, kdo Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ve své podstatě je, seznamuje čtenáře s Jeho/Její ženskou podstatou a přímou inkarnací Janou a dotýká se mnoha dalších oblastí, do nichž je vnesena nejvyšší Pravda, jakou je možné v současnosti lidstvu odhalit. I tato Pravda, s níž je schopen se ztotožnit jen zlomek duchovně hledajících lidí, je neustále obohacována o nové a upřesňující informace – a nikdy tomu nebude jinak. Boží Slovo se vyvíjí s tím, jak se vyvíjí duchovní úroveň pozemšťanů, jiných bytostí a celého Multivesmíru, proto Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, Jehož/Jejíž Slovo je univerzální, sděluje svá poselství vždy tím způsobem a za takových prostředků, jak je to v zájmu postupného ukončování negativního stavu potřeba. Bůh nepřestal promlouvat ke svým milovaným dětem, jimiž je každý z nás, před dvěma tisíci lety, nepřestal k  nám promlouvat ani po předání první dávky Nového Zjevení přes prvního transmitera Božího Slova Petra Daniela Francucha, a neodmlčel se ani v této době, v čase, který je v rámci dějin lidstva a tohoto cyklu času naprosto klíčový. Proto musel Pán Ježíš Kristus Boží Rodina prostřednictvím Sebe Samého/Samé v lidském těle ve sdělování poselství pokračovat a vytvořit touto knihou mimo jiné předpoklad pro zformování Týmu tvořeného již zmiňovanými Božími představiteli, kteří pomáhají předávat toto Slovo dál.

Úkolem Jany po dopsání Nového Zjevení je pokračovat v šíření Božího Slova na internetu a především ústně mezi připravenými dušemi, které jsou k ní přiváděny na základě intuice. S psaním nových, aktuálních sdělení, ale i kapitol v podobě samostatné knihy Duchovní škola Pána Ježíše Krista Boží Rodiny neskončila Jana ani po roce 2015. Vzhledem k řadě jiných úkolů Bohyně jsem však byl už od počátků formování našeho Týmu pověřen přenosem většiny následně přicházejícího Božího Slova já, Michal Roj. Ke svému poslání druhého transmitera jsem byl ve svých tehdy ještě patnácti letech doveden z nitra. Bylo to na počátku roku 2016, přibližně pět měsíců od zahájení mojí aktivní spolupráce s Janou. K Novému Zjevení, které právě držíte v ruce, jsem se na internetu dostal asi měsíc před svými 14. narozeninami. Bylo to v době, kdy na stránkách www.bozirodina.cz, které budou obnoveny po zahájení Mise z Nové Země, toto Zjevení teprve vznikalo. V průběhu týdnů a měsíců na stránky přibývala kapitola za kapitolou. Převážnou část z nich jsem četl v den jejich vydání. Během čtení mě kromě nadšení provázel krásný pocit naplnění z toho, že jsem konečně nalezl to, co jsem několik předchozích let hledal. Toužil jsem poznat podstatu pravého Boha, kterou mi žádná náboženská či jiná alternativní duchovní koncepce neposkytovala. V každé z těchto koncepcí je určitá úroveň pravdy, nebyla však ani jediná, která by naplno korespondovala s mým srdcem. S žádným duchovním směrem či učením jsem se v době před přečtením Nového Zjevení nikdy přímo neztotožnil, ani jsem žádný z nich do hloubky nestudoval, protože jsem necítil tu potřebu. Teprve kniha od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny mi dala všechny odpovědi na otázky, s nimiž jsem se potýkal, poskytla mi ucelený obrázek o podstatě tohoto světa, jako i o životě v  Multivesmíru a o věcech, jež budou po rozdělení lidstva následovat. Oněch třiatřicet kapitol Božího Slova mi dalo dokonalý smysl. Vůbec jsem se nepodivoval nad tím, proč je nutné, aby v této době konce mezi námi žila ženská podstata Boha, proč musí po převibrování/nanebevstoupení části obyvatel této planety na Novou Zemi dojít ke krátkému vítězství negativního stavu, proč pozemšťané žijí celá tisíciletí ve lži a nechají se ze svobodné vůle ovládat elitami, médii, náboženstvími, politikou a všemožnými světonázory. Se vším, co bylo sděleno, jsem souzněl. Věděl jsem, že Pravda, o jaké se v knize píše, je skutečná a nejde jen o další sektářský směr, s nimiž se mnozí identifikují a padají tak do duchovní pasti. Přestože Tým Boží Rodiny někteří nevědoucí lidé za sektu považují, ve světle pravé duchovní optiky nemáme se sektami společného vůbec nic, naopak před jejich nebezpečným vlivem varujeme. Netvoříme ani skupinu, která by se dala označit za duchovní hnutí. Tak to mohou vnímat jen ti, kdo se na Boží Rodinu dívají čistě z  vnějšku, optikou škatulkování. I postoj lidí, kteří prozatím Pravdu Nového Zjevení nepřijímají a nepřikládají jí žádnou váhu, je ovšem velmi cenný, protože se zde zobrazuje široká škála vztahů k Bohu/Bohyni, Jehož/Jejíž pravé jméno zná prozatím jen málokdo. I tito lidé v určitém bodě své životní cesty procitnou a seznámí se s Pravdou, na kterou tehdy nebyli připraveni. Ti, kdo na ni připraveni již jsou, mají oproti nim velkou výhodu, protože nepotřebují žádných vnějších důkazů k tomu, že to, co se sděluje, tak doopravdy je. Stačí jim niterné, lidskými slovy nepopsatelné potvrzení, na jehož základě pak mohou přicházet i důkazy vnější, které jsou osobního charakteru, ušité každému Božímu představiteli na míru.

