Podobenství o rozsévači

Děkuji Lukáši

 

   Podobenství o rozsévači je v Bibli zaznamenáno v evangeliích na několika místech. Vezměme třeba znění z evangelia Lukáše 8:5-15:

   “Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo s ním a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.“ To řekl a zvolal: „Kdo má uši k slyšení, slyš.

   Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství má znamenat. On řekl: „Vám je dáno znáti tajemství Božího království, ostatním však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Toto podobenství znamená: Semenem je Boží slovo. Podél cesty – to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále – to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyší; protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a v čas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu.

   Pro dokreslení si uvedeme ještě několik míst z Bible a sice:

   Zjevení Janovo 3:20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

   Židům 3:7-10 Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po čtyřicet let.

 

Rozšířený výklad:

   Pán Ježíš Kristus (PJK) stále „rozsívá“ a „tluče na dveře“ lidských srdcí v životě naprosto každého člověka, ať si je toho dotyčný vědom či nikoliv. Přicházejí do života momenty a situace, kdy člověk byť jen na chviličku zauvažuje o Bohu, občas se ozve tichý hlas z nitra – přímo PJK. To jsou situace, kdy semínko rozsévače (PJK) přistává přímo do života jednotlivce. Nastává pak několik možností odezvy ze strany člověka:

1. Podél cesty. To je tehdy, kdy vůbec nerozpoznávají, že za danou situací je zcela zjevný zásah „vyšší moci“ = PJK, anebo nerozpoznávají, že onen tichý hlas zevnitř je PJK. To je žel většina případů, jak lidé reagují .

2. Na skále. V tomto případě dochází k odezvě i k pokusu o proměnu života, avšak ta nemá dlouhého trvání. V momentu, kdy se dotyčný srazí opět s lákadly a svody původního stylu života, propadá jim a je tam, kde byl, ne-li ještě hůře.

3. V trní. Toto už jsou vskutku věřící lidé, u nichž probíhá odezva i proměna, ale přece se stalo něco špatně. Jako vyslanci pozitivního stavu nemáme žít jen „v pozici lotosového květu s pohledem upřeným do nebes“. Člověk má žít běžný každodenní život se všemi jeho náležitostmi i záležitostmi, aby i právě v nich a skrze ně prakticky ukazoval/zobrazoval, jaké to je být vyslancem stavu pozitivního (nebes) uprostřed stavu negativního (v tomto případě každodenní mnohdy trpké reality planety Země/Nula), ale zase je třeba dávat si pozor na to, aby se tyto starosti a každodenní záležitosti nestaly prioritou číslo 1 a neudusily ( = trní ) zcela prostor pro duchovně/niterné záležitosti vztahu k PJK a popř. dalším v duchovní rodině. Prostě zkrátka nedovolit, aby cokoli (starosti, majetek, požitky a výdobytky doby) zcela udusilo aktivní působení nejniternější duchovní mysli, spojení s těmi 5% toho pravého v nás, Boží Lásku v srdci a prostor pro Boha – PJK. Nebrat si na sebe tolik úkolů a starostí, aby hrozilo, že toto nastane. Pomyslným semaforem = měřítkem se v tomto ohledu stává mmj. to, jak často jednotlivec vchází do nitra (aplikuje tzv. „ztišení“), kdy komunikuje s PJK (popř. i duchovní rodinou), čte Boží slovo a aplikuje Novou Modlitbu PJK (pro ty, kdo znají a aplikují mimo Bible i Nové Zjevení). Pokud na toto pro množství úkolů a „důležitějších“ záležitostí nezbývá čas, na semaforu svítí oranžová ne-li červená.

4. V dobré zemi. To je stav, který je v pořádku, kdy odezva probíhá bez komplikací, člověk zachovává spojení s PJK na základě časté niterné komunikace, čte Boží slovo a současně žije běžný život v souladu s duchovními zákony a principy pozitivního stavu.

   Velkým milosrdenstvím před rozdělením = Vytržením lidstva bude globální Událost/Varování, kdy rozsévač PJK v jednu chvíli rozhodí semínka do srdcí všech lidí žijících v tu chvíli na Zemi ve věku od cca 7 let. O této Události/Varování se lze dozvědět pouze z knih Nového Zjevení a jeho doplňků. Např. zde: www.bozirodina.cz/NZ-31.htm

   A proto, až přijde rozsévač, nezavírejte svá srdce. Když zatluče na dveře vašeho života, běžte otevřít.

   Příště se pokusím popsat, co to je, když Bůh = PJK „pohne svícnem“ v životě člověka.

Bible + Sdělení Tyrona Hilariona pod vedením PJK

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email