Osobní nulový bod

   VE STVOŘENÍ NEJVYŠŠÍHO JSOU VŠICHNI A VŠE PROSTŘEDNICTVÍM SINGULÁRNÍCH CENTER PROPOJENI, SPOJENI S CELÝM MULTIVESMÍREM A ABSOLUTNÍM BYTÍM NEJVYŠŠÍHO!

   OSOBNÍ NULOVÝ BOD, NEBOLI DUCHOVNÍ SRDCE, OBSAHUJE VĚDOMÍ A MOUDROST CELÉHO UNIVERZA!

   Struktura a povaha Stvoření se odvozuje z absolutní struktury Nejvyššího. Nejvyšší byl, kromě jiného, definován jako Absolutně Sebeuvědomělá, Sebevnímající, Sebeznající a Absolutně vědomá Sentientní entita a Bytost. Z takové Absolutní přirozenosti Nejvyšší tvoří nekonečný počet a varietu sentientních entit v lidských a ne-lidských formách, pro něž Nejvyšší zařizuje vhodná prostředí ve formě duchovních, intermediálních a fyzických či hmotných dimenzí. Forma, struktura a povaha těchto dimenzí se odvozuje od struktury a povahy sentientní mysli; tato sentientní mysl je přesnou replikou Absolutní sentientní mysli. Takže tu máme Absolutní sentienci, jež stále a neustále tvoří k Sobě relativní sentience, jež se stávají procesy a extenzemi Absolutního Nejvyššího v relativním smyslu.

   Z tohoto vychází STRUKTURA a POVAHA všech sentientních entit bez ohledu na jejich vnější formu. Každá a všechna sentientní entita odráží v jedinečném, relativním stavu a procesu a rozpoložení Absolutní přirozenost a Strukturu Nejvyššího. Jinými slovy: Každá sentientní entita je obrazem a podobou Nejvyššího v Jeho/Jejím jednom absolutně jedinečném pojetí, ideji, myšlence, kategorii či představě, které jsou extendovány do procesu jsoucna a bytí jedné sentientní entity; sentientní entita v této konotaci v sobě odráží strukturu a povahu veškerého Stvoření.

   Protože Nejvyšší sestává z tří obecných Absolutních úrovní Své Absolutní mysli, skládá se každá sentientní entita ze tří úrovní své mysli: Niterné mysli, vnitřní mysli a vnější mysli. Protože tyto mysli přesně souvztaží s absolutní strukturou Absolutní mysli Nejvyššího a protože odvozují své jsoucno a bytí, smysl a význam z absolutní mysli Nejvyššího, JE KAŽDÁ A JAKÁKOLI SENTIENTNÍ ENTITA SPOJENA, VZTAŽENA A ZÁVISLÁ NA ABSOLUTNÍM JSOUCNU A ABSOLUTNÍM BYTÍ NEJVYŠŠÍHO prostřednictvím singulárních center která jsou pak navzájem spojena, vztažena a vzájemně závislá bez ohledu na dimenzi, vesmír, galaxii, sluneční systém, planetu, časovou linii, paračas či prostorovou linii. Ve své úplnosti jsou pak všechna tato singulární centra, která ovládají a řídí jim odpovídající oblasti, zcela propojena, spojena, vztažena a závislá vzhledem k Absolutnímu jednomu zdroji a centru – Nejvyššímu, Kdož ovládá, řídí, udržuje, rozvíjí, tvoří, posouvá vpřed a vyvažuje veškeré Stvoření prostřednictvím těchto singulárních center.

   Toto je jeden z životně nejdůležitějších, nejzávažnějších a nejzákladnějších duchovních principů Stvoření.

   Avšak jelikož je každá sentientní entita jedinečným, relativním reprezentantem Absolutního Nejvyššího, odráží kumulativní součet nekonečného počtu a variety těchto sentientních entit celkovou Absolutní přirozenost a Strukturu Absolutní mysli Nejvyššího. Vzhledem k tomuto uspořádání je každá sentientní entita prostřednictvím svého vlastního subjektivního centra spojena, vztažena a závislá vzhledem ke KAŽDÉ a JAKÉKOLI jiné sentientní entitě bez ohledu na to, v JAKÉ dimenzi, vesmíru, slunečním systému, planetě, časové linii, paračasu či prostorové linii se taková sentientní entita momentálně nachází.

   Protože se na druhé straně všechno jsoucno a bytí vnějších forem a prostředí odvozuje z idejí, pojetí, kategorií, myšlenek, principů a představ sentientní mysli, jsou všechny tyto formy a prostředí spojeny, vztaženy a závislé vzhledem k sentientní mysli prostřednictvím svých a ze svých vlastních singulárních objektů a těmito objekty, které jsou centrálně umístěny v jim odpovídajících oblastech.