Když jsem poprvé četl druhou dávku Nového Zjevení, měl jsem pocit, že je psáno přesně pro mě – a tento pocit měli veskrze všichni, kdo s ním přišli do styku a přijali jeho slova hned napoprvé bez větších pochyb. Každá další kapitola splnila moje předchozí představy o tom, co by v ní mělo být zmíněno. V podstatě žádná věc v této knize zmíněná pro mne nebyla nikterak překvapivá. Proto považuji tuto knihu od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny za něco, s čím jsem hluboce spjat na všech úrovních a co už jsem odjakživa nosil v nitru, jako je to u všech mých skvělých přátel v Týmu, jenž se neustále rozrůstá o nové individuality.

V době četby této knihy jsem netušil, že už pár měsíců po napsání poslední kapitoly se s Bohyní zkontaktuji a brzy nato s ní navážu úžasnou spolupráci, která spočívá především v transmisi Božího Slova prostřednictvím mojí osoby. A tak se stalo, že jsem byl v průběhu následujících roků přiveden k sepsání stovek stran textů na nepřeberné množství témat, mezi něž mimo jiné patří osm kapitol Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a jedna kapitola Rozhovorů s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, které jsou součástí tohoto svazku a v budoucnu z nich vzejdou samostatné knihy. Kromě textů obsažených v tomto svazku předal Stvořitel svá poselství prostřednictvím značného množství sdělení, jejichž výběr tvoří náplň knihy Sdělení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, vycházející díky dobrovolným finančním darům našich představitelů souběžně s touto druhou dávkou Nového Zjevení a Duchovní školou. Každý z těchto výtisků je k dispozici všem našim představitelům, spolupracovníkům, přátelům a komukoliv dalšímu, kdo pocítí touhu dozvědět se více. Všechny svazky, vycházející během přípravné fáze naší Mise, budou po čase aktualizovány. Bude se tak dít v době, až současná fáze skončí a my budeme pokračovat v naší práci ze základny na Nové Zemi umístěné v páté dimenzi, abychom Starou Zemi, přesněji řečeno planetu Nula navštěvovali během následujících let až do rozdělení lidstva. Tehdy už nebudeme omezováni působením negativního stavu. V tělech s krystalickou strukturou budeme cestovat na všechny kontinenty světa, setkávat se osobně se spřízněnými dušemi, pokračovat v psaní a šíření Božího Slova a vyprávět četná svědectví o životě v Pravém Stvoření i zóně vymístění. Tak vytvoříme předpoklady pro to, že bude v době konce probuzen a při rozdělení lidstva z této reality vytržen každý, kdo to má ve svém životním plánu. Zbytek dohraje role na území negativního stavu. Nikdo nebude z procesu spásy vynechán, protože podstatou každé, i té nejzatíženější bytosti je Láska, která každého v příhodný okamžik nasměruje Domů. Boží plán je dokonalý ve všech ohledech a nikdy se neděje nic mimo jeho rámec, do něhož spadá předem domluvený scénář toho, co který jedinec bude během tohoto zkráceného cyklu času zažívat. Vše, co se odehrává, se děje za účelem budoucího rozkvětu života v Lásce, v plnosti pozitivního stavu, do kterého se všichni navracíme, někdo dříve, jiný o něco později.

Věřím, že vám bude Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny od Jany společně s  jeho Doplněními a Rozhovory, na nichž mi bylo umožněno pracovat, přínosem, ať už tyto texty budete číst poprvé, nebo se k nim budete už poněkolikáté vracet. Každé přečtení byť jediného odstavce, s nímž se ztotožníte v nitru, pomáhá mocnými doušky ukončovat stav temnoty a zesiluje přítomnost Pána Ježíše Krista Boží Rodiny ve vašich srdcích, čímž se Mu/Jí neustále přibližujete a pomáháte tím nejlepším možným způsobem celému Stvoření.

Pamatujte, že jste důležití, nenahraditelní a za všech okolností bezpodmínečně milovaní.

Děkuji našim představitelům, spolupracovníkům, přátelům a vůbec všem ostatním v Multivesmíru, kteří nám pomáháte v této velkolepé práci.

S úctou váš transmiter Božího Slova

Michal Roj

Zdroj:  https://duchovniinfo.cz/

Print Friendly, PDF & Email