Pracovník Světla I.

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Identita Pracovníka Světla

   Pracovníci Světla jsou duše, které nesou silnou vnitřní touhu šířit Světlo — poznání, svobodu a sebelásku — na Zemi. Cítí to jako své poslání. Často jsou přitahováni k duchovnu a k nějakému druhu terapeutické práce.

   Pracovníci Světla velmi hluboce pociťují své poslání a díky tomu se často cítí být jiní než ostatní lidé. Prožíváním různých překážek na své cestě je život provokuje, aby našli svou vlastní jedinečnou dráhu. Pracovníci světla jsou téměř vždy spíše samotáři, kteří nezapadají do „standardních“ sociálních struktur.

Poznámka k pojmu „Pracovník Světla“

   Slovní spojení „Pracovník Světla“ může vzbuzovat nedorozumění tím, že pozvedá jistou skupinu duší nad ostatní. Může to být bráno jako náznak toho, že tato určitá skupina je nějak nadřazená nad ostatní, tj. nad ty, co „neusilují o světlo.“ Celá tato myšlenka je proti podstatě a smyslu Pracovníka Světla. Pojďme si krátce vysvětlit, co je na těchto myšlenkách mylné.

   Předně, tvrzení nadřazenosti jsou obecně poněkud prostomyslná. Blokují váš růst ke svobodnému a milujícímu vědomí. Za druhé, Pracovníci Světla nejsou „lepší“ či „vyšší“ než kdokoli jiný. Jednoduše mají jen jinou historii než ti, kteří do této skupiny nepatří. Díky své specifické historii, o které budeme za okamžik hovořit, mají jisté psychologické rysy, které je jako skupinu odlišují. Za třetí, každá duše se v jistém stádiu rozvoje stane Pracovníkem Světla, tudíž označení „Pracovník Světla“ není vyhrazený jen omezenému počtu duší.

   Důvod, proč používáme slovní spojení „Pracovník Světla“ navzdory možným nedorozuměním je takový, že tento pojem nese asociace a budí vzpomínky uvnitř vás, které vám pomohou rozpomenout se. Existuje i praktická výhoda, protože tento termín je často používán ve vaší současné duchovní literatuře.

Historické kořeny Pracovníků Světla

   Pracovníci Světla nesou uvnitř sebe schopnost dosáhnout duchovního probuzení dříve než ostatní lidé. Nesou uvnitř semínka prudkého duchovního procitnutí. Díky tomu se může zdát jejich vývoj rychlejší než vývoj většiny lidí, pakliže se tak rozhodnou. Tohle opět není tím, že by Pracovníci Světla byli jakkoli „lepší“ či „vyšší“ duše. Jsou však starší než většina přítomných duší inkarnovaných v této chvíli na Zemi. Tento starší věk by měl být chápan spíše ve smyslu zkušeností než času.

   Pracovníci Světla před inkarnováním na Zemi a započetím svého poslání dosáhli jistého stádia osvícení. Vědomě si vybrali vkročit do „karmického kola života“ a prožít všechny formy zmatení a klamů, které s tím souvisí.

   Dělají to tak proto, aby plně pochopili „pozemskou zkušenost.“ Tohle jim umožní splnit svá poslání. Jedině díky tomu, že si sami projdou všemi fázemi nevědomosti a iluzí, budou nakonec Pracovníci Světla mít nástroje k tomu, aby pomohli ostatním dosáhnout stavu skutečného štěstí a osvícení.

   Proč se Pracovníci Světla drží tohoto upřímného poslání pomáhat lidstvu a podstupují riziko, že se po celé věky ztratí v těžkostech a zmatku pozemského života? To je otázka, kterou se budeme obsažně zabývat dále. Prozatím budeme říkat, že to má spojitost s galaktickým typem karmy. Pracovníci Světla stáli při zrození lidstva na Zemi. Podíleli se na stvoření člověka. Byli spolutvůrci lidstva. V procesu tvoření učinili volby a jednali způsoby, kterých později hluboce litovali. Nyní jsou zde, aby napravili svá dřívější rozhodnutí.

   Předtím než prozkoumáme tuto historii, vyjmenujeme několik charakteristik duší Pracovníků Světla, které je obecně odlišují od ostatních lidí. Tyto psychologické rysy nepatří výhradně Pracovníkům Světla a ne všichni Pracovníci Světla je vezmou za své. Zhotovením tohoto seznamu chceme jednoduše poskytnout nástin jejich duševní identity. Z pohledu těchto vlastností je vnější chování méně důležité, než vnitřní motivace či pociťovaný záměr. To, co cítíte uvnitř, je důležitější než to, co ukazujete navenek.

Duševní charakteristiky Pracovníků Světla:

   – Od svých raných životů pociťují, že jsou jiní. Často se cítí izolováni od ostatních, osamělí a nepochopení. Často se z nich stanou individualisté, kteří musí najít v životě svoji vlastní jedinečnou cestu.

   – Pociťují problémy doma, v tradičních pracích a/nebo organizačních strukturách. Pracovníci Světla jsou přirozeně anti-autoritativní, což znamená, že přirozeně vzdorují rozhodnutím či hodnotám založeným výhradně na moci či hierarchii. Tento anti-autoritativní rys je u nich přítomen, i když se zdají být nesmělí či plaší. Je spojen s nejhlubší podstatou jejich poslání zde na Zemi.