   Z toho vyplývá velmi důležité metafyzické pravidlo: VŠECHNY zákony a principy, které řídí a ovládají jim odpovídající dimenze, vesmíry, galaxie, solární systémy, planety a rozličná tělesa, PODLÉHAJÍ kontrole, manipulaci, novému uspořádání, zrušení, novému ustavení, přetvoření, rekombinaci či čemukoli, co máme, SENTIENTNÍ MYSLI. Aby se zopakovalo tvrzení ze „Základů lidské duchovnosti“: Prostředí a vnější formy jsou pro sentientní entity; sentientní entity nejsou pro jim odpovídající prostředí a formy. Proto sentientní entity NAVRHUJÍ, URČUJÍ a OVLÁDAJÍ VŠECHNY ZÁKONY A PRINCIPY, které ovládají a řídí jim odpovídající vesmíry.

   Výše popsaná povaha a struktura Stvoření a inter- a intraspojení a vztažení všeho a všech ke všemu a všem je platná a použitelná pouze ve sféře pravého Stvoření a v realitě jeho jsoucna a bytí. Jak se zdůrazňuje výše, má každá oblast své vlastní zákony a principy, které jsou použitelné a platné pouze v její vlastní doméně. Jsou však spojeny s daleko obecnějšími zákony a principy a odvozeny z daleko obecnějších a univerzálnějších zákonů a principů, které jsou nadřazeny všem, které v pořadí následují.

Citát a více:
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
3. KAPITOLA 3. PRINCIPY DUCHOVNÍ METAFYZIKY.
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm

OSOBNÍ NULOVÝ BOD!

   Naprosto každý projev existence (od vesmíru, přes galaxie, sluneční soustavy, planety, bytosti až po jednotlivé atomy) si svými představami (programem) vytváří svůj osobní hologram, který je hologramem ve větším hologramu, který je hologramem v ještě větším hologramu, atd., až po ten největší hologram, což je hologram celého vesmíru. Každý jednotlivý hologram má ve své středu Merkabu (jejíž aktivita vytváří černou/bílou díru), v jejímž středu je nulový bod. Čili naprosto každá bytost, kromě bezduchých entit (čili kromě umělé inteligence) má nejen svou osobní nesyntetickou, organickou, čili živou Merkabu (ze které si tvoří svůj osobní hologram), ale v jádru své Merkaby, čili ve svém nulovém bodě (který spojuje všechny nulové body do jednoho tady a teď), je i STŘEDEM svého vlastního vesmíru.

   Každá bytost dle svého osobního přesvědčení (čili osobního programu) tvoří ze svého středu, nebo-li ze svého duchovního srdce (ve kterém má svou osobní Merkabu) svůj vlastní osobní svět a jeho reality v něm. Jelikož si bytosti 3./4.D světa tvoří svůj osobní svět a jeho reality dle kolektivního, nikoliv osobního vědomí, takže každý věří v téměř identické věci (programy), tak z toho důvodu si bytosti ve 3./4.D světech vytváří velice podobný osobní svět a jeho reality. Pouze dualita (opaky) vytváří v těchto světech protiklady. Čím více se jeden protiklad odchýlí od svého nulového středu (ve kterém je Jin a Jang v rovnováze), tím více se odkloní od svého středu i to co je opačné.

   Z kteréhokoliv nulového bodu (jak z osobního, nebo např. planetárního či slunečního nebo galaktického) se naladěním na frekvence příslušného času a prostoru můžete pohybovat jak v čase, tak i v prostoru a to aniž byte k tomu potřebovali jakýkoliv dopravní prostředek. Tedy přesně řečeno tím dopravním prostředkem se stává Vaše osobní Merkaba, neboť vůle – jang vytváří energii odstředivou a přání jin vytváří energii dostředivou, čímž se jejich vzájemnou interakcí kolem bytosti vytváří hologram, který při vysokých frekvenci vytváří toroid ve tvaru ufa.

* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými.

   Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí)

   V duchovním srdci (které funguje jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném souznění, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza, vytvářející s tvořivým dvou-plamenem tvoří troj-plamen. Proto bytosti které tvoří ze svého duchovního srdce nedělají v ničem žádné chyby.

http://inner-light.ning.com/forum/topics/zobrazeni-holograficke-podstaty-vesmiru-a-jak-si-v-nem-kazda

Zdroj: Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email