Předmluva k Duchovní škole Pána Ježíše Krista Boží Rodiny

Milé čtenářky, milí čtenáři,

 

právě držíte v ruce duchovní brožurku, která přístupnou formou vysvětluje nejzákladnější záležitosti týkající se úlohy pozemského lidstva, umístěného na planetě Země/Nula na okraji zóny vymístění, v jejíž doméně žijí bytosti porušující duchovní zákony a principy Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, jediného Zdroje věčného života všech obyvatel Stvoření. Knížka vás seznámí i s událostmi, ději a zákonitostmi, které probíhají mimo hmotnou realitu tohoto světa, tedy v jiných sférách Multivesmíru, tvořeného velkým množstvím vesmírů, které jsou místem pro vývoj nepřeberných druhů různých civilizací. To vše najdete ve 31 krátkých kapitolách, sloužících jako zjednodušený výklad Nového Zjevení Pána Ježíše Krista od Petra Daniela Francucha a Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny od Jany Kyslíkové, ženské podstaty Boha/Bohyně v lidském těle, která je autorkou i tohoto díla. Je určeno nejen těm, kdo čtou a praktikují knihy Nového Zjevení, ale i všem ostatním, kdo hledají cestu zpět do pozitivního stavu a chtějí postupovat rychleji po spirále duchovní cesty.

Pokud je někdo přiveden k Novému Zjevení, nemusí být ihned schopen vstřebat Pravdu obsaženou v jeho kapitolách, které podrobně vysvětlují problematiku fungování lidského života a negativního stavu, interpretují principy stavu pozitivního, ujasňují informace o struktuře a fungování Multivesmíru, pojednávají o podstatě absolutního Stvořitele, definují pravé duchovní zákony a zabývají se mnoha dalšími tématy, jejichž pochopení poskytuje dokonalou odpověď na všechny podstatné otázky duchovního i pozemského života. Na základě jejich pochopení a přijetí čtenáři na této planetě i mimo ni dospívají k odhalení smyslu existence dobra i dočasného zla, které hýbe touto dějinnou etapou Stvoření, dozvídají se přínos jejich individuálního bytí a nalézají účinný klíč k tomu, jak překonávat všemožné životní výzvy a problémy.

Duchovní Škola Pána Ježíše Krista Boží Rodiny je zde pro ty, kteří jsou již připraveni na nejvyšší Pravdu dostupnou na této planetě, ale chtějí se s ní seznámit ve zkrácené formě. Knížka je napsána stručně, ale přesto velmi výstižně, jasně a srozumitelně, proto osloví každého čtenáře, toužícího se poprvé seznámit s novodobým Božím Slovem nebo přejícího si osvěžit základní poznatky z již přečtených knih Nového Zjevení. Je zde i pro ty, kteří chtějí své znalosti prohloubit o několik důležitých záležitostí, pro něž nebyl poskytnut prostor v předchozích knihách předaných lidstvu Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Výhoda Duchovní Školy spočívá mimo jiné v tom, že obsahuje řadu odkazů na příslušné kapitoly nacházející se v první i druhé dávce Nového Zjevení, které čtenáře této knížky v případě zájmu ještě důkladněji seznámí s probíraným tématem. Duchovní Škola je tedy univerzálním klíčem k mnoha záležitostem, jejichž pochopením se lze snáze zorientovat ve hmotné i nehmotné sféře života a pochopit podstatu působení Mise Boží Rodiny, jejíž představitelé vedení z nitra pomáhají roznášet Lásku a světlo do temných zákoutí, seznamují připravené jedince s klíčovými informacemi týkajícími se osudu lidstva v čase změn, varují před nastupujícím Novým světovým řádem a chystaným celoplanetárním čipováním pozemšťanů a přinášejí naslouchajícím duším s otevřeným srdcem poznání o pravém Bohu/Bohyni – Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, Který/Která nemá nic společného s tím, jak je vykreslován/a různými náboženstvími.