   – Pracovníci Světla jsou přitahování k pomoci lidem jako terapeuti či učitelé. Mohou být psychology, léčiteli, učiteli, zdravotními sestrami atd. I když se jejich profese přímo netýká pomoci lidem, záměr přispět vyššímu dobru lidstva je u nich jasně přítomen.

   – Jejich životní vize je zabarvena spirituálním smyslem toho, jak spolu všechny věci souvisí. Uvnitř si vědomě či nevědomě nesou vzpomínky na ne-pozemské sféry světla. Občas si mohou stýskat po domově těchto sfér a cítí se na Zemi jako cizinci.

   – Hluboce uznávají a respektují život, který se často projevuje jako náklonnost ke zvířatům a zájem o životní prostředí. Ničení částí zvířecích a rostlinných říší lidstvem na Zemi u nich vyvolává hluboké pocity ztráty a smutku.

   – Jsou dobrosrdeční, citliví a empatičtí. Těžko se vypořádávají s agresivním chováním a obecně prožívají obtíže, když se mají postavit sami za sebe. Mohou být zasnění, naivní či vysoce idealističtí stejně jako nedostatečně zakotvení, tj. praktičtí. Jelikož snadno přebírají negativní emoce a nálady od lidí kolem, je důležité, aby pravidelně trávili čas o samotě. To jim umožní rozlišit mezi pocity vlastními a jiných. Potřebují čas o samotě, aby se dokázali spojit se svým nitrem a s Matkou Zemí.

   – Na Zemi žili mnoho životů, ve kterých byli hluboce spojeni se spiritualitou a/nebo náboženstvím. Byli přítomni v ohromujících počtech ve starých náboženských řádech vaší minulosti jako mniši, jeptišky, poustevníci, duchovní, čarodějové, šamani, kněží, kněžky apod. Byli těmi, kteří poskytovali most mezi viditelným a neviditelným, mezi každodenním životem na Zemi a tajemnými říšemi posmrtného života, říšemi Boha a duší dobra a zla. Pro plnění této role byli často odmítání a pronásledováni. Mnoho z vás bylo odsouzeno k pranýři za dary, které jste dostali do vínku. Trauma z pronásledování zanechalo hluboké stopy v paměti vaší duše. V současnosti se to může jevit jako strach z úplného zakotvení, tj. strach být skutečně přítomen, poněvadž si pamatujete brutální útoky na to, kým jste byli.

Zabloudění: past Pracovníků Světla

   Pracovníci Světla mohou být dostiženi stejnými stádii nevědomosti a iluzí jako kdokoli jiný. Ačkoli začínají z jiného výchozího bodu, jejich schopnost projít skrze strach a iluze, aby dosáhli osvícení, může být blokována mnoha faktory. (Osvícením máme na mysli stádium bytí, ve kterém si uvědomujete, že vaše podstata je Světlo a jste schopní si kdykoli toto světlo zvolit.)

   Jedním z faktorů blokujících cestu k osvícení je pro Pracovníky Světla fakt, že nesou těžké karmické břemeno, které je může vést k tomu, že na dlouhý čas sejdou z cesty. Jak jsme dříve uvedli, toto karmické břemeno souvisí s rozhodnutími, které v souvislosti s lidstvem učinili v dobách, kdy bylo lidstvo ještě v počátečním stádiu. Tato rozhodnutí byla k životu v zásadě neuctivá (o tom budeme mluvit později). Všichni nyní žijící Pracovníci Světla si přejí napravit některé ze svých chyb z minulosti a vzkřísit a starat se o to, co bylo díky těmto chybám zničeno.

   Až Pracovníci Světla překonají své karmické břemeno, což znamená, že jakýmkoli způsobem uvolní potřebu moci, uvědomí si, že jsou v jádru bytostmi Světla. To jim umožní pomáhat druhým, aby nalezli svá vlastní skutečná Já. Nejdříve ovšem musí projít tímto procesem sami. To obecně vyžaduje velkou odhodlanost a vytrvalost na jejich vnitřní úrovni. Protože je společnost krmí hodnotami a úsudky, které jdou často proti jejich vlastním přirozeným pudům, mnoho Pracovníků Světla se ztratilo, konče ve stádiích sebe-pochybování, sebezapírání a dokonce v depresích a beznaději. Děje se tak proto, že nemohou zapadnout do nastoleného způsobu života a usuzují, že je s nimi něco hrozně špatně.

   Pracovník Světla musí v tomto bodě přestat hledat potvrzení z vnějšku — od rodičů, přátel či společnosti. Jednou vy všichni, co čtete (slyšíte) toto poselství, budete muset udělat obrovský skok ke skutečnému zplnomocnění, což znamená, že začnete doopravdy věřit sami sobě, vážit si sami sebe a budete jednat na základě svých přirozených sklonů a vnitřního vědění.

   Pobízíme vás k tomu, abyste tak učinili, a ujišťujeme vás, že budeme s vámi na každém kroku vaší cesty — stejně tak jako vy tu budete v nepříliš vzdálené budoucnosti pro ostatní, kteří budou na svých vlastních cestách.

AUDIO UKÁZKA

CELÉ AUDIO K ZAKOUPENÍ

© Pamela Kribbe,  www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková,  www.jeshua.cz

Print Friendly, PDF & Email