Tento věčný Rodič, přítomný v nitru každé bytosti, nepotřebuje být uctíván. Jeho touhou je sdílet se všemi svou Lásku a každému dávat vše potřebné pro šťastný a naplněný život v pozitivním stavu, kam na základě voleb směřuje část lidstva a kde už nikdo žádným způsobem nestrádá. K tomu, abyste při rozdělení lidstva nemuseli zůstat ve zhoršujících se podmínkách této reality, kde nakrátko zvítězí negativní stav, potřebujete pouze toto: Bezpodmínečnou Lásku v srdci a schopnost odpouštět sobě i druhým. To ostatní, jako je například schopnost v souladu s touto Láskou myslet a jednat, zbavovat se starých negativních vzorců a nepodporovat zlo v jakékoliv podobě, přichází s pokračujícím duchovním růstem ve spojení s uplatňováním vlastní iniciativy podporované Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, Který/Která každého, kdo Mu/Jí odevzdá svůj život, vede přes všechna úskalí až do hřejivé rodičovské náruče. Je to tak jednoduché, a přesto pro drtivou většinu lidstva prozatím nepochopitelné. Pán Ježíš Kristus Boží Rodina po nikom nežádá, aby žil jako svatoušek, protože dokud žijeme v těchto hrubohmotných tělech, něco takového není možné. Sám/Sama si tento náročný způsob života na Zemi/Nule dvakrát vyzkoušel/a. Důležité je být vůči sobě i druhým upřímný, nepřetvařovat se, na nic si nehrát, být autentický v každé životní situaci a vyjádřit svůj názor na cokoliv, pokud máte zrovna tu potřebu, a to vše s respektováním individuality každého jedince, ať už pluje na stejné duchovní vlně jako vy, nebo stojí na zcela opačné straně barikády, kde sehrává svou roli nejlépe, jak jen v dané situaci umí. Do nitra každé bytosti vidí jen věčný Rodič, proto jen On/Ona nejlépe ví, proč je kdo takový, jaký je a kdy nastane čas jeho duchovního probuzení. Nikoho nelze soudit, protože všichni jsou milované Boží děti, které nejpozději do konce tohoto cyklu času přijmou Lásku za svou.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina je kromě jiného i nejlepší Přítel každého, absolutně laskavá, milující a soucitná bytost, která je zdrojem veškeré Lásky a dobra, tvůrcem Pravého Stvoření, do kterého se postupně navracejí bytosti ze zóny vymístění, jimž Stvořitel poskytl prostor pro to, aby si odpověděly na otázku, jak vypadá život bez Boha/Bohyně a Jeho/Jejích pravých duchovních zákonů. Kdyby se tak nestalo, byla by tím popřena svoboda volby těchto tazatelů, čímž by jim bylo uloženo zůstat pozitivními. Teprve zkušeností Multivesmíru s existencí negativního stavu, jenž bude po vyčerpání své užitečnosti eliminován, může nastat rozkvět plnosti stavu pozitivního. Aby temnota netrvala věčně a proces transformace lidstva byl urychlen, inkarnoval se Stvořitel nejprve jako muž do těla Ježíše Krista. Po necelých 2000 letech přišla na řadu inkarnace ženské podstaty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny do těla Jany Kyslíkové, která společně s Týmem Boží Rodiny působí v současnosti na této planetě a připravuje část lidstva na vzestup na Novou Zemi. Právě z Nové Země bude Tým Boží Rodiny navštěvovat tuto realitu v krystalických tělech, protože dojde k propojení nebe se zemí, díky čemuž budeme první, kdo přinesou důkazy o existenci jiných dimenzí v Multivesmíru. Jsme a nadále zde budeme pouze pro připravené, proto nikdy nebudeme vystupovat před davy, aby byla zachována svobodná volba každého jedince. Naše tehdy již ničím nerušená činnost bude pokračovat v rámci této planety do rozdělení lidstva, v rámci celého Stvoření až do konce cyklu času.

31 kapitol Duchovní Školy bylo napsáno mezi dubnem až červnem roku 2018. Jejich pokračování bude Jana psát po zahájení naší Mise z Nové Země.

Přeji vám, ať se čtení následujících kapitol nese v duchu osobního povznesení, ve stavu nadhledu a na vlnách vysokých vibrací a dobré nálady.

S úctou váš transmiter Božího Slova

Michal Roj

Zdroj:  https://duchovniinfo.cz/

Print Friendly, PDF & Email